Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes al tema Música.

MODELO DE EXAMEN DE "MÚSICA PENDIENTE 3º ESO"

1º.- Características del canto gregoriano. (2,5 puntos)

2º.- Grandes músicos del Renacimiento español. (2,5 puntos)

3º.- La ópera en el Barroco. (2,5 puntos)

4º.- Mozart: vida y obra. (2,5 puntos)

12/03/2019 12:23 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

MODELO DE EXAME HMD 2ª AVALIACIÓN TEMA 5

MODELO DE EXAME DO TEMA 5: O ROMANTICISMO MUSICAL

HMD 2º Bacharelato

Nome e apelidos: ________________________________

Curso e grupo: _________________

 

1º.- O Romanticismo musical: orixe. O músico no Romanticismo. (1 punto)

2º.- Características do Romanticismo musical. (1 punto)

3º.- As formas instrumentais no Romanticismo. (2, 5 puntos)

4º.- O piano romántico. (1 punto)

5º.- A música vocal romántica: o lied e a ópera. (2, 5 puntos)

6º.- A música española no s. XIX: a zarzuela. (1 punto)

7º.- A música galega no s. XIX. (1 punto)

26/02/2019 11:53 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.


MODELO DE EXAMEN PARA MÚSICA 3º ESO (CON LAS RESPUESTAS)

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2018-19

MODELO DE EXAME “MÚSICA 3º ESO 2ª Avaliación”

1º.- Unidade 4: “O Clasicismo”. Escolle TRES destas preguntas: (3 ptos)

 

a)      Os estilos preclásicos: características.

b)      O estilo clásico na música: características.

c)      A reforma da ópera seria.

d)      A ópera seria e a ópera bufa. Mozart e Glück.

e)      A forma sonata e a música instrumental: sinfonías, cuartetos, sonatas…

 

3º.- Unidade 5: “O Romanticismo”. Escolle DÚAS destas preguntas: (2 ptos)

 

a)      Características principais do Romanticismo como movemento cultural.

b)      A música sinfónica no Romanticismo.

c)      A música vocal profana no Romanticismo: os lieder.

d)      A música vocal profana no Romanticismo: as óperas.

 

4º.- Definicións: une os seguintes termos musicais coa época na que aparecen, e defíneos despois (1 pto)

 

FORMA SONATA

POEMA SINFÓNICO                                                      CLASICISMO

RONDÓ

BAIXO ALBERTI                                                            ROMANTICISMO

MÚSICA PROGRAMÁTICA

IDEA FIXA                

 

 

 

 

 

 

 

1º.- Os estilos preclásicos: características.

A transición do Barroco ó estilo Clásico pasa por uns estilos de transición, denominados Preclásicos, e que se poden definir como segue:

a)    ROCOCÓ: termo francés que fai referencia á arquitectura francesa de principios do s. XVIII, caracterizada por suavizar as formas angulares con arabescos curvados ou “rocailles” (obra de cunchas). Este tipo de música presenta una melodía composta a partir de motivos curtos profusamente repetidos e cunha abundancia esaxerada de adornos que destaca sobre una harmonía sinxela. Búscase unha refinada ornamentación. François Couperin é un destacado compositor deste estilo.

b)    ESTILO GALANTE: enténdese con este termo todo o que é moderno, civilizado, exquisito e elegante. Este novo estilo, xurdido na ópera italiana como unha reacción ante o estilo contrapuntístico barroco, ten como rasgo musical máis característico o uso de melodías baseadas en curtos motivos que se serven dunha figuración rítmica en perpetuo movemento e contrastante, frases musicais moi adornadas e estructuradas en frases periódicas edificadas sobre unha harmonía simple.

c)    EMPFINDSAMER STIL: tamén chamado “estilo sensible” ou “sentimental”, xorde en Alemaña a mediados do s. XVIII na corte de Federico o Grande. Presenta una expresión inmediata do sentimento persoal, en contraste co ¨”afecto” típico do Barroco. Este tipo de composicións ten melodías periódicas, con adornos, apoios, cromatismos, figuras rítmicas nerviosas, cambios bruscos de harmonía… todo na procura de expresar una melancolía apaixonada.

 

2º.- O estilo clásico na música: características.

O contexto que viu xurdir o estilo clásico na música (1750-1830) é a época da Ilustración (Enciclopedismo, interese polo coñecemento e a súa sistematización), a evolución das ciencias (Revolución industrial) e ideas (Revolución Francesa, 1789). Politicamente é o momento do Despotismo ilustrado (“todo para o pobo pero sen o pobo”). A burguesía, enriquecida cos negocios ultramarinos e metalúrxicos e coa banca, consolídase como una nova clase social con amplos poderes económicos e políticos.

No Clasicismo, son importantes os seguintes aspectos musicais:

a)    A búsqueda da claridade, tanto na FORMA musical como na MELODÍA, que pasa a ser o elemento máis relevante, por riba da HARMONÍA  do RITMO.

b)    A simetría, a sobriedade, o equilibrio, son aspectos moi valorados neste momento.

c)    A tonalidade: tras o Barroco e os seus intentos de exploración dos límites do sistema modal se instaura o sistema tonal, no que una nota se converte en centro dunha tonalidade. A tríada (conxunto de tres notas que forman acordes ó soaren xuntas) é o que interesa e define agora as tonalidades.

d)    O temperamento: as distancias entre as doce notas da escala iguálanse, equilíbranse.

e)    A frase musical como centro do interese do compositor e do público.

 

3º.- A reforma da ópera seria.

Desde a súa aparición no Barroco, a ópera converteuse nun espectáculo de gran aceptación.

Lembramos que había dous tipos de ópera: ópera seria (aquela protagonizada por deuses, nobres e héroes da mitoloxía clásica, con temas heroicos e elevados, para que o público admirara as súas accións) e ópera bufa (tamén chamada ópera cómica, protagonizada por personaxes de todo tipo de clase social e condición, cos que o público podía sentirse identificado, e que trataban temas cotiás).

Despois de todos os excesos que tiveron lugar na ópera barroca, a cargo dos caprichos dos castrati e das primmae donnae (cantantes solistas que impuñan os seus desexos ós intereses da obra, e que se negaban a actuar se o director/produtor musical non aceptaba unir as súas arias favoritas, aínda que pertenceran a óperas distintas e o argumento non xustificase ditas unións, co fin de lucirse ante o público), Glück leva a cabo a reforma da ópera seria.

Decide que o argumento sexa o máis importante, que os bailes, cancións, etc estean sempre xustificados polo argumento, ou que sexan suprimidos, para dotar dunha maior naturalidade á ópera.

 

4º.- A ópera seria e a ópera bufa. Mozart e Glück.

Lembramos que había dous tipos de ópera: ópera seria (aquela protagonizada por deuses, nobres e héroes da mitoloxía clásica, con temas heroicos e elevados, para que o público admirara as súas accións) e ópera bufa (tamén chamada ópera cómica, protagonizada por personaxes de todo tipo de clase social e condición, cos que o público podía sentirse identificado, e que trataban temas cotiás).

Despois de todos os excesos que tiveron lugar na ópera barroca, a cargo dos caprichos dos castrati e das primmae donnae (cantantes solistas que impuñan os seus desexos ós intereses da obra, e que se negaban a actuar se o director/produtor musical non aceptaba unir as súas arias favoritas, aínda que pertenceran a óperas distintas e o argumento non xustificase ditas unións, co fin de lucirse ante o público), Glück leva a cabo a reforma da ópera seria.

Mozart fixo as seguintes óperas: serias (A obriga do primeiro mandamento, Apolo e Xacinto, Mitridates, rei do Ponto, Ascanio en Alba, O soño de Escipión, Lucio Silva, O rei pastor, Thamos rei de Exipto, Idomeneo rei de Creta, O rapto no serrallo) e cómicas (Bastián e Bastiana, A falsa inxenua, A falsa xardiñeira, O esposo enganado, O empresario teatral, As vodas de Fígaro, Don Giovanni, Así fan todas, A frauta máxica).

Glück fixo as seguintes óperas serias: Artajerjes, Demofoonte, La clemenza di Tito, Orfeo e Eurídice, Alceste, Ifigenia en Áulide, Ifigenia en Tauride, Armide, Echo e Narciso…

 

5º.- A forma sonata e a música instrumental: sinfonías, cuartetos, sonatas…

No Clasicismo a FORMA SONATA evoluciona, a partir das formas instrumentais baseadas en modelos vocais que no Renacemento deron lugar á CANZONA (a partir da chanson de amor francesa) e no Barroco ós dous tipos de SONATA         (sonata da camera, con estrutura R-L-R-L, para tocar en recintos pechados; e a sonata da chiesa, con estrutura L-R-L-R, para tocar na igrexa), e que se caracterizaban por ter seccións contrastantes.

Pero cómpre distinguir dous definicións diferentes da palabra SONATA:

a)    Como forma musical, designa a una composición instrumental de gran forma con 3 ou 4 movementos, con esta secuencia:

1º movemento: rápido e extenso, con moito material musical e grandes dificultades, con estrutura de FORMA SONATA (tripartita)

2º movemento: lento e expresivo, idóneo para que o instrumentista amose a súa capacidade de transmitir. Normalmente é un LIED ou un TEMA E VARIACIÓNS.

3º movemento: rápido, breve e con ritmo bailable. Normalmente é un MINUETO. A partir de Haydn, sustituirase en moitas ocasións por un SCHERZO, que ten a mesma estrutura pero un carácter máis alegre e divertido (scherzo en italiano significa “xogar”).

4º movemento: rápido, breve e complexo. Normalmente un RONDÓ, una FORMA SONATA ou un TEMA E VARIACIÓNS.

b)    Como estrutura, é a FORMA SONATA, e ten tres partes (exposición, desenvolvemento e recapitulación).

Cando a obra de gran forma con catro movementos ten como destinatario una orquesta recibe o nome de SINFONÍA, cando está escrita para 2 violíns, 1 viola e 1 violonchelo, CUARTETO DE CORDA. Cando é para un ou varios instrumentos, SONATA.

 

6º.- Características principais do Romanticismo como movemento cultural.

O século XIX supón una época de profundas transformacións nas sociedades europeas: o crecemento da industria e o auxe do comercio fan que o poder económico se traslade do campo á cidade.

Os intelectuais ilustrados marcan a pauta deste pensamento de ruptura co Antigo Réxime: Gibbson, Hume, Diderot, Montesquieu abanderan o novo ideal democrático e fraternal.

A consideración social do músico cambia: pasa de ser un artesán da música a ser un artista dotado dunha capacidade artística especial, e aparece o xenio romántico. O músico pasa a compór para el mesmo, para a eternidade, e non para ocasións concretas.

As principais características musicais do Romanticismo son estas:

a)    Procura do infinito, do afastado en espazo e tempo;

b)    Dicotomía entre a música para grandes masas instrumentais e vocais e as composicións que procuran o íntimo;

c)    Procura da música absoluta, na que a música instrumental sería a maior expresión:

d)    Interese polas grandes formas musicais e polas pequenas formas instrumentais;

e)    Aparece a música programática, que traslada á música un tema literario: aparece o POEMA SINFÓNICO;

f)     Evolución da harmonía a través da exploración de tonalidades afastadas e con moitos cromatismos;

g)    A melodía perde as súas características clásicas de simetría, racionalidade e equilibrio;

h)   Forte explotación do timbre e nacemento do historicismo.

 

7º.- A música sinfónica no Romanticismo.

De entre os músicos contemporáneos a Beethoven, destacan como grandes sinfonistas Franz Schubert, Félix Mendelssohn, Robert Schumann e Héctor Berlioz.

Schubert compuxo 8 sinfonías (a 8ª quedou inconclusa debido á súa prematura morte). Nas primeiras sinfonías utiliza unha linguaxe moi ligada ó mundo clásico en canto á orquestración, pero as melodías son completamente orixinais. A 4ª sinfonía (chamada “tráxica”) está relacionada coa 5ª de Beethoven. Na Sinfonía inacabada rompe co pasado.

Mendelssohn pertencía a unha familia con moitos recursos económicos. Na súa forma de facer música vese un equilibrio entre os principios clásicos e románticos. Compuxo 5 sinfonías, entre as que destacan a Escocesa (que introduce a gaita) e a Italiana (con formas propias da música mediterránea, como a tarantela).

Schumann é un dos poucos compositores netamente románticos desde as súas primeiras composicións. Fixo 4 sinfonías, moi afastadas do esquema clásico na súa concepción formal, melódica e harmónica. A primeira, denominada “Primavera”, ten una débeda coa Sinfonía Pastoral de Beethoven. A terceira denomínase “Renana” porque evoca o sentimento dun día no río Rin.

Berlioz destaca pola súa Sinfonía fantástica, en 5 movementos, subtitulada “Episodio da vida dun artista”. É unha obra programática que traslada á música unha historia literaria. Emprega para iso a IDEA FIXA, que é unha melodía que se repite cada vez que aparece un personaxe. Tamén fixo una sinfonía coral (Romeo e Xulieta) e outra obra de difícil clasificación: A condenación de Fausto.

 

8º.- A música vocal profana no Romanticismo: os lieder.

A canción alemá goza dun gran desenvolvemento no s. XIX, ligado ós textos dos grandes escritores alemán. O LIED (“canción” en alemán, plural: LIEDER) toma como base un poema, cantado con acompañamento instrumental (normalmente piano). Goethe (con máis de 70 lieder), Schiller (con 40) e Müller foron tres dos escritores postos en música polos compositores máis destacados do Romanticismo, entre os que se atopaba Schubert, que compuxo máis de 600 lieder, agrupados en ciclos tan coñecidos como A bela muiñeira, Winterreise e O canto do cisne.

Schubert destaca porque amosa una linguaxe harmónica moito máis avanzada que nas súas composicións sinfónicas

Os lieder tiñan distintas formas musicais: a máis extendida era a forma estrófica, composta por varias estrofas, todas coa mesma música. Tamén había o LIED TERNARIO, con forma ABA. E tamén era habitual o LIED RONDÓ, que era aquel que tiña un retrouso.

Schumann tamén fixo moitos lieder, entre os que destacamos o ciclo titulado Amor de poeta, sobre textos de Heine.

 

9º.- A música vocal profana no Romanticismo: as óperas.

No Romanticismo faise patente a separación entre os compositores de música dramática e os compositores de música sinfónica. Mozart foi o último en aunar ambas tendencias: nin Beethoven, Schubert, Brahms ou Mendelssohn foron grandes compositores de óperas, nin Rossini, Wagner ou Verdi o foron de música puramente instrumental.

Os estilos nacionais diferéncianse claramente respecto á época anterior.

Os asuntos épicos, mitolóxicos ou históricos dan paso ó sobrenatural, ó cotián ou ó tráxico nas óperas románticas.

A ópera francesa ten como grandes compositores a Meyerbeer (a gran ópera que el concibe pasa de 3 a 5 actos, quere explotar a teatralidade inherente á ópera e utiliza unha orquestra de enormes dimensións; a súa ópera Os hugonotes) e a Bizet (famosísima ópera ambientada en España que recibiu mala crítica no seu momento).

A ópera alemá comezamos con Carl María von Weber, que empregou ritmos e melodías baseados no folklore (ruso, italiano, eslavo), e que fixo Der Freischüdt (exaltación da ópera nacional alemá), Euryanthe (ópera seria nacional) e Oberon (ambientada no mundo das fadas).

Despois chegamos a Wagner, autor destacadísimo que fixo óperas en tres etapas: etapa de mocidade (cun estilo netamente nacional, con coros; deixa de separar entre aria e recitativo, e tamén deixa de separar escenas e actos: Rienzi, As fadas, O holandés errante), segunda etapa (Tannhäuser, Lohengrin) e terceira etapa (Os mestres cantores de Nuremberg, Tristán e Isolda, Parsifal, Tetraloxía O anel do Nibelungo: O ouro do Rin, A walkiria, Sigfrido e O ocaso dos deuses).

A ópera italiana: aquí hai unha evolución do belcantismo (con compositores como Rossini, autor de O barbeiro de Sevilla, Guillermo Tell; Gaetano Donizetti, L´elisir d´amore, Lucrezia Borgia, Lucia di Lammermoor; Vicenzo Bellini, Norma), pasando por Verdi (autor famosísimo de óperas como Nabucco, Macbeth, Rigoletto, Il trovatore, A traviata, Don Carlo, Aida, Otello) ó verismo (con compositores como Mascagni, autor de Cavalleria rusticana, e Leoncavallo, autor de Os pallasos), para chegar a Puccini, autor que pecha a evolución da música operísticas italiana deste periodo, con obras tan coñecidas e relevantes como Manon Lescout, A Boheme, Tosca, Madame Butterfly, Turandot

 

 

Definicións:

 

FORMA SONATA (Clasicismo) Estrutura musical dividida en tres partes, denominadas exposición, desenvolvemento e recapitulación. Na exposición aparecen os temas A e B, que son contrastantes entre si, e reaparecen na recapitulación. O desenvolvemento é libre.

POEMA SINFÓNICO (Romanticismo) Composición típica do Romanticismo na que un texto pretende ser expresado musicalmente, e para iso o compositor emprega todo tipo de recursos musicais (onomatopeas, etc).                              

RONDÓ (Clasicismo) Forma musical de ritmo vivo (normalmente) que se caracteriza pola presencia dun retrouso que se repite alternando con outras coplas.

BAIXO ALBERTI (Clasicismo) Tipo de acompañamento que se pon de moda no século XVIII e que consiste en descomponer os acordes nunha melodía que toca alternativamente as tres notas do acorde, restándolle o protagonismo ó acompañamento e cedéndollo á melodía. 

 

   

                                                   

MÚSICA PROGRAMÁTICA (Romanticismo) Aquela que segue un programa ou utiliza textos para guiar a interpretación do espectador ante o espectáculo musical que se lle ofrece. Pode ser un texto previo á música, ou un texto que se fai despois para esclarecer a súa interpretación.

IDEA FIXA (Romanticismo) Frase musical ou tema musical que se utiliza asociado a un personaxe ou situación, nunha obra de maior extensión, e que reaparece cada vez que ese personaxe aparece. Wagner empregaría este procedemento coa denominación de leit motiv.                 

19/02/2019 17:13 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Exposiciones sobre el Heavy metal: plantilla de corrección

FICHA DE CORRECCIÓN DE EXPOSICIÓNS DO HEAVY METAL

Nome e apelidos do/a corrector/a: __________________________________

Curso e grupo: ____________

TÁBOA COS ASPECTOS QUE CÓMPRE TER EN CONTA PARA CORRIXIR

1º.- Información sobre o estilo heavy: (3/10 PUNTOS)

a)    Características musicais do estilo (1/10)

b)    Diferencias entre ese estilo e outros do heavy (1/10)

c)    Historia do estilo: orixe, evolución… (1/10)

2º.- Información sobre un grupo en concreto: (2/10 PUNTOS)

a)    Contexto dese grupo: que música había cando apareceu… (1/10)

b)    Historia do grupo: orixes, traxectoria, componentes… (0,5/10)

c)    Discografía do grupo… (0,5/10)

3º.- Exemplo práctico analizado: (5/10 PUNTOS)

a)    Estrutura e partes: introducción, retrouso… (1/10)

b)    Tímbrica: instrumentos e voces… (1/10)

c)    Interpretación/explicación do significado da canción (1/10)

d)    Comentarios sobre a letra da canción… (1/10)

e)    Características musicais do estilo ó que pertence este grupo e que se reflicten na audición escollida (1/10)

4º.- Extras: (+/- 3 PUNTOS)

a)    Utilizou material audiovisual para facilitar/enriquecer a exposición, como por exemplo: Presentación de power point con imaxes e información sobre a exposición, Vídeos ou audios extras para exemplificar aspectos comentados, Fotocopias ou infografías que aclaraban as cousas (+1 PUNTO)

b)    Explicou todo con moita claridade (+0,5 PUNTOS)

c)    Explicou mal as cousas, con erros (-1 PUNTO)

d)    Sabía do que falaba (+0,5 PUNTOS)

e)    Non sabía do que falaba (-1 PUNTO)

f)     Explicou todo de memoria (+1 PUNTO)

g)    Estaba a ler todo o rato (-1 PUNTO)

04/02/2019 15:43 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

TRABAJOS PARA EL TEMA 5 "EL ROMANTICISMO" PARA MIS ALUMNOS DE HMD 2º BACH

Gonzalo Carrajo Mariño. Transición do Clasicismo ó Romanticismo: Beethoven.

Jorge Cerviño Alonso. Orixes do Romanticismo como movemento cultural: o Sturm und Drang.

Miguel Graciano Lorenzo Peral. Características do Romanticismo musical.

Luis Martínez Rodríguez. A música instrumental no Romanticismo: principais xéneros e compositores.

Nerea Pérez Domínguez. A orquestra romántica: cambios con respecto á orquestra clásica.

Marta Rúa Ramos. A música instrumental no Romanticismo: a sinfonía. Schubert.

Estefanía Fernández Rodríguez. A música instrumental no Romanticismo: a sinfonía. Mendelssohn.

Jonathan Fernández Sánchez. A música instrumental no Romanticismo: a sinfonía. Schumann.

Rubén Gómez Blanco. A música instrumental no Romanticismo: a sinfonía. Berlioz.

Aránzazu Merodio Franco. A música instrumental no Romanticismo: o concerto solista.

Leandro Pérez Espinal. A música instrumental no Romanticismo: a obertura.

Fernando Rodríguez Jiménez. A música instrumental no Romanticismo: o poema sinfónico.

Alfonso Ruggiero García. A música instrumental no Romanticismo: as pequenas formas.

Alejandro Suárez Hervella. A música vogal romántica: o lied.

Pablo Vega Dos Santos. A música vogal romántica: a ópera francesa.

Lucía Álvarez García. A música vogal romántica: a ópera alemá. Weber e Wagner (na etapa de mocidade).

Marta Barja Barja. A música vogal romántica: a ópera alemá. Wagner (etapas 2ª e 3ª).

Marta Caneiro Losada. A música vogal romántica: a ópera italiana. O belcantismo.

Iria Diz Blanco. A música vogal romántica: a ópera italiana. O verismo.

Nadia Gago Pérez. A música vogal romántica: a ópera italiana. Verdi.

Pablo García Ginzo. O nacionalismo musical: Rusia. Principais compositores, obras e características.

Francisco González Diz. O nacionalismo musical: Bohemia. Principais compositores, obras e características.

Joel Justo Losada. O nacionalismo musical: os países nórdicos. Principais compositores, obras e características.

Alejandra María Lorenzo Esteban. A música vogal en España: a zarzuela. Principais compositores, obras e características.

Álex Ribeiro Romera. A zarzuela grande en España. Principais compositores, obras e características.

Aida Rodríguez Alonso. O xénero chico en España. Principais compositores, obras e características.

Nuria Salgado Méndez. A música galega no século XIX. Principais compositores, obras e características.

Carlos Villarino Pérez. A música instrumental no Romanticismo: a mazurca e a polonesa.

24/01/2019 09:59 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para "Música 4º ESO" 2ª Evaluación

MODELO DE EXAMEN DE “MÚSICA 4º ESO” 2ª EVALUACIÓN

Nombre y apellidos: ___________________________________________

Curso y grupo: ______________

A) TEORÍA (5 /10 puntos)

1º.- Escoge UNA de estas preguntas: (0,5 puntos)

a) Principales procedimientos compositivos. Nombra los cuatro que vimos en clase y pon un ejemplo de cada.

b) Compara la música popular urbana y la música popular tradicional.

2º.- Explica los orígenes de la música popular urbana en EEUU y los diferentes estilos y géneros musicales hasta la aparición del jazz. (1 punto)

3º.- Explica y pon ejemplos de las distintas tendencias dentro de la música popular urbana en los años 60 en Reino Unido. (1 punto)

4º.- Completa el siguiente cuadro: (1,5 puntos)

Características

Lugar

Estilo

Grupo

 

 

 

The Who

 

Reino Unido

Beat

 

 

EEUU

 

Bob Dylan

Experimentación

 

Rock progresivo

 

 

 

 

Rolling stones

 

 

Soul

 

 

5º.- La música en los  videojuegos: tipos, funciones, historia. Pon ejemplos. (1 punto) 

B) PRÁCTICA (5 /10 puntos)

6º.- Audición: (2,5 puntos)

a) Identifica los instrumentos de la orquesta que intervienen en estas dos audiciones y clasifícalos.

b) Identifica esta variación de la Guía para jóvenes de orquesta de Benjamin Britten, indicando para qué instrumento(s) está compuesta y clasifícalo(s).

c) Analiza estructural y tímbricamente la siguiente audición.

d) Dictado melódico: representa gráficamente la línea melódica de las siguientes dos audiciones.

7º.- Análisis de letras: lee esta letra y responde a DOS de las siguientes preguntas: (0, 5 puntos)

Llevaba el mismo vestido
y por si él volviera no se fuera a equivocar.
Los cangrejos le mordían
su ropaje, su tristeza y su ilusión.
Y el tiempo se escurrió
y sus ojos se le llenaron de amaneceres
y del mar se enamoró
su cuerpo se enraizó
en el muelle.

a) ¿Con qué famoso personaje de la Odisea se parece? Explica tu respuesta.

b) Explica una figura retórica que tenga relevancia en este fragmento.

c) Explica la figura retórica del fragmento en negrita. 

9º.- Lenguaje musical: (2 puntos)

a) Identifica las tonalidades mayores y menores correspondientes a las siguientes armaduras: 3 sostenidos, 4 bemoles.

b) Escribe la armadura de las siguientes tonalidades: la bemol mayor, fa sostenido menor.

c) Escribe en un pentagrama los siguientes intervalos melódicos descendentes: la bemol-re, si-fa, do-mi bemol, si bemol-fa sostenido.

d) Construye los siguientes intervalos, escribiendo la segunda nota a partir de MI (1ª línea): melódicos (5ª justa ascendente, 4ª aumentada ascendente), armónicos (6ª menor ascendente, 7ª mayor ascendente).

16/01/2019 11:56 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para "Música 3º ESO" 2ª Evaluación

MODELO DE EXAME DE MÚSICA 3º ESO - 2ª AVALIACIÓN

 

Nombre y apellidos: ______________________________

 

1º BLOQUE: TEORÍA (60%)

 

1º.- Unidade 4: “O Clasicismo”. Escolle TRES destas preguntas: (3 ptos)

 

a)      Os estilos preclásicos: características.

b)      O estilo clásico na música: características.

c)      A reforma da ópera seria.

d)      A ópera seria e a ópera bufa. Mozart e Glück.

e)      A forma sonata e a música instrumental: sinfonías, cuartetos, sonatas…

 

3º.- Unidade 5: “O Romanticismo”. Escolle DÚAS destas preguntas: (2 ptos)

 

a)      Características principais do Romanticismo como movemento cultural.

b)      A música sinfónica no Romanticismo.

c)      A música vocal profana no Romanticismo: os lieder.

d)      A música vocal profana no Romanticismo: as óperas.

 

4º.- Definicións: une os seguintes termos musicais coa época na que aparecen, e defíneos despois (1 pto)

 

FORMA SONATA

POEMA SINFÓNICO                                                      CLASICISMO

RONDÓ

BAIXO ALBERTI                                                            ROMANTICISMO

MÚSICA PROGRAMÁTICA

IDEA FIXA                                 

                                 

2º BLOQUE: PRÁCTICA (40%)

5º.- Audicións: identifica as seguintes audicións, indicando Título, autor, época e xénero. (3 puntos)

 

6º.- Di todo o que saibas desta audición. (1 punto)

16/01/2019 11:55 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de LPM 1º Bachillerato 2ª Evaluación

IES Xesús Taboada Chivite - Departamento de Música - Curso 2017-18

MODELO DE EXAME - LPM 2ª Avaliación

Nome e apelidos: ____________________________________________

Curso e grupo: ______________

1º.- Define as seguintes formas musicais: (1 punto)

RONDÓ, SONATA, MINUETO, RITORNELLO

2º.- Escribe as armaduras das seguintes tonalidades maiores: (1 punto)

FA MAIOR, RE MAIOR, SI BEMOL MAIOR, MI MAIOR

3º.- Escribe as tonalidades menores das seguintes armaduras: (1 punto)

2 sostidos, 2 bemoles, 4 bemoles, 5 sostidos

4º.- Explica os seguintes tipos de textura: (1 punto)

HETEROFONÍA, HOMOFONÍA, MONODÍA ACOMPAÑADA, POLIFONÍA

5º.- Explica todo o que saibas da INTENSIDADE. (1 punto)

6º.- Explica os tipos de  ARIA na ópera. (1 punto)

7º.- Sitúa nun mapa mudo os seguintes instrumentos: (1 punto)

BRAMADERA, SITAR, BANJO, UKELELE, BANDONEÓN, BALALAIKA

8º.- Comenta a seguinte letra, respondendo as preguntas que seguen: (1 punto)

Penélope,
con su bolso de piel marrón
y sus zapatos de tacón
y su vestido de domingo.
Penélope
se sienta en un banco en el andén
y espera que llegue el primer tren
meneando el abanico.

Dicen en el pueblo
que un caminante paró
su reloj
una tarde de primavera.
"Adiós amor mío
no me llores, volveré
antes que
de los sauces caigan las hojas.
Piensa en mí
volveré a por ti..."

Pobre infeliz
se paró tu reloj infantil
una tarde plomiza de abril
cuando se fue tu amante.
Se marchitó
en tu huerto hasta la última flor.
No hay un sauce en la calle Mayor
para Penélope.

Penélope,
tristes a fuerza de esperar,
sus ojos, parecen brillar
si un tren silba a lo lejos.
Penélope
uno tras otro los ve pasar,
mira sus caras, les oye hablar,
para ella son muñecos.

Dicen en el pueblo
que el caminante volvió.
La encontró
en su banco de pino verde.
La llamó: "Penélope
mi amante fiel, mi paz,
deja ya
de tejer sueños en tu mente,
mírame,
soy tu amor, regresé".

Le sonrió
con los ojos llenitos de ayer,

no era así su cara ni su piel.
"Tú no eres quien yo espero".
Y se quedó
con el bolso de piel marrón
y sus zapatitos de tacón
sentada en la estación.

a) Explica o fragmento en negriña. (0, 5 puntos)

b) Caracteriza á protagonista da letra. (0, 5 puntos)

9º.- Identifica as seguintes audicións: (2 puntos)

Audición

Título

Grupo

Audición

Título

Grupo

Nº 1

 

 

Nº 6

 

 

Nº 2

 

 

Nº 7

 

 

Nº 3

 

 

Nº 8

 

 

Nº 4

 

 

Nº 9

 

 

Nº 5

 

 

Nº 10

 

 

16/01/2019 11:49 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para el tema 4 HMD 2º Bachillerato

MODELO DE EXAME DE HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA

2º BACHARELATO – 2ª Avaliación: Tema 4. O Clasicismo

Nome e apelidos: _____________________________________

Curso e grupo: _____________

OPCIÓN Nº 1

1º.- A transición ó Clasicismo nas artes. (1 punto)

2º.- O Clasicismo en España. (1, 5 puntos)

3º.- Haydn: etapas, vida e obra. (1, 5 puntos)

4º.- Beethoven: vida e obra de xuventude. (1, 5 puntos)

5.- Óperas de Mozart. (1, 5 puntos)

6º.- Formas de música instrumental: SINFONÍA, CONCERTO, RONDÓ, CUARTETO DE VENTO. (1 punto)

7º.- Formas de música vocal: ópera seria, tipos de aria. (1 punto)

8º.- Define: TEMPERAMENTO, MODULACIÓN, A FORMA SONATA, BAIXO ALBERTI. (1 punto)

OPCIÓN Nº 2

1º.- Elementos construtivos do Clasicismo. (1 punto)

2º.- A ópera no principio do Clasicismo. (1, 5 puntos)

3º.- Mozart: etapas, vida e obra. (1, 5 puntos)

4º.- Beethoven: vida e obra na segunda etapa. (1, 5 puntos)

5º.- Música instrumental de Haydn. (1, 5 puntos)

6º.- Formas de música instrumental: SERENATA, LIED, TEMA E VARIACIÓNS, SEPTIMINO. (1 punto)

7º.- Formas de música vocal: ópera bufa, tipos de aria. (1 punto)

8º.- Define: ROCOCÓ, EMPFINDSAMER STIL, A FORMA SONATA, BAIXO ALBERTI. (1 punto)

MODELO DE EXAME DE HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA

2º BACHARELATO – 2ª Avaliación: Tema 4. O Clasicismo

Nome e apelidos: _____________________________________

Curso e grupo: _____________

PROBA DE AUDICIÓNS

1º.- Completa este cadro: (7 puntos)

Audición

Título

Autor

Xénero

Nº 1

 

 

 

Nº 2

 

 

 

Nº 3

 

 

 

Nº 4

 

 

 

Nº 5

 

 

 

Nº 6

 

 

 

Nº 7

 

 

 

 

2º.- Di todo o que saibas desta audición: (1,5 puntos)

 

3º.- Comenta esta audición e sitúaa na obra á que pertence: (1, 5 puntos)

16/01/2019 11:47 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Trabajos para la 2ª evaluación para mis alumnos de LPM 1º BACH

Partes de cada traballo

a) Música e medios de comunicación. Aquí haberá que analizar o papel da música nun medio, atendendo a un tipo de contido. Serán necesarios TRES exemplos diferentes que apoien a tese do alumno.

b) Música e publicidade. Aquí haberá que reflexionar sobre o papel da publicidade na nosa vida, e moi especialmente sobre o papel da música na publicidade, atendendo a un tipo de anuncio (que variará segundo o destinatario, ou o tipo de produto). Son necesarios CINCO exemplos diferentes.

c) Música e videoxogos. Aquí analizaremos o papel da música no tipo de videoxogo asignado, e serán necesarios CATRO exemplos diferentes, ademais de información que encadre o tema.

d) Música e cinema. Aquí veremos o papel da música na gran pantalla, e teremos que buscar información que encadre o tema e un mínimo de CINCO exemplos.

Estrutura do traballo e plantilla de corrección

O traballo terá esta estrutura:

0.- Índice

1.- Introdución (respondendo a tres preguntas: que fago? como? para que?)

2.- Desenvolvemento

2.1.- Música e imaxe: unha reflexión sobre as relacións entre música e imaxe.

2.2.- Teoría: dous apartados de información sobre os dous temas do traballo.

2.3.- Práctica: todos os exemplos ordenados e sistematizados, coa tese que un quere defender.

3.- Conclusións

4.- Bibliografía e enlaces

A plantilla de corrección é esta:

Presentación 1/10

Opinión 1/10

Bibliografía 1/10

Información 1,5/10

Práctica 3,5/10

Formato 2/10

Lembrade que por cada apartado incompleto se lle restará 0,5/10 ó formato, e se o formato chega a ser 0 o traballo non vale. Necesitamos obter un mínimo dun 4 no traballo para facer media, e ponderará nun 20% da avaliación.

Temas asignados

SERGIO ÁLVAREZ BARJA

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (informativos).  A música nos videoxogos: aventuras gráficas. 

LUCAS BAÑOS BALADRÓN

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (programas deportivos). A música nos videoxogos: xogos de rol. 

LAURA COUSO BARJA

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (programas de medicina).  A música nos videoxogos: xogos de infiltración. 

ENRIQUE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (sorteos e apostas). A música nos videoxogos: xogos de habilidade. 

JUAN JUSTO RODRÍGUEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (consultorios).  A música nos videoxogos: xogos de deportes que non sexan fútbol. 

ALEJANDRO LIMIA SÁNCHEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (radiofórmulas). A música nos videoxogos: xogos de fútbol. 

PABLO PÉREZ VEGA

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (programas relixiosos).  A música nos videoxogos: xogos de avenuras e acción dos anos 80. 

MÓNICA PUSADA CANADO

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (programas de humor).  A música nos videoxogos: xogos de aventuras e acción dos anos 90. 

ANDRÉS TABOADA RODRÍGUEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (magacines). A música nos videoxogos: xogos de aventuras e acción do 2000 ó 2009. 

YAGO ALONSO DEL VALLE

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (anuncios publicitarios por radio). A música nos videoxogos: xogos de aventuras e acción a partires do 2010. 

ALBA ALVES CARVALHAL

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (tertulias políticas).  A música nos videoxogos: xogos musicais para cantar. 

ISABELLA CABANZÓN CABAL

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (informativos). A música nos videoxogos: xogos musicais para tocar instrumentos distintos da guitarra. 

DAVID CUERVO PALLÍN

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (documentais). A música nos videoxogos: xogos musicais para tocar a guitarra. 

CRISTIAN DE SOUSA FERNÁNDEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (programas de deportes). A música nos videoxogos: xogos de naves espaciais. 

PABLO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (a predicción meteorolóxica). A música nos videoxogos: xogos baseados en películas. 

BRAIS GARCÍA VAZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (sorteos e apostas). A música nos videoxogos: xogos de pelexa que non sexan o Street fighter. 

JOEL GUERRA GONZÁLEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (concursos).  A música nos videoxogos: o Street fighter. 

MARÍA EDUARDA MÁXIMO SILVA

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (tertulias políticas). A música nos videoxogos: xogos de coñecementos. 

PABLO POUSADA BAÑOS

Música e imaxe. A música na publicidade: anuncios para os cativos (nenos). A música no cinema: saga de Torrente.

LUIS VEGA MASCAREÑAS

Música e imaxe.A música na publicidade: anuncios para as cativas (nenas). A música no cinema: películas de Lars Von Trier.

JULIO ALVAR RODRÍGUEZ

Música e imaxe. A música na publicidade: anuncios para homes de entre 30 e 50. A música no cinema: películas históricas.

PATRICIA ÁLVAREZ MEIJIDE

Música e imaxe. A música na publicidade: anuncios para mulleres de entre 30 e 50. A música no cinema: películas policíacas.

IAGO BLANCO ÁLVAREZ

Música e imaxe. A música na publicidade: anuncios para estudantes universitarios. A música no cinema: saga de Harry Potter.

ALEJANDRO GARCÍA FERNÁNDES

Música e imaxe. A música na publicidade: anuncios sexistas. A música no cinema: saga de O señor dos aneis.

JOEL GARCÍA NIEVES

Música e imaxe. A música na publicidade: anuncios racistas. A música no cinema: saga Millenium.

BERNARDO RODRÍGUEZ DANOZ

Música e imaxe. A música na publicidade: anuncios navideños. A música no cinema: películas de acción norteamericanas.

DAVID SANTOS PARADA

Música e imaxe. A música na publicidade: anuncios de “retorno ó cole”. A música no cinema: películas de ciencia ficción futuristas.

AROA SOUSA COLMENERO

Música e imaxe. A música na publicidade: anuncios de verán. A música no cinema: musicais.

11/01/2019 11:14 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Trabajos para la 2ª evaluación para mis alumnos de LPM 1º BACH

Partes de cada traballo

a) Música e medios de comunicación. Aquí haberá que analizar o papel da música nun medio, atendendo a un tipo de contido. Serán necesarios TRES exemplos diferentes que apoien a tese do alumno.

b) Música e publicidade. Aquí haberá que reflexionar sobre o papel da publicidade na nosa vida, e moi especialmente sobre o papel da música na publicidade, atendendo a un tipo de anuncio (que variará segundo o destinatario, ou o tipo de produto). Son necesarios CINCO exemplos diferentes.

c) Música e videoxogos. Aquí analizaremos o papel da música no tipo de videoxogo asignado, e serán necesarios CATRO exemplos diferentes, ademais de información que encadre o tema.

d) Música e cinema. Aquí veremos o papel da música na gran pantalla, e teremos que buscar información que encadre o tema e un mínimo de CINCO exemplos.

Estrutura do traballo e plantilla de corrección

O traballo terá esta estrutura:

0.- Índice

1.- Introdución (respondendo a tres preguntas: que fago? como? para que?)

2.- Desenvolvemento

2.1.- Música e imaxe: unha reflexión sobre as relacións entre música e imaxe.

2.2.- Teoría: dous apartados de información sobre os dous temas do traballo.

2.3.- Práctica: todos os exemplos ordenados e sistematizados, coa tese que un quere defender.

3.- Conclusións

4.- Bibliografía e enlaces

A plantilla de corrección é esta:

Presentación 1/10

Opinión 1/10

Bibliografía 1/10

Información 1,5/10

Práctica 3,5/10

Formato 2/10

Lembrade que por cada apartado incompleto se lle restará 0,5/10 ó formato, e se o formato chega a ser 0 o traballo non vale. Necesitamos obter un mínimo dun 4 no traballo para facer media, e ponderará nun 20% da avaliación.

Temas asignados

SERGIO ÁLVAREZ BARJA

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (informativos).  A música nos videoxogos: aventuras gráficas. 

LUCAS BAÑOS BALADRÓN

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (programas deportivos). A música nos videoxogos: xogos de rol. 

LAURA COUSO BARJA

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (programas de medicina).  A música nos videoxogos: xogos de infiltración. 

ENRIQUE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (sorteos e apostas). A música nos videoxogos: xogos de habilidade. 

JUAN JUSTO RODRÍGUEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (consultorios).  A música nos videoxogos: xogos de deportes que non sexan fútbol. 

ALEJANDRO LIMIA SÁNCHEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (radiofórmulas). A música nos videoxogos: xogos de fútbol. 

PABLO PÉREZ VEGA

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (programas relixiosos).  A música nos videoxogos: xogos de avenuras e acción dos anos 80. 

MÓNICA PUSADA CANADO

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (programas de humor).  A música nos videoxogos: xogos de aventuras e acción dos anos 90. 

ANDRÉS TABOADA RODRÍGUEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (magacines). A música nos videoxogos: xogos de aventuras e acción do 2000 ó 2009. 

YAGO ALONSO DEL VALLE

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (anuncios publicitarios por radio). A música nos videoxogos: xogos de aventuras e acción a partires do 2010. 

ALBA ALVES CARVALHAL

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (tertulias políticas).  A música nos videoxogos: xogos musicais para cantar. 

ISABELLA CABANZÓN CABAL

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (informativos). A música nos videoxogos: xogos musicais para tocar instrumentos distintos da guitarra. 

DAVID CUERVO PALLÍN

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (documentais). A música nos videoxogos: xogos musicais para tocar a guitarra. 

CRISTIAN DE SOUSA FERNÁNDEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (programas de deportes). A música nos videoxogos: xogos de naves espaciais. 

PABLO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (a predicción meteorolóxica). A música nos videoxogos: xogos baseados en películas. 

BRAIS GARCÍA VAZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (sorteos e apostas). A música nos videoxogos: xogos de pelexa que non sexan o Street fighter. 

JOEL GUERRA GONZÁLEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (concursos).  A música nos videoxogos: o Street fighter. 

MARÍA EDUARDA MÁXIMO SILVA

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (tertulias políticas). A música nos videoxogos: xogos de coñecementos. 

PABLO POUSADA BAÑOS

Música e imaxe. A música na publicidade: anuncios para os cativos (nenos). A música no cinema: saga de Torrente.

LUIS VEGA MASCAREÑAS

Música e imaxe.A música na publicidade: anuncios para as cativas (nenas). A música no cinema: películas de Lars Von Trier.

JULIO ALVAR RODRÍGUEZ

Música e imaxe. A música na publicidade: anuncios para homes de entre 30 e 50. A música no cinema: películas históricas.

PATRICIA ÁLVAREZ MEIJIDE

Música e imaxe. A música na publicidade: anuncios para mulleres de entre 30 e 50. A música no cinema: películas policíacas.

IAGO BLANCO ÁLVAREZ

Música e imaxe. A música na publicidade: anuncios para estudantes universitarios. A música no cinema: saga de Harry Potter.

ALEJANDRO GARCÍA FERNÁNDES

Música e imaxe. A música na publicidade: anuncios sexistas. A música no cinema: saga de O señor dos aneis.

JOEL GARCÍA NIEVES

Música e imaxe. A música na publicidade: anuncios racistas. A música no cinema: saga Millenium.

BERNARDO RODRÍGUEZ DANOZ

Música e imaxe. A música na publicidade: anuncios navideños. A música no cinema: películas de acción norteamericanas.

DAVID SANTOS PARADA

Música e imaxe. A música na publicidade: anuncios de “retorno ó cole”. A música no cinema: películas de ciencia ficción futuristas.

AROA SOUSA COLMENERO

Música e imaxe. A música na publicidade: anuncios de verán. A música no cinema: musicais.

11/01/2019 11:13 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

AUDICIONES PARA LA 2ª EVALUACIÓN PARA MIS ALUMNOS DE LPM (1º BACH)

Años 70

- "Mediterráneo" (J. M. Serrat)

- "Un ramito de viletas" (Cecilia)

- "Gavilán o paloma" (Pablo Abraira)

- "Himno a la alegría" (Miguel Ríos)

- "Una, dos y tres" (Patxi Andión)

- "Rock and roll en la plaza del pueblo" (Tequila)

- "Un rayo de sol" (Los diablos)

- "Eva María" (Fórmula V)

- "Eres tú" (Mocedades)

- "Algo de mí" (Camilo Sesto)

- "Sólo pienso en ti" (Víctor Manuel)

- "Un beso y una flor" (Nino Bravo)

- "Por qué te vas" (Jeanette)

- "Por el amor de una mujer" (Danny Daniel)

- "Entre dos aguas" (Paco de Lucía)

- "Recuerdos de una noche" (Triana)

- "Te estoy amando locamente" (Las Grecas)

Años 80

- "Bienvenidos" (Miguel Ríos)

- "La puerta de Alcalá" (Víctor Manuel y Ana Belén)

- "Devuélveme a mi chica" (Hombres G)

- "María la portuguesa" (Carlos Cano)

- "Calle melancolía" (Joaquín Sabina)

- "Cien gaviotas" (Duncan Dhu)

- "Déjame" (Los secretos)

- "Las hermanas sisters" (La trinca)

- "Amante bandido" (Miguel Bosé)

- "Háblame de ti" (Los Pecos)

- "Maneras de vivir" (Leño)

- "Los rockeros van al infierno" (Barón rojo)

- "Pongamos que hablo de Madrid" (Antonio Flores)

- "A quién le importa" (Alaska y Dinarama)

- "La chica de ayer" (Nacha Pop)

- "Escuela de calor" (Radio futura)

- "Malos tiempos para la lírica" (Golpes bajos)

- "Entre dos tierras" (Héroes del silencio)

- "¡Salta!" (Tequila)

11/01/2019 10:54 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

AUDICIONES PARA LA 2ª EVALUACIÓN, Música 4º ESO

1º.- Música popular urbana (los 60).

41.- Los 60 en R.U.: el beat y The Beatles. "Help".  

42.- Los 60 en R.U.: el R&B británico y The rolling stones. "Satisfaction".

43.- Los 60 en R.U.: los mods y The Who. "My generation".

44.- Los 60 en R.U.: el rock progresivo y Pink Floyd."The dark side of the moon".

45.- Los 60 en R.U.: el rock sinfónico y Procol Harum. "A whiter shade of pale".

46.- Los 60 en R.U.: el hard rock y Led Zeppelin. "Stairway to heaven".

47.- Los 60 en R.U.: el hard rock y Deep purple. "Smoke on the water".

48.- Los 60 en EE.UU.: el soul, Diana Ross and The supremes. "Stop in the name of love".

49.- Los 60 en EE.UU.: la Canción protesta: Bob Dylan y "The times they are a changing".

50.- Los 60 en EE.UU.: el folk-rock y The mama´s and the papa´s. "California dreaming".

51.- Los 60 en EE.UU.: el acid rock y The Doors. "Touch me":

52.- Los 60 en EE.UU.: el rock experimental y Jimi Hendrix. "Voo doo child".

53.- Los 60 en EE.UU.: el underground y The velvet underground. "Sunday morning".

54.- Los 60 en EE.UU.: el rock sureño y Creedence clearwater revival. "Looking out my back door".

2º.- La música en los videojuegos.

55.- Los 70: El primer videojuego de la historia: PONG

56.- Videojuegos de naves espaciales: ATARI 2600 SPACE INVADERS.

57.- Los 80: Videojuegos de comecocos: PACMAN.

58.- Videojuegos de aventuras: SUPER MARIO BROS. (de Koji Kondo)

59.- Los 90: Grandes bandas sonoras de videojuegos (I): THE LEGEND OF ZELDA (de Koji Kondo).

60.- Los 90: Grandes bandas sonoras de videojuegos (II): FINAL FANTASY (Nobuo Uematsu).

3º.- La música electrónica.

61.- Ambient.

62.- Disco.

63.- Drum and Bass.

64.- Electrónica.

65.- Electro: New electro and house.

66.- Electrónica con influencia de rock: Daft punk vs. Queen.

67.- Techno hardcore.

68.- Hardstyle.

69.- House.

70.- Música industrial.

71.- Techno: minimal techno.

72.- Trance.

73.- Nu rave.

74.- UK garage.

4º.- La música popular urbana (2): los 70.

75.- Reacción a las propuestas anteriores (I): glam. Artista Marc Bolan, Grupo T-Rex, Álbum Electric Warrior, canción Life´s a Gas.

76.- Reacción a las propuestas anteriores (II): heavy metal. Grupo Black Sabbath, canción Paranoid.

77.- Ampliación de fronteras (I): reggae. Bob Marley and The Wailers, canción No woman no cry. 

78.- Ampliación de fronteras (II): rock alemán. Grupo Kraftwerk, canción Die roboter.

79.- Música de baile (I): funk. James Brown, canción Sexmachine.

80.- Música de baile (II): música disco. Gloria Gaynor, canción I will survive.

81.- Comercialización: AOR (Adult Orient Rock), rock FM o mainstream rock. Artista Freddie Mercury, Grupo Queen, canción Bohemian Rhapsody.

82.- Crisis y ruptura: el punk. Los Ramones, canción Blitzkrieg Bop

6º.- La música en los medios de comunicación: radio, TV, publicidad.

83.- TV: series televisivas. Cabecera de Juego de tronos

84.- TV: series televisivas. Cabecera de los Simpson

 85.- TV: series televisivas. Cabecera de Padre de familia

86.- TV: series televisivas. Cabecera Dragon ball

87.- TV: series televisivas. Cabecera Elfen Lied.

17/12/2018 11:53 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Audiciones para la 2ª evaluación Música 3º ESO

CLASICISMO

30.- "1º Movemento" da "Sonata para piano KV 545 en Do Maior" de Mozart. Forma sonata. Piano.

31.- "1º Movemento" da "Sonata para violín e piano en mi menor" de Mozart. Forma sonata. Música de cámara.

32.- "4º Movemento" da "Pequena serenata nocturna" de Mozart. Rondó-sonata. Música de cámara.

33.- "2º Movemento" do "Cuarteto emperador", de Haydn. Tema e variacións. Música de cámara.

34.- "1º Movemento" da "Sinfonía nº 83 en sol menor" ("A galiña"), de Haydn. Forma sonata. Música orquestral.

35.- "Obertura" de "As criaturas de Prometeo", de Beethoven. Música sinfónica.

36.- "2ª Aria" da Raíña da noite, de "A frauta máxica", de Mozart. Aria de coloratura. Ópera.

37.- "Aria do catálogo", de "Don Giovanni", de Mozart. Aria de barítono. Ópera.

38.- "Obertura" de "As vodas de Fígaro", de Mozart. Música sinfónica.

ROMANTICISMO (10 AUDICIONES)

39.- MÚSICA VOCAL PROFANA: LA ÓPERA ROMÁNTICA. LA TRAVIATA, DE VERDI:ARIA "FOLLIE, FOLLIE... SEMPRE LIBERA"

40.- MÚSICA VOCAL PROFANA: LA ÓPERA ROMÁNTICA. RIGOLETTO, DE VERDI:CUARTETO "BELLA FIGLIA DELL´AMORE".

41.- MÚSICA VOCAL PROFANA: EL LIED EL REY DE LOS ELFOS, DE SCHUBERT.

42.- MÚSICA VOCAL PROFANA: LA ZARZUELA. LA DEL MANOJO DE ROSAS, DE PABLO SOROZÁBAL. "SI TÚ SALES A ROSALES", FOXTROT.

43.- MÚSICA VOCAL RELIGIOSA: EL MOTETE MODAL. OS JUSTI, DE BRUCKNER.

44.- MÚSICA VOCAL RELIGIOSA: EL REQUIEM, DE FAURÉ. INTROITO Y KYRIE.

45.- MÚSICA INSTRUMENTAL: LA SINFONÍA FANTÁSTICA, DE BERLIOZ. 1ºMOVIMIENTO.

46.- MÚSICA INSTRUMENTAL: EL VIRTUOSISMOCAPRICHO Nº 24 PARA  VIOLÍN SOLO, PAGANINI. (A PARTIR DEL MINUTO 29:55)

47.- MÚSICA INSTRUMENTAL: EL PIANOESTUDIO REVOLUCIONARIO, DE CHOPIN.

48.- MÚSICA INSTRUMENTAL: DANZA HÚNGARA Nº 5, DE BRAHMS.

 

CAMBIO DE SIGLO

49.- POSROMANTICISMO: MAHLER Y LA SINFONÍA Nº 1. TERCER MOVIMIENTO: MARCHA FÚNEBRE.

50.- POSROMANTICISMO: STRAUSS Y EL POEMA SINFÓNICO DON QUIJOTE. TEMA Y VARIACIONES Nº 1 Y 2.

51.- NACIONALISMO RUSO: BORODIN Y EN LAS ESTEPAS DEL ASIA CENTRAL.

52.- NACIONALISMO RUSO: TCHAIKOVSKY Y EL BALLET EL LAGO DE LOS CISNESSOLO.

53.- NACIONALISMO NÓRDICO: GRIEG Y PEER GYNT. "EN EL SALÓN DEL REY DE LA MONTAÑA".

54.- NACIONALISMO CENTROEUROPEO: SMETANA EL MOLDAVA.

55.- NACIONALISMO ESPAÑOL: FALLA Y EL AMOR BRUJO. "DANZA RITUAL DEL FUEGO".

56.- NACIONALISMO GALLEGO: XOÁN MONTES Y LAS BALADAS GALEGAS. "NEGRA SOMBRA".

57.- IMPRESIONISMO: DEBUSSY Y EL MAR. POEMA SINFÓNICO.

17/12/2018 11:52 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Audiciones para la 2ª Evaluación HMD 2º Bachillerato

CLASICISMO

30.- "1º Movemento" da "Sonata para piano KV 545 en Do Maior" de Mozart. Forma sonata. Piano.

31.- "1º Movemento" da "Sonata para violín e piano en mi menor" de Mozart. Forma sonata. Música de cámara.

32.- "4º Movemento" da "Pequena serenata nocturna" de Mozart. Rondó-sonata. Música de cámara.

33.- "2º Movemento" do "Cuarteto emperador", de Haydn. Tema e variacións. Música de cámara.

34.- "1º Movemento" da "Sinfonía nº 83 en sol menor" ("A galiña"), de Haydn. Forma sonata. Música orquestral.

35.- "Obertura" de "As criaturas de Prometeo", de Beethoven. Música sinfónica.

36.- "2ª Aria" da Raíña da noite, de "A frauta máxica", de Mozart. Aria de coloratura. Ópera.

37.- "Aria do catálogo", de "Don Giovanni", de Mozart. Aria de barítono. Ópera.

38.- "Obertura" de "As vodas de Fígaro", de Mozart. Música sinfónica.

ROMANTICISMO (10 AUDICIONES)

39.- MÚSICA VOCAL PROFANA: LA ÓPERA ROMÁNTICA. LA TRAVIATA, DE VERDI:ARIA "FOLLIE, FOLLIE... SEMPRE LIBERA"

40.- MÚSICA VOCAL PROFANA: LA ÓPERA ROMÁNTICA. RIGOLETTO, DE VERDI:CUARTETO "BELLA FIGLIA DELL´AMORE".

41.- MÚSICA VOCAL PROFANA: EL LIED EL REY DE LOS ELFOS, DE SCHUBERT.

42.- MÚSICA VOCAL PROFANA: LA ZARZUELA. LA DEL MANOJO DE ROSAS, DE PABLO SOROZÁBAL. "SI TÚ SALES A ROSALES", FOXTROT.

43.- MÚSICA VOCAL RELIGIOSA: EL MOTETE MODAL. OS JUSTI, DE BRUCKNER.

44.- MÚSICA VOCAL RELIGIOSA: EL REQUIEM, DE FAURÉ. INTROITO Y KYRIE.

45.- MÚSICA INSTRUMENTAL: LA SINFONÍA FANTÁSTICA, DE BERLIOZ. 1ºMOVIMIENTO.

46.- MÚSICA INSTRUMENTAL: EL VIRTUOSISMOCAPRICHO Nº 24 PARA  VIOLÍN SOLO, PAGANINI. (A PARTIR DEL MINUTO 29:55)

47.- MÚSICA INSTRUMENTAL: EL PIANOESTUDIO REVOLUCIONARIO, DE CHOPIN.

48.- MÚSICA INSTRUMENTAL: DANZA HÚNGARA Nº 5, DE BRAHMS.

 

CAMBIO DE SIGLO

49.- POSROMANTICISMO: MAHLER Y LA SINFONÍA Nº 1. TERCER MOVIMIENTO: MARCHA FÚNEBRE.

50.- POSROMANTICISMO: STRAUSS Y EL POEMA SINFÓNICO DON QUIJOTE. TEMA Y VARIACIONES Nº 1 Y 2.

51.- NACIONALISMO RUSO: BORODIN Y EN LAS ESTEPAS DEL ASIA CENTRAL.

52.- NACIONALISMO RUSO: TCHAIKOVSKY Y EL BALLET EL LAGO DE LOS CISNESSOLO.

53.- NACIONALISMO NÓRDICO: GRIEG Y PEER GYNT. "EN EL SALÓN DEL REY DE LA MONTAÑA".

54.- NACIONALISMO CENTROEUROPEO: SMETANA EL MOLDAVA.

55.- NACIONALISMO ESPAÑOL: FALLA Y EL AMOR BRUJO. "DANZA RITUAL DEL FUEGO".

56.- NACIONALISMO GALLEGO: XOÁN MONTES Y LAS BALADAS GALEGAS. "NEGRA SOMBRA".

57.- IMPRESIONISMO: DEBUSSY Y EL MAR. POEMA SINFÓNICO.

17/12/2018 11:51 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Trabajos para la 2ª evaluación para mis alumnos de Música 4º ESO

Tema 1: Enemigos hasta la muerte

a) Historia: el Diablo y Yahvé. Planteamiento bíblico del bien y el mal. Denominaciones del Diablo y atributos. Yahvé en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Comparativa.

b) Ejemplos literarios: Sherlock Holmes y Moriarti, Los tres mosqueteros y el cardenal Richelieu. 

c) Versiones cinematográficas: Batman y el Joker, Superman y Lex Luthor, Popeye y Bruto.

d) Elementos invariables: ¿qué se repite y qué cambia?.

e) Ejemplo práctico: El secreto de la pirámide, Batman: el caballero oscuro, Dogma, analiza una escena de cada una de estas tres películas para ejemplificar los elementos invariables, prestando especial atención a la música.

Tema 2: Hay miradas que matan

a) Historia: el basilisco y las tres gorgonas en la mitología griega. Orígenes y atributos de Medusa. 

b) Ejemplos de anime y de manga: Los caballeros del zodíaco (caps. 27 y 28), Los Thundercats (cap. 78), One piece (caps. 410-412). 

c) Versiones cinematográficas: La leyenda de Vandorf, Furia de titanes (2010), Percy Jackson y el ladrón del rayo.

d) Elementos invariables: ¿qué se repite y qué cambia?.

e) Ejemplo práctico: analiza una escena de cada serie (3) y una escena de cada película (3), aplicando la teoría vista y prestando especial atención a la banda sonora.

Tema 3: Renaciendo de las cenizas

a) Historia: el ave fénix en la mitología. Atributos.

b) Ejemplos literarios: Heródoto, Ovidio, Plinio el Viejo, el Papa Clemente de Roma.

c) Versiones cinematográficas: Los caballeros del zodíaco (caps. 6-7, 15, 54, 72), One piece (cap. 485), Harry Potter y la cámara secreta.

d) Elementos invariables: ¿qué se repite y qué cambia?.

e) Ejemplo práctico: analiza el mito en las dos series propuestas y en dos escenas de la película, comparando las circunstancias que ocasionan la muerte con las que favorecen la resurrección.

Tema 4: El talón de Aquiles

a) Historia: todo héroe tiene un punto débil: Aquiles y Sigfrido.

b) Ejemplos literarios: la Ilíada (Homero) y el Cantar de los nibelungos.

c) Versiones cinematográficas: Los caballeros del zodíaco (caps. 95-96), Troya (2004).

d) Elementos invariables: ¿qué se repite y qué cambia?.

e) Ejemplo práctico: analiza dos escenas de cada título manejado, prestando especial atención a la música.

Tema 5: Preguntas que matan

a) Historia: la Esfinge de Tebas, Gollum y la terrible Turandot.

b) Ejemplos literarios: Edipo rey (Esquilo), El hobbit (Tolkien).

c) Versiones cinematográficas: Edipo reyEl hobbit, Turandot

d) Elementos invariables: ¿qué se repite y qué cambia?.

e) Ejemplo práctico: analiza dos escenas de cada título (3) prestando especial atención a la banda sonora.

Tema 6: Penélope y su espera

a) Historia: Penélope esperando por Ulises en la Antigua Grecia.

b) Ejemplos literarios: letras Penélope (Serrat), El muelle de San Blas (Maná) y Naturaleza muerta (Mecano).

c) Versiones cinematográficas: La Odisea Madame Butterfly.

d) Elementos invariables: ¿qué se repite y qué cambia?.

e) Ejemplo práctico: analiza las tres letras comparando la figura de Penélope y analiza dos escenas de cada título (2), prestando especial atención a la música.

Tema 7: Orfeo y el rescate fallido de Eurídice

a) Historia: Lot y la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra (la prohibición de mirar atrás). Orfeo y Eurídice: el rescate del Inframundo.

b) Ejemplos literarios: Monteverdi, Gluck. Primeras óperas con ese argumento. Manuscrito hallado en un bolsillo (Cortázar).

c) Versiones cinematográficas: Orfeo negro, Orfeo y Eurídice (ópera de Gluck), Los caballeros del zodiaco (cap. 127).

d) Elementos invariables: ¿qué se repite y qué cambia?.

e) Ejemplo práctico: analiza dos escenas de cada ejemplo (3), prestando especial atención a la banda sonora.

Tema 8: La música calma a las bestias

a) Historia: Orfeo y su música en la Antigua Grecia, el flautista de Hammelin (Hermanos Grimm).

b) Ejemplos literarios: El flautista de Hammelin (Hermanos Grimm), Égloga 1ª (Garcilaso de la Vega).

c) Versiones cinematográficas: Caballeros del zodiaco (caps. 84-86), One piece (cap. 380), La flauta mágica (Mozart).

d) Elementos invariables: ¿qué se repite y qué cambia?.

e) Ejemplo práctico: analiza los ejemplos literarios y dos escenas de cada título (3) prestando especial atención a la música.

Tema 9: Cassandra o la verdad que nadie escucha 

a) Historia: el mito de Cassandra y Apolo.

b) Ejemplos literarios: Troilo y Crésida (Chaucer), La antorcha (Marion Zimmer Bradley), letra Cassandra (ABBA).

c) Versiones cinematográficas: Doce monos, Poderosa Afrodita.

d) Elementos invariables: ¿qué se repite y qué cambia?.

e) Ejemplo práctico: analiza la letra, comenta los dos libros y analiza dos escenas de cada película (2) en las que se vea a Cassandra, comentando la banda sonora.

Tema 10: Los gemelos

a) Historia: los gemelos como fuente de equívocos en el arte.

b) Ejemplos literarios: Los Menecmos (Plauto), La comedia de las equivocaciones (Shakespeare), El príncipe y el mendigo (Marc Twain).

c) Versiones cinematográficas: Los caballeros del zodiaco (caps. 44-45, 72-73, 91-94, 111-112), Tú a Boston y yo a California, El hombre de la máscara de hierro, El gran dictador, El premio.   

d) Elementos invariables: ¿qué se repite y qué cambia?.

e) Ejemplo práctico: comenta los ejemplos literarios (3), identifica los gemelos de la serie (1) y analiza una escena de cada película (4), prestando especial atención a la banda sonora.

12/12/2018 11:22 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Audiciones para la 1ª evaluación Música 4º ESO

Música y cine. Bandas sonoras.

1.- Lo que el viento se llevó, 1939, Max Steiner.

2.- Desayuno con diamantes, ("Moon river"), 1966, Henry Mancini.

3.- Tiburón, 1975, John Williams.

4.- La misión, ("El oboe de Gabriel"), Ennio Morricone.

5.- Memorias de África, 1985, John Barry.

6.- Psicosis,1960, Bernard Herrmann.

7.- Braveheart1995, James Horner.

8.- Doctor Zhivago, ("El café de los estudiantes"), 1965, Maurice Jarre.

9.- Gladiator, ("Now we are free"), 2000, Hans Zimmer.

10.- El señor de los anillos, (2001-2003), Howard Shore.

Músicas del mundo: Asia y África.

11.- Japón: shakuhachi.

12.- Japón: shamisen.

13.- China: ehru.

14.- China: guzheng.

15.- Indonesia: gamelán.

16.- Tambores africanos.

17.- Kalimba.

18.- Música gnawa: el Guembri.

19.- Birimbao: de África a Brasil.

20.- Darbuka árabe.

Música popular urbana: de los orígenes a los 60.

21.- Cantos de trabajo: lavanderas.

22.- Cantos de trabajo: pregunta-respuesta.

23.- Cantos de trabajo: "Empaquetados de tomates".

24.- Espiritual negro / gospel: "Oh happy day".

25.- Espiritual negro: "Deep river".

26.- Espiritual negro: "Were you there".

27.- Jazz: Louis Armstrong "What a wonderfull day".

28.- Jazz: John Coltrane "Alabama".

29.- Jazz: Miles Davis "So what".

30.- Blues: Robert Johnson "Sweet home Chicago".

31.- Blues: John Lee Hooker "Boom boom!".

32.- Blues: Charlie Patton "Some of these days I´ll be gone".

33.- Blues: Jelly roll kings "I didn´t know / Road of love".

34.- Blues femenino: Billie Holyday "The blues are brewin".

35.- Blues femenino: Bessie Smith "Nobody knows you when you are down and out".

30/11/2018 13:42 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

El pop rock español en los años 60

Cliqueando en estos enlaces accederéis a los cinco artículos en los que volqué la información y audiciones de este tema.

1/5    2/5    3/5    4/5    5/5

SELECCIÓN DE TEMAS 

Perdóname, Dúo Dinámico

Black is black, Los Bravos

La Bamba, Los Estudiantes

La chica ye-yé, Concha Velasco

Cuéntame, Fórmula V

El río, Miguel Ríos

Los chicos con las chicas, Los Bravos

Get on your knees, Canarios

Oh Lord, why Lord, Pop Tops

El silencio es oro, Los Ángeles,

Vuelvo a Granada, Miguel Ríos

Rosas en el mar, Massiel

El baúl de los recuerdos, Karina

26/11/2018 16:05 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen HMD Tema 3

1. Características da música barroca. (1 punto)

2. O mito de Orfeo e Eurídice. (1 punto)

3. A ópera: orixe, autores e primeiras óperas. Define: aria, recitativo, arioso. (2 puntos)

4. A música vocal protestante: cantata, oratorio e paixón. (2 puntos)

5. A música instrumental no Barroco: tipos de sonata, variacións sobre baixos de danza, tipos de concerto (concerto grosso, concerto solistae concerto policoral), fuga. (3 puntos)

6. Johann Sebastian Bach: vida e obra. (1 punto)

19/11/2018 11:53 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Audicións para a 1ª avaliación LPM 1º Bacharelato

Años 70

- "Mediterráneo" (J. M. Serrat)

- "Un ramito de viletas" (Cecilia)

- "Gavilán o paloma" (Pablo Abraira)

- "Himno a la alegría" (Miguel Ríos)

- "Una, dos y tres" (Patxi Andión)

- "Rock and roll en la plaza del pueblo" (Tequila)

- "Un rayo de sol" (Los diablos)

- "Eva María" (Fórmula V)

- "Eres tú" (Mocedades)

- "Algo de mí" (Camilo Sesto)

- "Sólo pienso en ti" (Víctor Manuel)

- "Un beso y una flor" (Nino Bravo)

- "Por qué te vas" (Jeanette)

- "Por el amor de una mujer" (Danny Daniel)

- "Entre dos aguas" (Paco de Lucía)

- "Recuerdos de una noche" (Triana)

- "Te estoy amando locamente" (Las Grecas)

02/11/2018 10:05 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Mi primer libro: El mito de don Juan en la ópera Don Giovanni de Mozart

20181026201730-1540577758567898790598.jpg

Clicando en este enlace accederéis a la página web en la que podréis comprarlo.

Desde aquí quiero agradecer encarecidamente a la Editorial Academia del Hispanismo y a Jesús G. Maestro que hayan depositado su confianza en mí y en este estudio, resultado de seis años de trabajo. Muchas gracias, también, a mi tutora y guía en esta aventura: Carmen Becerra Suárez.

26/10/2018 20:17 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

AUDICIÓNS PARA OS MEUS ALUMNOS DE "MÚSICA 3º ESO" 1ª AVALIACIÓN

AUDICIÓNS PARA OS MEUS ALUMNOS DE "MÚSICA 3º ESO" 1ª AVALIACIÓN

ANTIGÜIDADE CLÁSICA GRECOLATINA

1.- Primeira “partitura”: Epitafio de Seikilos:

 

IDADE MEDIA

2.- Orixe das notas: Himno a San Juan Bautista:

3.- Canto gregoriano silábico: Gloria

4.- Canto gregoriano pneumático: Puer natus est nobis:

5.- Canto gregoriano melismático: Sanctus

6.- Formas paralitúrxicas: Secuencia Dies irae

7.- Motete isorrítmico: De Vitry, “Garrit gallus” (fotoc. pp. 53-55)

8.- Cantigas de Santa María: Santa María amar (fotoc. p. 56)

9.- Cantigas de amigo: “Ondas do mar de Vigo” (fotoc. p. 57)

10.- Organum: Perotin, “Sederunt principes” (fotoc. p. 45)

 

RENACEMENTO

11.- "Kyrie" da "Misa do Papa Marcello" (Palestrina), polifonía renacentista.

12.- "Ave María", Tomás Luis de Victoria, polifonía renacentista española. (fotoc. paxs. 80-81)

13.- "Tu solus qui facis mirabilia", Josquim des Prez, motete francoflamenco.

14.- "Diferencias sobre Guárdame las vacas", Antonio de Cabezón, variaciones españolas.

15.- "Las folies d´Espagne", Marais, variaciones francesas para viola da gamba.

16.- "Flow my tears", John Dowland, canción inglesa. (fotoc. pax. 82)

17.- "Ay triste que vengo", Juan del Enzina, vilancico español.

18.- "Branle dos cabalos", Thoinot Arbeau, danza renacentista.

 

BARROCO

19.- "Tu se morta", Claudio Monteverdi, aria da ópera "Orfeo y Eurídirice". (fotoc. pax.92)

20.- "When I am laid", Purcell, aria da ópera "Dido e Eneas". (fotoc. páx.97)

21.- "Lascia ch´io pianga", Haendel, aria para contratenor (castrati).

22.- "Agitata da due venti", aria virtuosa da ópera "La Griselda", Vivaldi.

23.- "Ich will hier bei dir stehen", Bach, coral da "Paixón segundo San Mateo" (fotoc. pax.98)

24.- "1º mov. do Inverno", Vivaldi, concerto solista para violín e cordas. (fotoc. páxs.104)

25.- "1º mov. do Concerto de Brandenburgo nº 3", Bach, concerto policoral.

26.- "Toccata e fuga en re menor", Bach.

27.- "Música para os reais fogos de artificio", Haendel.

28.- "Passacaglia", da "Suite en sol menor", Haendel.

29.- "Preludio" da "1ª Suite en Sol Maior", Bach.

25/10/2018 09:59 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

MODELO DE EXAME HMD TEMA 2

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2018-2019

MODELO DE EXAME DE HMD 2º Bach

Tema 2: A música no Renacemento

Nome e apelidos: _________________________________________

Curso e grupo: _________________

1º.- Características xerais do Renacemento italiano como movemento cultural. (1 punto)

2º.- A música vogal en Europa no Renacemento: escolle unha destas preguntas: (1,5 puntos)

a) A música vogal en Alemaña e Inglaterra.

b) A música vogal en Francia e os Países Baixos.

3º.- O Renacemento en España: escolle unha destas preguntas: (1,5 puntos)

a) A época dos Reis Católicos: o villancico renacentista e os primeiros polifonistas españois.

b) A segunda época: a música vogal e a música instrumental.

4º.- A música instrumental no Renacemento: escolle unha destas preguntas: (2 puntos)

a) A música para a danza e a música baseada na improvisación.

b) A música baseada na variación e a música baseada en modelos vogais.

5º.- Os instrumentos do Renacemento: escolle unha destas preguntas: (1 punto)

a) Cordófonos.

b) Aerófonos.

6º.- Define os seguintes conceptos musicais: FOLÍA, CACCIA, CHANSON, VIOLA DA GAMBA, MADRIGAL, ANTHEM, VILANCICO, HOMOFONÍA, DIFERENZAS, TIENTO, PAVANA e CANTUS FIRMUS. (3 puntos)

25/10/2018 09:57 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

TEMAS DE TRABALLO PARA OS MEUS ALUMNOS DE HMD TEMA 3

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2018-19

TRABALLOS PARA O TEMA 3: O BARROCO

CAPÍTULO 1

Gonzalo Carrajo: Comparación estilística entre a música renacentista e a barroca.

Jorge Cerviño: Fases da música barroca. Periodización.

CAPÍTULO 2

Miguel Lorenzo: O primeiro barroco en Italia. Os comezos do estilo concertato: Gabrieli.

Luis Martínez: O primeiro barroco en Italia. A monodia: Peri e Caccini.

Nerea Pérez: O primeiro barroco en Italia. A transformación do madrigal: Monteverdi.

Marta Rúa: O primeiro barroco en Italia. A emancipación da música instrumental: Frescobaldi.

Estefanía Fernández: O primeiro barroco en Italia. O nacemento da ópera: Monteverdi.

Jonathan Fernández: O primeiro barroco en Italia. Tradición e evolución na música sacra.

CAPÍTULO 3

Rubén Gómez: Os barrocos primeiro e medio nos Países septentrionais. A escola dos Países Baixos e o seu entorno inglés. O estilo instrumental puro.

Arturo Hermida: Os barrocos primeiro e medio nos Países septentrionais. O motete coral e o concertato coral: Schein.

Aránzazu Merodio: Os barrocos primeiro e medio nos Países septentrionais. O concertato dramático: Schütz.

Leandro Pérez: Os barrocos primeiro e medio nos Países septentrionais. O lied con continuo, a ópera e o oratorio.

Fernando Rodríguez: Os barrocos primeiro e medio nos Países septentrionais. A música instrumental: Scheidt.

CAPÍTULO 4

Alfonso Ruggiero: A música italiana do barroco medio. A cantata de cámara: Luigi Rossi e Carissimi.

Alejandro Suárez: A música italiana do barroco medio. O oratorio: Carissimi e Stradella.

Pablo Vega: A música italiana do barroco medio. A escola de ópera veneciana.

Lucía Álvarez: A música italiana do barroco medio. A música instrumental: a escola de Bolonia.

CAPÍTULO 5

Marta Barja: A música francesa baixo o absolutismo. O ballet de cour.

Marta Caneiro: A música francesa baixo o absolutismo. A Comédie-Ballet e a Tragédie Lyrique: Lully.

Iria Diz: A música francesa baixo o absolutismo. As pezas breves para laúde e a música de teclado: Gaultier e Chambonières.

CAPÍTULO 6

Nadia Gago: A música inglesa durante os períodos da Commonwealth e a Restauración. A mascarada e a ópera inglesa: Lawes e Blow.

Pablo García: A música inglesa durante os períodos da Commonwealth e a Restauración. A música de consort: Jenkins e Simpson.

Francisco González: A música inglesa durante os períodos da Commonwealth e a Restauración. A música da igrexa anglicana: Porter, Humfrey e Blow.

Joel Justo: A música inglesa durante os períodos da Commonwealth e a Restauración. Henry Purcell, o xenio da Restauración.

CAPÍTULO 7

Alejandra Lorenzo: O barroco tardío: a exuberancia do contrapunto e o estilo de concerto. O concertó grosso e o concerto para solista.

Álex Ribeiro: O barroco tardío: a exuberancia do contrapunto e o estilo de concerto. A sonata para conxunto e a sonata para solista.

Aida Rodríguez: O barroco tardío: a exuberancia do contrapunto e o estilo de concerto. A ópera seria e a ópera buffa; a cantata e a música sacra.

Nuria Salgado: O barroco tardío: a exuberancia do contrapunto e o estilo de concerto. O barroco tardío e o estilo rococó en Francia.

Carlos Villarino: O barroco tardío: a exuberancia do contrapunto e o estilo de concerto. Música para conxunto e para clavecín.

 

Indicacións a ter en conta:

a) Temas de traballo: están extraídos dos sete primeiros capítulos do libro BUKOFZER, Manfred (2000). La música en la época barroca, Madrid, Alianza Editorial: arte y música.

Capítulo 1: Música renacentista versus música barroca.

Capítulo 2: O primeiro barroco en Italia.

Capítulo 3: Os barrocos primeiro e medio nos Países septentrionais.

Capítulo 4: A música italiana do barroco medio.

Capítulo 5: A música francesa baixo o absolutismo.

Capítulo 6: A música inglesa durante os períodos da Commonwealth e a Restauración.

Capítulo 7: O barroco tardío: a exuberancia do contrapunto e o estilo de concerto.

b) Estrutura do traballo: o traballo terá a seguinte estrutura formal

Portada: Título do traballo, nome e apelidos do/a alumno/a, clase e grupo.

0.- Índice

1.- Introdución (que fago neste traballo? Como? Para que?)

2.- Desenvolvemento

            2.1.- Contextualización do tema

            2.2.- Teoría

            2.3.- Práctica (análise musical dunha audición ou partitura do tema)

3.- Conclusións (que me aportou este traballo? Ou breve resumo)

4.- Bibliografía (mínimo 4 fontes consultadas)

Táboa de corrección:

Presentación 1/10

Información 3/10 (puntos 2.1. e 2.2.)

Práctica 2/10 (punto 2.3.)

Opinión 1/10 (puntos 1 e 3)

Bibliografía 1/10 (punto 4)

Formato 2/10 (por cada apartado incompleto ou inexistente restaráselle 0,5 ó formato, que de ser nalgún caso igual ou inferior a 0 invalidará o traballo)

 

 

25/10/2018 09:55 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de Música 3º ESO 1ª Evaluación

IES Xesús Taboada Chivite - Departamento de Música - Curso 2018-2019

 

“MÚSICA 3º ESO” - Exame 1ª avaliación

 

Nome e apelidos: _______________________

Curso e grupo: ______ 

TEORÍA

 

1º.- A Antigüidade clásica grecolatina: escolle unha pregunta. (1 punto)

 

a) Os deuses gregos. Apolo e Dionisio. Mito de Orfeo e Eurídice.

b) A música e a teoría do Ethos. Mito de Orfeo e Eurídice.

 

2º.- A Idade Media: música relixiosa. Escolle unha pregunta. (1 punto)

 

a) O canto gregoriano. Tipos de canto. Características.

b) A missa e as súas partes. Formas paralitúrxicas: tropos e secuencias.

 

3º.- A Idade Media: música profana. Escolle unha pregunta. (1 punto)

 

a) Os cantores do amor cortés. Diferencias entre eles.

b) Tipos de canción segundo a súa forma e o seu contido.

 

4º.- O Renacemento. Escolle unha pregunta. (1 punto)

 

a) A música instrumental no Renacemento. Formas e xéneros.

b) Principais cambios sociais e artísticos do Renacemento.

 

5º.- O Barroco: música vocal. Escolle unha pregunta. (1 punto)

 

a) As orixes da ópera. A Camerata Fiorentina dos Bardi. Aria, recitativo…

b) A música protestante: oratorio, cantata e paixón.

 

6º.- O Barroco: música instrumental. Escolle unha pregunta. (1 punto)

 

a) O estilo concertado no Barroco. Tipos de concertos. Partes.

b) Formas musicais barrocas: fuga, sonata barroca, suite, toccata. 

 

PRÁCTICA

 

7º.- Fai a seguinte transcrición do gregoriano á notación actual. (1 punto)

 

8º.- Identifica as seguintes audicións (título, autor, época e xénero). (3 puntos)

  

08/10/2018 17:28 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de LPM 1º Bach 1 Evaluación

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2018-2019

MODELO DE EXAME DE LPM 1º Bach – 1ª Avaliación

Nome e apelidos: ________________________________________________

Curso e grupo: _________________

TEORÍA (50%)

1º.- Escolle unha destas preguntas: (1 punto)

a) O aparato fonador: fai un debuxo coas súas partes, explica o seu funcionamento e indica 3 doenzas relacionadas con el.

b) O aparato auditivo: fai un debuxo coas súas partes, explica o seu funcionamento e indica 3 doenzas relacionadas con el.

2º.- Escolle unha destas preguntas: (1 punto)

a) Os tipos vogais masculinos: explícaos, ordénaos de grave a agudo e pon un exemplo de cada.

b) Os tipos vogais femininos: explícaos, ordénaos de grave a agudo e pon un exemplo de cada.

3º.- Escolle unha destas preguntas: (1 punto)

a) Explica o que é a contaminación acústica e pon 3 exemplos cotiás.

b) Explica o que é a AMUSIA e o SÍNDROME DE WILLIAMS, e relaciónaos coa música.

4º.- Escolle unha destas preguntas: (2 puntos)

a) A música popular urbana na España dos anos 60: contexto, tendencias, grupos, artistas.

b) A música popular urbana na España dos anos 70: contexto, tendencias, grupos, artistas.

PRÁCTICA (50%)

5º.- Audicións:

a) Identifica os seguintes tipos vogais: (0, 75 puntos)

Exemplo

Masc ? / Fem ?

Tipo vocal

Nº 1

 

 

Nº 2

 

 

Nº 3

 

 

 

b) Identifica as seguintes audicións (título, grupo e década): (1 punto)

Década?

Título?

Grupo?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º.- Le esta letra e analízaa, respondendo ás seguintes preguntas:

No niño novo do vento
hai unha pomba dourada,
meu amigo!
Quén poidera namorala!

Canta ao luar e ao mencer
en frauta de verde olivo.
Quén poidera namorala,
meu amigo!

Ten áers de frol recente,
cousas de recén casada,
meu amigo!
Quén poidera namorala!

Tamén ten sombra de sombra
e andar primeiro de río.
Quén poidera namorala,
meu amigo!

a) Autor do texto e grupo que o versiona. (0, 5 puntos)

b) Interpreta o texto e xustifica a túa interpretación. (0, 5 puntos) 

7º.- Completa os seguintes compases con figuras. (0, 75 puntos)

8º.- Completa os seguintes compases con silencios. (0, 5 puntos)

9º.- Analiza esta audición, respondendo as seguintes preguntas:

a) Estrutura. (0, 5 puntos)

b) Tímbrica (instrumentos e voces de cada parte). (0, 5 puntos)

08/10/2018 17:25 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de Música 4º ESO 1ª Evaluación

IES Xesús Taboada Chivite - Departamento de Música - Curso 2018-2019

MODELO DE EXAMEN "MÚSICA 4º ESO" 1ª Evaluación

Nombre y apellidos: ______________________________________________

Curso y grupo: _______________

TEORÍA (60 %)

1º.- Elige una de estas preguntas: (1 punto)

a) Funciones de la banda sonora. Explícalas y pon 3 ejemplos.

b) ¿Cómo puede ser la música en una película, teniendo en cuenta los siguientes aspectos? Fuente sonora, relación imagen/sonido. Explica los tipos que hay y pon 1 ejemplo de cada.

2.- Elige una de estas preguntas: (1 punto)

a) Instrumentos populares tradicionales de África: enumera uno de cada familia (cordófonos, aerófonos, idiófonos y membranófonos), y cita al menos un país en el que son característicos.

b) Instrumentos populares tradicionales de Asia: enumera uno de cada familia (cordófonos, aerófonos, idiófonos y membranófonos), y cita al menos un país en el que son característicos.

3º.- Elige una de estas preguntas: (1 punto)

a) La historia del cine: el cine europeo de los años 20.

b) La historia del cine: el cine estadounidense de los 40 y 50.

4º.- Elige una de estas preguntas: (1 punto)

a) Estilos artísticos en el cine: el expresionismo.

b) Estilos artísticos en el cine: el cinema novo.

5º.- Elige una de estas preguntas: (1 punto)

a) Orígenes de la música popular urbana: explica lo que sepas de la música negra en los campos de trabajo estadounidenses y su relación con el jazz.

b) Orígenes de la música popular urbana: explica lo que sepas de la música blanca a principios del siglo XX y su relación con el jazz.

6º.- Define estos términos: MÚSICA DIVERGENTE, DOGMA 95, PLANO CONTRAPICADO y EHRU. ( punto)

 

IES Xesús Taboada Chivite - Departamento de Música - Curso 2018-2019

MODELO DE EXAMEN "MÚSICA 4º ESO" 1ª Evaluación

Nombre y apellidos: ______________________________________________

Curso y grupo: _______________

PRÁCTICA (40%)

7º.- Identifica las siguientes audiciones: (1, 5 puntos)

Audición

Título

Autor/grupo

Estilo/género

Nº 1

 

 

 

Nº 2

 

 

 

Nº 3

 

 

 

Nº 4

 

 

 

Nº 5

 

 

 

Nº 6

 

 

 

Nº 7

 

 

 

 

8º.- Comenta TODO lo que sepas de esta audición: (0, 5 puntos)

9º.- Comenta esta letra, respondiendo a las siguientes preguntas: (1 punto)

No niño novo do vento
hai unha pomba dourada,
meu amigo!
Quén poidera namorala!

Canta ao luar e ao mencer
en frauta de verde olivo.
Quén poidera namorala,
meu amigo!

Ten áers de frol recente,
cousas de recén casada,
meu amigo!
Quén poidera namorala!

Tamén ten sombra de sombra
e andar primeiro de río.
Quén poidera namorala,
meu amigo!

a) Autor del texto y grupo que lo versiona. (0, 5 puntos)

b) Interpreta el texto y justifica tu interpretación. (0, 5 puntos)  

10º.- Compón un BLUES con las siguientes características musicales: FA MAYOR (1 bemol, si), 4/4, 3 frases de 4 compases cada uno con la estructura armónica I-I-I-I, IV-IV-I-I, V-IV-I-I. (1 punto)

08/10/2018 17:23 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para el tema 1 HMD 2º Bachillerato

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2018-19

Historia da música e da danza (HMD) 2º Bacharelato

Modelo de Exame Tema 1: A Música na Antigüidade e na Idade Media

Nome e apelidos: _______________________________________________

Curso e Grupo: __________________

1º.- A música na Antigüidade: escolle e contesta unha destas preguntas. (2 puntos)

a) A teoría do éthos. Que defende? Que consideración lles mereceu a Platón e a Aristóteles? Que disciplina terapéutica se basea nela? Explica o mito de Orfeo e Eurídice e relaciónao coa teoría anterior.

b) Define os conceptos apolíneo e dionisíaco aplicados á arte. Explica a evolución dos períodos artísticos relacionándoos con ditas definicións.

2º.- A música vocal relixiosa medieval: escolle e contesta unha destas preguntas. (1 punto)

a) Características musicais do canto gregoriano. Tipos de canto.

b) O octoechos latino: explica os oito modos gregorianos, indicando os seus nomes, a finalis e a tenor.

3º.- A música vocal profana medieval: escolle e contesta unha destas preguntas. (1 punto)

a) Tipos de canción segundo a súa forma e segundo o seu contido.

b) Os cantores do amor. Explica tamén as principais características do amor cortés.

4º.- Busca neste texto as características do amor cortés e di a que xénero pertence: (1 punto)

5º.- A primitiva polifonía medieval: explica os tipos que hai e pon exemplos. (1 punto)

6º.- Escolle unha destas preguntas e respóndea. (1 punto)

a) Ars Antiqua. Periodización. Autores, xéneros, obras.

b) Ars Nova. Periodización. Autores, xéneros, obras.

7º.- A misa romana. Partes musicais máis relevantes. (1 punto)

8º.- Formas paralitúrxicas: tropos e secuencias. (1 punto)

9º.- Define: A CAPELLA, MOTETE ISORRÍTMICO, FORMA FIXA, CANTO SALMÓDICO RESPONSORIAL. (1 punto)

01/10/2018 17:19 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Reparto de papeles del musical A BELA E A BESTA

Después de reunirnos esta tarde, hicimos el siguiente reparto de papeles y leímos las 6 primeras escenas.

 

Teatro A BELA E A BESTA


Bela: María Justo Rodríguez (4 ESO B)/ Inés Pedrosa Pérez (1 Bach C)

 

Besta: Julio Alvar Rodríguez (1 Bach C) / Miguel Quintas Parada (4 ESO C)

 

Maurice (pai de Bela): Andrés Taboada Rodríguez (1 Bach B)

 

Gastón: Fernando Rodríguez Giménez (2 Bach) / Adrián Da Pía (1 Bach B)

 

Le Fou (amigo de Gastón): Raúl Vega Pazos (1 ESO D)

 

Dindón: Samuel Martínez Pérez (3 ESO B)

 

Lumière: Marina Gómez López (3 ESO B)

 

Plumette: Sara Xing Moredo Martínez (3 ESO B)

 

Señora Potts: Oumaima Fathallá (4 ESO A) / Isa Zabanzón Cabal (1 Bach B)

 

Chip: Marta Gil Pérez (2 ESO A)

 

Muller armario / Bruxa: Sabela González Palomares (2 ESO B) / María Manso Silva (1 Bach B)

27/09/2018 20:42 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

AUDICIONES PARA LA 1ª EVALUACIÓN, HMD 2º BACHILLERATO

AUDICIONES PARA LA 1ª EVALUACIÓN PARA MIS ALUMNOS DE "HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA" 2º BACHILLERATO

ANTIGÜIDADE CLÁSICA GRECOLATINA

1.- Primeira “partitura”: Epitafio de Seikilos:

 

IDADE MEDIA

2.- Orixe das notas: Himno a San Juan Bautista:

3.- Canto gregoriano silábico: Gloria

4.- Canto gregoriano pneumático: Puer natus est nobis:

5.- Canto gregoriano melismático: Sanctus

6.- Formas paralitúrxicas: Secuencia Dies irae

7.- Motete isorrítmico: De Vitry, “Garrit gallus” (fotoc. pp. 53-55)

8.- Cantigas de Santa María: Santa María amar (fotoc. p. 56)

9.- Cantigas de amigo: “Ondas do mar de Vigo” (fotoc. p. 57)

10.- Organum: Perotin, “Sederunt principes” (fotoc. p. 45)

 

RENACEMENTO

11.- "Kyrie" da "Misa do Papa Marcello" (Palestrina), polifonía renacentista.

12.- "Ave María", Tomás Luis de Victoria, polifonía renacentista española. (fotoc. paxs. 80-81)

13.- "Tu solus qui facis mirabilia", Josquim des Prez, motete francoflamenco.

14.- "Diferencias sobre Guárdame las vacas", Antonio de Cabezón, variaciones españolas.

15.- "Las folies d´Espagne", Marais, variaciones francesas para viola da gamba.

16.- "Flow my tears", John Dowland, canción inglesa. (fotoc. pax. 82)

17.- "Ay triste que vengo", Juan del Enzina, vilancico español.

18.- "Branle dos cabalos", Thoinot Arbeau, danza renacentista.

 

BARROCO

19.- "Tu se morta", Claudio Monteverdi, aria da ópera "Orfeo y Eurídirice". (fotoc. pax.92)

20.- "When I am laid", Purcell, aria da ópera "Dido e Eneas". (fotoc. páx.97)

21.- "Lascia ch´io pianga", Haendel, aria para contratenor (castrati).

22.- "Agitata da due venti", aria virtuosa da ópera "La Griselda", Vivaldi.

23.- "Ich will hier bei dir stehen", Bach, coral da "Paixón segundo San Mateo" (fotoc. pax.98)

24.- "1º mov. do Inverno", Vivaldi, concerto solista para violín e cordas. (fotoc. páxs.104)

25.- "1º mov. do Concerto de Brandenburgo nº 3", Bach, concerto policoral.

26.- "Toccata e fuga en re menor", Bach.

27.- "Música para os reais fogos de artificio", Haendel.

28.- "Passacaglia", da "Suite en sol menor", Haendel.

29.- "Preludio" da "1ª Suite en Sol Maior", Bach.

20/09/2018 11:50 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

El tráiler de nuestro sexto musical, A BELA E A BESTA

Gracias al maravilloso trabajo de Alba Rodríguez (montaje), Helena Pousada (fotografía y cámara) y Laura Guerra (cámara) tenemos aquí terminado el Prólogo del musical, coreografiado por Iria Otero y utilizando la vidriera que hizo Javier Rodríguez. La traducción al galego y la voz en off es de Isabel Cota.

¡¡Un fuerte aplauso para nuestros/as bailarines/as!!

03/09/2018 14:19 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen de Música pendiente 2º ESO

1º.- Explica las cualidades del sonido. (1 punto)

2º.- Haz un esquema con la orquesta, situando los diferentes instrumentos donde corresponda. (1,5 puntos)

3º.- Clasifica los siguientes instrumentos: trompeta, piano, violonchelo, maracas, xilófono, flauta travesera. (1,5 puntos)

4º.- Di todo lo que sepas sobre los AERÓFONOS: tipos, ejemplos, etc. (1,5 puntos)

5º.- Explica los tipos vocales masculinos y femeninos, y ordénalos de grave a agudo. (1 punto)

6º.- Define las siguientes palabras: ALLEGRO, REGULADOR, REDONDA, SEMICORCHEA, BARÍTONO, CUARTETO DE CUERDA, ÓPERA, ZARZUELA. (1,5 puntos)

7º.- Completa ocho compases de 3/4 utilizando diferentes figuras y silencios. (1 punto)

8º.- Completa ocho compases de 4/4 utilizando diferentes figuras y silencios. (1 punto)

02/05/2018 10:38 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

AUDICIONES PARA MIS ALUMNOS DE HMD (2º BACH) 3ª EVALUACIÓN

CAMBIO DE SIGLO

49.- POSROMANTICISMO: MAHLER Y LA SINFONÍA Nº 1. TERCER MOVIMIENTO: MARCHA FÚNEBRE.

50.- POSROMANTICISMO: STRAUSS Y EL POEMA SINFÓNICO DON QUIJOTE. TEMA Y VARIACIONES Nº 1 Y 2.

51.- NACIONALISMO RUSO: BORODIN Y EN LAS ESTEPAS DEL ASIA CENTRAL.

52.- NACIONALISMO RUSO: TCHAIKOVSKY Y EL BALLET EL LAGO DE LOS CISNESSOLO.

53.- NACIONALISMO NÓRDICO: GRIEG Y PEER GYNT. "EN EL SALÓN DEL REY DE LA MONTAÑA".

54.- NACIONALISMO CENTROEUROPEO: SMETANA EL MOLDAVA.

55.- NACIONALISMO ESPAÑOL: FALLA Y EL AMOR BRUJO. "DANZA RITUAL DEL FUEGO".

56.- NACIONALISMO GALLEGO: XOÁN MONTES Y LAS BALADAS GALEGAS. "NEGRA SOMBRA".

57.- IMPRESIONISMO: DEBUSSY Y EL MAR. POEMA SINFÓNICO.

58.- EXPRESIONISMO: SCHOENBERG Y DIE NACHT (DEL PIERROT LUNAIRE).

SIGLO XX

59.- PRIMITIVISMO: STRAVINSKI Y LA DANZA INFERNAL DE KATCHEI (DE EL PÁJARO DE FUEGO)

60.- MICROTONALISMO: CHARLES IVES Y TRES PIEZAS DE CUARTOS DE TONO.

61.- SEGUNDA ESCUELA DE VIENA: ANTON VON WEBERN Y LA PASSACAGLIA OP. 1.

62.- DODECAFONISMO: ALBAN BERG Y SU SONATA PARA PIANO OP. 1

63.- NEOCLASICISMO: PROKOFIEV Y SU SINFONÍA CLÁSICA Nº 1, OP. 25.

64.- MÚSICA ELECTRÓNICA: STOKHAUSEN Y EL CANTO DE LOS ADOLESCENTES.

65.- MÚSICA CONCRETA: VARESE E IONIZACIÓN.

66.- MÚSICA ALEATORIA: JOHN CAGE Y WATER WALK.

67.- MICROPOLIFONÍA Y MASAS SONORAS: MÚSICA TEXTURAL. LIGETI Y ATMOSPHERES.

68.- MINIMALISMO: PHILIP GLASS Y MUSIC IN FIFTHS.

09/04/2018 13:58 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de LPM 1º Bach (2ª evaluación)

IES Xesús Taboada Chivite - Departamento de Música - Curso 2017-18

MODELO DE EXAME - LPM 2ª Avaliación

Nome e apelidos: ____________________________________________

Curso e grupo: ______________

1º.- Define as seguintes formas musicais: (1 punto)

RONDÓ, SONATA, MINUETO, RITORNELLO

2º.- Escribe as armaduras das seguintes tonalidades maiores: (1 punto)

FA MAIOR, RE MAIOR, SI BEMOL MAIOR, MI MAIOR

3º.- Escribe as tonalidades menores das seguintes armaduras: (1 punto)

2 sostidos, 2 bemoles, 4 bemoles, 5 sostidos

4º.- Explica os seguintes tipos de textura: (1 punto)

HETEROFONÍA, HOMOFONÍA, MONODÍA ACOMPAÑADA, POLIFONÍA

5º.- Explica todo o que saibas da INTENSIDADE. (1 punto)

6º.- Explica os tipos de  ARIA na ópera. (1 punto)

7º.- Sitúa nun mapa mudo os seguintes instrumentos: (1 punto)

BRAMADERA, SITAR, BANJO, UKELELE, BANDONEÓN, BALALAIKA

8º.- Comenta a seguinte letra, respondendo as preguntas que seguen: (1 punto)

Penélope,
con su bolso de piel marrón
y sus zapatos de tacón
y su vestido de domingo.
Penélope
se sienta en un banco en el andén
y espera que llegue el primer tren
meneando el abanico.

Dicen en el pueblo
que un caminante paró
su reloj
una tarde de primavera.
"Adiós amor mío
no me llores, volveré
antes que
de los sauces caigan las hojas.
Piensa en mí
volveré a por ti..."

Pobre infeliz
se paró tu reloj infantil
una tarde plomiza de abril
cuando se fue tu amante.
Se marchitó
en tu huerto hasta la última flor.
No hay un sauce en la calle Mayor
para Penélope.

Penélope,
tristes a fuerza de esperar,
sus ojos, parecen brillar
si un tren silba a lo lejos.
Penélope
uno tras otro los ve pasar,
mira sus caras, les oye hablar,
para ella son muñecos.

Dicen en el pueblo
que el caminante volvió.
La encontró
en su banco de pino verde.
La llamó: "Penélope
mi amante fiel, mi paz,
deja ya
de tejer sueños en tu mente,
mírame,
soy tu amor, regresé".

Le sonrió
con los ojos llenitos de ayer,

no era así su cara ni su piel.
"Tú no eres quien yo espero".
Y se quedó
con el bolso de piel marrón
y sus zapatitos de tacón
sentada en la estación.

a) Explica o fragmento en negriña. (0, 5 puntos)

b) Caracteriza á protagonista da letra. (0, 5 puntos)

9º.- Identifica as seguintes audicións: (2 puntos)

Audición

Título

Grupo

Audición

Título

Grupo

Nº 1

 

 

Nº 6

 

 

Nº 2

 

 

Nº 7

 

 

Nº 3

 

 

Nº 8

 

 

Nº 4

 

 

Nº 9

 

 

Nº 5

 

 

Nº 10

 

 

26/02/2018 14:00 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Noticia sobre mi tesis en el Diario Dixital de Universidad de Vigo

Clicando aquí accederás a la noticia que el Diario Dixital de Universidad de Vigo dio sobre mi tesis doctoral.

22/01/2018 13:47 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de 2º Bach con Historia de la música y la danza

MODELO DE EXAME DE HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA

2º BACHARELATO – 2ª Avaliación: Tema 4. O Clasicismo

Nome e apelidos: _____________________________________

Curso e grupo: _____________

OPCIÓN Nº 1

1º.- A transición ó Clasicismo nas artes. (1 punto)

2º.- O Clasicismo en España. (1, 5 puntos)

3º.- Haydn: etapas, vida e obra. (1, 5 puntos)

4º.- Beethoven: vida e obra de xuventude. (1, 5 puntos)

5.- Óperas de Mozart. (1, 5 puntos)

6º.- Formas de música instrumental: SINFONÍA, CONCERTO, RONDÓ, CUARTETO DE VENTO. (1 punto)

7º.- Formas de música vocal: ópera seria, tipos de aria. (1 punto)

8º.- Define: TEMPERAMENTO, MODULACIÓN, A FORMA SONATA, BAIXO ALBERTI. (1 punto)

OPCIÓN Nº 2

1º.- Elementos constructivos do Clasicismo. (1 punto)

2º.- A ópera no principio do Clasicismo. (1, 5 puntos)

3º.- Mozart: etapas, vida e obra. (1, 5 puntos)

4º.- Beethoven: vida e obra na segunda etapa. (1, 5 puntos)

5º.- Música instrumental de Haydn. (1, 5 puntos)

6º.- Formas de música instrumental: SERENATA, LIED, TEMA E VARIACIÓNS, SEPTIMINO. (1 punto)

7º.- Formas de música vocal: ópera bufa, tipos de aria. (1 punto)

8º.- Define: ROCOCÓ, EMPFINDSAMER STIL, A FORMA SONATA, BAIXO ALBERTI. (1 punto)

MODELO DE EXAME DE HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA

2º BACHARELATO – 2ª Avaliación: Tema 4. O Clasicismo

Nome e apelidos: _____________________________________

Curso e grupo: _____________

PROBA DE AUDICIÓNS

1º.- Completa este cadro: (7 puntos)

Audición

Título

Autor

Xénero

Nº 1

 

 

 

Nº 2

 

 

 

Nº 3

 

 

 

Nº 4

 

 

 

Nº 5

 

 

 

Nº 6

 

 

 

Nº 7

 

 

 

 

2º.- Di todo o que saibas desta audición: (1,5 puntos)

 

3º.- Comenta esta audición e sitúaa na obra á que pertence: (1, 5 puntos)

19/01/2018 16:10 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Audiciones para la 2ª evaluación para mis alumnos de 1º Bach (LPM)

Años 70

- "Mediterráneo" (J. M. Serrat)

- "Un ramito de viletas" (Cecilia)

- "Gavilán o paloma" (Pablo Abraira)

- "Himno a la alegría" (Miguel Ríos)

- "Una, dos y tres" (Patxi Andión)

- "Rock and roll en la plaza del pueblo" (Tequila)

- "Un rayo de sol" (Los diablos)

- "Eva María" (Fórmula V)

- "Eres tú" (Mocedades)

- "Algo de mí" (Camilo Sesto)

- "Sólo pienso en ti" (Víctor Manuel)

- "Un beso y una flor" (Nino Bravo)

- "Por qué te vas" (Jeanette)

- "Por el amor de una mujer" (Danny Daniel)

- "Entre dos aguas" (Paco de Lucía)

- "Recuerdos de una noche" (Triana)

- "Te estoy amando locamente" (Las Grecas)

Años 80

- "Bienvenidos" (Miguel Ríos)

- "La puerta de Alcalá" (Víctor Manuel y Ana Belén)

- "Devuélveme a mi chica" (Hombres G)

- "María la portuguesa" (Carlos Cano)

- "Calle melancolía" (Joaquín Sabina)

- "Cien gaviotas" (Duncan Dhu)

- "Déjame" (Los secretos)

- "Las hermanas sisters" (La trinca)

- "Amante bandido" (Miguel Bosé)

- "Háblame de ti" (Los Pecos)

- "Maneras de vivir" (Leño)

- "Los rockeros van al infierno" (Barón rojo)

- "Pongamos que hablo de Madrid" (Antonio Flores)

- "A quién le importa" (Alaska y Dinarama)

- "La chica de ayer" (Nacha Pop)

- "Escuela de calor" (Radio futura)

- "Malos tiempos para la lírica" (Golpes bajos)

- "Entre dos tierras" (Héroes del silencio)

- "¡Salta!" (Tequila)

19/01/2018 10:47 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Audiciones para la 2ª evaluación para mis alumnos de 4º ESO

1º.- Música popular urbana (los 60).

41.- Los 60 en R.U.: el beat y The Beatles. "Help".  

42.- Los 60 en R.U.: el R&B británico y The rolling stones. "Satisfaction".

43.- Los 60 en R.U.: los mods y The Who. "My generation".

44.- Los 60 en R.U.: el rock progresivo y Pink Floyd."The dark side of the moon".

45.- Los 60 en R.U.: el rock sinfónico y Procol Harum. "A whiter shade of pale".

46.- Los 60 en R.U.: el hard rock y Led Zeppelin. "Stairway to heaven".

47.- Los 60 en R.U.: el hard rock y Deep purple. "Smoke on the water".

48.- Los 60 en EE.UU.: el soul, Diana Ross and The supremes. "Stop in the name of love".

49.- Los 60 en EE.UU.: la Canción protesta: Bob Dylan y "The times they are a changing".

50.- Los 60 en EE.UU.: el folk-rock y The mama´s and the papa´s. "California dreaming".

51.- Los 60 en EE.UU.: el acid rock y The Doors. "Touch me":

52.- Los 60 en EE.UU.: el rock experimental y Jimi Hendrix. "Voo doo child".

53.- Los 60 en EE.UU.: el underground y The velvet underground. "Sunday morning".

54.- Los 60 en EE.UU.: el rock sureño y Creedence clearwater revival. "Looking out my back door".

2º.- La música en los videojuegos.

55.- Los 70: El primer videojuego de la historia: PONG

56.- Videojuegos de naves espaciales: ATARI 2600 SPACE INVADERS.

57.- Los 80: Videojuegos de comecocos: PACMAN.

58.- Videojuegos de aventuras: SUPER MARIO BROS. (de Koji Kondo)

59.- Los 90: Grandes bandas sonoras de videojuegos (I): THE LEGEND OF ZELDA (de Koji Kondo).

60.- Los 90: Grandes bandas sonoras de videojuegos (II): FINAL FANTASY (Nobuo Uematsu).

3º.- La música electrónica.

61.- Ambient.

62.- Disco.

63.- Drum and Bass.

64.- Electrónica.

65.- Electro: New electro and house.

66.- Electrónica con influencia de rock: Daft punk vs. Queen.

67.- Techno hardcore.

68.- Hardstyle.

69.- House.

70.- Música industrial.

71.- Techno: minimal techno.

72.- Trance.

73.- Nu rave.

74.- UK garage.

4º.- La música popular urbana (2): los 70.

75.- Reacción a las propuestas anteriores (I): glam. Artista Marc Bolan, Grupo T-Rex, Álbum Electric Warrior, canción Life´s a Gas.

76.- Reacción a las propuestas anteriores (II): heavy metal. Grupo Black Sabbath, canción Paranoid.

77.- Ampliación de fronteras (I): reggae. Bob Marley and The Wailers, canción No woman no cry. 

78.- Ampliación de fronteras (II): rock alemán. Grupo Kraftwerk, canción Die roboter.

79.- Música de baile (I): funk. James Brown, canción Sexmachine.

80.- Música de baile (II): música disco. Gloria Gaynor, canción I will survive.

81.- Comercialización: AOR (Adult Orient Rock), rock FM o mainstream rock. Artista Freddie Mercury, Grupo Queen, canción Bohemian Rhapsody.

82.- Crisis y ruptura: el punk. Los Ramones, canción Blitzkrieg Bop

6º.- La música en los medios de comunicación: radio, TV, publicidad.

83.- TV: series televisivas. Cabecera de Juego de tronos

84.- TV: series televisivas. Cabecera de los Simpson

 85.- TV: series televisivas. Cabecera de Padre de familia

86.- TV: series televisivas. Cabecera Dragon ball

87.- TV: series televisivas. Cabecera Elfen Lied.

19/01/2018 10:46 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Audiciones para la 2ª evaluación para mis alumnos de 2º Bach (HMD)

CLASICISMO

30.- "1º Movemento" da "Sonata para piano KV 545 en Do Maior" de Mozart. Forma sonata. Piano.

31.- "1º Movemento" da "Sonata para violín e piano en mi menor" de Mozart. Forma sonata. Música de cámara.

32.- "4º Movemento" da "Pequena serenata nocturna" de Mozart. Rondó-sonata. Música de cámara.

33.- "2º Movemento" do "Cuarteto emperador", de Haydn. Tema e variacións. Música de cámara.

34.- "1º Movemento" da "Sinfonía nº 83 en sol menor" ("A galiña"), de Haydn. Forma sonata. Música orquestral.

35.- "Obertura" de "As criaturas de Prometeo", de Beethoven. Música sinfónica.

36.- "2ª Aria" da Raíña da noite, de "A frauta máxica", de Mozart. Aria de coloratura. Ópera.

37.- "Aria do catálogo", de "Don Giovanni", de Mozart. Aria de barítono. Ópera.

38.- "Obertura" de "As vodas de Fígaro", de Mozart. Música sinfónica.

ROMANTICISMO (10 AUDICIONES)

39.- MÚSICA VOCAL PROFANA: LA ÓPERA ROMÁNTICA. LA TRAVIATA, DE VERDI:ARIA "FOLLIE, FOLLIE... SEMPRE LIBERA"

40.- MÚSICA VOCAL PROFANA: LA ÓPERA ROMÁNTICA. RIGOLETTO, DE VERDI:CUARTETO "BELLA FIGLIA DELL´AMORE".

41.- MÚSICA VOCAL PROFANA: EL LIED EL REY DE LOS ELFOS, DE SCHUBERT.

42.- MÚSICA VOCAL PROFANA: LA ZARZUELA. LA DEL MANOJO DE ROSAS, DE PABLO SOROZÁBAL. "SI TÚ SALES A ROSALES", FOXTROT.

43.- MÚSICA VOCAL RELIGIOSA: EL MOTETE MODAL. OS JUSTI, DE BRUCKNER.

44.- MÚSICA VOCAL RELIGIOSA: EL REQUIEM, DE FAURÉ. INTROITO Y KYRIE.

45.- MÚSICA INSTRUMENTAL: LA SINFONÍA FANTÁSTICA, DE BERLIOZ. 1ºMOVIMIENTO.

46.- MÚSICA INSTRUMENTAL: EL VIRTUOSISMOCAPRICHO Nº 24 PARA  VIOLÍN SOLO, PAGANINI. (A PARTIR DEL MINUTO 29:55)

47.- MÚSICA INSTRUMENTAL: EL PIANOESTUDIO REVOLUCIONARIO, DE CHOPIN.

48.- MÚSICA INSTRUMENTAL: DANZA HÚNGARA Nº 5, DE BRAHMS.

 

CAMBIO DE SIGLO

49.- POSROMANTICISMO: MAHLER Y LA SINFONÍA Nº 1. TERCER MOVIMIENTO: MARCHA FÚNEBRE.

50.- POSROMANTICISMO: STRAUSS Y EL POEMA SINFÓNICO DON QUIJOTE. TEMA Y VARIACIONES Nº 1 Y 2.

51.- NACIONALISMO RUSO: BORODIN Y EN LAS ESTEPAS DEL ASIA CENTRAL.

52.- NACIONALISMO RUSO: TCHAIKOVSKY Y EL BALLET EL LAGO DE LOS CISNESSOLO.

53.- NACIONALISMO NÓRDICO: GRIEG Y PEER GYNT. "EN EL SALÓN DEL REY DE LA MONTAÑA".

54.- NACIONALISMO CENTROEUROPEO: SMETANA EL MOLDAVA.

55.- NACIONALISMO ESPAÑOL: FALLA Y EL AMOR BRUJO. "DANZA RITUAL DEL FUEGO".

56.- NACIONALISMO GALLEGO: XOÁN MONTES Y LAS BALADAS GALEGAS. "NEGRA SOMBRA".

57.- IMPRESIONISMO: DEBUSSY Y EL MAR. POEMA SINFÓNICO.

19/01/2018 10:44 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Trabajos para mis alumnos de HMD (2º Bach), 2ª evaluación

1º.- A música sinfónica no Romanticismo: Mendelssohn e a Sinfonía escocesa. Hugo Rodríguez Pardo

2º.- A música sinfónica no Romanticismo: Beethoven e a Sinfonía heroica (nº 3). Álex Vilela Gallego

3º.- A música sinfónica no Romanticismo: Bruckner e a Sinfonía romántica (nº 4). Samuel Yáñez Delgado

4º.- A música sinfónica no Romanticismo: Beethoven e a Sinfonía coral (nº 9). Ana Carnero Rivera

5º.- A música programática no Romanticismo: Berlioz e a Sinfonía fantástica. Tania Eduardo Vieira

6º.- A música vogal no Romanticismo: os lieder de Schubert. Ciclo da bela muiñeira. Helena Pousada Godás

7º.- A música vogal no Romanticismo: os lieder de Schubert. Ciclo de viaxe de inverno. Xiana Rolán González

8º.- A música vogal no Romanticismo: os lieder de Schubert. Ciclo de canto do cisne. Esther Santiago Casares

9º.- A ópera no Romanticismo: Verdi e Rigoletto. Alfonso Seoane González

10º.- A ópera no Romanticismo: Verdi e La traviata. Jorge Aires Blanco

11º.- A ópera no Romanticismo: Rossini e O barbeiro de Sevilla. Rubén Alfonso González

12º.- A ópera no Romanticismo: Mascagni e Cabalería rusticana. Andrea Baños Regueiro

13º.- A ópera no Romanticismo: Bizet e Carmen. Elia Dopeso Salgado

14º.- A música de cámara no Romanticismo: Brahms e os cuartetos de corda. Marco Fernández Fernández

15º.- A música de cámara no Romanticismo: Schubert e os cuartetos de corda. Álvaro González Hernández

16º.- A música de cámara no Romanticismo: Schumann e a música de cámara con piano. Uxía González Reis

17º.- A música para virtuoso no Romanticismo: caprichos para violín de Paganini. Noelia Morais Reis

18º.- A música para virtuoso no Romanticismo: obras para violín e piano de Pablo Sarasate. Ana Gabriela Moreira Peixoto

19º.- A música para virtuoso no Romanticismo: estudios e baladas para piano de Chopin. Alicia Paz Martínez

20º.- O nacionalismo musical: nacionalismo ruso e grupo dos cinco. Víctor Pérez Gil

21º.- O nacionalismo musical: nacionalismo centroeuropeo (Dvorak e Smetana). Antonio Porto González

22º.- O nacionalismo musical: nacionalismo español (Granados, Falla, Albéniz). Brais Prieto Otero 

23º.- O nacionalismo musical: nacionalismo galego (Xoán Montes e Marcial del Adalid). Anxo Rodríguez Estévez

24º.- O xenio romántico: vida e obra de Fréderick Chopin. Ana Salgado Martínez

25º.- O xenio romántico: vida e obra de Franz Schubert. Antía Salgado Salgado

26º.- O xenio romántico: vida e obra de Niccoló Paganini. Aarón Vaamonde Ginzo

27º.- O xenio romántico: vida e obra de Robert Schumann. Iria Vieito Pérez

 

A estrutura do traballo debe ser a seguinte:

 

Portada (co título e datos do alumno/a)

0.- Índice

1.- Introdución (que vas facer neste traballo, como e para que?)

2.- Desenvolvemento

        2.1.- Contextualización (época, arte, etc)

        2.2.- Teoría.

        2.3.- Práctica.

3.- Conclusións

4.- Bibliografía

Contraportada

 

A plantilla de corrección é a de sempre:

Presentación 1/10

Opinión 1/10

Bibliografía 1/10

Información 3/10

Práctica 2/10

Formato 2/10

20/12/2017 11:05 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Traballos para a 2ª avaliación Alumnado de LPM 1º Bacharelato

Partes de cada traballo

a) Música e medios de comunicación. Aquí haberá que analizar o papel da música nun medio, atendendo a un tipo de contido. Serán necesarios TRES exemplos diferentes que apoien a tese do alumno.

b) Música e publicidade. Aquí haberá que reflexionar sobre o papel da publicidade na nosa vida, e moi especialmente sobre o papel da música na publicidade, atendendo a un tipo de anuncio (que variará segundo o destinatario, ou o tipo de produto). Son necesarios CINCO exemplos diferentes.

c) Música e videoxogos. Aquí analizaremos o papel da música no tipo de videoxogo asignado, e serán necesarios CATRO exemplos diferentes, ademais de información que encadre o tema.

d) Música e cinema. Aquí veremos o papel da música na gran pantalla, e teremos que buscar información que encadre o tema e un mínimo de CINCO exemplos.

Estrutura do traballo e plantilla de corrección

O traballo terá esta estrutura:

0.- Índice

1.- Introdución (respondendo a tres preguntas: que fago? como? para que?)

2.- Desenvolvemento

2.1.- Música e imaxe: unha reflexión sobre as relacións entre música e imaxe.

2.2.- Teoría: catro apartados de información sobre os catro temas do traballo.

2.3.- Práctica: todos os exemplos ordenados e sistematizados, coa tese que un quere defender.

3.- Conclusións

4.- Bibliografía e enlaces

A plantilla de corrección é esta:

Presentación 1/10

Opinión 1/10

Bibliografía 1/10

Información 1,5/10

Práctica 3,5/10

Formato 2/10

Lembrade que por cada apartado incompleto se lle restará 0,5/10 ó formato, e se o formato chega a ser 0 o traballo non vale. Necesitamos obter un mínimo dun 4 no traballo para facer media, e ponderará nun 20% da avaliación.

Temas asignados

MARTA RÚA RAMOS

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (informativos). A música na publicidade: anuncios para amas de casa. A música nos videoxogos: aventuras gráficas. A música no cinema: películas de Woody Allen.

PABLO MORAIS NÚÑEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (programas deportivos). A música na publicidade: anuncios para xubilados. A música nos videoxogos: xogos de rol. A música no cinema: comedias románticas francesas.

ALEXANDER PÉREZ RODRÍGUEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (programas de medicina). A música na publicidade: anuncios para adolescentes. A música nos videoxogos: xogos de infiltración. A música no cinema: comedias románticas que non sexan francesas.

ALEJANDRO JUSTO RODRÍGUEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (sorteos e apostas). A música na publicidade: anuncios para os cativos (nenos). A música nos videoxogos: xogos de habilidade. A música no cinema: saga de Torrente.

ISMAEL FIGUEIRA PALOMARES

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (consultorios). A música na publicidade: anuncios para as cativas (nenas). A música nos videoxogos: xogos de deportes que non sexan fútbol. A música no cinema: películas de Lars Von Trier.

JONATHAN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (radiofórmulas). A música na publicidade: anuncios para homes de entre 30 e 50. A música nos videoxogos: xogos de fútbol. A música no cinema: películas históricas.

ESTEFANÍA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (programas relixiosos). A música na publicidade: anuncios para mulleres de entre 30 e 50. A música nos videoxogos: xogos de avenuras e acción dos anos 80. A música no cinema: películas policíacas.

ENRIQUE FERNÁNDEZ PORTELA

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (programas de humor). A música na publicidade: anuncios para estudantes universitarios. A música nos videoxogos: xogos de aventuras e acción dos anos 90. A música no cinema: saga de Harry Potter.

AXEL BLANCO APARICIO

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (magacines). A música na publicidade: anuncios sexistas. A música nos videoxogos: xogos de aventuras e acción do 2000 ó 2009. A música no cinema: saga de O señor dos aneis.

PABLO VEGA DOS SANTOS

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (anuncios publicitarios por radio). A música na publicidade: anuncios racistas. A música nos videoxogos: xogos de aventuras e acción a partires do 2010. A música no cinema: saga Millenium.

ALEJANDRO SUÁREZ HERVELLA

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (tertulias políticas). A música na publicidade: anuncios navideños. A música nos videoxogos: xogos musicais para cantar. A música no cinema: películas de acción norteamericanas.

ALFONSO RUGGIERO GARCÍA

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (informativos).  A música na publicidade: anuncios de “retorno ó cole”. A música nos videoxogos: xogos musicais para tocar instrumentos distintos da guitarra. A música no cinema: películas de ciencia ficción futuristas.

FERNANDO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (documentais). A música na publicidade: anuncios de verán. A música nos videoxogos: xogos musicais para tocar a guitarra. A música no cinema: musicais.

ARANTXA MERODIO FRANCO

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (programas de deportes). A música na publicidade: anuncios de bricolaxe. A música nos videoxogos: xogos de naves espaciais. A música no cinema: documentais políticos.

CARLOS MARTÍNS LÓPEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (a predicción meteorolóxica). A música na publicidade: anuncios que crean modas. A música nos videoxogos: xogos baseados en películas. A música no cinema: thrillers non norteamericanos.

ARTURO HERMIDA RODRÍGUEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (sorteos e apostas). A música na publicidade: anuncios de mascotas. A música nos videoxogos: xogos de pelexa que non sexan o Street fighter. A música no cinema: cine de Hollywood.

RUBÉN GÓMEZ BLANCO

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (concursos). A música na publicidade: anuncios de concienciación contra o alcohol. A música nos videoxogos: o Street fighter. A música no cinema: cine de Bollywood.

DAVID CHAVES GARCÍA

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (tertulias políticas). A música na publicidade: anuncios de concienciación contra as drogas. A música nos videoxogos: xogos de coñecementos. A música no cinema: películas sobre músicos ou compositores.

15/12/2017 11:49 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen de HMD 2 Bach, Tema 3: O Barroco


1. Características da música barroca. (1 punto)

2. O mito de Orfeo e Eurídice. (1 punto)

3. A ópera: orixe, autores e primeiras óperas. Define: aria, recitativo, arioso. (2 puntos)

4. A música vocal protestante: cantata, oratorio e paixón. (2 puntos)

5. A música instrumental no Barroco: tipos de sonata, variacións sobre baixos de danza, tipos de concerto (concerto grosso, concerto solistae concerto policoral), fuga. (3 puntos)

6. Johann Sebastian Bach: vida e obra. (1 punto)

10/12/2017 17:10 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Elaboración de los 5 fondos del musical "A Bela e a Besta"

Una vez anotados todos los alumnos y alumnas que quieren participar en la elaboración de FONDOS de nuestro sexto musical (A Bela e a Besta), los hemos dividido en 3 grupos para que, rotando, vayan dibujando y pintando cada uno de ellos.

Quedamos los miércoles de 16 a 18h, en el lugar que nos indique Javier Díaz (profesor de Plástica y responsable de los FONDOS). Recordamos a los alumnos participantes las siguientes normas:

1º.- Hay que permanecer en el centro las 2 horas que dura la actividad, no vale llegar, firmar y marcharse a la media hora. Si no vais a poder estar todo el tiempo, borraros de esta actividad ya que necesitamos realizar un fondo cada mes.

2º.- No habrá nunca más de 10 alumnos a la vez, ya que si eso se produce no podrán pintar todos, y esto da lugar a que unos trabajen y otros no.

3º.- Si por alguna razón justificada un alumno tiene que marcharse antes un día no pasa nada, pero la norma es cumplir el horario.

4º.- Si algún grupo queda muy descompensado porque varios alumnos se borran o dejan de venir, llamaremos a alumnos de los otros grupos para que los sustituyan y el avance del trabajo no se frene.

FONDO Nº 1 (Noviembre-diciembre)

Grupo nº 1: Alfonso Ruggiero García (1º Bach A), Rubén Gómez Blanco (1º Bach A), Arantxa Merodio Franco (1º Bach A), Alejandro Suárez Hervella (1º Bach A), Pablo Vega Dos Santos (1º Bach A), Jonathan Fernández Sánchez (1º Bach B), Ismael Figueira Palomares (1º Bach B), Alejandro Justo Rodríguez (1º Bach B) y Alexander Pérez Rodríguez (1º Bach B). 

FONDO Nº 2 (Enero)

Grupo nº 2:  Joel García Nieves (4º A), Uxía Álvarez Nieves (4º B), Ariadna Antonio Martínez (4º B), Nerea Diéguez Nieto (4º B), Jonathan Fernández Teixeira (4º B), Patricia González Alvar (4º B), Sheila González Martínez (4º B), Alejandro Barja Barja (4º C), Andrea Cardoso Augusto (4º C), Lara Diéguez Manso (4º C).

FONDO Nº 3 (Febrero)

Grupo nº 3: Ismael Diéguez Manso (1º A), Ainhoa Diéguez Rodríguez (1º A), Ainhoa Jimeno Fernández (3º C), Yeray Jimeno Fernández (3º C), Rubén Fernández Pousada (4º A), Laura González Sanmiguel (4º A), Mónica Pousada Canado (4º A).

FONDO Nº 4 (Marzo)

Grupo nº 1: Alfonso Ruggiero García (1º Bach A), Rubén Gómez Blanco (1º Bach A), Arantxa Merodio Franco (1º Bach A), Alejandro Suárez Hervella (1º Bach A), Pablo Vega Dos Santos (1º Bach A), Jonathan Fernández Sánchez (1º Bach B), Ismael Figueira Palomares (1º Bach B), Alejandro Justo Rodríguez (1º Bach B) y Alexander Pérez Rodríguez (1º Bach B). 

FONDO Nº 5 (Abril)

Grupo nº 2: Joel García Nieves (4º A), Uxía Álvarez Nieves (4º B), Ariadna Antonio Martínez (4º B), Nerea Diéguez Nieto (4º B), Jonathan Fernández Teixeira (4º B), Patricia González Alvar (4º B), Sheila González Martínez (4º B), Alejandro Barja Barja (4º C), Andrea Cardoso Augusto (4º C), Lara Diéguez Manso (4º C).

Muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración. Invitamos a todo el profesorado que quiera unirse a que se pase a pintar algún miércoles de 16 a 18h.

09/11/2017 13:14 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para Música 4º ESO 1ª Evaluación

IES Xesús Taboada Chivite - Departamento de Música - Curso 2017-2018

MODELO DE EXAMEN "MÚSICA 4º ESO" 1ª Evaluación

Nombre y apellidos: ______________________________________________

Curso y grupo: _______________

TEORÍA (60 %)

1º.- Elige una de estas preguntas: (1 punto)

a) Funciones de la banda sonora. Explícalas y pon 3 ejemplos.

b) ¿Cómo puede ser la música en una película, teniendo en cuenta los siguientes aspectos? Fuente sonora, relación imagen/sonido. Explica los tipos que hay y pon 1 ejemplo de cada.

2.- Elige una de estas preguntas: (1 punto)

a) Instrumentos populares tradicionales de África: enumera uno de cada familia (cordófonos, aerófonos, idiófonos y membranófonos), y cita al menos un país en el que son característicos.

b) Instrumentos populares tradicionales de Asia: enumera uno de cada familia (cordófonos, aerófonos, idiófonos y membranófonos), y cita al menos un país en el que son característicos.

3º.- Elige una de estas preguntas: (1 punto)

a) La historia del cine: el cine europeo de los años 20.

b) La historia del cine: el cine estadounidense de los 40 y 50.

4º.- Elige una de estas preguntas: (1 punto)

a) Estilos artísticos en el cine: el expresionismo.

b) Estilos artísticos en el cine: el cinema novo.

5º.- Elige una de estas preguntas: (1 punto)

a) Orígenes de la música popular urbana: explica lo que sepas de la música negra en los campos de trabajo estadounidenses y su relación con el jazz.

b) Orígenes de la música popular urbana: explica lo que sepas de la música blanca a principios del siglo XX y su relación con el jazz.

6º.- Define estos términos: MÚSICA DIVERGENTE, DOGMA 95, PLANO CONTRAPICADO y EHRU. ( punto)

 

IES Xesús Taboada Chivite - Departamento de Música - Curso 2017-2018

MODELO DE EXAMEN "MÚSICA 4º ESO" 1ª Evaluación

Nombre y apellidos: ______________________________________________

Curso y grupo: _______________

PRÁCTICA (40%)

7º.- Identifica las siguientes audiciones: (1, 5 puntos)

Audición

Título

Autor/grupo

Estilo/género

Nº 1

 

 

 

Nº 2

 

 

 

Nº 3

 

 

 

Nº 4

 

 

 

Nº 5

 

 

 

Nº 6

 

 

 

Nº 7

 

 

 

 

8º.- Comenta TODO lo que sepas de esta audición: (0, 5 puntos)

9º.- Comenta esta letra, respondiendo a las siguientes preguntas: (1 punto)

No niño novo do vento
hai unha pomba dourada,
meu amigo!
Quén poidera namorala!

Canta ao luar e ao mencer
en frauta de verde olivo.
Quén poidera namorala,
meu amigo!

Ten áers de frol recente,
cousas de recén casada,
meu amigo!
Quén poidera namorala!

Tamén ten sombra de sombra
e andar primeiro de río.
Quén poidera namorala,
meu amigo!

a) Autor del texto y grupo que lo versiona. (0, 5 puntos)

b) Interpreta el texto y justifica tu interpretación. (0, 5 puntos)  

10º.- Compón un BLUES con las siguientes características musicales: FA MAYOR (1 bemol, si), 4/4, 3 frases de 4 compases cada uno con la estructura armónica I-I-I-I, IV-IV-I-I, V-IV-I-I. (1 punto)

09/11/2017 12:27 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de exame da 1ª Avaliación de LPM 1º Bach

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2017-2018

MODELO DE EXAME DE LPM 1º Bach – 1ª Avaliación

Nome e apelidos: ________________________________________________

Curso e grupo: _________________

TEORÍA (50%)

1º.- Escolle unha destas preguntas: (1 punto)

a) O aparato fonador: fai un debuxo coas súas partes, explica o seu funcionamento e indica 3 doenzas relacionadas con el.

b) O aparato auditivo: fai un debuxo coas súas partes, explica o seu funcionamento e indica 3 doenzas relacionadas con el.

2º.- Escolle unha destas preguntas: (1 punto)

a) Os tipos vogais masculinos: explícaos, ordénaos de grave a agudo e pon un exemplo de cada.

b) Os tipos vogais femininos: explícaos, ordénaos de grave a agudo e pon un exemplo de cada.

3º.- Escolle unha destas preguntas: (1 punto)

a) Explica o que é a contaminación acústica e pon 3 exemplos cotiás.

b) Explica o que é a AMUSIA e o SÍNDROME DE WILLIAMS, e relaciónaos coa música.

4º.- Escolle unha destas preguntas: (2 puntos)

a) A música popular urbana na España dos anos 60: contexto, tendencias, grupos, artistas.

b) A música popular urbana na España dos anos 70: contexto, tendencias, grupos, artistas.

PRÁCTICA (50%)

5º.- Audicións:

a) Identifica os seguintes tipos vogais: (0, 75 puntos)

Exemplo

Masc ? / Fem ?

Tipo vocal

Nº 1

 

 

Nº 2

 

 

Nº 3

 

 

 

b) Identifica as seguintes audicións (título, grupo e década): (1 punto)

Década?

Título?

Grupo?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º.- Le esta letra e analízaa, respondendo ás seguintes preguntas:

No niño novo do vento
hai unha pomba dourada,
meu amigo!
Quén poidera namorala!

Canta ao luar e ao mencer
en frauta de verde olivo.
Quén poidera namorala,
meu amigo!

Ten áers de frol recente,
cousas de recén casada,
meu amigo!
Quén poidera namorala!

Tamén ten sombra de sombra
e andar primeiro de río.
Quén poidera namorala,
meu amigo!

a) Autor do texto e grupo que o versiona. (0, 5 puntos)

b) Interpreta o texto e xustifica a túa interpretación. (0, 5 puntos) 

7º.- Completa os seguintes compases con figuras. (0, 75 puntos)

8º.- Completa os seguintes compases con silencios. (0, 5 puntos)

9º.- Analiza esta audición, respondendo as seguintes preguntas:

a) Estrutura. (0, 5 puntos)

b) Tímbrica (instrumentos e voces de cada parte). (0, 5 puntos)

30/10/2017 12:33 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de exame do Tema 2 de HMD (2º Bach)

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2017-2018

MODELO DE EXAME DE HMD 2º Bach

Tema 2: A música no Renacemento

Nome e apelidos: _________________________________________

Curso e grupo: _________________

1º.- Características xerais do Renacemento italiano como movemento cultural. (1 punto)

2º.- A música vogal en Europa no Renacemento: escolle unha destas preguntas: (1,5 puntos)

a) A música vogal en Alemaña e Inglaterra.

b) A música vogal en Francia e os Países Baixos.

3º.- O Renacemento en España: escolle unha destas preguntas: (1,5 puntos)

a) A época dos Reis Católicos: o villancico renacentista e os primeiros polifonistas españois.

b) A segunda época: a música vogal e a música instrumental.

4º.- A música instrumental no Renacemento: escolle unha destas preguntas: (2 puntos)

a) A música para a danza e a música baseada na improvisación.

b) A música baseada na variación e a música baseada en modelos vogais.

5º.- Os instrumentos do Renacemento: escolle unha destas preguntas: (1 punto)

a) Cordófonos.

b) Aerófonos.

6º.- Define os seguintes conceptos musicais: FOLÍA, CACCIA, CHANSON, VIOLA DA GAMBA, MADRIGAL, ANTHEM, VILANCICO, HOMOFONÍA, DIFERENZAS, TIENTO, PAVANA e CANTUS FIRMUS. (3 puntos)

30/10/2017 12:03 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

AUDICIONES PARA ESTE CURSO

AUDICIONES PARA LA 1ª EVALUACIÓN PARA MIS ALUMNOS DE "MÚSICA" 4º ESO

Música y cine. Bandas sonoras.

1.- Lo que el viento se llevó, 1939, Max Steiner.

2.- Desayuno con diamantes, ("Moon river"), 1966, Henry Mancini.

3.- Tiburón, 1975, John Williams.

4.- La misión, ("El oboe de Gabriel"), Ennio Morricone.

5.- Memorias de África, 1985, John Barry.

6.- Psicosis,1960, Bernard Herrmann.

7.- Braveheart1995, James Horner.

8.- Doctor Zhivago, ("El café de los estudiantes"), 1965, Maurice Jarre.

9.- Gladiator, ("Now we are free"), 2000, Hans Zimmer.

10.- El señor de los anillos, (2001-2003), Howard Shore.

Músicas del mundo: Asia y África.

11.- Japón: shakuhachi.

12.- Japón: shamisen.

13.- China: ehru.

14.- China: guzheng.

15.- Indonesia: gamelán.

16.- Tambores africanos.

17.- Kalimba.

18.- Música gnawa: el Guembri.

19.- Birimbao: de África a Brasil.

20.- Darbuka árabe.

Música popular urbana: de los orígenes a los 60.

21.- Cantos de trabajo: lavanderas.

22.- Cantos de trabajo: pregunta-respuesta.

23.- Cantos de trabajo: "Empaquetados de tomates".

24.- Espiritual negro / gospel: "Oh happy day".

25.- Espiritual negro: "Deep river".

26.- Espiritual negro: "Were you there".

27.- Jazz: Louis Armstrong "What a wonderfull world".

28.- Jazz: John Coltrane "Alabama".

29.- Jazz: Miles Davis "So what".

30.- Blues: Robert Johnson "Sweet home Chicago".

31.- Blues: John Lee Hooker "Boom boom!".

32.- Blues: Charlie Patton "Some of these days I´ll be gone".

33.- Blues: Jelly roll kings "I didn´t know / Road of love".

34.- Blues femenino: Billie Holyday "The blues are brewin".

35.- Blues femenino: Bessie Smith "Nobody knows you when you are down and out".

36.- Rock and roll de los 50: Bill Haley and his comets "Rock around the clock".

37.- Rock and roll de los 50: Chuck Berry "School days".

38.- Rock and roll de los 50: Paul Anka "Diana".

39.- Rock and roll de los 50: Jerry Lee Lewis "Whole lotta shaking goin´on".

39.- Rock and roll de los 50: The Platters "Only you".

40.- Rock and roll de los 50: Elvis Presley.

41.- Los 60 en R.U.: el beat y The Beatles. "Help".  

42.- Los 60 en R.U.: el R&B británico y The rolling stones. "Satisfaction".

43.- Los 60 en R.U.: los mods y The Who. "My generation".

44.- Los 60 en R.U.: el rock progresivo y Pink Floyd."The dark side of the moon".

45.- Los 60 en R.U.: el rock sinfónico y Procol Harum. "A whiter shade of pale".

46.- Los 60 en R.U.: el hard rock y Led Zeppelin. "Stairway to heaven".

47.- Los 60 en R.U.: el hard rock y Deep purple. "Smoke on the water".

48.- Los 60 en EE.UU.: el soul, Diana Ross and The supremes. "Stop in the name of love".

49.- Los 60 en EE.UU.: la Canción protesta: Bob Dylan y "The times they are a changing".

50.- Los 60 en EE.UU.: el folk-rock y The mama´s and the papa´s. "Californiadreamin".

51.- Los 60 en EE.UU.: el acid rock y The Doors. "Touch me":

52.- Los 60 en EE.UU.: el rock experimental y Jimi Hendrix. "Voo doo child".

53.- Los 60 en EE.UU.: el underground y The velvet underground. "Sunday morning".

54.- Los 60 en EE.UU.: el rock sureño y Creedence clearwater revival. "Looking out my back door".

 

AUDICIONES PARA LA 1ª EVALUACIÓN PARA MIS ALUMNOS DE "LINGUAXE E PRÁCTICA MUSICAL" 1º BACHILLERATO

SELECCIÓN DE TEMAS 

Los 60

Perdóname, Dúo Dinámico

Black is black, Los Bravos

La Bamba, Los Estudiantes

La chica ye-yé, Concha Velasco

Cuéntame, Fórmula V

El río, Miguel Ríos

Los chicos con las chicas, Los Bravos

Get on your knees, Canarios

Oh Lord, why Lord, Pop Tops

El silencio es oro, Los Ángeles,

Vuelvo a Granada, Miguel Ríos

Rosas en el mar, Massiel

El baúl de los recuerdos, Karina

Los 70

Años 70

- "Mediterráneo" (J. M. Serrat)

- "Un ramito de viletas" (Cecilia)

- "Gavilán o paloma" (Pablo Abraira)

- "Himno a la alegría" (Miguel Ríos)

- "Una, dos y tres" (Patxi Andión)

- "Rock and roll en la plaza del pueblo" (Tequila)

- "Un rayo de sol" (Los diablos)

- "Eva María" (Fórmula V)

- "Eres tú" (Mocedades)

- "Algo de mí" (Camilo Sesto)

- "Sólo pienso en ti" (Víctor Manuel)

- "Un beso y una flor" (Nino Bravo)

- "Por qué te vas" (Jeanette)

- "Por el amor de una mujer" (Danny Daniel)

- "Entre dos aguas" (Paco de Lucía)

- "Recuerdos de una noche" (Triana)

- "Te estoy amando locamente" (Las Grecas)

 

 

AUDICIONES PARA LA 1ª EVALUACIÓN PARA MIS ALUMNOS DE "HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA" 2º BACHILLERATO

ANTIGÜIDADE CLÁSICA GRECOLATINA

1.- Primeira “partitura”: Epitafio de Seikilos:

 

IDADE MEDIA

2.- Orixe das notas: Himno a San Juan Bautista:

3.- Canto gregoriano silábico: Gloria

4.- Canto gregoriano pneumático: Puer natus est nobis:

5.- Canto gregoriano melismático: Sanctus

6.- Formas paralitúrxicas: Secuencia Dies irae

7.- Motete isorrítmico: De Vitry, “Garrit gallus” (fotoc. pp. 53-55)

8.- Cantigas de Santa María: Santa María amar (fotoc. p. 56)

9.- Cantigas de amigo: “Ondas do mar de Vigo” (fotoc. p. 57)

10.- Organum: Perotin, “Sederunt principes” (fotoc. p. 45)

 

RENACEMENTO

11.- "Kyrie" da "Misa do Papa Marcello" (Palestrina), polifonía renacentista.

12.- "Ave María", Tomás Luis de Victoria, polifonía renacentista española. (fotoc. paxs. 80-81)

13.- "Tu solus qui facis mirabilia", Josquim des Prez, motete francoflamenco.

14.- "Diferencias sobre Guárdame las vacas", Antonio de Cabezón, variaciones españolas.

15.- "Las folies d´Espagne", Marais, variaciones francesas para viola da gamba.

16.- "Flow my tears", John Dowland, canción inglesa. (fotoc. pax. 82)

17.- "Ay triste que vengo", Juan del Enzina, vilancico español.

18.- "Branle dos cabalos", Thoinot Arbeau, danza renacentista.

 

BARROCO

19.- "Tu se morta", Claudio Monteverdi, aria da ópera "Orfeo y Eurídirice". (fotoc. pax.92)

20.- "When I am laid", Purcell, aria da ópera "Dido e Eneas". (fotoc. páx.97)

21.- "Lascia ch´io pianga", Haendel, aria para contratenor (castrati).

22.- "Agitata da due venti", aria virtuosa da ópera "La Griselda", Vivaldi.

23.- "Ich will hier bei dir stehen", Bach, coral da "Paixón segundo San Mateo" (fotoc. pax.98)

24.- "1º mov. do Inverno", Vivaldi, concerto solista para violín e cordas. (fotoc. páxs.104)

25.- "1º mov. do Concerto de Brandenburgo nº 3", Bach, concerto policoral.

26.- "Toccata e fuga en re menor", Bach.

27.- "Música para os reais fogos de artificio", Haendel.

28.- "Passacaglia", da "Suite en sol menor", Haendel.

29.- "Preludio" da "1ª Suite en Sol Maior", Bach.

05/10/2017 12:21 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Posibles preguntas para el examen del Tema 1 de HMD "A música na Idade Media"

1º.- Características do canto gregoriano.

2º.- O octoechos latino: modos gregorianos, finalis e cordas de recitado.

3º.- Formas paralitúrxicas: tropos e secuencias.

4º.- Partes cantadas da misa: o propio e o ordinario.

5º.- O amor cortés e o trobadorismo.

6º.- Cantores do amor cortés: trobador, trobeiro, xograr, goliardo, minnesinger, meistersinger.

7º.- Tipos de canción: segundo a forma e segundo o contido.

8º.- Alfonso X o Sabio e as cantigas de Santa María.

9º.- A primitiva polifonía medieval.

10º.- Ars antiqua, Ars nova e Ars subtilior. Características e autores.

11º.- A música instrumental na Idade Media.

12º.- Define... (conceptos musicais dos apartados anteriores)

29/09/2017 13:43 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

NUEVO MUSICAL: LA BELLA Y LA BESTIA" EN GALLEGO, PARA HACER EN 2 AÑOS

Plan de traballo para os curso 2017-2018 e 2018-2019

MUSICAL A BELA E A BESTA

Curso 2017-2018: Guión, partituras, letras, decorados e vestiario

Setembro-Decembro

Guión (elaborado xa en verán)

Decorados: 2 fondos novos

Vestiario: a besta, a taciña, o plumeiro

Atrezzo

Xaneiro-Marzo

Partituras para o coro rematadas

Letras traducidas ó galego

Decorados: 2 fondos máis

Vestiario: a tetera, o reloxo, outros

Atrezzo

Abril-Maio

Partituras para toda a banda rematadas

Letras traducidas e revisadas

Decorados: 1 fondo máis

Vestiario: o candelabro, outros

Atrezzo

Curso 2018-2019: Números musicais (coro, solos, coreografías) e teatro

Setembro-Decembro

Teatro (co papel na man)

Coreografías: 3 novas

Solos: reparto de cancións

Coro: primeiras cancións

Xaneiro-Marzo

Teatro (de memoria)

Coreografías: 2 máis

Solos: ensaios de cancións

Coro: repaso de todo o repertorio

Abril

Representacións en Verín e arredores

08/06/2017 11:45 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelos de examen para "Música 3º ESO" y "Música 4º ESO", 3ª EVALUACIÓN

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2016-2017

MODELO DE EXAME “MÚSICA 3º ESO 3ª Avaliación”

Nome e apelidos: _____________________________

Curso e grupo: _________________-

1º.- Características musicais do Romanticismo. (1 punto)

2º.- Explica o que saibas do Impresionismo musical: características, autores, obras. (1 punto)

3º.- Explica o que saibais do Neoclasicismo musical: características, autores, obras. (1 punto)

4º.- Define os seguintes termos relacionados co Dodecafonismo: MOVEMENTO RETRÓGRADO, MOVEMENTO INVERSO OU CONTRARIO, AUMENTACIÓN E DISMINUCIÓN. (1 punto)

5º.- Define as seguintes tendencias: MÚSICA ALEATORIA, MÚSICA CONCRETA, MÚSICA ELECTRÓNICA, MÚSICA ELECTROACÚSTICA. (1 punto)

6º.- Comenta os principais acontecementos históricos do século XX (2 puntos)

7º.- Que acontece unas seguintes datas? 1917 / 1919 / 1936-1939 / 1939-1945  (1 punto)

8º.- Explica as diferencias que hai entre a música popular tradicional e a música popular urbana, e pon un exemplo de cada. (1 punto)

9º.- Define os seguintes termos musicais: CANCIÓN DE TRABALLO, BLUES, GOSPEL, JAZZ. (1 punto)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2016-2017

         MODELO DE EXAMEN DE “MÚSICA 4º ESO 3ª Evaluación”

Nombre y apellidos: ________________________

Curso y grupo: _______________

1º.- Define los siguientes términos: MÚSICA DIEGÉTICA, MÚSICA NO INTEGRADA, MÚSICA DIVERGENTE, MÚSICA DE FONDO. (1 punto)

2º.- Define los siguientes términos: BLUES, GOSPEL, COUNTRY, SOUL  (1 punto)

3º.- Compón un BLUES en RE MAYOR siguiendo las pautas vistas en clase. (2 puntos)

4º.- Utiliza como modelo los dos primeros compases del Blues que has compuesto y realiza las siguientes imitaciones: movimiento directo a la 3ª ascendente, movimiento retrógrado, movimiento contrario y aumentación al doble (2 puntos)

5º.- Expón la Historia de los videojuegos, concretamente desde los orígenes hasta los años 90 (1 punto)

6º.- Explica la Historia del cine, concretamente las décadas de los 30-40 (1 punto)

7º.- Inventa una letra de una canción que cuente una historia de desamor en la que un yo poético masculino se lamenta de haberle puesto los cuernos a un tú poético femenino; ella no sabe nada aún 

03/06/2017 19:03 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para LPM 3ª Evaluación

IES  Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2016-2017

MODELO DE EXAME “LPM 3ª Avaliación”

Nome e apelidos: ______________________________________________________

Curso e grupo: _______________

1º.- Define os seguintes termos musicais: SÍNCOPA, HEMIOLIA, ANACRUSA, FINAL MASCULINO. (1 punto)

2º.- Ordea as seguintes voces de máis grave a máis aguda, e cita un exemplo de cada: BARÍTONO, CONTRATENOR, SOPRANO DE COLORATURA, MEZZOSOPRANO. (1 punto)

3º.- Escribe un exercicio de oito compases de ¾ empregando figuras diferentes. (1 punto)

4º.- Escribe un exercicio de catro compases de 4/4 utilizando silencios diferentes. (1 punto)

5º.- Define os seguintes termos relacionados coa música no cinema: MÚSICA DIEXÉTICA, MÚSICA DIVERXENTE, MÚSICA INTEGRADA, MÚSICA DE PRIMEIRO PLANO. (1 punto)

6º.- Inventa un exemplo dunha escena na que a música sexa como se indica na pregunta nº 5. (1 punto)

7º.- Explica os seguintes termos musicais: IMITACIÓN POR RETROGRADACIÓN, IMITACIÓN POR MOVEMENTO CONTRARIO, IMITACIÓN POR MOVEMENTO RETRÓGRADO CONTRARIO, IMITACIÓN POR AUMENTACIÓN. (1 punto)

8º.- Partindo do seguinte modelo musical (Contrapunctus I), fai unha imitación de cada tipo nomeado no exercicio nº 7. (2 puntos)

 Resultado de imagen de FUGA SUJETO

9º.- Di as armaduras que teñen as seguintes tonalidades maiores: RE MAIOR, FA MAIOR, SI MAIOR, SOL MAIOR. (1 punto)

04/05/2017 10:54 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de LPM 1º Bach 2ª Evaluación

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2016/2017

MODELO DE EXAME “L.P.M. 1º Bacharelato” 2ª Avaliación

Nome e apelidos: __________________________________________

Curso e grupo: ___________________

TEORÍA (60%)

1º.- Coreografías: escribe os DEZ primeiros pasos da coreografía que fixestes na túa clase, indicando o título da canción e o grupo. (1 punto)

2º.- Danzas do mundo: escolle unha destas danzas, indica o país ó que pertence e explícaa polo miúdo. DER HAMMERSCHMIEDT, REEL ANNE MARIE, CIRCASSIAN CIRCLE. (1 punto)

3º.- Instrumentación: escolle unha destas pezas e indica o instrumento de láminas que tocaches e as notas. “EU ESCOLLOTE A TI”, “NOITIÑAS DE VERÁN”. (1 punto)

4º.- Música e espazos musicais: tendo en conta a información contida nas fotocopias vistas en clase, resume as principais ideas desde os MUSIC HALL ata a actualidade. (1 punto)

5º.- Música e tecnoloxía: tendo en conta a información contida nas fotocopias vistas en clase, resume as principais ideas sobre o capítulo "Do Stradivarius á Stratocaster". (1 punto)

6º.- Letras: escolle unha destas cancións do noso musical e copia de memoria a letra completa. “Grease”, “Deixache-la escola”. (1 punto)

PRÁCTICA (40%)

7º.- Audicións: identifica estas audicións (2, 5 puntos)

TÍTULO

GRUPO

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

 

6-

 

7-

 

8-

 

9-

 

10-

 

11-

 

12-

 

13-

 

14-

 

15-

 

16-

 

17-

 

18-

 

19-

 

20-

 

21-

 

22-

 

23-

 

24-

 

25-

 

 

8º.- Audición: (0, 5 puntos)

a) Que ritmo latino é o que soa agora? Bachata / Merengue / Salsa

b) A que familia instrumental pertence o seguinte instrumento? Vento madeira lingüeta dobre / vento metal embocadura de boquilla

9º.- Le a seguinte letra e responde as preguntas: (0, 5 puntos)

 

a)

b)

10º.- Composición: compón OITO compases de 4/4, con ritmos diferentes, en RE MAIOR (FA e DO sostidos), e a estrutura I-V-VI-III-IV-I-IV-V (0, 5 puntos)

06/03/2017 20:02 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de Música 3º ESO 2ª Evaluación

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2016-2017

MODELO DE EXAME “MÚSICA 3º ESO” 2ª Avaliación

Nome e apelidos: ____________________________________________

Curso e grupo: ________________________

TEORÍA (60%)

1º.- Escolle e resposta unha  destas preguntas: (1 punto)

a) Características musicais do Clasicismo: melodía, ritmo, harmonía, acompañamento.

b) A reforma da ópera seria no Clasicismo.

2º.- Escolle e resposta unha destas preguntas: (1 punto)

a) Primeiros dez pasos da coreografía que fixestes en clase. (3º C/PMAR)

b) Apunta as notas que tocas co xilófono na clase. (3º A/B)

3º.- Escolle e resposta unha destas preguntas: (1 punto)

a) Compositores de sinfonías no Romanticismo.

b) Compositores de ballet no Romanticismo.

4º.- Define os seguintes termos musicais: (1 punto)

FORMA SONATA __________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

LIED TERNARIO _________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

RONDÓ _________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

MINUETTO _______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5º.- Explica como se baila unha destas danzas e indica de que país son típicas: ENA BUSHI, DER HAMMERSCHMIEDT, CIRCASSIAN CIRCLE. (1 punto)

6º.- Une cada compositor cunha obra e coa súa época: (1 punto)

Beethoven                           Don Giovanni                          Clasicismo        

Mozart                                 O lago dos cisnes

Schubert                              Sinfonía nº 3 (Heroica)

Haydn                                  A morte e a doncella            Romanticismo

Tchaikovsky                        Sinfonía nº 104 (Londres)

PRÁCTICA (40%)

7º.- Audicións: (2,5 puntos)

TÍTULO

AUTOR

ÉPOCA

1-

 

 

2-

 

 

3-

 

 

4-

 

 

5-

 

 

6-

 

 

7-

 

 

8-

 

 

9-

 

 

10-

 

 

 

8º.- Le a seguinte letra dunha canción e responde as cuestións: (0, 75 puntos)

a)

b)

c)

9º.- Audición: (0, 75 puntos)

a) Que ritmo latino escoitas nesta audición? Bachata / merengue / salsa

b) E agora? Bachata / merengue / salsa

c) De que familia instrumental é o seguinte instrumento? Vento madeira / vento metal

06/03/2017 19:37 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de 4º ESO (Música 2ª evaluación)

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2016-2017

MODELO DE EXAMEN “MÚSICA 4º ESO” 2ª Evaluación

Nombre y apellidos: _______________________________________

Curso y grupo: __________________

TEORÍA (60%)

1º.- Música e imagen: cine. (1 punto) Explica los inicios del cine de acuerdo a la información de las fotocopias vistas en clase.

2º.- Música e imagen: televisión. (1 punto) Inventa una escena cinematográfica en la que la banda sonora sea DIEGÉTICA, INTEGRADA, DIVERGENTE y DE FONDO.

3º.- Músicas del mundo: (1 punto) Elige una de estas danzas, di de qué país es típica y explica paso por paso cómo se baila: CIRCASSIAN CIRCLE, DER HAMMERSCHMIEDT.

4º.- Música y tecnología. (1 punto) De acuerdo con la información de las fotocopias vistas en clase, explica la evolución de los sistemas de reproducción y grabación de sonido.

5º.- Música y cine. (1 punto) De acuerdo con la información de las fotocopias vistas en clase, explica los orígenes del cine.

6º.- Danza: (0,5 puntos) Explica los primeros 10 pasos de la coreografía que inventasteis en clase.  

7º.- Instrumentación: (0,5 puntos) Escribe el nombre del instrumento que tocas en clase en la canción “Bajo el mar” y apunta las notas que interpretas.

PRÁCTICA (40%)

8º.- Audiciones: (2,5 puntos)

TÍTULO

GRUPO

DÉCADA

ESTILO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9º.- Armonía: (0,5 puntos) Escribe las siguientes escalas: LA BEMOL MAYOR, LA BEMOL MENOR. 

10º.- Composición: (1 punto) Compón una melodía de OCHO COMPASES con las siguientes características: compás de ¾, sol mayor (fa sostenido), figuras y ritmos diferentes, estructura I-IV-I-V-I-IV-V-I.

11º.- Pregunta de regalo: (1 punto) Audición. Responde a las siguientes preguntas:

a)      ¿Qué ritmo latino es el que escuchas en este audio? Bachata / salsa / merengue

b)      ¿Y ahora? Bachata / salsa / merengue

c)      ¿De qué familia instrumental es el siguiente instrumento? Viento madera / metal

d)     ¿Qué instrumento es el que escuchas ahora? Trompa / Trombón / Tuba

03/03/2017 12:20 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Tareas de atrezzo y decorados para nuestro musical GREASE (en galego)

Accesorios:

Peine, gomina, chaqueta de cuero o vaquera con letras (T-Birds)

Anillo de pedida (Danny)

Trofeo del concurso de baile (Chachá)

Chaqueta rosa con letras (Pink Ladies)

Espejito de mano, chicle, gafas de sol, álbum de fotos con muchos novios, cartas (Marty)

Publicidad y folletos sobre su candidatura (Patty)

Animadoras: pompones rojos/blancos, minifaldas blancas, camisetas rojas, coletas altas

Zapatillas, pijamas, camisetas largas, camisón…

Campana de la victoria

Pelucas con rulos para las bailarinas de Deixáche-la escola”

Gramola de la hamburguesería

Decorados:

A) FONDOS

Fondo nº 1: Instituto Rydell de fondo, con la bandera americana y las canastas de basket.

Fondo nº 2: Instituto Rydell por dentro (reutilizamos el fondo de ladrillos)

Fondo nº 3: Taller (reutilizamos el fondo de ladrillos)

Fondo nº 4: Noche de hogueras, todo oscuro con una hoguera en el centro

Fondo nº 5: Hamburguesería de los 50 (o hacemos uno nuevo o reutilizamos el fondo del piso de Mario Postigo)

Fondo nº 6: Habitación de Frenchy (reutilizamos el fondo del piso de lujo de Mario Postigo)

Fondo nº 7: Feria, con noria y atracciones

B) MUEBLES DEL DECORADO

Despacho de McGee:

- Barra para atender al público

- Mesa de oficina y silla con ruedas

- Archivos, papeles e impresos (la Programación didáctica del curso anterior)

- Lista de alumnos por grupos (para Calhoum)

- Carrillón de Blanche y baqueta

- Himno de Rydell a mano (megafonía)

Gimnasio:

- Basket: pelota, canasta

- Lucha libre: colchoneta

- Baseball: bate, pelota, casco, ropa de catcher

- Concurso de baile: trofeo del concurso, dos cámaras enormes de vídeo grabando, cables, focos, carteles con “APLAUSO” / “OHHHHHH” / “RISA” / ETC…

Cuarto de Frenchy:

- Cojines, oso de peluche gigante

- TV, cama o colchón

- Botella de vino tinto, paquete de tabaco, álbum de fotos con muchos novios (de Marty)

Taller:

- Neumáticos, herramientas

- Recambios de coches

- Estanterías, monos de mecánico

Hamburguesería:

- Gramola, anillo

- Mesas (3) con sillas (muchas)

- Libretas de las dos camareras, y bandejas

- Botes de ketchup, mostaza, etc

- Hamburguesas, perritos, vasos de refrescos

Feria:

- Tartas de mentira, un puesto para colocar la cara en el agujero y recibir tartazos

- Atracción del martillo, atracciones varias…

C) SONIDOS Y EFECTOS

Timbre del instituto

Himno de Rydell

Carrillón

Gramola con música escogida

Ruido de motor de coche estropeado

Ruido de motor de coche funcionando

Ruido de coche derrapando

Ruido de gente chillando asustada

Ruido del claxon de un coche (= la cucaracha…)

Humo para “Deixáche-la escola” y el Medley final

D) VÍDEOS

Anuncio de cepillo de dientes

Vídeo en la playa: “Prólogo”

Vídeo en el Revólver: “Eu escóllote a ti”, “Vaia raio!”

Vídeo en el Acrópolis: “Eu escóllote a ti”, “Vaia raio!”

Vídeo en exteriores, en Verín: “Noitiñas de verán” (ellas en un patio y ellos en unas gradas… montaje  etc)

Vídeo en un taller de Verín: “Vaia raio!”

Vídeo de la carrera de coches

08/02/2017 18:42 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Audiciones para la 2ª evaluación para mis alumnos de 1º Bachillerato "Linguaxe e Práctica Musical"

UNIDAD: MÚSICA POPULAR URBANA ESPAÑOLA

Años 70

- "Mediterráneo" (J. M. Serrat)

- "Un ramito de viletas" (Cecilia)

- "Gavilán o paloma" (Pablo Abraira)

- "Himno a la alegría" (Miguel Ríos)

- "Una, dos y tres" (Patxi Andión)

- "Rock and roll en la plaza del pueblo" (Tequila)

- "Un rayo de sol" (Los diablos)

- "Eva María" (Fórmula V)

- "Eres tú" (Mocedades)

- "Algo de mí" (Camilo Sesto)

- "Sólo pienso en ti" (Víctor Manuel)

- "Un beso y una flor" (Nino Bravo)

- "Por qué te vas" (Jeanette)

- "Por el amor de una mujer" (Danny Daniel)

- "Entre dos aguas" (Paco de Lucía)

- "Recuerdos de una noche" (Triana)

- "Te estoy amando locamente" (Las Grecas)

Años 80

- "Bienvenidos" (Miguel Ríos)

- "La puerta de Alcalá" (Víctor Manuel y Ana Belén)

- "Devuélveme a mi chica" (Hombres G)

- "María la portuguesa" (Carlos Cano)

- "Calle melancolía" (Joaquín Sabina)

- "Cien gaviotas" (Duncan Dhu)

- "Déjame" (Los secretos)

- "Las hermanas sisters" (La trinca)

- "Amante bandido" (Miguel Bosé)

- "Háblame de ti" (Los Pecos)

- "Maneras de vivir" (Leño)

- "Los rockeros van al infierno" (Barón rojo)

- "Pongamos que hablo de Madrid" (Antonio Flores)

- "A quién le importa" (Alaska y Dinarama)

- "La chica de ayer" (Nacha Pop)

- "Escuela de calor" (Radio futura)

- "Malos tiempos para la lírica" (Golpes bajos)

- "Entre dos tierras" (Héroes del silencio)

- "¡Salta!" (Tequila)

19/01/2017 17:20 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

PLANIFICACIÓN DE NUESTRO MUSICAL "GREASE" PARA TODO EL AÑO

Mes

Coro

Teatro

Coreografías

Solistas

Decorados

Banda

Octubre

- Noitiñas...

- Eu escóllote a ti

- Hacemos el guión.

- Reparto de papeles.

- Noitiñas de verán

Marta do Espírito, Aitana, Noa

...

Partituras

Noviembre

- Noitiñas...

- Eu escóllote a ti

- Deixáche-la escola

- Vaia raio!

- Ensayamos las 11 escenas.

- Noitiñas de verán

Marta do Espírito, Aitana, Fernando

...

Partituras

Diciembre

- Noitiñas...

- Eu escóllote a ti

- Deixáche-la escola

- Vaia raio!

- Ensayamos las 11 escenas.

- Noitiñas de verán

Fernando, Lara, Sara Guerra

...

Partituras

Enero

+ Hopelessly...

 

- Memorizamos las 11 escenas.

- Vaia raio!

Alba y Alicia, Esther, Laura

Fondos, decorados

Ensayos parciales

Febrero

+ Grease

- Memorizamos las 11 escenas.

- Eu escóllote a ti

Naiara y Uxía, Alfonso

Accesorios, vestuario

Ensayos parciales

Marzo

- REPASO

- Repasamos las 11 escenas.

- Concurso de baile

Alfonso y Helena

 

Ensayos conjuntos

Abril

- REPASO

- Repasamos las 11 escenas.

- REPASO

- REPASO

 

Ensayos conjuntos

28/11/2016 14:21 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

ENSAYOS DE GREASE PARA DICIEMBRE

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

SÁBADO

 

28/11

29/11

 

Recreo: Coro profes

 

17 a 18:30h: CORO

 

30/11

 

Recreo: Solistas 

01/12

 

Recreo: Coreografía

 

17:30 a 19h: Teatro (4-7)

 

03/12

 

16 a 17:30h Coreografía

05/12

 

Recreo: Teatro (1-3)

06/12

 

FESTIVO

 

07/12

 

Recreo: Solistas

08/12

 

FESTIVO

10/12

 

16 a 17:30h Coreografía

12/12

 

13/12

 

Recreo: Coro profes

 

17 a 18:30h: CORO

 

14/12

 

Recreo: Solistas

15/12

 

Recreo: Coreografía

 

17:30 a 19h: Teatro (8-11)

 

17/12

 

16 a 17:30h Coreografía

19/12

 

 

20/12

 

Recreo: Coro profes

 

17 a 18:30h: CORO

 

21/12

 

Recreo: Solistas

22/12

 

FESTIVO

 

24/12

 

FESTIVO

 

28/11/2016 14:20 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

GUIÓN adaptado del musical GREASE en galego

20161109203616-mecedora-grease-poster.jpg

Cliqueando aquí accederás al guión del musical GREASE en galego.

Aún está sin revisar, así que puede haber errores ortográficos, erratas o giros que serán modificados tras la supervisión de mi compañera Hortensia Arcos, profesora de Lingua galega e literatura.

Pero hasta entonces, para ir echándole un vistazo al texto que representarán en abril nuestros alumnos, aquí os lo dejo.

Mañana empezamos los ensayos teatrales!!!

09/11/2016 20:36 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Letras de GREASE traducidas del inglés al galego

20161103175713-grease-bailando.jpg

Como todos sabréis, este curso haremos el musical GREASE traducido íntegramente al galego.

De las letras se ha ocupado Isabel, que en su magnífico blog le dedica este artículo al musical.

Cliqueando aquí accederéis a todas las letras ya en galego.

El show debe continuar!!!

03/11/2016 17:57 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelos de examen para la 1ª evaluación

Cliqueando en los siguientes enlaces accederás a los modelos de examen de mis alumnos:

Música 3º ESO

Música 4º ESO

L.P.M. 1º BACHILLERATO

25/10/2016 18:11 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Reparto de papeles y solos del musical GREASE

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2016-2017

REPARTO DO MUSICAL “GREASE”

Despois de reunirnos no recreo deste luns 17 de outubro, estes son os papeis teatrais asignados:

DANNY SUCCO

Alfonso Seoane (1º Bach B)

SANDRA OLSEN

Helena Pousada (1º Bach B)

RIZZO

Sara Guerra (1º Bach B)

KENICKIE

Miguel Alves (2º Bach A)

FRENCHY

Xiana Rolán (1º Bach B)

DOODY

Julio Alvar (3º ESO A)

SONNY

Lois Losada (1º Bach B)

PUTZIE

Xurxo Gómez (1º Bach B)

JANE

Ana Fornos (1º Bach C)

MARTY

Marlén García (exalumna)

EUGENÍE

Elisa Álvarez (1º Bach B)

PATTY SIMCOX

Laura Guerra (1º Bach B)

TOM CHISUM

Xabier Guede (3º ESO A)

SEÑORITA MCGEE

Ana Manso (1º Bach B)

BLANCHE

Iria Vázquez (1º Bach C)

ADESTRADOR CALHOUM

Fernando Rodríguez (4º ESO A)

SEÑORITA MURDOCK

Laura Dos Santos (1º ESO B)

LAURA FONTAINE (PRES.)

Sara Xing Moredo (1º ESO C)

CHACHÁ DI GREGORIO

Noa Méndez (2º Bach B)

LÍDER DOS ESCORPIÓNS

Pedro Teixeira (1º Bach B)

VIOLETA (CAMAREIRA Nº 1)

Cristina Canabal (exalumna)

CAMAREIRA Nº 2 BURGER

Noa Sobrino (1º ESO D)

 

Os solos repartíronse deste modo:

Love is a many splendored thing

Alba Rodríguez e Alicia (1º Bach)

Grease

Naiara (2º ESO) e Uxía (1º Bach)

Summer nights

Helena e Alfonso (1º Bach)

Hopelessly devoted to you

Lara (1º Bach)

You are the one that I want

Helena e Alfonso (1º Bach)

Beauty school drop-out

Aitana (2º Bach)

Look at me, I´m Sandra Dee

Sara (1º Bach)

Goodbye to Sandra Dee

Esther (1º Bach)

Greased lightning

Fernando (4º ESO)

Sandy

Alfonso (1º Bach)

There are worse things I could do

Noa (2º Bach)

 

 

 

Os ensaios empezan en novembro: (aínda que as coreografías xa esta semana).

Os solistas teñen este mes para ir aprendendo os seus temas, que serán ensaiados en decembro.

A banda empezará a ensaiar en xaneiro, cando empezaremos a elaborar os decorados.

Martes 18 de outubro

 

- Recreo CORO PROFES

 

Xoves 20 de outubro

Sábado 22 de outubro

 

- De 16 a 17:30h

Coreografía nº 1

Summer nights

No Centro Deportivo Arco

 

Martes 25 de outubro

 

- Recreo CORO PROFES

- De 17 a 18:30h CORO

 

Xoves 27 de outubro

Sábado 29 de outubro

Martes 1 de novembro

 

FESTIVO

 

Xoves 2 de novembro

 

- De 17:30 a 19h TEATRO

Sábado 5 de novembro

 

- De 16 a 17:30h

Coreografía nº 1

Summer nights

No Centro Deportivo Arco

 

Martes

 

- Recreo CORO PROFES

- De 17 a 18:30h CORO

 

Xoves 10 de novembro

 

- De 17:30 a 19h TEATRO

Sábado 12 de novembro

 

- De 16 a 17:30h

Coreografías nº 1 e 2

Summer nights, You´re the one that I want

No Centro Deportivo Arco

 

Martes

 

- Recreo CORO PROFES

- De 17 a 18:30h CORO

 

Xoves 17 de novembro

 

- De 17:30 a 19h TEATRO

Sábado 19 de novembro

 

- De 16 a 17:30h

Coreografía nº 2

You´re the one that I want

No Centro Deportivo Arco

 

Martes

 

- Recreo CORO PROFES

- De 17 a 18:30h CORO

 

Xoves 24 de novembro

 

- De 17:30 a 19h TEATRO

Sábado 26 de novembro

 

- De 16 a 17:30h

Coreografía nº 2

You´re the one that I want

No Centro Deportivo Arco

 

17/10/2016 12:33 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Nuestros cuatro musicales: aquí tenéis los vídeos

20161010110548-broadway.jpg

He recopilado los cuatro musicales que hicimos estos cuatro cursos.

LOS MISERABLES (2013)

Artículo del blog con los vídeos.

MOULIN ROUGE (2014)

Vídeos:

A) EN EL CHIVITE

Créditos e obertura.

Vídeo 2. Nature boy.

Vídeo 3. Lemon tree. Sillas. Come what may.

Vídeo 4. Piano man.

Vídeo 5. Habanera Carmen.

Vídeo 6. Chicas guapas.

Vídeo 7. Complainte de la butte.

Vídeo 8a. Medley elefante.

Vídeo 8b. Enfrentamiento Christian-Satine.

Vídeo 9. Tango de Roxanne.

Vídeo 10. Defying gravity.

Vídeo 11a. Cena Duque-Satine.

Vídeo 11b. One day I´ll fly away.

Vídeo 12. Obertura 3º Acto. Flautas y xilófonos.

Vídeo 13. Prólogo Over the rainbow.

Vídeo 14. Over the rainbow.

Vídeo 15. The show must go on.

Vídeo 16. Danza del vientre.

Vídeo 17. Your song. Muerte de Satine.

Vídeo 18.  Monólogo final de Christian. Nature boy.

Vídeo 19. Cancán.

B) EN EL PABELLÓN DE DEPORTES

Primera representación.

Vídeo 1/4.

Vídeo 2/4.

Vídeo 3/4.

Vídeo 4/4.

Segunda representación.

Vídeo 1/4.

Vídeo 2/4.

Vídeo 3/4.

Vídeo 4/4.

C) RAP PROMOCIONAL DEL MUSICAL EN LA FERIA.

Vídeo.

MAMMA MIA! (2015)

Artículo del blog con los vídeos.

HOY NO ME PUEDO LEVANTAR (2016)

Artículo del blog con los vídeos.

10/10/2016 11:03 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Proxecto para os meus alumnos de LPM 1º Bacharelato (1ª avaliación): "A música de Verín"

Neste proxecto teredes que elaborar entre todos un MAPA MUSICAL de Verín.

Dividireivos en 12 grupos de 3-4 alumnos cada un. O traballo ten TRES FASES:

1ª Fase (mes de outubro): traballo de campo (1). Recopilaredes información in situ, anotando 10 títulos de temas musicais que se poidan escoitar nun determinado tipo de establecemento en 2 franxas horarias diferentes (por exemplo: a primeira hora da tarde dun día de semana e a última hora da tarde dun día da fin de semana). Coa información resultante asignaredes un estilo musical a cada local, sempre que sexa posible.

2ª Fase (novembro): traballo de campo (2). Crearedes unha sinxela enquisa de non máis de 6 preguntas e tomaredes nota de xeito anónimo do que opina a xente sobre a música que soa no tipo de establecemento que vos tocou. Unicamente recolleredes a información agrupando os participantes na enquisa por cinco franxas de idade (menores de idade, persoas entre os 18-29, entre os 30-49, entre os 50-65 e maiores de 65). Terán que ser clientes, traballadores, ou persoas que atopedes no local no momento de facer a enquisa (polo menos 25 enquisas por local). Coa información resultante extraeredes unha conclusión sobre O QUE OPINA A XENTE QUE SE ESCOITA.

3ª Fase (decembro, antes do día 20): conclusións e mapa musical. Cos datos recopilados por todos, faremos un mapa musical de Verín cos datos reais e outro cos datos da opinión da xente. Intentaremos facer sobre o papel rutas de distintos estilos: por exemplo, "se queres escoitar rock español dos 80-90 estes son os establecentos ós que podes ir..." e pintamos de distintas cores nun mapa de Verín os locais segundo a información obtida.

Os establecementos están divididos en dúas categorías: "De día" (ata as 20:30h) e "De noite" (a partir das 20:30h). Esto depende do tipo de actividade e clientela que atoparedes nesas franxas horarias, que como comprobaredes inflúe no tipo de música que se escoita.

Estes son os grupos de tipos de locais:

Grupo nº 1: De día (Mesón, tenda de roupa para bebés, perfumería e Eroski). De noite (bares de toda a vida, cunha clientela de máis de 50 anos de media).

Grupo nº 2: De día (Viñoteca, tenda de roupa feminina, pastelería e Mercadona). De noite (bares cunha clientela de entre 20 e 50 anos de idade de media).

Grupo nº 3: De día (Cafetería, tenda de música, papelería e Froiz). De noite (terrazas da zona do Chivite).

Grupo nº 4: De día (Restaurante, tenda de disfraces, tenda de conxelados e taller de coche). De noite (terrazas da zona do pavillón de deportes).

Grupo nº 5: De día (Xeadería, bazar chino, librería e tenda de informática). De noite (terrazas da rúa Montemaior).

Grupo nº 6: De día (Adega, tenda de agasallos, tenda de ultramarinos e herboristería). De noite (terrazas da praza de García Barbón).

Grupo nº 7: De día (Coctelería, tenda de deportes, panadería e farmacia). De noite (pubs e establecementos da zona do Carboeiro, das Prazas de García Barbón e dos Mercedarios, e da Alameda nos que se poida escoitar rock español dos 80-90).

Grupo nº 8: De día (Asador, tenda de electrodomésticos, perruquería e ximnasio). De noite (pubs e establecementos da zona do Carboeiro, das Prazas de García Barbón e dos Mercedarios, e da Alameda nos que se poidan escoitar éxitos comerciais actuais).

Grupo nº 9: De día (Tapería, tenda de decoración, floristería e pavillón de deportes). De noite (pubs e establecementos da zona do Carboeiro, das Prazas de García Barbón e dos Mercedarios, e da Alameda nos que se poida escoitar música latina).

Grupo nº 10: De día (Cervexería, tenda de xoguetes de marca, veterinario e Gadis). De noite (pubs e establecementos da zona do Carboeiro, das Prazas de García Barbón e dos Mercedarios, e da Alameda nos que se poida escoitar reggaetón).

Grupo nº 11: De día (Pizzería, tenda de roupa masculina, xoiería e local veciñal). De noite (pubs e establecementos da zona do Carboeiro, das Prazas de García Barbón e dos Mercedarios, e da Alameda nos que se poidan escoitar clásicos do rock and roll).

Grupo nº 12: De día (Bar, tenda de complementos, óptica e Día). De noite (pubs e establecementos da zona do Carboeiro, das Prazas de García Barbón e dos Mercedarios, e da Alameda nos que se poida escoitar música electrónica).

28/09/2016 20:29 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Programación del departamento de Música del IES Xesús Taboada Chivite

Cliqueando aquí accederás a la Programación didáctica del departamento de Música del IES Xesús Taboada Chivite, adaptada a la (esperemos que efímera) nueva ley educativa, LOMCE.

Además de las asignaturas de "Música 2º ESO", "Música 3º ESO", "Música 4º ESO" y "Linguaxe e práctica musical 1º Bacharelato", hemos agregado "Historia da música e da danza 2º Bacharelato", "Oratoria 2º ESO", "Valores éticos 3º ESO" y "Valores eticos 4º ESO".

Fijaos en que la paginación del índice puede no ser exacta, ya que al subir los documentos a veces hay desplazamientos.

26/09/2016 22:45 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelos de examen de septiembre: "Música 3º ESO", "Música 4º ESO" y "Música pendiente 2º ESO"

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2015-2016

MODELO DE EXAME DE “MÚSICA 3º ESO” SETEMBRO

Nome e apelidos: _________________________________

Curso e grupo: ___________

1º.- Escolle e responde UNHA pregunta: (1 punto)

a) O apolíneo e o dionisíaco: define eses conceptos e debuxa o gráfico dos períodos artísticos.

b) A teoría aristotélica do ethos: explícaa e relaciónaa co mito de Orfeo e Eurídice.

2º.- Escolle e responde UNHA pregunta: (1 punto)

a) O octoechos latino: debuxa o cadro cos oito modos gregorianos.

b) Características do canto gregoriano: explícaas.

3º.- Escolle e responde UNHA pregunta: (1 punto)

a) Cantores do amor cortés: trobador, trobeiro, xograr, minnesinger, meistersinger e goliardo. Explícaos.

b) Tipos de canción segundo o seu contido. Explícaos.

4º.- Escolle e responde UNHA pregunta: (1 punto)

a) A música instrumental no Renacemento: explica os principais xéneros.

b) A música renacentista en España: autores, xéneros e obras.

5º.- Escolle e responde UNHA pregunta: (1 punto)

a) Tipos de concerto no Barroco: explícaos.

b) A música instrumental no Barroco: explica os principais xéneros.

6º.- Escolle e responde UNHA pregunta: (1 punto)

a) A ópera no Barroco: explica a súa aparición e define aria, arioso e recitativo.

b) A música vocal protestante no Barroco: explica os principais xéneros.

7º.- Escolle e responde UNHA pregunta: (1 punto)

a) A forma sonata no Clasicismo: explica a súa estrutura e cita os principais xéneros en que se aplica.

b) A reforma da ópera seria de Gluck: explícaa.

8º.- Escolle e responde UNHA pregunta: (1 punto)

a) A música programática no Romanticismo: explícaa.

b) O nacionalismo musical: ruso, nórdico e centroeuropeo. Autores e obras.

9º.- Define os seguintes conceptos: (1 punto)

a) dodecafonismo: _______________________________________

_____________________________________________________

b) serialismo integral: ____________________________________

________________________________________________________

c) impresionismo: _________________________________________

______________________________________________________

d) neoclasicismo: _________________________________________

___________________________________________________

10º.- Completa o seguinte cadro: (1 punto)

TÍTULO

AUTOR

XÉNERO

ÉPOCA

2ª Aria da Raíña

da Noite (da ópera

A frauta máxica)

 

 

 

Agitata da due venti

 

 

 

 

Lascia ch´io pianga

 

 

 

 

1º movemento da

Sinfonía nº 83

“A galiña”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2015-2016

MODELO DE EXAME DE “MÚSICA PENDENTE 2º ESO” SETEMBRO

Nome e apelidos: _____________________________________

Curso e grupo: ___________

1º.- As calidades do son: escolle e responde UNHA pregunta: (1 punto)

a) A altura e o timbre. Explícaas.

b) A duración e a intensidade. Explícaas.

2º.- A voz: escolle e responde UNHA pregunta: (1 punto)

a) Tipos vocais masculinos. Explícaos e cita un cantante de cada tipo.

b) Tipos vocais femininos. Explícaos e cita un cantante de cada tipo.

3º.- Os instrumentos da orquestra: escolle e responde UNHA pregunta: (1 punto)

a) Os instrumentos de percusión: idiófonos e membranófonos. Explica o seu funcionamento e cita un exemplo de cada.

b) Os aerófonos de vento madeira: bisel e lengüeta. Explica o seu funcionamento e cita un exemplo de cada.

4º.- A ópera e a zarzuela: escolle e responde UNHA pregunta: (1 punto)

a) A ópera: explica o que saibas dela e cita exemplos.

b) A zarzuela: explica o que saibas dela e cita exemplos.

5º.- Escolle e responde UNHA pregunta: (1 punto)

a) Escribe oito compases de 2/4 e complétaos con figuras e silencios diferentes.

b) Escribe oito compases de ¾ e complétaos con figuras e silencios diferentes.

6º.- Fai un debuxo da orquesta e sitúa os instrumentos onde corresponda (2 puntos).

7º.- Explica o funcionamento dos cordófonos, e pon exemplos de cada tipo. (1 punto)

8º.- Define os seguintes conceptos musicais: (1 punto)

a) Anacrusa: ________________________________________________

_________________________________________________________

b) Síncopa: __________________________________________________

_____________________________________________________________

c) Ligadura de unión: ____________________________________________

_____________________________________________________________

d) Tresillo: ______________________________________________________

______________________________________________________________

9º.- Clasifica os seguintes instrumentos na súa familia instrumental seguindo o exemplo: (1 punto)

Exemplo: CLARINETE, aerófono de vento madeira, lengüeta simple.

a) TROMBÓN ______________________________________________________

b) PIANO _________________________________________________________

c) ÓBOE __________________________________________________________

d) XILÓFONO _____________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2015-2016

MODELO DE EXAMEN DE “MÚSICA 4º ESO” SEPTIEMBRE

Nombre y apellidos: ________________________________________

Curso y grupo: ___________

1º.- Escoge y responde UNA pregunta: (1 punto)

a) Tipos de música en el cine: explica las cuatro variables que vimos en clase (diegética…) y pon un ejemplo de cada.

b) Funciones de la música en el cine: explica cuatro funciones de las seis vistas en clase y pon un ejemplo de cada.

2º.- Escoge y responde UNA pregunta: (1 punto)

a) El cine mudo: explica lo que sepas y comenta el papel de la música.

b) El cine de Hollywood en los años 40 y 50: explica lo que sepas.

3º.- Escoge y responde UNA pregunta: (1 punto)

a) La música en la radio: funciones y ejemplos.

b) La música en la televisión: funciones y ejemplos.

4º.- Escoge y responde UNA pregunta: (1 punto)

a) La música en la publicidad: explica cómo se usa.

b) Explica cómo se construye una MARCA en la publicidad.

5º.- Escoge y responde UNA pregunta: (1 punto)

a) Danzas de Europa: cita cuatro diferentes y explica una paso a paso.

b) Danzas de Asia: cita cuatro diferentes y explica una paso a paso.

6º.- Escoge y responde UNA pregunta: (1 punto)

a) Instrumentos musicales de Oceanía: cita cuatro y explica cómo están fabricados.

b) Instrumentos musicales de África: cita cuatro y explica cómo están fabricados.

7º.- Escoge y responde UNA pregunta: (1 punto)

a) Los orígenes de la música popular urbana en EEUU a finales del s. XIX: explica cómo se pasó de los cantos de trabajo al JAZZ.

b) La música popular urbana en los años 70 fuera de Europa.

8º.- Escoge y responde UNA pregunta: (1 punto)

a) La música británica en los años 60: tendencias y grupos.

b) La música estadounidense en los años 60: tendencias y grupos.

9º.- Lee este fragmento de una canción y responde a las preguntas que le siguen: (2 puntos)

Ya no me asombro de ver a los mismos

revolviendo escombros, les veo llevar su orgullo a hombros

luchando contra el sistema que os corrompe

viendo que idiotas sin nombre sólo hablan mierda y se esconden

en la calle donde niños de ojos rojos fuman verde en callejones

siempre metiéndose en marrones,

su materia gris en blanco un futuro negro augura

mientras la lluvia púrpura ahoga sus ilusiones.

Yo me miré al espejo con los ojos de quien me odia

y me sentí eufórico porque todo es psicológico

en este zoológico de buitres y camellos

de perros hambrientos esperando el momento de morder mi cuello.

Pero no por ello callo, ni me rayo, ni huyo

el murmullo de un listillo no me destruyó.

Sólo me instruyo en lo cierto

como que la ciencia demuestra que Dios ha muerto

cierto como el fuego abierto en Gaza y Cisjordania

cierto como ver mi fe moviendo tu montaña, sacándola de España

Aquí es donde está mi reino

Yo también quiero un trono y ¿quién no?

Tus hijos no van a clases porque escuchan rap

no hay por qué preocuparse: tus hijos escuchan rap porque tienen clase.

 

a) Explica el punto de vista del yo poético-narrativo. (1 punto)

b) Comenta los términos en negrita. (0,5 puntos)

c) Explica los dos versos en cursiva. (0,5 puntos)

21/06/2016 11:38 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Concierto de Fin de curso, el pasado 15/05/16

Aquí os dejo los vídeos del concierto de fin de curso de mis alumnos y alumnas de 3º y 4º ESO:

 

3º ESO C

- Juego de tronos (no lo pudimos grabar, lo siento)

- Me colé en una fiesta

3º ESO B

- Mujer contra mujer

- Me cuesta tanto olvidarte

3º ESO A

- Greensleeves / Una rosa es una rosa

- Barco a Venus

4º ESO A

- Maquillaje

- Padre de familia

4º ESO B/C/D

- Hijo de la luna

- Piratas del Caribe / No es serio este cementerio

Como podéis comprobar se trata de versiones a tres voces con instrumental Orff (láminas) de temas pertenecientes al musical Hoy No Me Puedo Levantar (Mecano) o a la música d ela televisión.

Espero que os gusten los vídeos.

20/06/2016 13:04 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Grabación de nuestro musical Hoy No Me Puedo Levantar (HNMPL 2016)

Gracias a José Antonio Blanco Novoa, magnífico cámara, amigo de nuestra compañera y amiga Inma (profe de galego), tenemos este vídeo: una auténtica joya en la que preparó, montó y ajustó las tomas de nuestra última representación del musical en Verín (27 de abril).

Está en formato full HD, por lo que si vuestro ordenador no tiene la suficiente potencia como para verlo sin que se pare podéis cliquear aquí y accederéis a otra versión.

¡¡¡Muchísimas gracias por todo!!!

01/06/2016 09:28 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Bailando por el mundo detrás de Willy Fog

Mis alumnos y alumnas de 3º y 4º ESO acaban de "dar una vuelta" por el mundo a través de sus danzas. 

Esta actividad forma parte del proyecto de nuestra biblioteca, capitaneado y coordinado por nuestra compañera Rebeca Ares, al hilo de la novela La vuelta al mundo en 80 días.

La idea era proponer una danza de cada país en el que huviera estado Willy Fog, pero luego vimos algunas danzas que también nos gustaron y eran de países en los que NO había estado, por lo que nuestra actividad cambió y pasó a ser esta: "¿en cuáles de estos países estuvo Willy Fog?"

Algunas de las danzas las fuimos buscando en este magnífico blog de danzas, en el que Begoña Rodríguez comparte tan generosamente con todos sus conocimientos y experiencias. Cliqueando en el nombre de cada danza accederás a la explicación que ella nos ofrece. Otras danzas las aprendimos en cursillos de danza o en los fantásticos libros de Ángel Zamora.

Aquí tenéis dos vídeos para verlos en acción:

Alumnado de 3º ESO

3º ESO A Japón, Ena bushi (explicación)

3º ESO B Italia, Tarantella 

3º ESO C Irlanda,  Circassian Circle (explicación)

Alumnado de 4º ESO 

4º ESO A Canadá, Reel Anne Marie (explicación)

4º ESO B/C Francia, La decalèe 

4º ESO D Alemania, Der Hammerschmidt 

¡¡¡Esperamos que os gusten!!!

01/06/2016 09:22 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen de "Música pendiente 2º ESO"

1º.- Explica las cualidades del sonido. (1 punto)

2º.- Haz un esquema con la orquesta, situando los diferentes instrumentos donde corresponda. (1,5 puntos)

3º.- Clasifica los siguientes instrumentos: trompeta, piano, violonchelo, maracas, xilófono, flauta travesera. (1,5 puntos)

4º.- Di todo lo que sepas sobre los AERÓFONOS: tipos, ejemplos, etc. (1,5 puntos)

5º.- Explica los tipos vocales masculinos y femeninos, y ordénalos de grave a agudo. (1 punto)

6º.- Define las siguientes palabras: ALLEGRO, REGULADOR, REDONDA, SEMICORCHEA, BARÍTONO, CUARTETO DE CUERDA, ÓPERA, ZARZUELA. (1,5 puntos)

7º.- Completa ocho compases de 3/4 utilizando diferentes figuras y silencios. (1 punto)

8º.- Completa ocho compases de 4/4 utilizando diferentes figuras y silencios. (1 punto)

27/04/2016 12:12 davidov3 #. Música Hay 2 comentarios.

Programa de mano del musical HNMPL

Cliqueando aquí accederás a parte del programa de mano de nuestro musical HNMPL.

Faltan sólo las letras de las canciones.

15/04/2016 10:11 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de Música 4º ESO, 3ª EVALUACIÓN

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2015-2016

MODELO DE EXAMEN “MÚSICA 4º ESO” 3ª EVALUACIÓN

Nome e apelidos: ________________________________________________

Curso y grupo: _________

1º.- Explica qué elementos debe tener un anuncio publicitario para ser eficaz, dedicando especial atención al tratamiento de la música. (2 puntos)

2º.- Define las siguientes tendencias musicales, diciendo de qué época son y citando algún grupo y canción de ejemplo: ambient, rock psicodélico, trance, rock sinfónico. (2 puntos)

3º.- Di lo que sepas sobre los instrumentos musicales de Oceanía. (1 punto)

4º.- Explica una danza del mundo, paso por paso. (1 punto)

5º.- El musical como género teatral y musical: explica sus características y pon ejemplos. (1 punto)

6º.- El oficio de DJ: comenta lo que sepas. (1 punto)

7º.- Completa este cuadro: (2 puntos)

DÉCADA

TENDENCIA

GRUPO

CANCIÓN

 

Beat

 

 

 

 

 

“Satisfaction”

 

 

Kraftwerk

 

 

Rock sureño

 

 

 

 

 

“Bohemian rhapsody”

 

Funk

 

 

12/04/2016 13:28 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de Música 3º ESO, 3ª EVALUACIÓN

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2015-2016

MODELO DE EXAME “MÚSICA 3º ESO” 3ª AVALIACIÓN

Nome e apelidos: ________________________________________________

Curso e grupo: _________

1º.- Explica as cinco tendencias musicais que xorden no século XIX. Cita un compositor e obra de cada unha delas. (2´5 puntos)

2º.- Explica os principais acontecementos históricos do século XX, desde 1914 ata 1945. (1 punto)

3º.- Define as seguintes tendencias musicais do século XX, citando un compositor e obra de cada unha: indeterminación, música atonal. (1 punto)

4º.- Explica tres diferencias entre a música popular tradicional e a música popular urbana. (1 punto)

5º.- Explica como se foi constituíndo a música negra a finais do século XIX nos EE.UU. e como se mesturou coa música branca autóctona para configurar as bases do JAZZ. (1,5 puntos)

6º.- Define os seguintes estilos propios da música popular urbana: BLUES, RAGTIME, GOSPEL, PUNK, HARD ROCK, GLAM, GRUNGE e HEAVY METAL. (2 puntos)

7º.- Completa o seguinte cadro: (1 punto)

DÉCADA

TENDENCIA

GRUPO

CANCIÓN

 

Reggae

 

 

 

 

Metallica

 

 

 

 

“Help!”

 

Rock progresivo

 

 

12/04/2016 13:01 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

ESTADO DE LAS CANCIONES A SOLO DE NUESTRO MUSICAL

Cliqueando aquí accederás al archivo donde dejo constancia del estado actual (22/03/16) de nuestras canciones, teniendo en cuenta cómo las han aprendido los solistas.

En general hemos logrado preparar en un tiempo récord la mayoría de las canciones.

He de señalar el especial esfuerzo que esto supone para nuestros alumnos de 2º bachillerato, que con toda la generosidad del mundo han intentado encontrar el momento para ir preparando sus temas y ayudarnos en el musical a pesar de vivir día a día con la guillotina de la selectividad a la vista, una temible espada de Damocles que no ha sido capaz de hacerles acobardarse y ante la que están demostrando que pueden con todo.

La reunión la haremos la primera semana de abril y en ella trataremos de organizarnos para los últimos ajustes, el calendario de ensayos y las fechas de actuación.

22/03/2016 19:52 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Análisis de letras de canciones: Sabina

CANCIÓN Nº 1: "NOCHES DE BODA"

Cliqueando aquí accederás a la letra de Noches de boda, y cliqueando aquí a un vídeo de Sabina cantando esa preciosa canción.

CANCIÓN Nº 2: "A LA SOMBRA DE UN LEÓN"

Cliqueando aquí accederás a la letra de A la sombra de un león, y cliqueando aquí a un vídeo de Sabina cantándola con Ana Belén.

CUESTIONARIO:

1º.- ¿Cuál es el planteamiento de la primera canción? ¿De qué situación se trata?

2º.- Traduce verso por verso lo que quiere decir, reescribiendo en prosa la canción.

3º.- ¿Qué historia cuenta la segunda canción?

4º.- ¿Qué opinión te merece "él"?

5º.- ¿Qué semejanzas y diferencias ves entre ambas canciones?

6º.- ¿Cuál de estas figuras retóricas destaca en cada una de estas dos canciones? PERSONIFICACIÓN, PARALELISMO, ANÁFORA, ELIPSIS.

7º.- Realiza un completo análisis de la letra de la segunda canción, teniendo en cuenta las pautas de análisis que expongo en este enlace.


07/03/2016 10:04 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Distribución del trabajo por grupos

3º ESO

GRUPO Nº 1: Descargar un vídeo del 23 F en el que se vea a Tejero entrando en el congreso.
Descargar un vídeo del 23 F en el que salga el Rey Juan Carlos hablando a los españoles ese día. 

Fernando Rodríguez Jiménez. (3º A)

GRUPO Nº 2: Elaborar un vídeo con imágenes de Dalí y de sus obras más conocidas, empezando por una foto suya con su bigote y por el cuadro de los relojes derritiéndose. Mínimo 4 minutos de duración y más de 40 imágenes diferentes.

Marta do Espírito Santo, Nerea Diéguez y Adrián Arias. (3º B)

GRUPO Nº 3: Elaborar 3 ó 4 portadas de prensa internacional y nacional de los años 80 donde se vea a grandes figuras del rock que murieron jóvenes por culpa de las drogas (Janis Joplin, Jimi Hendrix...). Hacer una presentación de esas portadas cayendo una sobre la otra, pero que dé tiempo de leerlas, para crear un "minivídeo" de unos 30 segundos.

Iria Cunha, Miguel Tomé, Brais de Sousa y Álex Lopes. (4º D)

GRUPO Nº 4: Crear un cartel con colores muy vivos y en el estilo de los 80 en el que se pueda leer perfectamente: "CONCURSO DE TALENTOS <>. FASES ELIMINATORIAS EN AGOSTO. GRAN FINAL EL 7 DE SEPTIEMBRE".

Nerea Rosas, María Guerra, Patricia González e Iria García. (3º C)

GRUPO Nº 5: Hacer una pancarta algo cutre (pero de tamaño suficiente para que la puedan llevar tres personas sobre sus cabezas) con letras de los años 70, en estilo hippie, que ponga "DIME QUE NO", con flores, signos de la paz y todo eso.

Adrián Gómez, Joel Guerra y Jonathan Fernández. (3º B)

GRUPO Nº 6: La carátula de un disco de vinilo en la que se vea con letras grandes "RULÉ. GRUPO REVELACIÓN 1981". Tiene que usar una de las fotos que el grupo nº 7 haga a los personajes del grupo. Aunque es la carátula de un disco, debéis tener además una versión ampliada de la misma, ya que se supone que los personajes vienen de la imprenta con ella cuando la enseñan a sus compañeros.

Luis Sobrino, David Vicente y Nerea Limia. (3º C)

4º ESO

GRUPO Nº 7: este será un grupo numeroso porque tiene tres tareas asignadas. Hacer fotografías una tarde a las personas y situaciones que os diga cuando nos reunamos. 
Elaborar 2 o 3 portadas de prensa nacional e internacional de los 80 con el titular "RULÉ, GRUPO REVELACIÓN" y "RULÉ, Nº 1 EN VENTAS".
Elaborar una portada de la revista HOLA tal y como era en 1981 utilizando una de las fotos, donde se vea a Mario y Malena besándose, con el titular "ROMANCE PROHIBIDO ENTRE EL CANTANTE MARIO POSTIGO Y SU REPRESENTANTE MALENA MARCONI"

Iria Cunha, Miguel Tomé, Brais de Sousa y Álex Lopes. (4º D)

GRUPO Nº 8: Grabar Mario y Colate una tarde en Verín, en las situaciones y exteriores que acordemos en la reunión. Luego, elaborar un vídeo con esas imágenes, como resumen de su llegada a Madrid.

Tarea surprimida.

GRUPO Nº 9: Hacer una pancarta algo cutre (pero de tamaño suficiente para que la puedan llevar tres personas sobre sus cabezas) con letras góticas y siniestras, que ponga "MUERTE PUTREFACTA", con calaveras, guadañas y cosas así.

Alba Rodríguez, Paula Martínez, Saioa Zozaya y Xiana Rolán. (4º B)

GRUPO Nº 10: Hacer una pancarta algo cutre (pero de tamaño suficiente para que la puedan llevar tres personas sobre sus cabezas) con letras típicas de los 80, que ponga "RULÉ.

Alba Rodríguez, Paula Martínez, Saioa Zozaya y Xiana Rolán. (4º B)

GRUPO Nº 11: Hacer una pancarta BUENA, grande (para cogerla entre seis, al menos, y de pie), en el estilo de los 80, que ponga "CONCURSO DE TALENTOS <>. GRAN FINAL".

Alba Rodríguez, Paula Martínez, Saioa Zozaya y Xiana Rolán. (4º B)

GRUPO Nº 12: Elaborar un póster gigante donde solo se vea a Mario Postigo de frente, sonriendo a cámara, utilizando una de las fotos que hizo el grupo 7, donde se lea "MARIO POSTIGO, NUEVA ESTRELLA DEL POP".

David Rodríguez Casco. (4º A)

29/02/2016 12:50 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Calendario de actuaciones HNMPL: abril y junio 2016

 

¡¡¡ATENCIÓN, MELÓMANOS!!!
¡¡¡MUSICAL A LA VISTA!!!

Hemos hecho un esfuerzo por adelantar lo máximo posible el estreno del musical para evitar que coincida con el final de curso. Por ello hemos empezado el 1 de octubre con los ensayos y ya vamos muy bien encaminados. En este momento el coro ya se sabe casi todas las canciones en las que interviene, ya hay 7 coreografías terminadas y 2 a punto, el grupo de teatro ya se sabe el primer acto de memoria desde antes de Entroido y ahora está con el segundo y falta poco para que la banda vea las partituras.

Teniendo en cuenta que tenemos un intercambio musical con un instituto de Ponteareas (ellos vienen el 4 de abril y nosotros vamos el 29 de abril), quisimos dejar libre el mes de mayo (muy complicado siempre, con exámenes y actividades). Evitamos ocupar las últimas semanas de junio (recuperaciones, etc) y, a no ser que haya contraindicaciones, las fechas en que interpretaremos nuestro musical HNMPL (Hoy no me puedo levantar) son las siguientes:

Martes 19 de abril, a las 20:00h, Salón de actos del IES Xesús Taboada Chivite. Preestreno para alumnos de 2º bachillerato y profesores del centro.

Jueves 21 de abril, a las 20:00h, Salón de actos del IES Xesús Taboada Chivite. Preestreno para personas con invitación (cada alumno participante en el musical tendrá derecho a 2 invitaciones).

Viernes 29 de abril, durante la mañana, Auditorio Reveriano Soutullo (Ponteareas). Intercambio musical con alumnos del IES Val do Tea, por mediación de la profesora y amiga Raquel Sestelo.

Martes 7 de junio, a las 20:00h, Salón de actos del IES Xesús Taboada Chivite. Estreno en Verín. Entrada libre (hasta completar aforo: 160 butacas).

Jueves 9 de junio, a las 20:00h, Salón de actos del IES Xesús Taboada Chivite. Última sesión de este curso. Entrada libre (hasta completar aforo: 160 butacas).

Sobre este calendario podrá haber alguna variación si surge algún imprevisto. Seguimos en contacto.

¡¡El show debe continuar!!

 

24/02/2016 12:30 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Formulario de participación en el musical HNMPL

20160223132354-musical.jpg

Cliqueando aquí accederás al formulario en el que te autoevaluarás, midiendo tu participación en nuestro proyecto: HNMPL.

23/02/2016 13:23 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Trabajo para las próximas dos semanas: decorados y atrezzo del musical HNMPL

Un paso más hacia nuestra difícil empresa musical: ya he distribuido todo el trabajo de audiovisuales y decorado del siguiente modo:

3º ESO

Grupo nº 1: Descargar un vídeo del 23 F en el que se vea a Tejero entrando en el congreso.
Descargar un vídeo del 23 F en el que salga el Rey Juan Carlos hablando a los españoles ese día.

Grupo nº 2: Elaborar un vídeo con imágenes de Dalí y de sus obras más conocidas, empezando por una foto suya con su bigote y por el cuadro de los relojes derritiéndose. Mínimo 4 minutos de duración y más de 40 imágenes diferentes.

Grupo nº 3: Elaborar 3 ó 4 portadas de prensa internacional y nacional de los años 80 donde se vea a grandes figuras del rock que murieron jóvenes por culpa de las drogas (Janis Joplin, Jimi Hendrix...). Hacer una presentación de esas portadas cayendo una sobre la otra, pero que dé tiempo de leerlas, para crear un "minivídeo" de unos 30 segundos.

Grupo nº 4: Crear un cartel con colores muy vivos y en el estilo de los 80 en el que se pueda leer perfectamente: "CONCURSO DE TALENTOS <>. FASES ELIMINATORIAS EN AGOSTO. GRAN FINAL EL 7 DE SEPTIEMBRE".

Grupo nº 5: Hacer una pancarta algo cutre (pero de tamaño suficiente para que la puedan llevar tres personas sobre sus cabezas) con letras de los años 70, en estilo hippie, que ponga "DIME QUE NO", con flores, signos de la paz y todo eso.

Grupo nº 6: La carátula de un disco de vinilo en la que se vea con letras grandes "RULÉ. GRUPO REVELACIÓN 1981". Tiene que usar una de las fotos que el grupo nº 7 haga a los personajes del grupo. Aunque es la carátula de un disco, debéis tener además una versión ampliada de la misma, ya que se supone que los personajes vienen de la imprenta con ella cuando la enseñan a sus compañeros.

4º ESO

Grupo nº 7: este será un grupo numeroso porque tiene tres tareas asignadas. Hacer fotografías una tarde a las personas y situaciones que os diga cuando nos reunamos.
Elaborar 2 o 3 portadas de prensa nacional e internacional de los 80 con el titular "RULÉ, GRUPO REVELACIÓN" y "RULÉ, Nº 1 EN VENTAS".
Elaborar una portada de la revista HOLA tal y como era en 1981 utilizando una de las fotos, donde se vea a Mario y Malena besándose, con el titular "ROMANCE PROHIBIDO ENTRE EL CANTANTE MARIO POSTIGO Y SU REPRESENTANTE MALENA MARCONI"

Grupo nº 8: Grabar Mario y Colate una tarde en Verín, en las situaciones y exteriores que acordemos en la reunión. Luego, elaborar un vídeo con esas imágenes, como resumen de su llegada a Madrid.

Grupo nº 9: Hacer una pancarta algo cutre (pero de tamaño suficiente para que la puedan llevar tres personas sobre sus cabezas) con letras góticas y siniestras, que ponga "MUERTE PUTREFACTA", con calaveras, guadañas y cosas así.

Grupo nº 10: Hacer una pancarta algo cutre (pero de tamaño suficiente para que la puedan llevar tres personas sobre sus cabezas) con letras típicas de los 80, que ponga "RULÉ.

Grupo nº 11: Hacer una pancarta BUENA, grande (para cogerla entre seis, al menos, y de pie), en el estilo de los 80, que ponga "CONCURSO DE TALENTOS <>. GRAN FINAL".

Grupo nº 12: Elaborar un póster gigante donde solo se vea a Mario Postigo de frente, sonriendo a cámara, utilizando una de las fotos que hizo el grupo 7, donde se lea "MARIO POSTIGO, NUEVA ESTRELLA DEL POP".

Por supuesto, si alguien de algún otro curso se anima a echarnos un cable será recibido/a con los brazos abiertos.

Haremos la reunión la semana que viene, el miércoles en el recreo en el aula de música 2. Hablamos.

18/02/2016 13:44 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Guión adaptado del musical HNMPL

20160217124422-hnmpl-sin-nombre.jpg

Cliqueando aquí accederás al guión adaptado del musical Hoy No Me Puedo Levantar.

17/02/2016 11:22 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Artículo publicado en la revista EDUGA: "Facendo de Verín un novo Broadway"

Cliqueando aquí accederás al artículo que publiqué en la revista EDUGA, nº 70, en la sección Enfoques /Proxeccións / Ampliacións.

Por si tienes dificultades para acceder al enlace copio y pego el texto aquí (sin fotos):

"Aínda que comezamos cunha modesta versión teatral e poética do musical Os miserables alá polo curso 2012/13, no curso seguinte apostamos polos elementos audiovisuais incorporados ao teatro cantado, coa nosa versión cabareteira do Moulin Rouge. O pasado curso atrevémonos a traducir ao galego o musical Mamma mia!, con máis de 14 cancións, 8 coreografías e 17 escenas teatrais, que duraban dúas horas e cuarto e mantiñan o público atento aos acontecementos das súas protagonistas.

A idea que buscamos neste curso 2015/16 co noso proxecto Hoy no me puedo levantar, baseado na música de Mecano, é englobar a toda a comunidade educativa nun labor cooperativo no que os distintos departamentos poden ofrecer o seu grao de area: decorados traballados en Plástica, recursos técnicos en Tecnoloxía, cuestións teatrais e lingüísticas en Lingua Castelá e Lingua Galega, mesmo as linguas estranxeiras para facermos traducións e ver como cambia a letra (Inglés, Francés, Portugués), as coreografías traballadas desde Educación Física etc.

O que perseguimos nesta teimuda busca da beleza é que alumnado e profesorado se sintan implicados, como axentes activos, nunha estrutura de colaboracións e postas en común que busca non só acadar obxectivos curriculares senón, sobre todo, formar persoas e crear contextos de aprendizaxe.

Pola experiencia anterior podemos ter seguro que, se motivamos o suficiente os alumnos e os profesores, obteremos unha resposta unánime e positiva: xa puxemos “patas arriba” a vila de Verín cando fixemos no pavillón dos deportes o musical Moulin Rouge ante máis de 750 persoas, e non nos quedamos curtos cando fixemos dúas xiras por outros centros educativos cos nosos outros dous musicais.

A xente de Verín amósase maioritariamente receptiva, cooperadora e agradecida, e xa son moitas as contribucións que nos quixeron facer e fixeron, non só desde librerías e comercios senón pais e nais de alumnos: carteis, lugares para actuar etc.

Cremos que o profesorado debe buscar nestas iniciativas as ferramentas para cohesionar a comunidade educativa, fomentando o traballo por proxectos e a difusión da arte en todas as súas formas, non só polo papel dinamizador e normalizador da lingua que poida ter, que o ten, senón pola necesidade cada vez máis evidente de potenciar a faceta humana, social, cooperativa non só dos alumnos, senón sobre todo dos profesores, auténticas fontes de motivación directa ou indirecta do noso estudantado.

Non se trata simplemente de levar ao escenario unha obra, é todo o que hai detrás dese momento culminante: os ensaios, as horas de preparativos, as coreografías, o coro, os solistas, os actores e actrices, os decorados, os nervios, as decepcións ao non ser quen de manter o compromiso ou as ledicias ao comprobar que nada se interpón realmente entre unha persoa de palabra e a realidade que habita.

Os alumnos e os profesores poden sentirse satisfeitos non só polo feito (anecdótico á fin das contas) de que o musical saia mellor ou peor, senón sobre todo pola capacidade comunal de construír entre todos, cadaquén co seu esforzo persoal, un proxecto a medio e longo prazo.

Penso que. se os profesores fósemos quen de saírmos das nosas celas individuais e prestarmos atención a ese espazo común que é, por exemplo, o salón de actos, o vestíbulo, o patio, descubririamos que hai moito por facer, e que podemos sumar moito máis se superamos ese terror case enfermizo ao cumprimento dos programas: e con isto non quero dicir que haxa que deixalos a medias, en absoluto. O que quero subliñar é a idea de que unha materia pode impartirse de moitas maneiras e non todas pasan por suprimir as artes ou as letras.

 

http://davidov3.blogia.com

http://davidov3.blogia.com/2013/081901-grabacion-de-nuestra-version-del-musical-los-miserables-.php"


15/02/2016 11:15 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

¿Qué asignaturas relacionadas con la MÚSICA puedes cursar en Bachillerato del IES Xesús Taboada Chivite?

Si el curso que viene vas a estudiar 1º bachillerato en nuestro instituto, puedes escoger como optativa la asignatura LINGUAXE E PRÁCTICA MUSICAL, que a pesar de un nombre tan largo es la MÚSICA 1 de toda la vida. Cliqueando aquí accederás a nuestra programación didáctica, y en las páginas 47 y suguientes podrás ver las características de esta asignatura, eminentemente práctica, para la que no son necesarios conocimientos previos. Tiene una carga lectiva de 3 horas semanales, y el curso que viene llevaremos a cabo el musical GREASE en galego. La imparto yo en el curso 2016-2017.

Si vas a cursar 2º bachillerato, puedes escoger HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA, una preciosa asignatura en la que verás las principales obras musicales a lo largo de los siglos a través del estudio de una selección de 31 audiciones. El curso 2016-2017 la impartirá mi compañero Rubén Veloso. Tiene una carga lectiva de 3 horas semanales y, aunque no son necesarios conocimientos previos para superarla, ayudaría mucho que supieras algo de música. Cliqueando aquí accederás a una descripción de la asignatura, aquí a las audiciones, aquí a modelos de examen de selectividad y aquí a los parámetros de ponderación que le dieron el curso pasado (ten en cuenta que cae en selectividad, y que puntúa el doble en la mayor parte de las carreras).

Te esperamos con los brazos abiertos y un aula llena de música. Que la ley Wert no pueda con nosotros!!!

12/02/2016 16:20 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de "Música 4º ESO" 2ª Evaluación

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2015-2016

 

MODELO DE EXAMEN “MÚSICA 4º ESO”

2ª EVALUACIÓN

 

Nombre y apellidos: ____________________________________

Curso y grupo: _______

 

1º.- Unidad 4: La música popular urbana: los años 60. Escoge y responde una pregunta: (1 punto)

a) La música popular urbana en Reino Unido. Grupos y tendencias.

b) La música popular urbana en EE.UU. Grupos y tendencias.

 

2º.- Unidad 5: La música y los videojuegos. Escoge y responde una pregunta: (1 punto)

a) Funciones de la música en los videojuegos: explica cuatro diferentes con ejemplos.

b) Historia de los videojuegos: explica la relevancia de Atari y Nintendo, y ubica geográficamente los tres focos de creación de videojuegos.

 

3º.- Unidad 6: La música electrónica. Escoge y responde una pregunta: (1 punto)

a) Instrumentos electrónicos: Theremin, Ondas Martenot, Trautonio. Explícalos.

b) Explica las siguientes tendencias de la música electrónica: House, Trance, Ambient. Nombra un famoso artista de cada una.

 

4º.- Unidad 7: Músicas del mundo: Europa. Escoge y responde una pregunta: (1 punto)

a) Danzas de Europa: nombra tres danzas típicas de tres países diferentes y explica una.

b) Instrumentos de Europa: nombra tres instrumentos típicos de tres países diferentes y explica la evolución de la cornamusa en Europa.

 

5º.- Unidad 8: La música popular urbana: los años 70. Escoge y responde una pregunta: (1 punto)

a) Explica las siguientes tendencias: glam rock, reggae, rock alemán. Nombra un artista o grupo de cada una.

b) Explica las siguientes tendencias dentro del heavy metal: nu metal, grindcore, thrash metal. Nombra un artista o grupo de cada una.

 

6º.- Unidad 9: La música en los medios de comunicación. Escoge y responde una pregunta: (1 punto)

a) La música en la radio. Funciones. Explica tres ejemplos.

b) La música en la televisión. Funciones. Explica tres ejemplos.

 

7º.- Audiciones. (4 puntos)

 

a) Identifica las siguientes audiciones de los 60, indicando título, grupo y tendencia. (1 punto)

-

-

-

-

 

b) Identifica las siguientes audiciones de los 70, indicando título, grupo y tendencia. (1 punto)

-

-

-

-

 

c) Identifica las siguientes audiciones, que pueden ser de videojuegos o televisión. (1 punto)

-

-

-

-

 

d) Identifica y comenta esta audición, aportando toda la información que puedas sobre ella (título, autor, tendencia, estructura, tímbrica, observaciones...). (1 punto)

25/01/2016 10:40 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para la 2ª evaluación para mis alumnos de

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2015-2016

MODELO DE EXAME “MÚSICA 3º ESO” – 2ª AVALIACIÓN

Nome e apelidos: ________________________________________________

Curso e grupo: ___________

1º.- Escolle e responde unha destas preguntas: (1 punto)

a) A forma sonata no Clasicismo. Xéneros instrumentais relacionados.

b) A música sinfónica: Haydn, Mozart e Beethoven e as súas sinfonías.

2º.- Responde a esta pregunta: (1 punto)

A reforma da ópera seria no Clasicismo: Glück, Mozart e a querella dos bufóns.

3º.- Responde a esta pregunta: (1 punto)

Características do Clasicismo musical.

4º.- Responde a esta pregunta: (1 punto)

A música española no século XVIII. Autores, obras e tendencias.

5º.- Define: (2 puntos) baixo Alberti, baixo continuo, sinfonía, aria da capo, lied ternario, rondó-sonata, aria de coloratura, recapitulación.

6º.- Identifica (título e autor) as seguintes audicións do Barroco. (2 puntos)

a)

b)

c)

d)

7º.- Identifica (título e autor) as seguintes audicións. (1 punto)

a)

b)

8º.- Comenta todo o que saibas desta audición. (1 punto)

12/01/2016 10:30 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Audiciones para mis alumnos de "Música 4º ESO" 2ª Evaluación

1º.- Música popular urbana (los 60).

41.- Los 60 en R.U.: el beat y The Beatles. "Help".  

42.- Los 60 en R.U.: el R&B británico y The rolling stones. "Satisfaction".

43.- Los 60 en R.U.: los mods y The Who. "My generation".

44.- Los 60 en R.U.: el rock progresivo y Pink Floyd."The dark side of the moon".

45.- Los 60 en R.U.: el rock sinfónico y Procol Harum. "A whiter shade of pale".

46.- Los 60 en R.U.: el hard rock y Led Zeppelin. "Stairway to heaven".

47.- Los 60 en R.U.: el hard rock y Deep purple. "Smoke on the water".

48.- Los 60 en EE.UU.: el soul, Diana Ross and The supremes. "Stop in the name of love".

49.- Los 60 en EE.UU.: la Canción protesta: Bob Dylan y "The times they are a changing".

50.- Los 60 en EE.UU.: el folk-rock y The mama´s and the papa´s. "California dreaming".

51.- Los 60 en EE.UU.: el acid rock y The Doors. "Touch me":

52.- Los 60 en EE.UU.: el rock experimental y Jimi Hendrix. "Voo doo child".

53.- Los 60 en EE.UU.: el underground y The velvet underground. "Sunday morning".

54.- Los 60 en EE.UU.: el rock sureño y Creedence clearwater revival. "Looking out my back door".

2º.- La música en los videojuegos.

55.- Los 70: El primer videojuego de la historia: PONG

56.- Videojuegos de naves espaciales: ATARI 2600 SPACE INVADERS.

57.- Los 80: Videojuegos de comecocos: PACMAN.

58.- Videojuegos de aventuras: SUPER MARIO BROS. (de Koji Kondo)

59.- Los 90: Grandes bandas sonoras de videojuegos (I): THE LEGEND OF ZELDA (de Koji Kondo).

60.- Los 90: Grandes bandas sonoras de videojuegos (II): FINAL FANTASY (Nobuo Uematsu).

3º.- La música electrónica.

61.- Ambient.

62.- Disco.

63.- Drum and Bass.

64.- Electrónica.

65.- Electro: New electro and house.

66.- Electrónica con influencia de rock: Daft punk vs. Queen.

67.- Techno hardcore.

68.- Hardstyle.

69.- House.

70.- Música industrial.

71.- Techno: minimal techno.

72.- Trance.

73.- Nu rave.

74.- UK garage.

4º.- La música popular urbana (2): los 70.

75.- Reacción a las propuestas anteriores (I): glam. Artista Marc Bolan, Grupo T-Rex, Álbum Electric Warrior, canción Life´s a Gas.

76.- Reacción a las propuestas anteriores (II): heavy metal. Grupo Black Sabbath, canción Paranoid.

77.- Ampliación de fronteras (I): reggae. Bob Marley and The Wailers, canción No woman no cry. 

78.- Ampliación de fronteras (II): rock alemán. Grupo Kraftwerk, canción Die roboter.

79.- Música de baile (I): funk. James Brown, canción Sexmachine.

80.- Música de baile (II): música disco. Gloria Gaynor, canción I will survive.

81.- Comercialización: AOR (Adult Orient Rock), rock FM o mainstream rock. Artista Freddie Mercury, Grupo Queen, canción Bohemian Rhapsody.

82.- Crisis y ruptura: el punk. Los Ramones, canción Blitzkrieg Bop

6º.- La música en los medios de comunicación: radio, TV, publicidad.

83.- TV: series televisivas. Cabecera de Juego de tronos

84.- TV: series televisivas. Cabecera de los Simpson

85.- TV: series televisivas. Cabecera de Padre de familia

86.- TV: series televisivas. Cabecera Dragon ball

87.- TV: series televisivas. Cabecera Elfen Lied.

11/01/2016 12:51 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Audiciones para mis alumnos de "Música 3º ESO" 2ª Evaluación

BARROCO

19.- "Tu se morta", Claudio Monteverdi, aria da ópera "Orfeo y Eurídirice". (fotoc. pax.92)

20.- "When I am laid", Purcell, aria da ópera "Dido e Eneas". (fotoc. páx.97)

21.- "Lascia ch´io pianga", Haendel, aria para contratenor (castrati).

22.- "Agitata da due venti", aria virtuosa da ópera "La Griselda", Vivaldi.

23.- "Ich will hier bei dir stehen", Bach, coral da "Paixón segundo San Mateo" (fotoc. pax.98)

24.- "1º mov. do Inverno", Vivaldi, concerto solista para violín e cordas. (fotoc. páxs.104)

25.- "1º mov. do Concerto de Brandenburgo nº 3", Bach, concerto policoral.

26.- "Toccata e fuga en re menor", Bach.

27.- "Música para os reais fogos de artificio", Haendel.

28.- "Passacaglia", da "Suite en sol menor", Haendel.

29.- "Preludio" da "1ª Suite en Sol Maior", Bach.

CLASICISMO

30.- "1º Movemento" da "Sonata para piano KV 545 en Do Maior" de Mozart. Forma sonata. Piano.

31.- "1º Movemento" da "Sonata para violín e piano en mi menor" de Mozart. Forma sonata. Música de cámara.

32.- "4º Movemento" da "Pequena serenata nocturna" de Mozart. Rondó-sonata. Música de cámara.

33.- "2º Movemento" do "Cuarteto emperador", de Haydn. Tema e variacións. Música de cámara.

34.- "1º Movemento" da "Sinfonía nº 83 en sol menor" ("A galiña"), de Haydn. Forma sonata. Música orquestral.

35.- "Obertura" de "As criaturas de Prometeo", de Beethoven. Música sinfónica.

36.- "2ª Aria" da Raíña da noite, de "A frauta máxica", de Mozart. Aria de coloratura. Ópera.

37.- "Aria do catálogo", de "Don Giovanni", de Mozart. Aria de barítono. Ópera.

38.- "Obertura" de "As vodas de Fígaro", de Mozart. Música sinfónica.

ROMANTICISMO (10 AUDICIONES)

39.- MÚSICA VOCAL PROFANA: LA ÓPERA ROMÁNTICA. LA TRAVIATA, DE VERDI: ARIA "FOLLIE, FOLLIE... SEMPRE LIBERA"

40.- MÚSICA VOCAL PROFANA: LA ÓPERA ROMÁNTICA. RIGOLETTO, DE VERDI: CUARTETO "BELLA FIGLIA DELL´AMORE".

41.- MÚSICA VOCAL PROFANA: EL LIED EL REY DE LOS ELFOS, DE SCHUBERT.

42.- MÚSICA VOCAL PROFANA: LA ZARZUELA. LA DEL MANOJO DE ROSAS, DE PABLO SOROZÁBAL. "SI TÚ SALES A ROSALES", FOXTROT.

43.- MÚSICA VOCAL RELIGIOSA: EL MOTETE MODAL. OS JUSTI, DE BRUCKNER.

44.- MÚSICA VOCAL RELIGIOSA: EL REQUIEM, DE FAURÉ. INTROITO Y KYRIE.

45.- MÚSICA INSTRUMENTAL: LA SINFONÍA FANTÁSTICA, DE BERLIOZ. 1º MOVIMIENTO.

46.- MÚSICA INSTRUMENTAL: EL VIRTUOSISMO. CAPRICHO Nº 24 PARA  VIOLÍN SOLO, PAGANINI. (A PARTIR DEL MINUTO 29:55)

47.- MÚSICA INSTRUMENTAL: EL PIANO. ESTUDIO REVOLUCIONARIO, DE CHOPIN.

48.- MÚSICA INSTRUMENTAL: DANZA HÚNGARA Nº 5, DE BRAHMS.

 

CAMBIO DE SIGLO

49.- POSROMANTICISMO: MAHLER Y LA SINFONÍA Nº 1. TERCER MOVIMIENTO: MARCHA FÚNEBRE.

50.- POSROMANTICISMO: STRAUSS Y EL POEMA SINFÓNICO DON QUIJOTE. TEMA Y VARIACIONES Nº 1 Y 2.

51.- NACIONALISMO RUSO: BORODIN Y EN LAS ESTEPAS DEL ASIA CENTRAL.

52.- NACIONALISMO RUSO: TCHAIKOVSKY Y EL BALLET EL LAGO DE LOS CISNES. SOLO.

53.- NACIONALISMO NÓRDICO: GRIEG Y PEER GYNT. "EN EL SALÓN DEL REY DE LA MONTAÑA".

54.- NACIONALISMO CENTROEUROPEO: SMETANA Y EL MOLDAVA.

55.- NACIONALISMO ESPAÑOL: FALLA Y EL AMOR BRUJO. "DANZA RITUAL DEL FUEGO".

56.- NACIONALISMO GALLEGO: XOÁN MONTES Y LAS BALADAS GALEGAS. "NEGRA SOMBRA".

57.- IMPRESIONISMO: DEBUSSY Y EL MAR. POEMA SINFÓNICO.

07/01/2016 12:28 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Ensayos del musical HNMPL: Noviembre

Ha habido algunas modificaciones en la planificación inicial de ensayos, así que ahora detallo cómo quedan a día de hoy: (13/11/15)

VIERNES 13/11

Recreo: CORO: No hay marcha en Nueva York. Salón de actos del Chivite.

MARTES 17/11

Recreo: COREOGRAFÍAS Mujer contra mujer y Un año más. Salón de actos del Chivite.

De 17:00 a 18:30h: CORO. Salón de actos del Chivite.

JUEVES 19/11

De 18:00 a 19:00h: TEATRO (Primer acto). Salón de actos del Chivite.

VIERNES 20/11

Recreo: CORO. Salón de actos del Chivite.

De 17:00 a 18:00h: COREOGRAFÍA Una rosa es una rosa. Pabellón del Chivite.

De 18:00 a 19:00h: COREOGRAFÍA No es serio este cementerio. Pabellón del Chivite.

MARTES 24/11

Recreo: COREOGRAFÍAS Mujer contra mujer y Un año más. Aula de Música 2.

De 17:00 a 18:30h: CORO. Salón de actos del Chivite.

JUEVES 26/11

De 18:00 a 19:00h: TEATRO (Primer acto). Salón de actos del Chivite.

VIERNES 27/11

Recreo: CORO. Salón de actos del Chivite.

De 17:00 a 18:00h: COREOGRAFÍA Una rosa es una rosa. Pabellón del Chivite.

De 18:00 a 19:00h: COREOGRAFÍA No es serio este cementerio. Pabellón del Chivite.

 

Gracias a todos por participar. Disculpad las molestias.

13/11/2015 10:19 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para la 1ª evaluación para mis alumnos de "Música 4º ESO"

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2015-2016

MODELO DE EXAMEN “MÚSICA 4º ESO” – 1ª EVALUACIÓN

Nombre y apellidos: _____________________________________________________

Curso y grupo: _____________

TEORÍA (60%)

1º.- Escoge y responde una pregunta: (1 punto)

a) Características de la música en el cine: explícalas y pon ejemplos.

b) Funciones de la música en el cine: explícalas y pon ejemplos.

2º.- Escoge y responde una pregunta: (1 punto)

a) Historia de la reproducción y grabación del sonido: explica las fases 1 y 2.

b) Historia de la reproducción y grabación del sonido: explica las fases 3 y 4.

3º.- Escoge y responde una pregunta: (1 punto)

a) Historia del cine: explica el capítulo que te tocó.

b) Tendencias artísticas en el cine: explica la tendencia que te tocó.

4º.- Escoge y responde una pregunta: (1 punto)

a) La música asiática: cánticos, instrumentos, danzas, indumentaria... Explica todo lo que sepas.

b) La música africana: cánticos, instrumentos, danzas, indumentaria.... Explica todo lo que sepas.

5º.- Escoge y responde una pregunta: (1 punto)

a) La música popular urbana en los años 50. Principales tendencias y grupos.

b) La música popular urbana en los años 60 en EE.UU. Principales tendencias y grupos.

6º.- Define los siguientes términos: (1 punto)

- MÚSICA DIVERGENTE: _______________________________________________

______________________________________________________________________

 

- SLENDRO: __________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

- PIANOLA: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

- ARCHIVO MIDI: ______________________________________________________

______________________________________________________________________

 

- SANSA: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

- GAMELÁN: _________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

- MOD: _______________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

- SECUENCIADOR: ____________________________________________________

______________________________________________________________________

 

7º.- Pregunta de regalo: (1 punto)

Di lo que sepas sobre el cine japonés.

 

 

 

 

 

 

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2015-2016

MODELO DE EXAMEN “MÚSICA 4º ESO” – 1ª EVALUACIÓN

Nombre y apellidos: _____________________________________________________

Curso y grupo: _____________

PRÁCTICA (40%)

1º.- Escoge y responde una pregunta: (1 punto)

a) Sitúa en este mapa 5 instrumentos característicos, 3 danzas y 2 cánticos. Di algo de ellos.

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

b) Sitúa en este mapa 5 instrumentos característicos, 3 danzas y 2 cánticos. Di algo de ellos.

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

 

 

 

2º.- Audiciones: identifica estas audiciones, indicando TÍTULO, AUTOR y GÉNERO. (2 puntos)

1ª ____________________________________________________________________

2ª ____________________________________________________________________

3ª ____________________________________________________________________

4ª ____________________________________________________________________

5ª ____________________________________________________________________

6ª ____________________________________________________________________

7ª ____________________________________________________________________

8ª ____________________________________________________________________

 

3º.- Analiza esta escena cinematográfica, explicando el tipo de música que se utiliza y la función que desempeña. (0, 5 puntos)

 

4º.- Analiza la ESTRUCTURA y TÍMBRICA de la siguiente audición. (0, 5 puntos)

 

26/10/2015 11:05 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para la 1ª evaluación para mis alumnos de "Música 3º ESO"

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2015-2016

MODELO DE EXAME “MÚSICA 3º ESO” - 1ª AVALIACIÓN

Nome e apelidos: _______________________________________________________

Curso e grupo: ________________

TEORÍA (60%)

1º.- Escolle e contesta unha destas preguntas: (1 punto)

a) Apolo e Dionisio: o apolíneo e o dionisíaco. Evolución das artes.

b) A teoría aristotélica do éthos na Antigüidade: o mito de Orfeo e Eurídice.

2º.- Escolle e contesta unha destas preguntas: (1 punto)

a) Características do canto gregoriano. O octoechos latino.

b) O trobadorismo: características e expansión. Os cantores do amor.

3º.- Escolle e contesta unha destas preguntas: (1 punto)

a) A primitiva polifonía medieval. Formas e exemplos.

b) Tipos de canción segundo o seu contido.

4º.- Escolle e contesta unha destas preguntas: (1 punto)

a) Os grandes cambios do Renacemento e a súa relación coas outras artes.

b) A música instrumental no Renacemento.

5º.- Escolle e contesta unha destas preguntas: (1 punto)

a) A música vocal do Barroco: novidades do período.

b) A música instrumental do Barroco: xéneros e formas. 

6º.- Define os seguintes termos: (1 punto)

-  Cantiga de amigo: ______________________________________________________

______________________________________________________________________

 

- Motete isorrítmico: _____________________________________________________

______________________________________________________________________

 

- Discantus: ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

- Aulodia: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

- Fantasía: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

- Baixo continuo: _______________________________________________________

______________________________________________________________________

 

- Concerto grosso: _______________________________________________________

______________________________________________________________________

 

- Consort de violas: ______________________________________________________

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2015-2016

MODELO DE EXAME “MÚSICA 3º ESO” - 1ª AVALIACIÓN

Nome e apelidos: _______________________________________________________

Curso e grupo: ________________

PRÁCTICA (40%)

7º.- Le o seguinte texto e responde as preguntas que o acompañan: (0, 75 puntos)

“As danzas populares transformaranse en danzas sociais utilizadas como entretemento pola nobreza. Así comeza neste período a diferenciación entre danza popular ou folklórica (bailada polo pobo) e danza cortesana ou de salón (bailada pola aristocracia).”

a) A que período pertence? Xustifica a túa resposta. ____________________________

______________________________________________________________________

 

b) Que título lle porías? Xustifica a túa resposta. _______________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

8º.- Identifica as seguintes audicións, indicando TÍTULO, AUTOR E ÉPOCA. (1, 75 puntos)

1ª ____________________________________________________________________

2ª ____________________________________________________________________

3ª ____________________________________________________________________

4ª ____________________________________________________________________

5ª ____________________________________________________________________

6ª ____________________________________________________________________

7ª ____________________________________________________________________

 

9º.- Comenta a seguinte audición, indicando ESTRUTURA e TÍMBRICA. (0, 5 puntos)


10º.- Realiza a transcrición á grafía actual do seguinte fragmento de canto gregoriano: (1 punto)

 


26/10/2015 10:32 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Audiciones para la 1ª evaluación de "Música 4º ESO"

20151019132817-creedence.jpg

Música y cine. Bandas sonoras.

1.- Lo que el viento se llevó, 1939, Max Steiner.

2.- Desayuno con diamantes, ("Moon river"), 1966, Henry Mancini.

3.- Tiburón, 1975, John Williams.

4.- La misión, ("El oboe de Gabriel"), Ennio Morricone.

5.- Memorias de África, 1985, John Barry.

6.- Psicosis,1960, Bernard Herrmann.

7.- Braveheart, 1995, James Horner.

8.- Doctor Zhivago, ("El café de los estudiantes"), 1965, Maurice Jarre.

9.- Gladiator, ("Now we are free"), 2000, Hans Zimmer.

10.- El señor de los anillos, (2001-2003), Howard Shore.

Músicas del mundo: Asia y África.

11.- Japón: shakuhachi.

12.- Japón: shamisen.

13.- China: ehru.

14.- China: guzheng.

15.- Indonesia: gamelán.

16.- Tambores africanos.

17.- Kalimba.

18.- Música gnawa: el Guembri.

19.- Birimbao: de África a Brasil.

20.- Darbuka árabe.

Música popular urbana: de los orígenes a los 60.

21.- Cantos de trabajo: lavanderas.

22.- Cantos de trabajo: pregunta-respuesta.

23.- Cantos de trabajo: "Empaquetados de tomates".

24.- Espiritual negro / gospel: "Oh happy day".

25.- Espiritual negro: "Deep river".

26.- Espiritual negro: "Were you there".

27.- Jazz: Louis Armstrong "What a wonderfull day".

28.- Jazz: John Coltrane "Alabama".

29.- Jazz: Miles Davis "So what".

30.- Blues: Robert Johnson "Sweet home Chicago".

31.- Blues: John Lee Hooker "Boom boom!".

32.- Blues: Charlie Patton "Some of these days I´ll be gone".

33.- Blues: Jelly roll kings "I didn´t know / Road of love".

34.- Blues femenino: Billie Holyday "The blues are brewin".

35.- Blues femenino: Bessie Smith "Nobody knows you when you are down and out".

36.- Rock and roll de los 50: Bill Haley and his comets "Rock around the clock".

37.- Rock and roll de los 50: Chuck Berry "School days".

38.- Rock and roll de los 50: Paul Anka "Diana".

39.- Rock and roll de los 50: Jerry Lee Lewis "Whole lotta shaking goin´on".

39.- Rock and roll de los 50: The Platters "Only you".

40.- Rock and roll de los 50: Elvis Presley.

41.- Los 60 en R.U.: el beat y The Beatles. "Help".  

42.- Los 60 en R.U.: el R&B británico y The rolling stones. "Satisfaction".

43.- Los 60 en R.U.: los mods y The Who. "My generation".

44.- Los 60 en R.U.: el rock progresivo y Pink Floyd."The dark side of the moon".

45.- Los 60 en R.U.: el rock sinfónico y Procol Harum. "A whiter shade of pale".

46.- Los 60 en R.U.: el hard rock y Led Zeppelin. "Stairway to heaven".

47.- Los 60 en R.U.: el hard rock y Deep purple. "Smoke on the water".

48.- Los 60 en EE.UU.: el soul, Diana Ross and The supremes. "Stop in the name of love".

49.- Los 60 en EE.UU.: la Canción protesta: Bob Dylan y "The times they are a changing".

50.- Los 60 en EE.UU.: el folk-rock y The mama´s and the papa´s. "California dreamin".

51.- Los 60 en EE.UU.: el acid rock y The Doors. "Touch me":

52.- Los 60 en EE.UU.: el rock experimental y Jimi Hendrix. "Voo doo child".

53.- Los 60 en EE.UU.: el underground y The velvet underground. "Sunday morning".

54.- Los 60 en EE.UU.: el rock sureño y Creedence clearwater revival. "Looking out my back door".

19/10/2015 13:28 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Segundo reparto inicial de canciones: HNMPL

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2015-2016

 

Hoy No Me Puedo Levantar (HNMPL)

REPARTO DE CANCIONES Y SOLISTAS

ACTO 1º 

-Hoy no me puedo levantar: Un solista y coros. ADRIÁN SALGUEIRO (2ºBACH A). COVER: CARLOS RODRÍGUEZ (4ºB) 

-Quiero vivir en la ciudad: Dos solistas masculinos. ALFONSO SEOANE (4ºB) Y CRISTÓBAL PEDRO TEIXEIRA (4ºC) 

-No hay marcha en Nueva York: Un solista y coros. CARLOS RODRÍGUEZ (4ºB). 

-Maquillaje: Coros. ALBA SANÍN (4ºA), ANA MANSO Y ALBA RODRÍGUEZ (4ºB). 

-Hawaii - Bombay: Un solista y una solista, y coros. ALFONSO SEOANE (4ºB) Y HELENA POUSADA (4ºA). 

-Quédate en Madrid: Dos solistas. CLAUDIA PEREIRA (1ºBACH B) Y JANIRA (2ºBACH A). 

-Una rosa es una rosa: Dos solistas y coros. ISABEL AGUIAR Y NEREA BOUZAS (2ºBACH C). COVERS: LARA VILELA (4ºC) Y NOA MÉNDEZ (1ºBACH B). 

-Mujer contra mujer: Dos solistas y un solista. SABELA DOMÍNGUEZ, NATALIA DOS SANTOS Y ADRIÁN SALGUEIRO (2ºBACH A). COVERS: NOA MÉNDEZ, LAURA BARJA (1ºBACH B) Y CRISTÓBAL PEDRO TEIXEIRA (4ºC). 

-Lía: Cuatro solistas femeninas. JANIRA FREITAS, MARTA FERNÁNDEZ (2ºBACH A), ISABEL AGUIAR Y NEREA BOUZAS (2ºBACH C). COVERS: LAURA BARJA (1ºBACH B), ALICIA PAZ (4ºA), MARÍA JOSÉ MIGUÉLEZ (1ºBACH C) Y HELENA POUSADA (4ºA). 

-Me colé en una fiesta: Dos solistas y coros. SABELA DOMÍNGUEZ Y MARTA FERNÁNDEZ (2ºBACH A). COVERS: ALICIA PAZ (4ºB) Y Mª J. MIGUÉLEZ (1ºBACH). 

-No controles (concurso): Cuatro solistas. CRISTÓBAL PEDRO TEIXEIRA (4ºC), ALBA SANÍN, ANA MANSO Y ALBA RODRÍGUEZ (4ºB). 

-Medley 1: Dos solistas (chico y chica) y coro. CARLOS RODRÍGUEZ (4ºB) Y NOA MÉNDEZ (1ºBACH B).

 

ACTO 2º 

-"Eungenio" Salvador Dalí / Laika: una solista y coros. NEREA BOUZAS (2ºBACH C). COVER: CLAUDIA PEREIRA (1ºBACH). 

-Aire: un solista y coros. ALFONSO SEOANE (4ºB). 

-Perdido en mi habitación: Un solista. CARLOS RODRÍGUEZ (4ºB). 

-Cruz de navajas: Un solista y coros. ADRIÁN SALGUEIRO (2ºBACH A). COVER: CRISTÓBAL PEDRO TEIXEIRA (4ºC). 

-Barco a Venus: Dos solistas y coros. JANIRA Y NATALIA (2ºBACH A). COVERS: LAURA BARJA (1ºBACH) Y LARA VILELA (4ºC). 

-El uno, el dos, el tres: Dos solistas. ALICIA PAZ Y LARA VILELA (4ºESO). 

-El 7 de septiembre: Un solista y coros. ADRIÁN SALGUEIRO (2ºBACH A). COVER: ALFONSO SEOANE (4ºB). 

-Hijo de la luna: Una solista. NATALIA DOS SANTOS (2ºBACH A). COVER: HELENA POUSADA (4ºA). 

-Un año más: Un solista y coros. CARLOS RODRÍGUEZ (4ºB). 

-El fallo positivo: Una solista y coros. SABELA DOMÍNGUEZ (2ºBACH A). COVER: HELENA POUSADA (4ºA). 

-Me cuesta tanto olvidarte: Un solista. ADRIÁN SALGUEIRO (2ºBACH A). COVER: ALFONSO SEOANE (4ºB). 

-No es serio este cementerio: Tres solistas y coros. ALBA SANÍN, ANA MANSO Y ALBA RODRÍGUEZ (4ºB). 

-La fuerza del destino: Un solista y coros. CRISTÓBAL PEDRO TEIXEIRA (4ºC) Y NOA MÉNDEZ (1ºBACH B). 

-Vivimos siempre juntos: Dos solistas y coros. MARTA FERNÁNDEZ (2ºBACH A) E ISA AGUIAR (2ºBACH C). COVERS: Mª J. MIGUÉLEZ Y CLAUDIA PEREIRA (1ºBACH). 

-Medley 2: Coros.

 

Reparto modificado, teniendo en cuenta que al haber tan sólo 4 chicos tocaban a demasiadas canciones por persona en comparación con las chicas.

 

He reestructurado algunas y así equilibré la balanza: ningún chico canta más de cinco canciones como solista, y ninguna chica canta menos de tres.

 

A los alumnos de 2º bach los he puesto a todos en un mismo turno, con covers (sustitutos) para aquellas representaciones en las que no puedan actuar. Por supuesto, haremos un calendario en abril teniendo en cuenta quién canta qué, para intentar que todos tengáis vuestra oportunidad de cantar ante el público.

 

Puede haber más modificaciones, una vez sepamos quién hace cada papel teatral, pero por ahora esta es la distribución de canciones.

 

 

 

 

 

Verín, 7 de octubre de 2015, a las 16:54h

David Rodríguez Rivada

07/10/2015 12:28 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Papeles para el musical HNMPL

Estos son los papeles para el musical HNMPL:

- Mario, protagonista.

- Colate, el mejor amigo de Mario, acabará atrapado por las drogas.

- Guillermo, el guitarrista homosexual del grupo.

- Pantxi, el batería del grupo. 

- María, la chica de la que se enamora Mario, amiga de Guillermo.

- Anuca, la novia de toda la vida de Colate.

- Anselmo, el dueño del 33.

- Malena, la bailarina con la que se lía Mario.

 

Aquí os copio un resumen del argumento del musical extraida de la Wikipedia, con todas las canciones incluidas, para que os hagáis una idea de qué ocurre en cada momento.

"La historia se desarrolla en los años 80 en España. Un muchacho de pueblo introduce la obra haciendo mención a una ciudad que quiso cambiar, una fecha cargada de promesas y un muchacho cargado de ilusiones. La ciudad era Madrid, la fecha: 1981 y el chico era el mismo que habla: Mario. Para él vivir en la ciudad era vivir donde los sueños se cumplen y su amigo Colate le acompañará en su aventura ("Obertura/Hoy no me puedo levantar"). En un pueblo, los dos amigos deciden ir a la ciudad para formar un grupo. Ambos dejan atrás su vida en el pueblo, y Colate también a su novia, Anuca, que no se atreve a confesarle que está embarazada de él. Mario promete a Colate que le regalaría una chaqueta de cuero roja cuando triunfaran en el mundo de la música ("Quiero vivir en la ciudad"). Al llegar a Madrid no tienen dinero y nadie les contrata como dúo, así que empiezan a trabajar en un local llamado "El 33", donde Mario conoce a una bailarina de flamenco llamada María. En el 33 conocen a Pantxi, el batería de un grupo heavy que se une a ellos, y a Guillermo, un guitarrista homosexual y amigo de María. El grupo decide llamarse Luna. Los cuatro, deciden presentarse al concurso de grupos musicales que se celebra en El 33 el 7 de septiembre. Tras una noche de diversión y consumición de drogas, sueñan vivir en un apartamento hawaiano ("Hawaii-Bombay"). Colate queda enganchado a las drogas tras esa noche. Una mañana, llega Anuca y al ver que Colate prefiere quedarse en Madrid antes que volver al pueblo con ella, decide dejarlo con el chico. Esto impulsa a Colate a consumir cada vez más y más ("Quédate en Madrid"). Mario sigue enamorado de María y al ver que la chica no le hace caso alguno, decide pedirle ayuda a Anselmo, el dueño de El 33("Una rosa es una rosa"). María y Patricia están posando para Guillermo, que las está inmortalizando en un lienzo (ya que éste siempre se ha definido como "cantante, guitarrista, modelo, actor y pintor) y María sigue evitando el tema de Mario y niega estar enamorada de él. Guillermo está enamorado de Mario, pero para que las chicas no se enteren de su homosexualidad, les cuenta que está enamorado de una chica lesbiana ("Mujer contra mujer"). Sin embargo, María en secreto admite que está enamorada de Mario ("Lía" - canción interpretada originalmente por Ana Belén). Días antes del concurso, Colate dice que le han robado el dinero que el grupo había estado ahorrando, para que no descubran que se lo había gastado en drogas; Anselmo acepta ser el mánager de Luna, pero con la condición que le cambien el nombre al grupo; Colate propone el nombre de Rulé y celebran y Pantxi y Guillermo luego de discusiones arreglan sus diferencias("Me colé en una fiesta"). Se produce el intento de golpe de estado del 23-F y están obligados a ir al ejército, pero antes se celebra el concurso, el cual gana el grupo Rulé, y se hacen famosos. El día del concurso , María se da cuenta de que Mario está verdaderamente enamorado de ella y empiezan a salir ("Medley 1").

Tras un año de ejército, vuelven y Colate cada vez está más demacrado debido a las drogas y comenta con Pantxi su deseo de volver a ser niño; cuando quería ser astronauta, mientras que Pantxi le comenta que él quería ser pintor, igual que Dalí ("Eugenio Salvador Dalí/Laika"). El grupo sigue ensayando sus canciones, pero conceden una entrevista a Mario y sólo habla de él mismo ("Aire"). El grupo se decepciona, excepto Colate, que le defiende. Cada vez más demacrado, Colate no puede resistirse a la tentación de seguir drogándose y cada vez está peor ("Perdido en mi habitación"). María descubre que Mario le es infiel con Malena, la presentadora del concurso, y decide dejarlo. Pero el líder de Rulé le compone una canción, aunque de nada sirve ("Cruz de navajas"). Mario está muy decepcionado con Colate porque se droga mucho y tienen una discusión, tras la que Colate le promete que dejará de consumir, pero no cumple su promesa ("Barco a Venus"). A Mario le presionan para que deje el grupo y triunfe como solista, y aunque no lo ve muy claro, decide hacerlo para conseguir más dinero, lo que decepciona sobremanera al grupo, pero Colate sigue apoyando a su amigo, pues piensa que es su gran oportunidad; el joven está cegado por la amistad que le une a su amigo; Anselmo le advierte que en menos de un año, Mario no reconocerá ni a él mismo("El uno, el dos, el tres"). Pasan cuatro años y Pantxi se casa con Patricia. Mario se vuelve muy famoso tras grabar sus discos y sigue con Malena. El 7 de septiembre va a El 33 ("El 7 de septiembre"), donde se encuentra con María y se acuestan; Mario está muy preocupado por Colate y María le canta una nana para que duerma tranquilo ("Hijo de la luna"). Luego llega el fin del año 1987 ("Un año más"). Colate llama a Anuca para desearle feliz año. Anuca ya había tenido al niño de Colate, pero nunca le dijo que era suyo.Colate supuso que estaría casada y le entristece, pues aún la quiere. Colate va a ver a su amigo Mario para ver cómo le van las cosas. Pero Mario, al ver que su amigo sigue drogándose, discute con Colate y se va. Lo que él no sabe es que Colate había ido a decirle que había contraído el SIDA y que quería despedirse de él, dejándole la chaqueta de cuero roja que le había regalado cuatro años atrás. Al estar gravemente enfermo, haberse quedado sin dinero, oportunidades y sin Mario, Colate decide suicidarse ahorcándose en su habitación ("El fallo positivo"). Pantxi descubre su cuerpo inerte colgando de la cuerda. María llama a Mario para comunicarle la mala noticia ("Me cuesta tanto olvidarte"). En el cementerio, Mario se encuentra con Anuca y la chica está muy decepcionada con él, pues cuando se fueron del pueblo prometió que cuidaría de Colate. También se encuentra con Guillermo y Pantxi, que ya le han perdonado, y con Anselmo y Patricia. Cuando se van, Mario se queda sólo en el cementerio para despedirse de Colate, pero éste se le aparece y le dice que no pierda a María y que él está bien, que no se sentía tan bien desde hacía mucho tiempo ("No es serio este cementerio"). Cuando va al cementerio, María escucha todo lo que Mario dice de ella y decide perdonarle ("La fuerza del destino"). Mario termina diciendo que los años 80 fueron la década de su vida y que hay algunos que piensan que de esos años no quedó nada y que, sin embargo, quedó todo ("Vivimos siempre juntos").("Medley 2")

En "Hoy no me puedo levantar", producción reestrenada en España en 2013, existen notables diferencias con la primera producción:

 • Nunca se habla del embarazo de Anuca.
 • No se especifica que María sea bailarina, simplemente trabaja como camarera.
 • El 23-F ocurre el día de la fiesta, y no más tarde, como en la primera producción
 • María y Patricia nunca posan para que Guillermo las inmortalice en un lienzo, sino que filman un cortometraje. Además, Guillermo no confiesa que esté enamorado de una chica lesbiana, sino que María y Patricia le cantan "Mujer contra mujer" para transmitirle que no ocurre nada por ser homosexual.
 • Colate no dice que le hayan robado los ahorros del grupo (que nunca se mencionan), pero le roba dinero de la caja a Anselmo.
 • No es Anselmo quien decide cambiar el nombre del grupo. La razón del cambio de nombre es que ya hay un grupo que se llama Luna en el concurso, y por eso Colate propone el nombre de Rulé.
 • Los chicos no están obligados a ir al ejército, ya que el 23-F ya se había producido, aunque Rulé sí que gana el concurso.
 • La canción "Cruz de navajas" la canta Mario en el primer acto, cuando aún no sale con María, poco antes del concurso.
 • Cuando María le canta la nana, no es solo porque Mario esté preocupado por Colate, es por su insomnio y múltiples preocupaciones, así como en alusión a "Luna", el primer nombre del grupo
 • En la escena en la que Colate y Mario discuten, el primero sí que llega a darle la chaqueta roja a Mario, envuelta en una bolsa de basura. Sin embargo, le dice: "No la abras hasta llegar a casa". Mario, al verla, se entristece mucho al ver la chaqueta.
 • Anuca no está decepcionada con Mario, simplemente está muy triste con la muerte de Colate."
05/10/2015 11:13 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Programación didáctica del departamento de Música, curso 2015-2016

20151001095651-images.jpg

Cliqueando aquí accederás a la PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA de las asignaturas del departamento de Música del IES Xesús Taboada Chivite.

Este año, con la entrada en vigor de la aborrecida LOMCE, hay dos asignaturas que siguen las pautas de la ley anterior ("Música 2º ESO" y "Música 4º ESO", con la LOE) y otras dos con la ley Wert ("Música 3º ESO" y "Linguaxe e práctica musical 1º Bacharelato", con la LOMCE).

01/10/2015 09:27 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

ATENCIÓN, MUSICAL HNMPL

ATENCIÓN, MUSICAL HNMPL:

Los ensayos de octubre quedan así:

Martes

-Coro: De 17 a 18:30h Salón de actos del Chivite. Todos los que quieran cantar. Empezaremos con "Otro año se va", "Hijo de la luna", "Mujer contra mujer", "Una rosa es una rosa", "El 7 de septiembre", "La fuerza del destino" y "Medley 2". Id echándoles un vistazo, para que os suenen.

Jueves

-Coreografía "Mujer contra mujer" De 17 a 18:00h. Pabellón del Chivite. Sólo chicas.

-Coreografía "Otro año más" De 18 a 19:00h Salón de actos del Chivite. Chicos y chicas.

Empezamos ya esta semana. Habrá listas para que os apuntéis en cada ensayo.

Convocaré una reunión para el recreo de ESTE MIÉRCOLES 30 en el aula de música 2 para anotar a todos los que quieran ser solistas y para apuntar a quienes quieran hacer teatro.

Haré una distribución de canciones entre los solistas.
Los papeles teatrales se darán POR SORTEO si hay más candidatos en igualdad de condiciones que papeles.
Antes de acabar octubre haremos otra reunión para "repartir el bacalao".

El mes de noviembre empezaremos ya con el teatro y los solistas.

Por favor, DAD LA MÁXIMA DIFUSIÓN A ESTE MENSAJE (GRUPOS DE WHATSAPP DE TODAS LAS CLASES, REDES SOCIALES, ETC)

VENGA QUE YA ESTAMOS EN LOS OCHENTAAAAAAA!!!

28/09/2015 09:26 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Listado "inicial" de canciones del nuevo musical: "Hoy no me puedo levantar" (HNMPL)

ACTO 1º

Hoy no me puedo levantar
Medley 1 (J.C. - El amargo del pomelo - Los amantes - No controles - Quédate en Madrid - Tú - Te busqué - Sube, sube - La fuerza del destino)
CLIQUEANDO AQUÍ ACCEDERÁS A TODAS LAS LETRAS DEL ACTO 1º DEL MUSICAL.

ACTO 2º

Medley 2 (Naturaleza muerta - Dalai Lama - Cruz de navajas - Maquillaje - No es serio este cementerio - Me colé en una fiesta - Vivimos siempre juntos - Hoy no me puedo levantar)

CLIQUEANDO AQUÍ ACCEDERÁS A TODAS LAS LETRAS DEL ACTO 2º DEL MUSICAL.
22/09/2015 11:43 davidov3 #. Música Hay 1 comentario.

Musical "Mamma mia!" grabado en el IES Xesús Taboada Chivite el 11 de junio de 2015

Cliqueando en estos enlaces accederás a nuestro musical.

Vídeo 1: Obertura. 

Vídeo 2: Créditos.

Vídeo 3: Prólogo.

Vídeo 4: Sabela le o diario. Cari, cari.

Vídeo 5: Carmiña asina o libro.

Vídeo 6: Sabela e as rapazas no cuarto.

Vídeo 7: Chegada das amigas de Maruxa.

Vídeo 8: Cartos, cartos, cartos.

Vídeo 9: Chegada dos posibles pais á illa.

Vídeo 10: Encontro entre os posibles pais e Sabela.

Vídeo 11: Maruxa e as amigas no cuarto.

Vídeo 12: Maruxa atopa os pais no desván.

Vídeo 13: Mamma mia!

Vídeo 14: Chiquitita. Raíña dos bailaríns.

Vídeo 15: Ese agosto.

Vídeo 16: Fixa este amor en min.

Vídeo 17: Super trouper. Dáme, dáme, dáme.

Vídeo 18: Dáme, dáme, dáme. Waterloo. Voulez-vous? Halo.

Vídeo 19: Maruxa e as amigas de resaca.

Vídeo 20: Discusión nai-filla. SOS.

Vídeo 21: Sabe a túa nai onde estás?

Vídeo 22: Lois dálle cartos a Maruxa.

Vídeo 23: Hip hop. Discusión Sabela-Brais.

Vídeo 24: Váiseme entre os dedos.

Vídeo 25: Vai todo ó gañador.

Vídeo 26: A voda. Fin.

Vídeo 27: Baile final Mamma mia

Vídeo 28: Baile final Waterloo.

Vídeo 29: Dancing Queen baile final.

17/09/2015 12:18 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

"Mamma mia!" en el ecuador de nuestro viaje

Si a cualquier profesor de lengua se le caería la baba viendo cómo un exalumno suyo publica una gran novela, o a cualquier profesor de inglés le encantaría ver hablar con soltura a sus alumnos en la lengua de Shakespeare, o a cualquier profesor de física le llenaría de satisfacción que un exalumno suyo trabajase en la NASA... imaginaos cómo me puedo sentir yo viendo a los míos representando en su lengua materna un musical de más de dos horas de duración, sin cortes, cantado en directo, con coros y bailes, al mismo tiempo que lidian con el rigor de tener que estudiar y aprobar exámenes.
La palabra "orgullo" se queda hueca, "gratitud" suena pobre, "asombro" pecaría de una desconfianza que nunca ha tenido nada que ver conmigo y "satisfacción" sería algo pretenciosa por mi parte. Ni para ti ni para mí, vamos a dejarlo en un "feliz como una perdiz" y que cada cual apostille lo que le plazca.
Aún nos faltan tres representaciones antes de un merecidísimo verano, pero sé que aún pueden seguir acojonándonos. Y lo sé porque los conozco. Es lo que tiene la música: escuchar, compartir, aprender. 
Gracias, fenómenos. Y que el ritmo no pare.

15/06/2015 10:27 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

AUDICIONES PARA LA 3ª EVALUACIÓN "MÚSICA 3º ESO"

ROMANTICISMO (10 AUDICIONES)

1- MÚSICA VOCAL PROFANA: LA ÓPERA ROMÁNTICA. LA TRAVIATA, DE VERDI: ARIA "FOLLIE, FOLLIE... SEMPRE LIBERA"

2- MÚSICA VOCAL PROFANA: LA ÓPERA ROMÁNTICA. RIGOLETTO, DE VERDI: CUARTETO "BELLA FIGLIA DELL´AMORE".

3- MÚSICA VOCAL PROFANA: EL LIED EL REY DE LOS ELFOS, DE SCHUBERT.

4- MÚSICA VOCAL PROFANA: LA ZARZUELA. LA DEL MANOJO DE ROSAS, DE PABLO SOROZÁBAL. "SI TÚ SALES A ROSALES", FOXTROT.

5- MÚSICA VOCAL RELIGIOSA: EL MOTETE MODAL. OS JUSTI, DE BRUCKNER.

6- MÚSICA VOCAL RELIGIOSA: EL REQUIEM, DE FAURÉ. INTROITO Y KYRIE.

7- MÚSICA INSTRUMENTAL: LA SINFONÍA FANTÁSTICA, DE BERLIOZ. 1º MOVIMIENTO.

8- MÚSICA INSTRUMENTAL: EL VIRTUOSISMO. CAPRICHO Nº 24 PARA  VIOLÍN SOLO, PAGANINI. (A PARTIR DEL MINUTO 29:55)

9- MÚSICA INSTRUMENTAL: EL PIANO. ESTUDIO REVOLUCIONARIO, DE CHOPIN.

10- MÚSICA INSTRUMENTAL: DANZA HÚNGARA Nº 5, DE BRAHMS.

 

CAMBIO DE SIGLO

11- POSROMANTICISMO: MAHLER Y LA SINFONÍA Nº 1. TERCER MOVIMIENTO: MARCHA FÚNEBRE.

12- POSROMANTICISMO: STRAUSS Y EL POEMA SINFÓNICO DON QUIJOTE. TEMA Y VARIACIONES Nº 1 Y 2.

13- NACIONALISMO RUSO: BORODIN Y EN LAS ESTEPAS DEL ASIA CENTRAL.

14- NACIONALISMO RUSO: TCHAIKOVSKY Y EL BALLET EL LAGO DE LOS CISNES. SOLO.

15- NACIONALISMO NÓRDICO: GRIEG Y PEER GYNT. "EN EL SALÓN DEL REY DE LA MONTAÑA".

16- NACIONALISMO CENTROEUROPEO: SMETANA Y EL MOLDAVA.

17- NACIONALISMO ESPAÑOL: FALLA Y EL AMOR BRUJO. "DANZA RITUAL DEL FUEGO".

18- NACIONALISMO GALLEGO: XOÁN MONTES Y LAS BALADAS GALEGAS. "NEGRA SOMBRA".

19- IMPRESIONISMO: DEBUSSY Y EL MAR. POEMA SINFÓNICO.

27/04/2015 10:48 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

ENSAYOS DEL MUSICAL "MAMMA MIA!": ACTUALIZACIÓN DE HORARIOS PARA ABRIL

SEMANA Nº 7

Martes 21/04

- De 18:30 a 19h COREOGRAFÍA Cartos, cartos, cartos.

- De 19 a 19:45h COREOGRAFÍA Sabe a túa nai onde estás?

- De 19:45 a 20:30h COREOGRAFÍA Voulez-vous?

Miércoles 22/03

- Recreo (de 11:20 a 11:50h) TEATRO repaso escenas 1-3 (DE MEMORIA).

Jueves 23/04

- De 18 a 19h: GRABACIÓN DE LAS COREOGRAFÍAS "WATERLOO", "RAÍÑA DOS BAILARÍNS" Y "MAMMA MIA!" EN LA DISCOTECA "SON DE LA NUIT" (ANTIGUO "CAMELOT"). Imprescindible venir disfrazado para poder bailar. Necesitamos voluntarios con cámara propia para ayudarnos a grabar.

SEMANA Nº 8

Martes 28/04

- De 18:30 a 19h COREOGRAFÍA Cartos, cartos, cartos.

- De 19 a 19:45h COREOGRAFÍA Sabe a túa nai onde estás?

- De 19:45 a 20:30h COREOGRAFÍA Voulez-vous?

Miércoles 29/04

- Recreo (de 11:20 a 11:50h) TEATRO repaso escenas 1-7 (DE MEMORIA).

Jueves 30/04

- De 18 a 18:30h COREOGRAFÍAS ANTERIORES Fixa este amor en minRaíña dos bailarínsWaterloo, Mamma mia! (reducida) y Mamma mia! (completa).

- De 18:30 a 19:30h TEATRO repaso escenas 1-9.

- De 19:30 a 20:30h SOLISTAS y COROS: Cari, cari, Dáme, dáme, dámeSOS yWaterlooSolistas: Isa Aguiar y Janira Freitas (Cari, cari), Janira Freitas (Dáme, dáme, dáme), Laura Lope-Garnica y Jorge Álvarez (SOS) y Aitana, Sara, Mª José, Christian, Joel, Carlos y Sergio (Waterloo). Coros: Coro femenino de 1º Bach y 4º C (Cari, cari), Coro femenino de 1º Bach y 4º A/B/C/D (Dáme, dáme, dáme), Coro mixto de 1º Bach y 4º A/B/C/D (SOS), Coro mixto de 1º Bach y 4º A/B/C/D (Waterloo).

15/04/2015 10:05 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Planificación de tareas para esta 3ª evaluación "Música 1º Bachillerato"

Como sé que esta tercera evaluación estaréis agobiados con los exámenes, decidí dejaros libre de tareas el mes de junio (bastante tendremos con el musical "Mamma mia!").

A no ser que se indique lo contrario, son siempre TAREAS INDIVIDUALES.

La fecha de entrega no será prorrogable, por una cuestión de respeto a aquellos que siempre cumplen los plazos, y también porque si no lo hacemos así me veo leyendo y corrigiendo tareas el mismo días de la evaluación.

TAREAS OBLIGATORIAS

- Análisis de una canción (letra y música) del pop/rock español de los 80, justificando su pertenencia a un estilo concreto. Yo adjudicaré las canciones esta semana. Fecha límite de entrega: lunes 13 de abril.

- Definición diacrónica de cuatro estilos pertenecientes a la música electrónica. Os diré la próxima semana los que os tocan, y os daré unas fotocopias con lo que se decía de ellos en 1997 y debéis comprobar en qué medida esas definiciones siguen vigentes. Fecha límite de entrega: lunes 20 de abril.

- Reconstrucción de una danzan asiática o europea en grupos. Os daré una fotocopia con las partes y pasos de una danza y tendréis una hora de clase para llevarla a cabo en el salón de actos. El viernes 24 de abril a 4ª hora.

- Breve trabajo sobre uno de estos dos temas: el teatro musical español o el cine musical. Tendréis que analizar dos escenas (música, teatro, escenografía, movimientos de cámara...) de una obra que os adjudicaré los próximos días. Además, tendréis que comentar el argumento de la obra, el lugar que ocupan esas escenas en el transcurso de los acontecimientos y el lugar de la obra en la producción de su autor / época / estilo. Fecha límite de entrega: lunes 11 de mayo.

- Predicción de la evolución de un grupo musical de reciente creación. Os adjudicaré un grupo sin trayectoria musical y deberéis, basándoos en vuestro conocimiento del mundo y en la lógica que rige la industria discográfica y los gustos del público, adelantaros a lo que será de ellos en los próximos años. La solidez de vuestros argumentos y lo probable que sea aquello que expliquéis será lo que más se valore. Fecha límite de entrega: jueves 14 de mayo.

- Campaña publicitaria a favor o encontra de un estilo / grupo musical asignado. Tendréis que usar las armas de la publicidad para defender o atacar (según lo que os toque) un producto. Fecha límite de entrega: jueves 21 de mayo.

- Mapas de Asia, Europa, África y Oceanía en los que figuren: 5 danzas, 5 instrumentos musicales, 5 tipos de canción y 5 indumentarias típicas de cada continente (un total de 80 nombres). No pueden ser del mismo país. Fecha límite de entrega: lunes 25 de mayo.

- Análisis musical completo de una partitura que yo os daré a cada uno los próximos días. Tendréis un guión para ir analizándolas. Esta tarea vale 1 punto de los 5 que hay en la práctica. Fecha límite de entrega: lunes 1 de junio.

TAREAS VOLUNTARIAS

- Creación de un instrumento musical perteneciente al folklore de un país que yo os asignaré. Suma hasta 0,5 puntos a la media final. Fecha límite de entrega: lunes 27 de abril.

- Reseña crítica sobre una película de los 90 o actual, asignada por mí, para que expliquéis cómo se utiliza la música. Os haré una pregunta para comprobar que visteis la película, antes de recoger el trabajo. Suma hasta 0,5 puntos a la media final. Fecha límite de entrega: lunes 11 de mayo.

- Creación de un poema, un dibujo que lo ilustre y selección de una canción que acompañe a su lectura en voz alta, a partir de un personaje que yo os adjudicaré, siguiendo el modelo de "Si Supermán fuera poeta, escribiría...". Suma hasta 1 punto a la media final. Fecha límite de entrega: lunes 18 de mayo.

- Proyección de una tira perteneciente al cómic Todo Paracuellos (de Carlos Giménez), adjudicada por mí, a la que tendréis que poner música como acompañamiento, pero interpretada por vosotros en directo (cantando, tocando, como queráis). Suma hasta 1 punto a la media final. Fecha límite de entrega: lunes 1 de junio.

07/04/2015 16:42 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

CALENDARIO INTENSIVO DE ENSAYOS: "MAMMA MIA!"

SEMANA Nº 1

Martes 10/03

- De 18:30 a 19h COREOGRAFÍAS REDUCIDAS Cartos, cartos, cartos y Mamma mia.

- De 19 a 20h COREOGRAFÍA COMPLETA Mamma mia.

Miércoles 11/03

- Recreo (de 11:20 a 11:50h) TEATRO repaso escenas 1-5.

Jueves 12/03

- De 18 a 18:30h COREOGRAFÍAS ANTERIORES Fixa este amor en min, Raíña dos bailaríns y Waterloo.

- De 18:30 a 19:30h TEATRO vemos escenas 6-8. Repasamos escenas 1-5.

- De 19:30 a 20:15h SOLISTAS y COROS.

SEMANA Nº 2

Martes 17/03

- De 18:30 a 19h COREOGRAFÍAS REDUCIDAS Cartos, cartos, cartos y Mamma mia.

- De 19 a 20h COREOGRAFÍA COMPLETA Mamma mia.

Miércoles 18/03

- Recreo (de 11:20 a 11:50h) TEATRO repaso escenas 6-8.

Jueves 19/03

- De 18 a 18:30h COREOGRAFÍAS ANTERIORES Fixa este amor en minRaíña dos bailaríns y Waterloo.

- De 18:30 a 19:30h TEATRO vemos escena 9. Repaso escenas 1-5.

- De 19:30 a 20:15h SOLISTAS y COROS.

SEMANA Nº 3

Martes 24/03

- Recreo (de 11:20 a 11:50h) TEATRO repaso escena 9.

- De 18:30 a 19h COREOGRAFÍAS REDUCIDAS Cartos, cartos, cartos y Mamma mia.

- De 19 a 20h COREOGRAFÍA COMPLETA Mamma mia.

Jueves 26/03 EXCURSIÓN A MADRID. DESCANSO.

SEMANA Nº 4 SEMANA SANTA. DESCANSO

SEMANA Nº 5

Martes 07/04

- Recreo (de 11:20 a 11:50h) TEATRO repaso escenas 6-8.

- De 18:30 a 19h COREOGRAFÍAS REDUCIDAS Cartos, cartos, cartos y Mamma mia.

- De 19 a 20h COREOGRAFÍA COMPLETA Mamma mia.

Jueves 09/04

- De 18 a 18:30h COREOGRAFÍAS ANTERIORES Fixa este amor en minRaíña dos bailaríns y Waterloo.

- De 18:30 a 19:30h TEATRO vemos escenas 10-17. Repaso escenas 1-8.

- De 19:30 a 20:15h SOLISTAS y COROS.

SEMANA Nº 6

Martes 14/04

- Recreo (de 11:20 a 11:50h) TEATRO repaso escenas 14-17.

- De 18:30 a 19h COREOGRAFÍAS REDUCIDAS Cartos, cartos, cartos y Mamma mia.

- De 19 a 20h COREOGRAFÍA COMPLETA Mamma mia.

Jueves 16/04

- De 18 a 18:30h COREOGRAFÍAS ANTERIORES Fixa este amor en minRaíña dos bailaríns y Waterloo.

- De 18:30 a 19:30h TEATRO repaso escenas 9-13.

- De 19:30 a 20:15h SOLISTAS y COROS.

SEMANA Nº 7

Martes 21/04

- De 18:30 a 19h COREOGRAFÍAS REDUCIDAS Cartos, cartos, cartos y Mamma mia.

- De 19 a 20h COREOGRAFÍA COMPLETA Mamma mia.

Miércoles 22/03

- Recreo (de 11:20 a 11:50h) TEATRO repaso escenas 9-13.

Jueves 23/04

- De 18 a 18:30h COREOGRAFÍAS ANTERIORES Fixa este amor en minRaíña dos bailaríns y Waterloo.

- De 18:30 a 19:30h TEATRO repaso escenas 14-17.

- De 19:30 a 20:15h SOLISTAS y COROS.

SEMANA Nº 8

Martes 28/04

- Recreo (de 11:20 a 11:50h) TEATRO repaso escenas 14-17.

- De 18:30 a 19h COREOGRAFÍAS REDUCIDAS Cartos, cartos, cartos y Mamma mia.

- De 19 a 20h COREOGRAFÍA COMPLETA Mamma mia.

Jueves 30/04

- De 18 a 18:30h COREOGRAFÍAS ANTERIORES Fixa este amor en minRaíña dos bailaríns y Waterloo.

- De 18:30 a 19:30h TEATRO repaso escenas 1-8.

- De 19:30 a 20:15h SOLISTAS y COROS.

SEMANA Nº 9

Martes 12/05

- De 18:30 a 19h COREOGRAFÍAS REDUCIDAS Cartos, cartos, cartos y Mamma mia.

- De 19 a 20h COREOGRAFÍA COMPLETA Mamma mia.

Miércoles 13/05

- Recreo (de 11:20 a 11:50h) TEATRO repaso escenas 1-8.

Jueves 14/05

- De 18 a 18:30h COREOGRAFÍAS ANTERIORES Fixa este amor en minRaíña dos bailaríns y Waterloo.

- De 18:30 a 19:30h TEATRO repaso escenas 9-17.

- De 19:30 a 20:15h SOLISTAS y COROS.

SEMANA Nº 10

Martes 19/05

- De 18:30 a 19h COREOGRAFÍAS REDUCIDAS Cartos, cartos, cartos y Mamma mia.

- De 19 a 20h COREOGRAFÍA COMPLETA Mamma mia.

Miércoles 20/05

- Recreo (de 11:20 a 11:50h) TEATRO repaso escenas 9-17.

Jueves 21/05

- De 18 a 18:30h COREOGRAFÍAS ANTERIORES Fixa este amor en minRaíña dos bailaríns y Waterloo.

- De 18:30 a 19:30h TEATRO repaso de toda la obra.

- De 19:30 a 20:15h SOLISTAS y COROS.

SEMANA Nº 12

Martes 26/05

- Recreo (de 11:20 a 11:50h) TEATRO repaso das escenas 1-8.

- De 18:30 a 19h COREOGRAFÍAS REDUCIDAS Cartos, cartos, cartos y Mamma mia.

- De 19 a 20h COREOGRAFÍA COMPLETA Mamma mia.

Jueves 28/05

- De 18 a 18:30h COREOGRAFÍAS ANTERIORES Fixa este amor en minRaíña dos bailaríns y Waterloo.

- De 18:30 a 19:30h TEATRO repaso de toda la obra.

- De 19:30 a 20:15h SOLISTAS y COROS.

SEMANA Nº 13

Martes 02/06

- Recreo (de 11:20 a 11:50h) TEATRO repaso das escenas 9-17.

- De 18:30 a 19h COREOGRAFÍAS REDUCIDAS Cartos, cartos, cartos y Mamma mia.

- De 19 a 20h COREOGRAFÍA COMPLETA Mamma mia.

Jueves 04/06

- De 18 a 18:30h COREOGRAFÍAS ANTERIORES Fixa este amor en minRaíña dos bailaríns y Waterloo.

- De 18:30 a 19:30h TEATRO repaso de toda la obra.

- De 19:30 a 20:15h SOLISTAS y COROS.

SEMANA Nº 14

Martes 09/06

- Recreo (de 11:20 a 11:50h) TEATRO repaso de las escenas 1-8.

- De 18:30 a 19h COREOGRAFÍAS REDUCIDAS Cartos, cartos, cartos y Mamma mia.

- De 19 a 20h COREOGRAFÍA COMPLETA Mamma mia.

Jueves 11/06

- De 18 a 18:30h COREOGRAFÍAS ANTERIORES Fixa este amor en minRaíña dos bailaríns y Waterloo.

- De 18:30 a 19:30h TEATRO repaso de toda la obra.

- De 19:30 a 20:15h SOLISTAS y COROS.

06/03/2015 13:25 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Nuevo calendario de ensayos: marzo-abril

20150302165534-139-tiempo.png

Teniendo en cuenta los cambios horarios surgidos de la supresión de nuestra tercera bedel a cargo de la Consellería de Educación, y de la imposibilidad de tener abierto el instituto las tardes de los miércoles y viernes, nos vemos obligados a modificar nuestro calendario de ensayos, que queda como sigue:

MARTES

- De 18:30 a 19h: Nuevas coreografías (son las reducidas). "Cartos, cartos, cartos" y "Mamma mia".

- De 19 a 20h: Nueva coreografía (la grande): "Mamma mia". Aquí pueden apuntarse quienes quieran. Pasaremos lista y las personas que no falten a los ensayos bailarán.

JUEVES

- De 18 a 18:30h: Repaso de las coreografías ya aprendidas ("Fixa este amor en min", "Waterloo" y "Raíña dos bailaríns").

- De 18:30 a 19:30h: Teatro. Cada semana avanzaremos lo que nos dé tiempo, empezando desde la primera escena.

- De 19:30 a 20:15h: Coro y solistas. Iremos concretando las canciones de cada semana.

 

La selección de los bailarines de las dos coreografías reducidas se ha hecho siguiendo estos criterios:

a) teniendo en cuenta que los alumnos de bachillerato con "Música" ya han hecho dos musicales, tienen 4 horas de clase a la semana y este será su último musical, reservé 9/12 y 10/15 plazas para ellos;

b) las 3/12 y 5/15 plazas restantes las distribuí teniendo en cuenta las notas que Iria me dio de vosotros, y la asistencia que tenéis a los ensayos;

c) sé que hay alumnos con un 10 que no han obtenido plaza, pero como había más alumnos que plazas he tenido que descartar a aquellos que ya eran protagonistas, actores, que cantaban solos o que no eran alumnos míos;

d) espero que comprendáis que no ha sido fácil escoger. Si alguien tiene alguna duda que hable conmigo y se lo explico en persona. Si alguno de los bailarines seleccionados no puede venir a ensayar, debe avisarme para poder avisar a los que están en la lista de espera.

 

BAILARINES DE "CARTOS, CARTOS, CARTOS" (12 bailarines)

-3º ESO B (David Rodríguez), 4º ESO A (Miguel Alves), 4º ESO C (Noa Méndez).

-1º Bach B (Belén Álvarez, Natalia Dos Santos, Verónica López, Iris Nicolino, Janira Freitas, María Ribao), 1º Bach C (Isabel Aguiar, María Araújo, Cris Niño).

BAILARINES DE "MAMMA MIA" (LA REDUCIDA) (15 bailarines)

-3º ESO A (Sara Portela, Helena Pousada), 3º ESO B (Elia Dopeso), 3º ESO C (Ana Manso), 4º ESO B (Isabel Alonso), 4º ESO D (Sara Valencia).

-1º Bach A (Marta Cid, José Dasilva), 1º Bach B (Alfonso Dasairas, Marta Fernández, David Gil, Alba Rodríguez, Jose Antonio Zubiela), 1º Bach C (Joaquín Limia, Ismael Suárez).

02/03/2015 16:55 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de Música de 1º Bachillerato

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2014-2015

 

MODELO DE EXAME: MÚSICA 1º BACHARELATO 2ª AVALIACIÓN

 

Nome e apelidos: _________________________________________________

Curso e grupo: ___________

 

TEORÍA (60%)

 

1º.- Unidade 3ª. Músicas do mundo (I): América. (2 puntos)

 

a) Explica os seguintes conceptos: música popular tradicional, música popular urbana, música chamada culta. Compara as súas características e pon exemplos. (0, 5 puntos)

 

b) Sitúa en países diferentes deste mapa: dous instrumentos e dúas danzas. Non valen: merengue, tango, salsa, reguetón, reggae, banjo nin bandoneón. (0, 5 puntos)

 

 

 

c) Di todo o que saibas da música popular tradicional de México: instrumentos e agrupacións instrumentais, danzas, cánticos, indumentaria, historia. (1 punto)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

2º.- Unidade 4ª. A música chamada culta (I). Xéneros vocais nacionais. (1 punto)

 

a) Define os seguintes xéneros musicais, situándoos na época que lles corresponda e citando un exemplo: (0, 5 puntos)

 

XÉNERO CHICO _______________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

VILANCICO ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

CANTIGA DE AMIGO ___________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

b) Completa o seguinte cadro: (0, 5 puntos)

 

Título

Autor

Época

Xénero

Característica

Santa María estrela do día

 

 

 

 

 

Tomás Luis de Victoria

 

 

 

Ondas do mar de Vigo

 

 

 

 

 

 

Barbieri

 

 

 

Negra sombra

 

 

 

 

 

 

3º.- Unidade 5ª. Música e imaxe (I). O cinema nacional. (1,5 puntos)

 

a) Di se os seguintes enunciados son verdadeiros (V) ou falsos (F), e explica SEMPRE a túa resposta, citando exemplos cando sexa verdadeira. (0, 75 puntos)

 

- Durante a dictadura, na que era obrigatorio dobrar ó castelán tódalas películas e a censura filtraba o que se podía ver e o que non, a productora CIFESA foi a máis rendable, coas súas coñecidas e aclamadas curtametraxes.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 

- A película Marcelino pan y vino (1955), de Ladislao Vadja, é a primeira película española en recibir un recoñecemento mundial, e instaura a moda dos cativos actores, con Joselito, Marisol, Rocío Dúrcal, Pili e Mili.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

- As propostas da chamada “comedia madrileña” pasan polo estilo clasicista de Fernando Trueba, o humor negro de Álex de la Iglesia, o humor casposo de Santiago Segura ou os sofisticados melodramas de Pedro Almodóvar.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

b) Luis Buñuel, un grande entre os grandes. Explica cronoloxicamente as etapas da súa evolución como director, comentando as súas características máis salientables, e cita dous títulos de cada etapa. (0, 75 puntos)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

4º.- Unidade 6ª. A música popular urbana nacional (I). Anos 80-90. (1,5 puntos)

 

a) Completa este cadro: (0, 5 puntos)

 

Título

Autor

Grupo

Estilo

Contido

Característica

Déjame

 

 

 

 

 

La chica de ayer

 

 

 

 

 

Paseando por la mezquita

 

 

 

 

 

Oveja negra

 

 

 

 

 

 

b) Elixe DÚAS destas preguntas e respóndeas a continuación: (0, 5 puntos cada unha)

 

- O primeiro punk español: ruptura cos 70.

- A explosión dos primeiros anos 80: a primeira “ola española” e a “movida”.

- Ó marxe da movida: o heavy metal, o rock radikal vasco e o punk dos 80.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

PRÁCTICA (40%)

 

7º.- Análise de partitura (2 puntos)

 

a) Di as tonalidades nas que pode estar a partitura adxunta e di en cal está. (0, 25 puntos)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

b) Indica as frases musicais que haxa, especificando onde comeza e remata cada unha, e dicindo os tipos de inicio e final que ten cada unha. (0, 5 puntos)

 

Exemplo: a frase A vai do compás nº 1 ó compás nº 8, ten comezo anacrúsico e final masculino.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

c) Que textura é a predominante? (0, 25 puntos)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

d) Analiza a melodía da frase A: cal é o seu ámbito? que tipo de melodía é? (0, 25 puntos)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

e) Identifica as cadencias que haxa e sinálaas na partitura. (0, 75 puntos)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 

8º.- Análise de audición (1 punto)

 

a) Identifica e analiza (estrutural e timbricamente) a seguinte audición. (0, 5 puntos)

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Identifica e clasifica os dous seguintes tipos vocais e os dous seguintes instrumentos. (0, 5 puntos)

 

Tipo vocal nº 1

 

Tipo vocal nº 2

 

Instrumento nº 1

 

Instrumento nº 2

 

 

9º.- Análise de letra (1 punto)

 

Escolle unha das dúas opcións. Le con calma ese texto e responde as preguntas que lle seguen.

 

OPCIÓN Nº 1

 

Si supieras,
que aún dentro de mi alma,
conservo aquel cariño
que tuve para ti...
Quién sabe si supieras
que nunca te he olvidado,
volviendo a tu pasado
te acordarás de mí...

Los amigos ya no vienen
ni siquiera a visitarme,
nadie quiere consolarme
en mi aflicción...
Desde el día que te fuiste
siento angustias en mi pecho,
decí, percanta, ¿qué has hecho
de mi pobre corazón?

Sin embargo,
yo siempre te recuerdo
con el cariño santo
que tuve para ti.
Y estás en todas partes,
pedazo de mi vida,
y aquellos ojos que fueron mi alegría
los busco por todas partes
y no los puedo hallar.

Al cotorro abandonado
ya ni el sol de la mañana
asoma por la ventana
como cuando estabas vos,
y aquel perrito compañero,
que por tu ausencia no comía,
al verme solo el otro día
también me dejó...

 

a) A que xénero pertence? Xustifica a túa resposta. (0, 25 puntos)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 

b) Cal é o tema? E o argumento? Explícaos. (0, 5 puntos)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

c) Sinala E EXPLICA dúas figuras retóricas destacadas neste texto. (0, 25 puntos)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

OPCIÓN Nº 2

 

La Biblia cuenta un historia
que un Dios terrible dictó
el drama de dos hermanos
el justo y el traidor.

 

Abel, mezquino y cobarde,
el siervo de su señor;
Caín que no entró en el juego
y que se rebeló.

 

“Te maldigo”, truena la voz de su juez
padre nuestro que nos privó del Edén.


Caín rompió con un gesto
su yugo de esclavitud
huyó del ojo implacable
llevo su propia cruz.


Perseguido por quebrantar una ley
que no entiende y que no cuenta con él.


Sufrirás, morirás, esta es su voluntad
pero aún hay aquí hijos de Caín.


La estirpe del fugitivo
creció y se multiplicó
el signo que los margina
ya nunca se borró.


“Te maldigo” claman los hijos de Abel
a la diestra de su señor el poder


Sufrirás, morirás, esta es su voluntad
pero aún hay aquí hijos de Caín.


Quizá los hombres seamos
a un tiempo Abel y Caín
quizás algún día destruya lo oscuro que hay en mí.


El destino no está marcado al nacer
yo he elegido ser lo que siempre seré
Hijo de Caín
Hijos de Caín....

 

a) A que xénero pertence? Xustifica a túa resposta. (0, 25 puntos)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

b) Cal é o tema? E o argumento? Explícaos. (0, 25 puntos)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

c) Hai algunha crítica social de fondo? Explícaa. (0, 25 puntos)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

d) Cal é a métrica desta letra? (0, 25 puntos)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

26/02/2015 14:22 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Nuevo calendario de ensayos Mamma mia! (febrero-abril)

ATENCIÓN, ARTISTAS DE "MAMMA MÍA"!!!
Nuevo calendario de ensayos: (debido al cambio de horarios de disponibilidad vespertina del instituto)
MARTES
-De 18:30 a 19h Nuevas coreografías (pequeñas): "Cartos, cartos, cartos" y "Mamma mia". Ya expondré en el blog los bailarines seleccionados para cada número.
-De 19 a 20h Nueva coreografía (la grande): "Mamma mia". Aquí podéis venir todos. Haremos una lista e iremos apuntando la asistencia.
JUEVES
-De 18 a 18:30h Repaso de coreografías aprendidas ("Fixa este amor en min", "Waterloo" e "Raíña dos bailaríns")
-De 18:30 a 19:30h Teatro. Cada semana veremos unas escenas, por orden, e iremos avanzando según el guión.
-De 19:30 a 20h Coro y solistas. Haré un calendario concretando qué canciones se ven cada semana, para que no tengáis que venir todos siempre.
ESTA SEMANA NO ENSAYAMOS (EL JUEVES HAY UNA OBRA DE TEATRO Y AÚN HAY QUE HACER LA DISTRIBUCIÓN DE CANCIONES Y BAILARINES). 
EMPEZAMOS LA QUE VIENE. 
DESCANSAD QUE AHORA EMPIEZA EL MARATÓN!!!

23/02/2015 19:34 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen de la 2ª evaluación, Música 3º ESO

IES Xesúa Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2014-2015

 

MODELO DE EXAME – “MÚSICA” 3º ESO –  2ª  AVALIACIÓN

 

Nome e apelidos: ___________________________________

Curso e grupo: _________

 

BLOQUE Nº 1: TEORÍA (60%)

 

1º.- A música vocal no Barroco. Escolle unha destas preguntas: (1 punto)

 

a)    A aparición da ópera no Barroco. Explícaa e di as súas partes.

b)    A música vocal protestante: cantata, oratorio, paixón. Explícaas.

 

2º.- A música instrumental no Barroco. Escolle unha destas preguntas: (1 punto)

 

a)    O estilo concertato e os tipos de concerto no Barroco. Explícaos e pon exemplos.

b)    Explica os principais xéneros de música instrumental do Barroco.

 

3º.- A música vocal no Clasicismo. Escolle unha destas preguntas: (1 punto)

 

a)    A reforma da ópera seria de Gluck. Explícaa con todo detalle.

b)    As óperas de Mozart. Di o que saibas.

 

4º.- A música instrumental no Clasicismo. Escolle unha destas preguntas: (1 punto)

 

a)    A forma sonata. Explícaa e comenta os xéneros nos que se aplica.

b)    As sinfonías de Haydn, Mozart e Beethoven. Coméntaas.

 

5º.- A música popular urbana: das orixes ós anos 60. Escolle unha destas preguntas: (1 punto)

 

a)    As orixes nos campos de traballo. Coemta os xéneros de música branca e negra que deron orixe ó jazz.

b)    A música británica dos anos 60: grupos e estilos.

 

6º.- Definicións: (1 punto)

 

BAIXO CONTINUO ________________________________________

_______________________________________________________

 

RITORNELLO ____________________________________________

_______________________________________________________

 

FUGA ___________________________________________________

________________________________________________________

 

ARIOSO _________________________________________________

________________________________________________________

 

SOPRANO DE COLORATURA _________________________________

________________________________________________________

 

RAGTIME _________________________________________________

________________________________________________________

 

DUDUÁ ______________________________________________

____________________________________________________

 

HIGHSCHOOL ______________________________________

__________________________________________________

 

 

BLOQUE Nº 2: PRÁCTICA (40%)

 

7º.- Sobre a novela La conspiración Mozart, escolle unha destas preguntas: (1 punto)

 

a)    Explica como rematan os seguintes personaxes: GLASS, EVE, LEIGH.

b)    Explica que relación mantiñan EVE e BEN.

 

8º.- Sobre o teu traballo de avaliación, escolle unha destas preguntas: (1 punto)

 

a)    Resume as ideas principais do xénero ou xéneros mozartianos que viches.

b)    Comenta algo do exemplo práctico que analizaches.

 

9º.- Audicións: (1 punto)

 

TÍTULO

AUTOR

XÉNERO

TÍMBRICA

CARACTERÍSTICAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º.- Composicións: escolle unha destas preguntas: (1 punto)

 

a)    Compón unha FOLIA, con dúas frases de oito compases cada unha, en re menor, ¾ e estrutura harmónica I-V-I-VII-III-VIII-I-V.

b)    Compón un BLUES, con tres frases de catro compases cada unha, en fa maior, 4/4 e estrutura harmónica I-I-I-I, IV-IV-I-I. V-IV-I-I.

23/02/2015 11:08 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

AUDICIONES PARA MIS ALUMNOS DE 3º ESO

20150223103038-leopoldleopold.jpg

ANTIGÜIDADE CLÁSICA GRECOLATINA

1.- Primeira “partitura”: Epitafio de Seikilos:

 

IDADE MEDIA

2.- Orixe das notas: Himno a San Juan Bautista:

3.- Canto gregoriano silábico: Gloria

4.- Canto gregoriano pneumático: Puer natus est nobis:

5.- Canto gregoriano melismático: Sanctus

6.- Formas paralitúrxicas: Secuencia Dies irae

7.- Motete isorrítmico: De Vitry, “Garrit gallus” (fotoc. pp. 53-55)

8.- Cantigas de Santa María: Santa María amar (fotoc. p. 56)

9.- Cantigas de amigo: “Ondas do mar de Vigo” (fotoc. p. 57)

10.- Organum: Perotin, “Sederunt principes” (fotoc. p. 45)

 

RENACEMENTO

11.- "Kyrie" da "Misa do Papa Marcello" (Palestrina), polifonía renacentista.

12.- "Ave María", Tomás Luis de Victoria, polifonía renacentista española. (fotoc. paxs. 80-81)

13.- "Tu solus qui facis mirabilia", Josquim des Prez, motete francoflamenco.

14.- "Diferencias sobre Guárdame las vacas", Antonio de Cabezón, variaciones españolas.

15.- "Las folies d´Espagne", Marais, variaciones francesas para viola da gamba.

16.- "Flow my tears", John Dowland, canción inglesa. (fotoc. pax. 82)

17.- "Ay triste que vengo", Juan del Enzina, vilancico español.

18.- "Branle dos cabalos", Thoinot Arbeau, danza renacentista.

 

BARROCO

19.- "Tu se morta", Claudio Monteverdi, aria da ópera "Orfeo y Eurídirice". (fotoc. pax.92)

20.- "When I am laid", Purcell, aria da ópera "Dido e Eneas". (fotoc. páx.97)

21.- "Lascia ch´io pianga", Haendel, aria para contratenor (castrati).

22.- "Agitata da due venti", aria virtuosa da ópera "La Griselda", Vivaldi.

23.- "Ich will hier bei dir stehen", Bach, coral da "Paixón segundo San Mateo" (fotoc. pax.98)

24.- "1º mov. do Inverno", Vivaldi, concerto solista para violín e cordas. (fotoc. páxs.104)

25.- "1º mov. do Concerto de Brandenburgo nº 3", Bach, concerto policoral.

26.- "Toccata e fuga en re menor", Bach.

27.- "Música para os reais fogos de artificio", Haendel.

28.- "Passacaglia", da "Suite en sol menor", Haendel.

29.- "Preludio" da "1ª Suite en Sol Maior", Bach.

 

CLASICISMO

30.- "1º Movemento" da "Sonata para piano KV 545 en Do Maior" de Mozart. Forma sonata. Piano.

31.- "1º Movemento" da "Sonata para violín e piano en mi menor" de Mozart. Forma sonata. Música de cámara.

32.- "4º Movemento" da "Pequena serenata nocturna" de Mozart. Rondó-sonata. Música de cámara.

33.- "2º Movemento" do "Cuarteto emperador", de Haydn. Tema e variacións. Música de cámara.

34.- "1º Movemento" da "Sinfonía nº 83 en sol menor" ("A galiña"), de Haydn. Forma sonata. Música orquestral.

35.- "Obertura" de "As criaturas de Prometeo", de Beethoven. Música sinfónica.

36.- "2ª Aria" da Raíña da noite, de "A frauta máxica", de Mozart. Aria de coloratura. Ópera.

37.- "Aria do catálogo", de "Don Giovanni", de Mozart. Aria de barítono. Ópera.

38.- "Obertura" de "As vodas de Fígaro", de Mozart. Música sinfónica.

23/02/2015 10:30 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

GUIÓN DE NUESTRO MUSICAL "MAMMA MIA!"

<_script type="text/javascript" src="//e.issuu.com/embed.js" async="true">

En este artículo tenéis el guión completo de nuestro musical Mamma mia!.

Las letras de las canciones, traducidas por Isabel Cota y por mí, fueron corregidas por Hortensia Arcos, compañera y profesora de Lingua Galega e Literatura.

El guión con las intervenciones teatrales fue corregido por nuestra compañera Fátima Ruibal, profesora de Lingua galega e literatura.

Gracias por vuestro trabajo. 

Al regreso del Entroido nos pondremos a ensayar como locos para poder estrenar en abril.

 

El show debe continuar!!!

11/02/2015 10:45 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Excursión a Madrid para ver "El rey león", 26 / 27 marzo

20150129100757-el-rey-leon-10290.jpg

Los próximos días 26 y 27 de marzo (jueves y viernes, respectivamente), 2 profesores y 40 alumnos del IES Xesús Taboada Chivite (Verín) haremos nuestro ya tradicional viaje a Madrid para disfrutar del musical "El rey león".

Con respecto al viaje inicialmente propuesto hay las siguientes modificaciones:

a) cambio de fecha: en lugar de los días 18-19 iremos los días 26-27, que hay menos exámenes y os viene mejor;

b) cambio de hotel: en lugar del Hotel Ciudad de Parla iremos al Hotel Don Manuel, un poco más lejos pero era el que estaba disponible esas fechas;

c) cambio de parque de atracciones: el parque de la Warner no abre el día 27, así que iremos al Parque de atracciones de Madrid;

d) cambio de precio: en lugar de 189 euros serán 180 euros por alumno. Tengo que devolveros 9 euros a cada uno.

Este es el itinerario del viaje:

JUEVES 26 MARZO

8:00h SALIDA DESDE VERÍN.

14h LLEGADA AL HOTEL "DON MANUEL" (***, ARANJUEZ).

14:30h ALMUERZO EN EL HOTEL.

15:30h SALIDA A MADRID

16:30h TIEMPO LIBRE EN MADRID

20h QUEDAMOS EN LA TAQUILLA DEL TEATRO

20:30h VEMOS EL MUSICAL "EL REY LEÓN" (2:50h de duración)

REGRESO AL HOTEL Y ALOJAMIENTO.

VIERNES 27 MARZO

9:00h DESAYUNO EN EL HOTEL

11h TRASLADO AL PARQUE DE ATRACCIONES DE MADRID (abre a las 12h)

12h ESTANCIA EN EL PARQUE DE ATRACCIONES DE MADRID

17h REGRESO A VERÍN (llegada aproximada 23h)

29/01/2015 10:07 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

TRABALLOS DE MÚSICA PARA A 2ª AVALIACIÓN: 1º Bacharelato

Partes de cada traballo

a) Música e medios de comunicación. Aquí haberá que analizar o papel da música nun medio, atendendo a un tipo de contido. Serán necesarios TRES exemplos diferentes que apoien a tese do alumno.

b) Música e publicidade. Aquí haberá que reflexionar sobre o papel da publicidade na nosa vida, e moi especialmente sobre o papel da música na publicidade, atendendo a un tipo de anuncio (que variará segundo o destinatario, ou o tipo de produto). Son necesarios CINCO exemplos diferentes.

c) Música e videoxogos. Aquí analizaremos o papel da música no tipo de videoxogo asignado, e serán necesarios CATRO exemplos diferentes, ademais de información que encadre o tema.

d) Música e cinema. Aquí veremos o papel da música na gran pantalla, e teremos que buscar información que encadre o tema e un mínimo de CINCO exemplos.

Estrutura do traballo e plantilla de corrección

O traballo terá esta estrutura:

0.- Índice

1.- Introdución (respondendo a tres preguntas: que fago? como? para que?)

2.- Desenvolvemento

2.1.- Música e imaxe: unha reflexión sobre as relacións entre música e imaxe.

2.2.- Teoría: catro apartados de información sobre os catro temas do traballo.

2.3.- Práctica: todos os exemplos ordenados e sistematizados, coa tese que un quere defender.

3.- Conclusións

4.- Bibliografía e enlaces

A plantilla de corrección é esta:

Presentación 1/10

Opinión 1/10

Bibliografía 1/10

Información 1,5/10

Práctica 3,5/10

Formato 2/10

Lembrade que por cada apartado incompleto se lle restará 0,5/10 ó formato, e se o formato chega a ser 0 o traballo non vale. Necesitamos obter un mínimo dun 4 no traballo para facer media, e ponderará nun 20% da avaliación.

Temas asignados

MARTA CID

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (informativos). A música na publicidade: anuncios para amas de casa. A música nos videoxogos: aventuras gráficas. A música no cinema: películas de Woody Allen.

JOSÉ DASILVA

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (programas deportivos). A música na publicidade: anuncios para xubilados. A música nos videoxogos: xogos de rol. A música no cinema: comedias románticas francesas.

IVÁN DA CONCEPCIÓN

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (programas de medicina). A música na publicidade: anuncios para adolescentes. A música nos videoxogos: xogos de infiltración. A música no cinema: comedias románticas que non sexan francesas.

ALFONSO DASAIRAS

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (sorteos e apostas). A música na publicidade: anuncios para os cativos (nenos). A música nos videoxogos: xogos de habilidade. A música no cinema: saga de Torrente.

SABELA

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (consultorios). A música na publicidade: anuncios para as cativas (nenas). A música nos videoxogos: xogos de deportes que non sexan fútbol. A música no cinema: películas de Lars Von Trier.

NATALIA

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (radiofórmulas). A música na publicidade: anuncios para homes de entre 30 e 50. A música nos videoxogos: xogos de fútbol. A música no cinema: películas históricas.

MARTA FERNÁNDEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (programas relixiosos). A música na publicidade: anuncios para mulleres de entre 30 e 50. A música nos videoxogos: xogos de avenuras e acción dos anos 80. A música no cinema: películas policíacas.

JANIRA

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (programas de humor). A música na publicidade: anuncios para estudantes universitarios. A música nos videoxogos: xogos de aventuras e acción dos anos 90. A música no cinema: saga de Harry Potter.

ADRIÁN

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (magacines). A música na publicidade: anuncios sexistas. A música nos videoxogos: xogos de aventuras e acción do 2000 ó 2009. A música no cinema: saga de O señor dos aneis.

VERÓNICA

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (anuncios publicitarios por radio). A música na publicidade: anuncios racistas. A música nos videoxogos: xogos de aventuras e acción a partires do 2010. A música no cinema: saga Millenium.

IRIS

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (tertulias políticas). A música na publicidade: anuncios navideños. A música nos videoxogos: xogos musicais para cantar. A música no cinema: películas de acción norteamericanas.

MARÍA RIBAO

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (informativos).  A música na publicidade: anuncios de “retorno ó cole”. A música nos videoxogos: xogos musicais para tocar instrumentos distintos da guitarra. A música no cinema: películas de ciencia ficción futuristas.

ALBA

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (documentais). A música na publicidade: anuncios de verán. A música nos videoxogos: xogos musicais para tocar a guitarra. A música no cinema: musicais.

JOSÉ ANTONIO

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (programas de deportes). A música na publicidade: anuncios de bricolaxe. A música nos videoxogos: xogos de naves espaciais. A música no cinema: documentais políticos.

ISABEL

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (a predicción meteorolóxica). A música na publicidade: anuncios que crean modas. A música nos videoxogos: xogos baseados en películas. A música no cinema: thrillers non norteamericanos.

MANUEL

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (consultorio). A música na publicidade: anuncios de bollería industrial. A música nos videoxogos: xogos baseados en series de debuxos animados. A música no cinema: thrillers norteamericanos.

BELÉN

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (sorteos e apostas). A música na publicidade: anuncios de mascotas. A música nos videoxogos: xogos de pelexa que non sexan o Street fighter. A música no cinema: cine de Hollywood.

DAVID

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (concursos). A música na publicidade: anuncios de concienciación contra o alcohol. A música nos videoxogos: o Street fighter. A música no cinema: cine de Bollywood.

MARÍA ARAÚJO

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (tertulias políticas). A música na publicidade: anuncios de concienciación contra as drogas. A música nos videoxogos: xogos de coñecementos. A música no cinema: películas sobre músicos ou compositores.

LARA

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (realities). A música na publicidade: anuncios contra o cancro. A música nos videoxogos: xogos de memoria visual. A música no cinema: películas bélicas.

JOSÉ DAVID

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (telenovelas). A música na publicidade: anuncios promocionando as comunidades autónomas. A música nos videoxogos: xogos tipo TETRIS. A música no cinema: películas de terror anteriores ós 80.

JOANA

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (series). A música na publicidade: anuncios de coches de alta gama. A música nos videoxogos: puzzles. A música no cinema: películas de terror dos 80 e 90.

JOAQUÍN

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (debuxos animados para os pequenos da casa). A música na publicidade: anuncios de perfumes caros para muller. A música nos videoxogos: clásicos dos 80. A música no cinema: películas posteriores ó ano 2000.

CRIS

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (anime). A música na publicidade: anuncios de colonia cara para home. A música nos videoxogos: clásicos dos 90. A música no cinema: película de superheroes.

LUIS

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (programas musicais).  A música na publicidade: anuncios de cosmética de alta gama para a muller. A música nos videoxogos: Super Mario Bros. A música no cinema: dramas.

ISMAEL

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (concursos). A música na publicidade: anuncios de electrodomésticos. A música nos videoxogos: Sonic. A música no cinema: películas orientais.

12/01/2015 10:52 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

GUIÓN DEL MUSICAL "MAMMA MIA!"

Cliqueando aquí accederéis al documento donde está el guión y las letras de nuestro musical "Mamma mia!"

Está totalemnte en gallego: las letras ya están corregidas por Hortensia Arcos, nuestra compañera y amiga de Lingua galega e literatura.

El guión está aún por corregir, pero para que los actores y actrices ya puedan ir avanzando colgamos esta versión previa.

23/12/2014 13:54 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Calendario de ensayos: 1ª y 2ª evaluación

20141127121050-teatral.jpg

Las coreografías Fixa este amor en min, Waterloo y Raíña dos bailaríns, que se ensayan como norma general en el salón de actos del Chivvite, se ensayarán los siguientes días:

(los días en negrita el salón de actos está ocupado, así que ya os iremos diciendo sobre la marcha dónde ensayamos, pero quedamos a la hora acordada en las escaleras de la entrada y ya hablamos)

a) MARTES:

2/12, 9/12, 16/12, 13/1, 20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 24/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 7/4, 14/4, 21/4

Horario: de 17 a 17:45h Fixa este amor en min

            de 17:45 a 18:45h Waterloo

b) MIÉRCOLES:

3/12, 10/12, 17/12, 14/1, 21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 25/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 8/4, 15/4, 22/4

Horario: de 16:45 a 17:45h Raíña dos bailaríns

27/11/2014 12:09 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Reparto teatral para "Mamma mia!"

20141127115944-teatro.jpg

En la reunión que tuvimos hoy en el recreo, establecimos quién interpretaba cada papel.

Como había más alumnas que papeles, pensé inicialmente en hacer que varias alumnas hicieran un mismo papel, pero tras madurar esa idea un poco y escuchar a las alumnas, que opinaban que era mejor una sola persona por papel, teniendo en cuenta que el público tiende a asociar la cara de la actriz al personaje, decidimos que hubiera una única alumna por cada papel, con la salvedad de Maruxa, un papel extensísimo y especialmente exigente.

Para Maruxa decidimos que hubiera dos alumnas, aunque en cada representación tan sólo actuaría una. De este modo, damos un respiro a la actriz que afronta el papel de protagonista, nos prevenimos en caso de indisposición y evitamos que peligre el musical, y permitimos que una persona más pueda disfrutar de ese papel tan goloso.

Para reforzar el compromiso de las dos actrices, y para que no haya ningún problema con el estreno, será el mismo día del estreno cuando decidamos quién actúa, tirando una moneda al aire. A partir de ahí, y teniendo en cuenta que las actuaciones serán siempre pares, irán alternándose.

Para el reparto, el orden de preferencia fue este:

1º.- Alumnos míos que sólo se apuntaran a teatro. Por ejemplo, Marlén García. Ella escogió papel (Sabela) sin entrar en sorteo.

2º.- Alumnos a los que no les doy clase y que sólo se apuntaron a teatro. Por ejemplo, Carlos Domínguez (Brais). Él escogió papel sin entrar en sorteo.

3º.- Por sorteo, todos los alumnos que aspiraran a un mismo papel y que, al menos, ya participaran en un número musical. 

El reparto quedó como sigue:

Maruxa (Iria Vázquez, 3º ESO C; María Ribao, 1º Bach B)

Sabela (Marlén García, 1º Bach C)

Aldara Rosalía (Nerea Reigada, 1º Bach C)

Carmiña (Concha Caneiro, 1º Bach C)

Noa (María José Miguélez, 1º Bach C)

Xiana (Iris Nicolino, 1º Bach C)

Xoán (Joseba Delgado, 1º Bach C)

Antón (Carlos Rodríguez, 3º ESO A)

Lois (Miguel Alves, 4º ESO B)

Brais (Carlos Domínguez, 1º Bach C)

Roi (Víctor Rodríguez, 4º ESO B)

Enhorabuena a los afortunados que salieron seleccionados en el sorteo.

A los demás, muchísimas gracias por vuestra participación e interés.

Os daré el guión en un máximo de quince días, y tendréis las Navidades para ir viendo vuestro papel.

A la vuelta, en enero, empezamos los ensayos teatrales.

26/11/2014 11:56 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de "Música 4º ESO", 1ª EVALUACIÓN

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2014-2015

 

MODELO DE EXAMEN – “MÚSICA 4º ESO”

1ª Evaluación

 

Nombre y apellidos: ______________________________________________

Curso y grupo: _________

 

TEORÍA (6 puntos)

 

1º.- La música en el cine: explica los siguientes términos: (0, 75 puntos)

 

MÚSICA DIEGÉTICA ______________________________________________

_______________________________________________________________

 

MÚSICA DIVERGENTE ____________________________________________

_______________________________________________________________

 

MÚSICA NO INTEGRADA __________________________________________

_______________________________________________________________

 

2º.- Inventa una escena cinematográfica en la que la música sea diegética, divergente, no integrada y de fondo. (0, 75 puntos)

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

3º.- Cita dos películas importantes de cada una de estas décadas: (0, 75 puntos)

 

Los años 20

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Los años 40

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Los años 60

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

4º.- Comenta lo que sepas sobre el cine que se hacía en Hollywood en la época dorada. (1 punto)

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

5º.- Define estos términos, ordenándolos cronológicamente por orden de invención: (2 puntos)

 

PALEÓFONO ____________________________________________________

_______________________________________________________________

 

MAGNETÓFONO_________________________________________________

_______________________________________________________________

 

GRAMOLA ______________________________________________________

_______________________________________________________________

 

GRAMÓFONO ___________________________________________________

_______________________________________________________________

 

PIANOLA _______________________________________________________

_______________________________________________________________

 

CASETTE ______________________________________________________

_______________________________________________________________

 

FONÓGRAFO____________________________________________________

_______________________________________________________________

 

ARCHIVO MIDI __________________________________________________

_______________________________________________________________

 

6º.- Lee este texto y coméntalo, relacionándolo con la teoría vista en clase: (0, 75 puntos)

 

“Para el compositor de música de conciertos, cambiar al medio del celuloide le tiende ciertas trampas especiales. Por ejemplo, la invención melódica, tan apreciada en la sala de conciertos, puede constituir una distracción en ciertas situaciones cinematográficas. Aun frasear a la manera del concierto, lo que subraya la independencia de las distintas líneas, puede ser toda una distracción si se aplica al acompañamiento de la pantalla. En la orquestación también hay sutilezas de timbre que resultan un desperdicio en la banda de sonido.”

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

PRÁCTICA (4 puntos)

 

7º.- AUDICIÓN:

 

a)    Representa con una gráfica las siguientes dos melodías: (0, 25 puntos)

 

 

 

 

 

 

b)    Analiza tímbrica y estructuralmente esta audición: (0, 75 puntos)1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º.- ANÁLISIS DE LETRAS: lee esta letra y responde a las preguntas que le siguen. (1 punto)

 

A mi primer amor lo conocí al nacer, Luz era su nombre.
Su poder enorme siempre me hizo ver la vida
tan lúcida y tan bella. Ella me enseñó a crecer
jugando a contar estrellas cada anochecer.
Creí enmudecer cuando Ilusión tocó mi corazón de adolescente,
me enamoré perdidamente,
era tan bonita, mi flor favorita, mi otra mitad.
Me dijo que los sueños también se hacen realidad.
Perdida en la ciudad vi a Indiferencia andando distraída,
cada día, sin saber que yo existía;
su mirada ausente entre la gente no me seducía,
demasiado fría. Algo me decía: "desconfía"
y mientras, Melancolía me quería con locura,
cada noche aparecía en mi cama medio desnuda y me abrazaba;
hurgaba entre mis cicatrices, yo sollozaba,
su piel no otorgaba días felices y la abandoné;
olvidé su hechizo y su regazo,
porque pronto conocí a Pasión, fue como un flechazo
unidos cada madrugada, mi amada,
siempre haciéndome el amor entre hojas de papel mojadas.

 

a)    ¿De qué trata la canción? (0, 25 puntos)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

b)    ¿Cuántas aparecen y cómo es cada una? (0, 75 puntos)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

 

9º.- ANÁLISIS DE ESCENAS: analiza esta escena cinematográfica, comentando el tipo de música que aparece y su función. (1 punto)

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

10º.- COMPOSICIÓN: compón un BLUES en fa mayor, con tres frases de cuatro compases cada una, y estructura armónica I-I-I-I, IV-IV-I-I, V-IV-I-I. (1 punto)

24/11/2014 11:09 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Ensayos de coreografías de Mamma mia!

20141124100333-mammamiastill2.jpg

Después de preguntar en cada grupo vuestras preferencias para ensayar, el horario inicial de ensayos queda como sigue:

MARTES

17-17:45h Fixa este amor en min (Lay all your love on me)

17:45-18:45h Waterloo

MIÉRCOLES

16:45-17:45h Raíña dos bailaríns (Dancing queen)

Si alguien no va a poder asistir a los ensayos, que venga a hablar conmigo cuanto antes, ya que empezaremos a poner faltas desde ya.

Ánimo artistas, que ya estamos en ello!!!

24/11/2014 10:02 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

NOVEDADES CON RESPECTO AL MUSICAL "MAMMA MIA!"

ATENCIÓN, PARTICIPANTES EN EL MUSICAL "MAMMA MIA!":

-COREOGRAFÍAS: La próxima semana empezamos los ensayos con Iria Otero Ferreira, en concreto los bailes de:

a) Raíña dos bailaríns (Dancing queen): todos los que se apuntaron

b) Waterloo: todos los que se apuntaron

c) y Fixa este amor en min (Lay all your love on me): (12 chicos)

3º ESO A (Gonzalo García, Joel Giménez, Carlos Rodríguez), 3º ESO B (Víctor Diéguez, Alejandro Levices, David Rodríguez), 4º ESO A (Avelino Carnero, Diego Casanova), 4º ESO C (Jossua Soto), 1º Bach A (José Dasilva), 1º Bach B (Adrián González), 1º Bach C (David Gil)

-CANCIONES A CORO: seguiremos perfeccionando estas semanas Cartos, cartos, cartos (Money, money, money), aprenderemos Váiseme entre os dedos (Slipping through my fingers) y Waterloo, y repasaremos las que ya hemos aprendido: Mamma mia!, Raíña dos bailaríns (Dancing queen) y Vai todo ó gañador (The winner takes it all).

-GRUPO DE TEATRO: El próximo miércoles 26 de noviembre, en el recreo, quedamos en el Aula de Música 2 para repartir los papeles teatrales y, en función de quién haga cada personaje, repartiremos las coreografías pendientes.

Normas para participar en este musical: después de escuchar algunas quejas y propuestas de mejora, hemos decidido que las normas para poder actuar en este musical son las siguientes:

1º.- Hay que venir a ensayar y ser puntual.

2º.- Pasaremos dos listas en cada ensayo, la primera a los 10 minutos de empezar. Quien no esté apuntado en las dos listas tendrá falta en ese día.

3º.- Tan sólo se permitirá un 20% de faltas de asistencia. Quien se pase quedará fuera del musical.

4º.- Cuanto mayor sea tu papel en el musical, a más ensayos tendrás que venir.

5º.- Tu tiempo es igual de importante que el de tus compañeros.

6º.- Por supuesto, las faltas justificadas no computarán.

 

Los criterios de selección de personal en cada número han sido los siguientes:

1º.- En primer lugar, me aseguré de que todos y cada uno de mis alumnos realizaban al menos una cosa en el musical.

2º.- He tenido especial cuidado con aquellos que ya están en 1º Bachillerato y que ya han participado en los otros dos musicales, tanto si siguen siendo mis alumnos como si ya no: se trata de alumnos con más experiencia que pueden agilizar los ensayos, y que en cualquier caso están en su último año con nosotros (me refiero a los musicales).

3º.- Cuando un alumno se ha apuntado en menos listas que otro, le he dado preferencia, de manera que quien se apuntó en todas las listas ha quedado para el final. De este modo, garantizo que nadie se queda fuera y que quien está dispuesto a actuar en cualquier número ayuda con su generosa disposición.

4º.- Una vez que todos mis alumnos están apuntados en al menos una lista, he ido apuntando a los alumnos a los que no les doy clase pero están igualmente interesados en participar.

5º.- Como hay menos chicos apuntados que chicas, ningún chico ha tenido que "disputarse" ningún papel. En el caso de las chicas, aún ahora tengo ciertos papeles en duda, pero lo solucionaremos en la reunión del próximo miércoles.

6º.- Una vez que todo el mundo está apuntado en algo, he ido escogiendo quién repite en función del conocimiento que tengo de vosotros: aquellos a quienes he oído cantar o actuar hacéis más de un número. Sé que esto puede perjudicar a los alumnos a quienes no conozco, pero me parece lo más sensato y, uses el sistema de selección que uses, siempre habrá beneficiados y perjudicados.

7º.- No acepto el sistema de cásting que algunos alumnos reivindican: esto es un trabajo escolar, no profesional, y no acepto que un alumno tenga que pasar el mal trago de prepararse una canción o un personaje para disputárselo con otro alumno. Eso no responde al espíritu que yo quiero que se respire en nuestro musical. Si somos muchos, habrá que repartir mejor el bacalao, pero nadie va a pisotear a nadie por un papel. Aquí no.

Ánimo, artistas, que esto va viento en popa!!!

El show debe continuar

19/11/2014 10:23 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Letras del musical Mamma mia! traducidas al gallego

<_script type="text/javascript" src="//e.issuu.com/embed.js" async="true">

Ya hemos terminado la tarea de traducción al gallego de los temas que formarán parte de nuestra versión de Mamma mia!

Isabel Cota (profe de inglés) y un servidor nos lo hemos pasado en grande traduciendo del inglés esta selección de canciones, tan divertidas como alocadas y, muchas veces, carentes de profundidad. Pero esa es la idea, pasarlo en grande bailando música de los setenta.

Agradecemos muy encarecidamente a nuestra compañera Hortensia Arcos, profesora de Lingua galega e literatura, su colaboración al revisarlas y corregirlas.

El musical sigue en curso.

13/11/2014 17:24 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Un anuncio navideño muy cinematográfico

20141113164452-imagen-bombo-loteria.jpg

Resulta llamativo ver lo mucho que se lo han currado este año en el anuncio de la lotería de Navidad, sobre todo después del estrepitoso fracaso del año pasado, y como es de justicia reconocer el mérito cuando se ve, aquí hago mi particular reconocimiento.

Hay siete anuncios que cuentan, desde siete perspectivas diferentes, cómo ha reaccionado un barrio ante el "aterrizaje" del premio gordo de Navidad: desde la señora que vende la lotería hasta el banquero-buitre que sigue el rastro del dinero incluso cuando sus empleados están de vacaciones, pasando por el dueño de un bar, el banquero al que le debe una mensualidad y ya cuenta los minutos para desahuciarlo, la camarera, unos clientes ya mayores o el típico vecino que justo ese año no la compró, ya fuera por despiste o porque las cosas no están como para pagar 20 euros por un trozo de papel que casi nunca devuelve nada más que decepción y alegrías ajenas.

Aunque el fin último del conjunto de anuncios no es otro que forzarnos a comprar un boleto, hay en él algo mágico, algo especial, entrañable: la idea de que por muy mal que vayan las cosas, si tienes cerca a alguien que te quiera, con un golpe de suerte todo puede cambiar a mejor. Es cierto que el dinero no da la felicidad, pero (¡qué demonios!) con un premio como el de la lotería se le quitan a uno muchas penas, y lo que es peor: cuando te hace falta dinero urgentemente es imposible que seas feliz.

Estos son los enlaces a los siete anuncios, cada uno con su propio título. Podéis verlos en cualquier orden, de hecho es mejor que los veáis todos un par de veces, ya que al repetirse las personas en todos los vídeos cuando ves el más largo de todos adquiere muchos más matices:

Vídeo nº 1: Si tú supieras

Vídeo nº 2: El secreto

Vídeo nº 3: Beautiful

Vídeo nº 4: La carpeta

Vídeo nº 5: No siempre se gana

Vídeo nº 6: La llamada

Vídeo nº 7: No te lo pierdas

Mis alumnos de "Música" de 1º Bachillerato y de 4º ESO tienen la siguiente tarea voluntaria, al hilo del anuncio:

a) Analiza en cada caso el punto de vista seleccionado (qué información aporta al mundo recreado por el conjunto de los siete spots publicitarios, de qué enfoque se parte, con qué premisas culturales / económicas / sociales...)

b) Qué emociones busca provocar en el espectador cada uno de los siete vídeos, y de qué recursos visuales se sirve para ello (movimientos de cámara, planos, efectos...)

c) Comenta la naturaleza de la banda sonora (diegética / extradiegética, integrada / no integrada, convergente / divergente, de primer plano / de fondo) así como el papel que desempeña la música en cada anuncio.

d) Comenta el uso de los silencios y la no-música: ¿cuándo y para qué se utiliza?

13/11/2014 16:43 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Alumnado participante en el musical Mamma mia: grupos de trabajo

A) EQUIPO ARTÍSTICO

- Grupo de teatro (7 alumnos y 30 alumnas) INCONCLUSO - PENDIENTE DE OTRA REUNIÓN (FALTAN PAPELES POR ASIGNAR)

Maruxa (= Donna): Sabela Domínguez (1º Bach B) / Iria Vázquez (3º ESO C) / Concha Caneiro (1º Bach C) / Marta Carnero (1º Bach A)

Sabela (= Sophie): Marlene García (1º Bach C) / Lara Deprada (1º Bach C) / Helena Pousada Godás (3º ESO A) 

Brais (= Sky): Carlos Domínguez (1º Bach C)

Carmiña (= Rosie, a amiga solteirona): Janira Freitas (1º Bach B) / María Ribao (1º Bach B) / Belén Álvarez (1º Bach C)

Aldara Rosalía (= Tanya, a amiga divorciada 3 veces): Marta Fernández Nicolino (1º Bach B) / María Araújo (1º Bach C) / Laura Guerra (3º ESO A)

Xoán (= Sam, arquitecto vigués e posible pai da noiva): 

Antón (= Harry, banqueiro e posible pai da noiva): Joseba Delgado (1º Bach C) / Carlos Rodríguez (3º ESO A)

Lois (= Bill, escritor aventureiro e posible pai da noiva) Jose Antonio Zubiela (1º Bach B) / David Gil (1º Bach C)

Roi (= Pepper, camareiro): Víctor Rodríguez (4º ESO B)

Noa (= Ali, amiga da noiva): Verónica López (1º Bach B)

Xiana (= Lisa, amiga da noiva): Iris Nicolino (1º Bach B)

- Grupo de coreografías

a) Coreografías secundarias (integradas en una escena)

Cartos, cartos, cartos: PENDIENTE

Mamma mia! (versión corta): PENDIENTE

Fixa este amor en min: (12 chicos) 3º ESO A (Gonzalo García, Joel Giménez, Carlos Rodríguez), 3º ESO B (Víctor Diéguez, Alejandro Levices, David Rodríguez), 4º ESO A (Avelino Carnero, Diego Casanova), 4º ESO C (Jossua Soto), 1º Bach A (José Dasilva), 1º Bach B (Adrián González), 1º Bach C (David Gil)

b) Coreografías principales (independientes o grabadas)

Raíña dos bailaríns: tod@s l@s alumn@s que se apuntaron (30 alumnos y 73 alumnas)

Voulez-vous: PENDIENTE

Sabe a túa nai?: CHICA SOLISTA (1º Bach C: Cris Niño), CHICO SOLISTA (4º ESO C: Jossua Soto), CHICOS COREOGRAFÍA (16): 3º ESO A (Gonzalo García), 3º ESO B (Víctor Diéguez, Alejandro Levices, David Rodríguez), 3º ESO C (Víctor Pérez, Sergio Pérez, Alfonso Seoane), 4º ESO A (Miguel Alves, Avelino Carnero, Diego Casanova), 1º Bach B (Jose Antonio Zubiela), 1º Bach C (Manuel Alonso, David Añel, David Gil, Joaquín Limia, Luis Salgado)

Waterloo: tod@s l@s alumn@s que se apuntaron.

Mamma mia! (versión larga): tod@s l@s alumn@s que se apuntaron.

- Grupo de instrumentistas (Obertura, 5 alumnas y 5 alumnos) 

María Romero (1º Bach B): flauta travesera y guitarra.

Andrea Pérez (1º Bach A): guitarra.

Sergio Pérez (3º ESO C): flauta dulce y piano.

Antonio Porto (3º ESO C): trompeta.

Carlos Rodríguez (3º ESO A): piano.

Iria García (3º ESO A): piano.

Gonzalo García (3º ESO A): percusión, flauta y whistle.

Alba Rodríguez (1º Bach B): violín.

Belén Álvarez (1º Bach C): piano.

Joaquín Limia (1º Bach C): saxo alto, saxo electrónico.

Patricia Porto (2º Bach C): saxo alto.

Sabela Domínguez (1º Bach B): saxo soprano.

- Grupo de cantantes solistas (11 alumnos y 18 alumnas) 

Eu soño con esta canción (= I have a dream): Marta Espírito Santo (2º ESO A)

Cari, cari (= Honey, honey): Isabel Aguiar (1º Bach C) y Janira Freitas (1º Bach B)

Cartos, cartos, cartos (= Money, money, money): Noa Fernández (4º ESO C)

Mamma mia! (= Mamma mia!): Janira Freitas (1º Bach B)

Chiquitita (= Chiquitita): Iris Nicolino (1º Bach B) y María Ribao (1º Bach B)

Raíña dos bailaríns (= Dancing queen): Sara Lucía Valencia (4º ESO D), Lara Vilela (3º ESO A) y Jasmín Fernández (4º ESO B)

Fixa este amor en mín (= Lay all your love on me): Joaquín Limia (1º Bach C) y Sabela Domínguez (1º Bach B)

Super trouper (= Super trouper): Nerea Bouzas (1º Bach C), María Romero (1º Bach B) y Sabela Domínguez (1º Bach B)

Dame! Dame! Dame! (= Gimme! Gimme! Gimme!): coro

Voulez-vous (= Voulez-vous): coro

Dámelo ( rap): Abel López (1º Bach C)

S. O. S. (= S. O. S.): Jorge Álvarez (1º Bach C) y Laura Lope-Garnica (4º ESO C)

Ese agosto (= Our last summer): Ismael Suárez (1º Bach C), Adrián González (1º Bach B), Jose Antonio Zubiela (1º Bach B) y Verónica López (1º Bach B)

Sabe a túa nai? (= Does your mother know?): Helena Pousada (3º ESO A) y Gonzalo García (3º ESO A)

Váiseme entre os dedos (= Slipping through my fingers): Nerea Bouzas (1º Bach C) y María Romero (1º Bach B)

Vai todo ó gañador (= The winner takes it all): Sabela Domínguez (1º Bach B)

Waterloo (= Waterloo): Sergio Pérez (3º ESO C), Joel Giménez (3º ESO A), Carlos Rodríguez (3º ESO A), Christian López (4º ESO D), Aitana Fernández (4º ESO A), María José Miguélez (1º Bach C), Nerea Limia (3º ESO A) y Sara Lucía Valencia (4º ESO D)

- Grupo de coro (44 alumnos y 65 alumnas) 

2º ESO A (Patricia Braga, Marta Fernández)

2º ESO B (Nerea Diéguez, Laura Fernández)

3º ESO A (Gonzalo García, Joel Giménez, Sara Guerra, Nerea Limia, Lois Losada, Sara Portela, Helena Pousada, Brais Prieto, David Rodríguez, Carlos Rodríguez, Lara Vilela)

3º ESO B (Jorge Aires, Rubén Alfonso, Alexander Alonso, Laura Álvarez, Ana Carnero, Noemí Danta, Laura Diéguez, Elia Dopeso, Marco Fernández, Alfredo Fragueiro, Álvaro González, Noelia Morais, Alicia Paz, Ester Rodríguez, Nerea Sola, Alba Vázquez)

3º ESO C (Paula Martínez, Víctor Pérez, Sergio Pérez, Antonio Porto, Anxo Rodríguez, Andrea Rodríguez, Xiana Rolán, Ana Salgado, Antía Salgado, Alba Sanín, Alfonso Seoane, Aarón Vaamonde, Iria Vázquez, Noel Vázquez, David Vicente, Saioa Zozaya)

3º PDC (Paula Castro)

4º ESO A (Noelia Adegas, Miguel Alves, Alejandro De Lorenzo, Tania Eduardo, Aitana Fernández)

4º ESO B (Isabel Alonso, Belén André, Jasmín Fernández, Víctor Rodríguez)

4º ESO C (Noa Fernández, Laura Lope-Garnica, Jossua Soto)

4º ESO D (Víctor Blanco, Lucía De Sousa, Melanie De Toro, Claudia Diéguez, Camelia Iorga, Christian López, Pablo Losada, Daniel Rodríguez, José Salgado, Sara Lucía Valencia)

1º Bach A (Marta Cid, José Dasilva, Iago Lombao, Lucía Palomanes, Alba Parada, María Romero)

1º Bach B (Iván Da Concepción, Alfonso Dasairas, Sabela Domínguez, Natalia Dos Santos, Marta Fernández, Janira Freitas, María Gallego, Adrián González, Ángela Lamas, Verónica López, Iris Nicolino, Iria Prieto, María Ribao, Alba Rodríguez, María Romero, Jose Antonio Zubiela)

1º Bach C (Isabel Aguiar, Manuel Alonso, Belén Álvarez, Jorge Álvarez, David Añel, María Araújo, Nerea Bouzas, Huiji Chen, Lara Deprada, Carlos Domínguez, Jose David Gil, Joana González, Joaquín Limia, María José Miguélez, Cristina Niño, Nerea Reigada, Luis Salgado, Ismael Suárez)

2º Bach B (Nayim González).

B) EQUIPO TÉCNICO       

- Grupo de decoración, maquillaje y vestuario (23 alumnas y 22 alumnos)

2º ESO D (Lucía Martín)

3º ESO A (Brais Dobarrio, Iria García, Sara Guerra, Laura Guerra, Lois Losada, Leticia Lozano, Guzmán Pazos, Brais Prieto, Daniel Pérez, David Rodríguez, Eduardo Salgado)

3º ESO B (Iñaki Fernández, Raúl García, Ester Rodríguez)

3º ESO C (Ana Manso, Paula Martínez, Víctor Pérez, Sergio Pérez, Antonio Porto, Alba Rodríguez, Anxo Rodríguez, Xiana Rolán, Antía Salgado, Ana Salgado, Alfonso Seoane, Aarón Vaamonde, David Vicente, Saioa Zozaya)

4º ESO A (Laura Fernández)

4º ESO B (Isabel Alonso, Ivana Rivera, Víctor Rodríguez)

4º ESO C (Noa Pérez, Sara Rodríguez)

4º ESO D (Camelia Iorga, Christian López, Pablo Losada, Lucía De Sousa, Claudia Diéguez, Daniel Rodríguez)

1º Bach B (Iván Da Concepción)

1º Bach C (Nerea Bouzas, María Araújo)

- Grupo de iluminación y sonido (5 alumnas y 16 alumnos)

2º ESO D (Lucía Martín)

3º ESO A (Miguel Gómez, Xurxo Gómez, Daniel Pérez, Brais Prieto, David Rodríguez, Eduardo Salgado)

3º ESO B (Adrián Arias, Iñaki Fernández, Raúl García)

3º ESO C (Víctor Pérez, Sergio Pérez, Aarón Vaamonde, David Vicente)

4º ESO D (Lucía De Sousa, Claudia Diéguez, Camelia Iorga, Christian López, Pablo Losada, Daniel Rodríguez)

1º Bach B (Iván Da Concepción)

12/11/2014 10:02 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para la 1ª evaluación para mis alumnos de "Música" de 3º ESO

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2014-2015

 

EXAME DE “MÚSICA 3º ESO” – 1ª Avaliación

 

Nome e apelidos: ________________________________________________

Curso e grupo: _________

 

TEORÍA (6 puntos)

 

UNIDADE 1: A MÚSICA NA ANTIGÜIDADE E NA IDADE MEDIA.

 

1º.- Elixe unha destas cuestións: (1 punto)

 

a)     Apolo e Dionisio: o apolíneo e o dionisíaco na arte. Defíneos. Explica a evolución dos períodos artísticos segundo esta dualidade conceptual.

 

b)     O mito de Orfeo e Eurídice. A teoria aristotélica do éthos: explícaa e relaciónaa co mito.

 

2º.- Elixe unha destas cuestións: (1 punto)

 

a)     Características do canto gregoriano.

 

b)     O octoechos latino: debuxa o cadro.

 

3º.- Elixe unha destas cuestións: (1 punto)

 

a)       O amor cortés na lírica medieval. Características e expansión do trobadorismo.

 

b)       A primitiva polifonía medieval: formas. Ars antiqua: escolas de Notre Dame e San Marcial de Limoges. Compositores.

 

4º.- Define estes termos: (1 punto)

 

XOGRAR _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

PASTORELA __________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

MOTETE ISORRÍTMICO _________________________________________________

___________________________________________________________________

 

TALEA ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

CANTIGA DE AMIGO ___________________________________________________

____________________________________________________________________

 

LADAÍÑA ____________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

DOBRE AULÓS ________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

GOLIARDO ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

UNIDADE 2: A MÚSICA NO RENACEMENTO.

 

5º.- Elixe unha destas cuestións: (1 punto)

 

a)     A música instrumental no Renacemento: xéneros e formas.

 

b)     Principais cambios do Renacemento. Relevancia de 1492.

 

6º.- Define estes termos: (1 punto)

 

TIORBA _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

FROTTOLA ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

RICERCARE __________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

VILANCICO __________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

GALLARDA __________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

MADRIGAL __________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

MOTETE ____________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

CONSORT DE VIOLAS _________________________________________________

____________________________________________________________________

 

PRÁCTICA (4 puntos)

 

7º.- AUDICIÓN: (2, 25 puntos)

 

a)     Debuxa 2 gráficas que se axusten ás 2 liñas melódicas escoitadas. (0, 5 puntos)

 

b)     Identifica e clasifica os seguintes 2 instrumentos da orquesta. (0, 5 puntos)

 

c)     Completa o seguinte cadro, atendendo ás audicións propostas: (1, 25 puntos)

 

TÍTULO DA AUDICIÓN

AUTOR

ÉPOCA

TÍMBRICA

TEXTURA

CARACTERÍSTICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º.- ANÁLISE DE LETRAS:

Le esta letra e responde as seguintes cuestións. (0, 75 puntos)

 

“La ciudad…
En este mismo instante alguien se despierta en la ciudad
y alguien cierra sus ojos para dormir o para soñar o simplemente para no ver su realidad
.
Alguien espera en una esquina, y alguien camina sin rumbo calle abajo.
Una pareja discute y un ejecutivo corre hacia su puesto de trabajo.
En este mismo instante alguien se besa bajo la tenue luz de una farola.
Alguien mata y guarda su pistola una mujer enciende su gramola
y aquella antigua canción no la hace sentir tan sola
.
Un anciano dice "hola", y un recién nacido dice "adiós" o "hasta nunca" o "hasta siempre"
mientras alguien de repente siente que una vida crece dentro de su vientre.
Una chica se despide de su novio en un andén
mientras se sube a ese tren que acelera trepidante.
Alguien distante bucea en vasos de vodka, uno tras otro y otro y otro y ya van doce.
Una niña se mira al espejo y apenas se reconoce.”

 

a)     De que trata a canción? A que estilo pertence? Xustifica a túa resposta.

 

b)     Comenta o fragmento en negrita.

 

c)     Comenta o fragmento en cursiva.

 

9º.- COMENTARIO DE TEXTO: partindo do texto proposto, responde as seguintes cuestións: (0, 5 puntos)

 

“Cando evoco as bágoas que verquín ante as cancións da túa igrexa [...], conmovido non polo canto, senón polo que se canta, [...] entón recoñezo a utilidade deste gran costume. [...] Sen embargo, cando ocorre que me sinto máis conmovido polo canto que polo que se canta, confésome a min mesmo que pequei dun xeito criminal e entón quixera non ter oído ese canto.” (San Agustín, Confesións, X, Cap. 33)

 

a)     Ponlle un título que resuma o seu contido. (0, 25 puntos)

 

b)     Di a qué tema pertence, e relaciónao coa teoría vista en clase. (0, 25 puntos)

 

10º.- TRANSCRICIÓN DE GREGORIANO: transcribe o seguinte tetragrama de canto gregoriano á notación actual.

06/11/2014 12:34 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Proyección de la película Mamma mia

20141105161713-mamma-mia-l.jpg

Para que todos nuestros alumnos puedan hacerse una idea del argumento y escenas musicales de Mamma mia, hoy proyectaremos la versión de cine de 2008.

De este modo, los alumnos podrán conocer los enredos de Sophie, el carácter de Donna, el pasado que compartió con sus tres pretendientes en aquel verano tan loco y cómo la música y la amistad ayudan a vencer las embestidas del tiempo.

A disfrutar con la música de ABBA!!!

05/11/2014 16:07 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Unidad 2: Historia del pop-rock español en los 60

20141103101847-pop-espanol-60-s-70-s.jpg

Cliqueando en estos enlaces accederéis a los cinco artículos en los que volqué la información y audiciones de este tema.

1/5    2/5    3/5    4/5    5/5

SELECCIÓN DE TEMAS 

Perdóname, Dúo Dinámico

Black is black, Los Bravos

La Bamba, Los Estudiantes

La chica ye-yé, Concha Velasco

Cuéntame, Fórmula V

El río, Miguel Ríos

Los chicos con las chicas, Los Bravos

Get on your knees, Canarios

Oh Lord, why Lord, Pop Tops

El silencio es oro, Los Ángeles,

Vuelvo a Granada, Miguel Ríos

Rosas en el mar, Massiel

El baúl de los recuerdos, Karina

03/11/2014 10:17 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Cantando fórmulas matemáticas

Después de disfrutar como enanos escuchando "Tales de Mileto", de Les luthiers, cuyo vídeo podéis ver en el encabezamiento de este artículo, propuse a mis alumn@s de Música de 4º PDC y 1º Bachillerato el siguiente reto: 

utilizando como letra de la canción casi exclusivamente el enunciado del Teorema de Pitágoras, crea una canción perteneciente al estilo musical que te toque en suerte y cántanosla dentro de tres semanas.

Yo hice un ejemplo en gospel, basándonme en la famosísima "Oh when the saints", e invité a mis alumn@s a que la cantasen conmigo con palmas haciendo dos pautas rítmicas diferentes y a dos voces, con la siguiente letra: 

(ORIGINAL)

Oh when the saints,

oh when the saints,

oh when the saints go marching in,      

oh when the saints go marching in, 

oh when the saints go marching in.

(VERSIÓN DE GOSPEL)

"La suma del

cuadrado de

los dos catetos es igual

al "cuadrao" de la hipotenusa,

Pitágoras estás "sembrao"."


Estos son los estilos que sorteé:

 

ESPIRITUAL NEGRO
BLUES
ROCKABILLY
COUNTRY
HEAVY METAL
TANGO
VALS
POP
MUÑEIRA
HIP HOP
REGGAE
CANTAUTOR
ÓPERA

 

Seguro que me dejan boquiabierto. ¡¡¡¡Ya estoy deseando escucharlos!!!!

30/10/2014 16:07 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para la 1ª evaluación para mis alumnos de "Música" de 1º bachillerato

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2014-2015

 

MODELO DE EXAME DE “MÚSICA”

1º BACHARELATO – 1ª AVALIACIÓN

 

Nome e apelidos: ________________________________________________

Curso e grupo: ___________

 

TEORÍA: (6 puntos)

 

UNIDADE Nº 1: A EXPRESIÓN VOCAL. A VOZ. TIPOS VOCAIS. HIXIENE.

 

1º.- Escolle unha destas preguntas e contéstaa: (1 punto)

 

a)     Debuxa o aparato fonador e as súas partes máis importantes. Explica o proceso de fonación e reflexiona sobre a súa relevancia para o fenómeno musical.

 

b)    Debuxa o aparato auditivo e as súas partes máis importantes. Explica o proceso de audición e reflexiona sobre a súa relevancia para o fenómeno musical.

 

2º.- Di se os seguintes enunciados son verdadeiros ou falsos e xustifica a resposta: (1 punto)

 

a)     A respiración clavicular é a mellor para cantar.

 

b)    Fumar e beber bebidas frías é perxudicial para as cordas vocais.

 

c)     É saudable limpar as orellas cós bastoncillos de algodón despois de ducharse.

 

d)    Utilizar cascos para escoitar música facilita a destreza auditiva.

 

3º.- Define as seguintes palabras, vistas en clase: (2 puntos)

 

AMUSIA ______________________________________________________

________________________________________________________________

 

ACÚFENO _________________________________________________________

________________________________________________________________

 

SÍNDROME DE WILLIAMS ___________________________________________

________________________________________________________________

 

RESPIRACIÓN INTERCOSTAL ________________________________________

_______________________________________________________________

 

OÍDO ABSOLUTO _________________________________________________

________________________________________________________________

 

CONTRATENOR ____________________________________________________

_________________________________________________________________

 

COLORATURA _____________________________________________________

________________________________________________________________

 

CASTRATI ________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

UNIDADE Nº 2: A MÚSICA POPULAR URBANA NACIONAL NOS 50-70.

 

4º.- Escolle unha destas preguntas: (1 punto)

 

a)     A música que se escoitaba en España nos anos 50.

 

b)    A canción protesta e os cantautores dos 70.

 

5º.- Define e sitúa as seguintes palabras / grupos no seu contexto: (1 punto)

 

SILBADOR ________________________________________________________

________________________________________________________________

 

CHICA YE-YÉ _____________________________________________________

__________________________________________________________________

 

CIRCO PRICE ____________________________________________________

________________________________________________________________

 

BILLY CAFARO ___________________________________________________

________________________________________________________________

 

LOS PEKENIKES ________________________________________________

______________________________________________________________

 

LOS LLOPIS ___________________________________________________

____________________________________________________________

 

LOS MUSTANG ________________________________________________

_____________________________________________________________

 

LOS SIREX ___________________________________________________

_____________________________________________________________

 

LOS CANARIOS ________________________________________________

____________________________________________________________

 

LOS ESTUDIANTES _____________________________________________

_____________________________________________________________

 

PRÁCTICA: (4 puntos)

 

6º.- Audición: (2, 25 puntos)

 

a)     Identifica e clasifica os seguintes 2 instrumentos da orquesta. (0, 5 puntos)

 

b)    Fai un debuxo que represente as 2 melodías que escoitarás a continuación. (0, 5 puntos)

 

c)     Identifica a seguinte audición (título e grupo), e indica a súa estrutura e tímbrica. (0, 75 puntos)

 

d)    Identifica os 2 seguintes tipos vocais, situándoos no conxunto de tipos vocais. (0, 5 puntos)

 

7º.- Análise de letras: (0, 75 puntos)

 

Le a seguinte letra, e responde a dúas das preguntas que a seguen:

 

“Mi padre es el sol, mi madre la luna,
mi hermano es el viento y el planeta tierra mi cuna,
mis únicos hijos son las frases que me invento
y mi mayor regalo es vivir este momento
en el que siento que callar es un pecado capital:
en la capital del pecado me quieren decapitar

y aunque quisiera criar a mis hijos en un cuento de hadas
sé que el mundo se acaba y no les quedara nada.
Serán ratas si la cloaca les maltratara
la ciudad clavará su aguja y nadie aplacará
el odio que les empuja, no habrá nada, solo brujas,
mientras los niños ricos viajarán en su burbuja
de lujo, de arrogancia infalible.
Yo vengo de un lugar donde decían que triunfar era imposible
Nach otro juglar en la jungla jugando a ser libre,
Nach otro juglar jugando a juzgar al que juzga impasible
.
Y esos MC’s tan increíbles cuando escriben
no, no hacen ciencia, no describen lo que viven
solo calcan actitudes de alguien que quieren ser.”

 

a)     Comenta o fragmento en negriña. Que figura literaria destaca aí?

 

b)    Comenta o fragmento en cursiva. Que figura literaria destaca aí?

 

c)     Comenta este texto: que di? que critica? como se posiciona?

 

8º.- Composición: (1 punto)

 

Escolle unha opción:

 

a)     Compón un blues de tres frases musicais, cada unha de 4 compases. En Fa maior, compás de 4/4, estrutura harmónica: I-I-I-I, IV-IV-I-I, V-IV-I-I. So podes usar notas reais, sen repetir ningún compás.

 

b)    Compón unha canción con estrutura pregunta-resposta. En Sol maior, compás de ¾, estrutura harmónica: I-I-IV-V, I-IV-V-I. 

30/10/2014 11:10 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Alumnado participante en nuestro nuevo musical: "Mamma mia"

20141016161543-mamma-mia-cartel.jpg

Esta es la lista de personas a las que no doy clase pero que se han apuntado para colaborar con mis alumn@s de Música de 3º ESO (60 alumn@s más), 4º PDC (10 alum@s más) y 1º Bachillerato (28 alumn@s más).

Alumn@s que cantan (31)

-2º ESO A (Patricia Braga, Marta Fernández), 3º PDC (Paula Castro), 4º ESO A (Noelia Adegas, Miguel Alves, Alejandro De Lorenzo, Tania Eduardo, Aitana Fernández), 4º ESO B (Isabel Alonso, Belén André, Jasmín Fernández, Víctor Rodríguez, Daniel Sousa, Antonio Teixeira), 4º ESO C (Noa Fernández, Laura Lope-Garnica, Jossua Soto), 1º Bach A (Iago Lombao, Lucía Palomanes, Alba Parada, María Romero), 1º Bach B (María Gallego, Ángela Lamas, Iria Prieto), 1º Bach C (Jorge Álvarez, Nerea Bouzas, Huiji Chen, Carlos Domínguez, María José Miguélez, Nerea Reigada), 2º Bach B (Nayim González).

Alumn@s que bailan (52) 

-1º ESO A (Natalia Gallego), 1º ESO B (María Cabrera, Laura Domínguez), 1º ESO C (Laura González), 2º ESO A (Patricia Braga, Marta Fernández), 3º PDC (Paula Castro, Sofía José), 4º ESO A (Noelia Adegas, Miguel Alves, Avelino Carnero, Diego Casanova, Alejandro De Lorenzo, Tania Eduardo, Aitana Fernández, Laura Fernández, Carla Gómez), 4º ESO B (Isabel Alonso, Belén André, Daniela Costa, Jasmín Fernández, Ana Regueiro, Ivana Rivera, Víctor Rodríguez, Paula SeoaneDaniel Sousa, Antonio Teixeira), 4º ESO C (Daniela Domínguez, Noa Fernández, María Pérez, Noa Pérez, Carolina Salgado, Jossua Soto), 1º Bach A (Mercedes Castro, María Gallego, Iago Lombao, Lucía Palomanes, Alba Parada, Andrea Pérez, María Romero), 1º Bach B (Alba Hernández, Iria Prieto, Ángela Lamas), 1º Bach C (Laura Benito, Concha Caneiro, Carlos Domínguez, María José Miguélez, Miriam Penelas, Nerea Reigada, Lelia Rodríguez, Cristina Salgado, Adrián Teixeira).

Alumn@s que se apuntan a teatro, decoración, luces, etc (33)

-2º ESO A (Patricia Braga, Marta Fernández), 2º ESO D (Lucía Martín), 3º PDC (Paula Castro), 4º ESO A (Miguel Alves, Alejandro De Lorenzo), 4º ESO B (Isabel Alonso, Belén André, Ivana Rivera, Víctor Rodríguez, Daniel Sousa, Antonio Teixeira), 4º ESO C (Noa Fernández, Laura Lope-Garnica, Noa Pérez, Julene Rodríguez, Sara Rodríguez), 1º Bach A (Iago Lombao, Lucía Palomanes, Alba Parada, María Romero), 1º Bach B (Joseba Delgado, María Gallego, Ángela Lamas), 1º Bach C (Laura Benito, Concha Caneiro, Carlos Domínguez, María José Miguélez, Miriam Penelas, Nerea Reigada, Lelia Rodríguez).

Este año seremos una auténtica multitud, muchas gracias por vuestras ganas de trabajar y por vuestra receptividad. Tendremos que organizarnos especialmente bien.

Si falta algún nombre o hay algún error en esta lista, avisadme para que lo corrija. Tened en cuenta que somos muchos y es posible que se me traspapele algún nombre. Pido disculpas por adelantado.

Haremos una primera reunión el próximo miércoles 29 de octubre en el recreo, en el Salón de actos del Instituto.

Allí daremos las directrices (guión, distribución por grupos, ensayos, etc) para empezar a trabajar en el musical. No faltéis: pasaremos lista.

¡¡¡Nos vemos!!!

16/10/2014 16:15 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Gag sobre fobias, actividades musicales a partir de él

Cliqueando aquí accederéis al texto que representan teatralmente en el vídeo los actores.

Dándole a la opción "subtítulos" podréis también disfrutar del vídeo leyendo lo que dicen.

La propuesta que hago a mis alumnos de "Música" de 1º bachillerato y de 4º PDC es la siguiente:

a) utilizando como guión el texto que representan los actores, filma o representa en directo ese sketch junto a otros compañeros de clase, utilizando como fondo la música que más creas que se adapta a cada situación; puedes hacerlo en castellano o gallego; se valorará el cuidado en los pequeños detalles (iluminación, vestuario, escenificación, teatralidad...);

b) convierte este "cortometraje" en una canción, utilizando el estilo que más te guste o que mejor se adapte a la situación planteada.

10/10/2014 12:53 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Apuntamentos de cinema: planos, ángulos, movementos de cámara

20141009122416-movientos-de-camara.jpg

 

VÍDEOS INTRODUCTORIOS

Exemplos de planos 

Planos e movementos de cámara: (xeral

6 Planos básicos 

O plano cinematográfico e outras técnicas 

6 Ángulos de cámara 

PÁXINA con información de interese (esquema coa información abaixo)

A) ENCADRES

         - Gran plano xeral
         - Plano xeral
         - Plano conxunto
         - Plano enteiro
         - Plano americano
         - Plano medio
         - Plano medio curto
         - Primeiro plano
         - Primerísimo primeiro plano
         - Plano detalle

B) ANGULACIÓN

         - Plano zenital
         - Plano picado
         - Plano contrapicado
         - Plano nadir
         - Plano dorsal (plano semisubxectivo)
         - Escorzo (conversacións)
         - Perfil (plano lateral)
         - Frontal (plano normal, plano neutro)
         - Flip over (180º, xiro sorpresa)
         - Plano holandés (plano aberrante)

C) PUNTO DE VISTA

         - Plano obxectual
         - Plano subxectivo
         - Plano subxectivo-voyeur
         - Planos indirectos

D) MOVEMENTOS DE CÁMARA

         - Cámara en man
         - Pan descriptiva
         - Travelling do descubremento
         - Travelling presentación progresiva
         - Travelling de seguimento
         - Travelling retro
         - Travelling avant
         - Travelling aéreo
         - Travelling circular
         - Steadycam interdependencia (cámara enganchada na cintura)
         - Plano de rotación
         - Movementos grúas

E) PLANOS ESPECIAIS
 
         - Plano múltiple (varias imaxes paralelas)
         - Sobreimpresións

F) PLANO CONTRA PLANO

         - Plano contra plano

G) TRANSICIÓNS

         - Fundido a negro
         - Fundido encadenado

TAREFA OBRIGATORIA: Analiza este opening da serie Padre de familia, tendo en conta todos os recursos cinematográficos vistos (movementos de cámara, encadres, etc).

TAREFA VOLUNTARIA: Analiza e compara os dous opening da serie Los Simpson, tendo en conta todos os recursos cinematográficos vistos.

 

09/10/2014 12:24 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Nuestro proyecto musical, compartido en las I Xornadas de pedagoxía musical

Un nuevo Broadway en Verín

More PowerPoint presentations from Isabel Cota

Este es el programa de las I Xornadas de Pedagoxía musical, que se celebrarán en el Conservatorio Superior de Música de O Castro, en Vigo.

El próximo viernes 26 de septiembre, a las 19:15h, tendremos el placer de compartir con otros profesores de música de Galicia nuestro proyecto sobre el musical Los miserables, y de paso les hablaremos también del de Moulin Rouge.

Esperamos que os guste.

Larga vida a la música.

23/09/2014 17:26 davidov3 #. Música Hay 1 comentario.

Programación didáctica del departamento de Música para este curso 2014-2015

<_script type="text/javascript" src="//e.issuu.com/embed.js" async="true">

Aquí tenéis la programación didáctica de este curso.

15/09/2014 12:27 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Vuelve el MOULIN ROUGE

20140908101323-moulin-rouge-fotisima.jpg

¡¡¡ATENCIÓN, NAVEGANTES!!!

El viernes 12 de septiembre (a las 19h) y el viernes 19 de septiembre (a las 10:30h), en el pabellón de deportes de Verín, nuestros artistas darán vida por última vez al musical que en junio llenó de color y alegría Verín: Moulin Rouge.

¡¡Estáis invitados a venir, y esta vez no creo que haya problemas de espacio!!

08/09/2014 10:13 davidov3 #. Música Hay 1 comentario.

Rap promocional del musical MOULIN ROUGE

El próximo jueves

día diecinueve

a las siete y media

¡vente, no nos dejes!

¡Somos más de ochenta!

Deja a un lao las penas

canta con nosotros

¡esto lo revienta!

¡Ven a ver el Moulin rouge!

¡Ven a ver el Moulin rouge!

 

Muchas bailarinas,

con liguero y boas,

plumas, guantes, sillas,

¡todas enamoran!

También bailan chicos,

todos elegantes,

con ropa escogida:

pinzas y tirantes.

¡Ven a ver el Moulin rouge!

¡Ven a ver el Moulin rouge!

 

El próximo jueves

día diecinueve

a las siete y media

¡vente, no nos dejes!

¡Somos más de ochenta!

Deja a un lao las penas

canta con nosotros

¡esto lo revienta!

¡Ven a ver el Moulin rouge!

¡Ven a ver el Moulin rouge!


Por si fuera poco

tenemos cantantes:

voces de oro y roble,

timbres fascinantes.

Si quieres sorpresas

ven a nuestras mesas,

aquí habrá bufones,

locos y princesas.

¡Ven a ver el Moulin rouge!

¡Ven a ver el Moulin rouge!

 

El próximo jueves

día diecinueve

a las siete y media

¡vente, no nos dejes!

¡Somos más de ochenta!

Deja a un lao las penas

canta con nosotros

¡esto lo revienta!

¡Ven a ver el Moulin rouge!

¡Ven a ver el Moulin rouge!

 

La historia comienza

con una obertura,

música de banda,

¡viva la cultura!

El próximo jueves

día diecinueve

a las siete y media

¡vente, no nos dejes!

¡Ven a ver el Moulin rouge!

¡Ven a ver el Moulin rouge!

 

Un pobre poeta,

Christian, un bohemio,

se enamora y lucha

siempre por un sueño.

La dama más bella

de este burdel loco,

la genial Satine,

cederá, y no es poco.

¡Ven a ver el Moulin rouge!

¡Ven a ver el Moulin rouge!

 

El próximo jueves

día diecinueve

a las siete y media

¡vente, no nos dejes!

¡Somos más de ochenta!

Deja a un lao las penas

canta con nosotros

¡esto lo revienta!

¡Ven a ver el Moulin rouge!

¡Ven a ver el Moulin rouge!

 

Los bohemios borrachos

buscan en el fondo

de botellas verdes

algo más que el poso.

Zidler es el jefe,

él custodia el buque,

¡vaya mequetrefe

si enfrente está el Duque!

¡Ven a ver el Moulin rouge!

¡Ven a ver el Moulin rouge!

 

La muerte planea

entre el maquillaje,

Roxanne y las chicas

celos, duelo y traje.

Números corales,

solos, dúos, bailes,

todo en el Chivite

¡vente, no te rajes!

¡Ven a ver el Moulin rouge!

¡Ven a ver el Moulin rouge!

 

El próximo jueves

día diecinueve

a las siete y media

¡vente, no nos dejes!

¡Somos más de ochenta!

Deja a un lao las penas

canta con nosotros

¡esto lo revienta!

¡Ven a ver el Moulin rouge!

¡Ven a ver el Moulin rouge!

09/06/2014 09:37 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Nueva versión del guión del musical Moulin rouge, reescrito por Pedro Taboada (alumno de 1º bachillerato)

MOULIN ROUGE 

 

ACTO 1º EL MOULIN ROUGE

 

Escena nº 1

 

(Telón bajado, un hombre escribe con ansia en su máquina de escribir, como si la vida le fuera en ello. Su nombre, Christian.)

 

-Vine a París hace un año dispuesto a triunfar como escritor, inventar maravillas para deleitar a los ojos, los oídos, los sentidos de la gente... Pero la mayor historia que podré escribir será la mía propia: cómo un escritor se enamora perdidamente de una pobre bailarina, y cómo ésta... desaparece para siempre. La conocí un día y me enamoré... Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y entonces un día no precisamente especial cogí mi máquina de escribir, me senté y escribí nuestra historia: una historia sobre una época, sobre un lugar, sobre una gente, pero por encima de todo una historia sobre el amor, un amor que vivirá para siempre. No hay nada más grandioso que amar y ser correspondido. Bienvenidos al Moulin Rouge.

 

Escena nº 2

 

 (Se abre el telón y las chicas de la canción Lady Marmalade están preparadas para hacer su baile, el de las boas)

 

Escena nº 3

 

 (El decorado de interior del Moulin Rouge, una pequeña buhardilla, al acabar fuera del escenario, se encuentran tres personajes: un enano excéntrico, un argentino narcoléptico y,un hombre con pintas de loco y un poeta guionista)

 -Poeta: Y es entonces cuando tú subes al monte del Olimpo, en busca de la verdad. (Los demás escenifican)

-Enano: Es que, no llego al monte Olimpo, está muy alto.

-Loco: Al contrario que tú, que al igual que tu dignidad está por los suelos.

-Poeta: Va venga sin pelear, que tenemos que acabar la obra para llevársela a Zidler.

-Argentino: Tardaremos más en acabarla que el langostino en llegar a casa.

-Loco: Ya está el otro hablando de la patria, a ver si te vas al río de la Plata y haces honor a su nombre.

-Poeta: ¿Honor? ¿Cómo?

-Loco: Que se hunda en el agua como la plata que le da nombre.

-Poeta: No te pases, venga continuamos, una vez en el monte Olimpo, tú gritas a los cielos, y pides a los dioses que te hagan uno de ellos (Se sube el Loco a una especie de silla, que es el monte Olimpo para ellos, y se cae)

-Argentino: No servís para el trabajo, vos no tenés ni idea del arte moderno. (se cae dormido)

-Loco: Me critica y aun encima se duerme, si no podemos hacer la obra es porque el protagonista es la bella durmiente.

-Enano: Pues yo... yo creo que (tímido al hablar)

-Loco: Tú a callar, medio metro, si quiero escuchar a enanos voy a un jardín.

-Argentino: (se despierta gritando como un loco) ¡Y yo nunca he dicho que...! Eh, boludos, ¿qué hago yo aquí?

-Enano: Otra vez a explicarle todo...

-Poeta: Mirad, yo así no puedo trabajar, buscaros a otro que os haga el guión, ¡LOCOS! (Se va dando un portazo)

(Llaman a la puerta)

-Christian: Perdón, el casero me había dicho que en esta habitación no había más que ratas.

-Loco: ¡Oh, malvado casero, que no entiende más que de dinero, si al menos alguien le dijese “te quiero”, no se metería con estos pobres teatreros!

-Christian: Eh, yo también soy un Bohemio.

-Enano: ¿Sabes escribir? ¿sabes actuar?

-Christian: ¡Claro que sé!

-Argentino: Pues esta será la misión para vos, ¡¡Shakespeare!! enamorá a Satine para que nos consiga el permiso para presentar nuestra obra: Spectacular, spectacular.

 

Escena nº 4

 

(Los Bohemios invitan a beber a Christian en su buhardilla, se colocan con absenta y cantan The lemon tree)

 

Escena nº 5

 

(Se abre el escenario, y aparecen las bailarinas de las sillas con Satine y Zidler en primer plano, hablando)

 

-Zidler: Satine, prepárate, esta noche viene un importante Duque que nos sacará de la ruína. En el baile se acercará a ti para bailar, encandílalo, como tú sabes, pequeña: necesitamos su dinero.

-Satine: No hay problema, querido Zidler, ¿cuándo un hombre se me ha resistido?

-Zidler: Fíjate bien. Se sentará en la silla principal, la más cercana a las chiquillas.

-Satine: Entendido.

-Zidler: Deslúmbrale mi rosita.

 

 

(Se ríen, y empieza a sonar la música, y las bailarinas se preparan para bailar, Burlesque sillas, en medio del baile, los tres de la compañía de teatro empujan a Christian a bailar con Satine; el Duque aparece también en escena pero se produce un equívoco)

 

Escena nº 6

 

(Al acabar el baile Satine y Christian hablan)

 

-Satine. No me esperaba a alguien tan joven y apuesto como usted, dígame, ¿a qué se dedica?

-Christian: Soy escritor, entre otras cosas.

-Satine: Un hombre rico y culto, como a mí me gustan... Lo siento, tengo que irme, tenemos ensayo, como ve, joven Duque, realizamos muchas actuaciones... Somos gente trabajadora. (Se va)

-Christian: Pero pero... Creo que se ha equivocado...

 

Escena nº 7

 

(Todos se van del escenario, Christian, ahora solo, se pone a cantar Come What May... antes de irse acaba)

 

-Christian: Nunca supe que pudiera llegar a sentir esto, como si nunca antes hubiera visto el cielo...

 

Escena nº 8

 

(Christian se sienta en una mesa, cabizbajo. El Burdel prosigue con normalidad, y ahora interpretan Piano Man de Billie Joel en versión española un coro de chicas y un pianista. Se fija en el pianista y se da cuenta de que no son tan diferentes después de todo)

 -Roxanne: Quién coño se cree esta zorra que es, venga vamos, no le llega con ser la super protagonista, sino que además se las da de preciosa y de encantadora.

-Prostitutas: (Asienten y afirman al unísono)

-Roxanne: Y se comenta por ahí, que tiene loquito perdido al poeta ese. Sí sí, como lo oís. Y la muy zorra ni se da cuenta, pobre.

-Prostituta 1: Eso, y aún encima ella ni se da cuenta, pobre muchacho.

-Roxanne: Ella no sabe nada del amor, solo conoce al señor dinero. La última vez que sintió amor fue cuando le pagaron con uno de los grandes. (Las otras ríen) ¿Qué pasa? ¿Acaso vosotras sabéis lo que es el amor? Si sois tan zorras como ella... El amor es un pájaro rebelde que nadie puede domesticar.

 

Escena nº 9

 

(En otra sala, las bailarinas se toman un descanso y beben un poco con otros artistas y clientes. Incluídos algunos de los bohemios. Desde el fondo entra Roxanne)

 

Escena nº 10

 

(Se cierra el telón y fuera del Moulin Rouge aparecen los tres Bohemios con unas prostitutas e interpretan Chicas Guapas)

 

ACTO 2º EL AMOR QUE ES CORRESPONDIDO

 

Escena nº 1

 

-Satine: (Fuera del escenario) Ya he hablado con el Duque.

-Zilder: Oh rosita, no... él me ha dicho que no logró localizarte.

-Satine: ¿Y ese joven quién era?

-Zilder. ¿No será... el poeta?

 

(Satine comienza a toser sangre)

 

-Zidler: Oh no, otra vez no... Ven a descansar, bonita.. Tanto movimiento te acabará matando.

 

Escena nº 2

 

(Se van, y a telón cerrado Christian interpreta Complainte De La Butte, al principio solo, pero al final de la canción se abre el telón y aparece un coro de enamorados cantándole a la luna, se cierra el telón.)

 

Escena nº 3

 

(Al abrirse el telón aparece Christian en el suelo escribiendo algo, y aparece Satine)

 

-Christian: Satine, espera, tengo que hablar contigo.

- Satine: ¿qué es lo que quieres, poeta? Sabes que sin dinero no haces más que perder el tiempo, y a mí no me gusta perder el tiempo.

-Christian: Te quiero, estoy terriblemente enamorado de ti.

- Satine: Lo siento, yo no puedo enamorarme...

-Christian: ¿Cómo que no puedes enamorarte? La vida sin amor es horrible.

- Satine: Vivir en la calle, eso es horrible.

-Christian: ¡El amor, el amor, creo en el amor por encima de todo, el amor es como el oxígeno, el amor es algo esplendoroso, el amor nos eleva a nuestra esencia, todo lo que necesitas es amor!

 

Escena nº 4

 

(Comienzan a cantar el Elephant Love Song Medley, y al acabar, están los dos abrazados)

 

- Satine: Me tengo que ir, tengo negocios.

 

Escena nº 5

 

(Enano en escena; en frente, todos los actores del musical Spectacular Spectacular)

-Enano: Vamos chicos, colocaros. (Nadie le hace caso) Venga, actores, a sus puestos...

-Argentino: (Gritando) ¡¿Acaso no saben lo que es estar callados?!

(Por fin para el alboroto y)

-Enano: Gracias, bien, sigamos, en el musical Spectacular Spectacular, se enseña el amor imposible, platónico, idealizado entre dos dos... Eh, ¿y Satine?

(En la otra parte del escenario lejos del centro de atención)

-Satine: Anda, Bohemio, loco poeta tenías que ser.

-Christian: ¿Acaso no es poeta todo aquel que de una forma u otra se enamora?

-Satine: Solo un loco como tú puede ser poeta.

-Loco: Tortolitos, siento interrumpir, pero el medio metro estaba intentando organizar a estos inútiles... Lo digo por si a lo mejor queréis hacer algo útil con vuestras vidas y tal.

-Enano: Bien, como intentaba decir antes de que me interrumpiesen, Spectacular Spectacular... (es interrumpido por el Duque, que entra en la sala)

-Duque: Spectacular Spectacular no va a continuar.

-Loco: ¿qué? ¿Cómo no? El espectáculo es una forma de vida, sin ella moriríamos.

-Duque: Por mí que se mueran, yo no estaré pagando para que Satine se lo pase bien con el poeta.

-Zidler: No, noooo, querido Duque, Satine no coquetea con el escritor, él es nuestro director, solo ensayan, y practican y y...

-Duque: ¿Se cree que soy idiota?

-Zidler: Al contrario, querido Duque, usted es una persona encantadora, inteligente, lista. Seguro que Satine estará encantada de concertar una cena con usted esta noche... En la Torre.

-Satine: Encantada, querido Duque, para usted siempre estaré preparada.

-Duque: Bien, nos vemos esta noche (se va)

-Zidler: Locos, locos, ¿queréis arruinarme? Más os vale no crear más sospechas.(se va)

-Enano: Bueno, vamos a ensayar que el amor en el teatro (Se va más gente) y la belleza (se va más gente) y... y...

-Loco: Tranquilo medio metro, no se van porque no quieran escucharte, tú tranquilo.

-Enano: ¿Seguro?

-Loco: Sí, más bien se van porque no son capaces de verte gnomo. (Se va)

 

Escena nº 6

 

(En un escenario, está un hombre de aspecto Argentino, hablando con unas prostitutas, entre ellas Roxanne, borracha, y se dirige a Christian, fuera del escenario. La canción que interpreta es el Tango de Roxanne, que será bailada por un número determinado de parejas)

 

-Argentino: (bailando) En los burdeles de Buenos Aires, cuenta la historia de una prostituta y un hombre, que se enamora... Primero hay deseo. Luego pasión. Luego la sospecha... Celos. Ira. Traición. Cuando el amor es para el mejor postor no se puede confiar. (y ahora gritando) Y sin confianza no hay amor. Los celos... ¡¡¡los celos te volverán loco!!!

 

(La escena se realizará lo más fielmente posible al original en la película, y una vez acabado)

 

Escena nº 7

 (En una habitación con una gran cena se ve a Satine hablando con el Duque)

 

(Christian los ve abrazados en el balcón de la Torre, y dice para sí, en voz alta)

-Christian: Creía que no serías capaz de vender también tu amor al mejor postor.

(Satine lo ve de lejos, se aparta del Duque, pero Christian ya no está)

-Satine: Yo yo.... (Se va Christian) yo te quiero. (Comienza a toser de forma más marcada aún que la anterior, pero continúa)

-Duque: Ya verás querida, mientras estés conmigo serás una gran artista, todo París conocerá tu nombre, y todos los hombres querrán tenerte, pero siempre serás mía. (Le pone un collar y le dice al oído) Considéralo como un regalo del marajá para su cortesana.

- Satine: Siempre tuya, mi Duque. (Satine mira al cielo, en el balcón de la Torre. El Duque se acerca a ella y la abraza por detrás)

 

Escena nº 8

 

 

(Canta sola One day I’ll fly away, lamentándose por no ser capaz de quererle; al acabar se cierra el telón, y cuando se vuelve a abrir aparece Christian, viendo por la ventana de su buhardilla, diciéndole a Satine)

 

-Christian: Gracias por curar mi ridícula obsesión por el amor.

 

ACTO 3º EL SHOW DEBE CONTINUAR

 

Escena nº 1

 

(Se enfoca a todas las prostitutas del Moulin rouge y cantan a coro Somewhere over the rainbow, con una iluminación diferente, llena de esperanza) 

 

Escena nº 2

 

(Satine queda llorando, y aparece Zidler.)

 

-Zidler: El espectáculo debe continuar, Satine. Somos hijos de los bajos fondos. No podemos permitirnos amar. Venga, bomboncito, que tenemos que ensayar.

 

(Cantan Zidler y los demás del Moulin rouge The show must go on)

 

Escena nº 3

 

(Se van, y al abrir el telón aparece una chica explicándoles cómo bailar, se forma un poco de escándalo y de pronto sale Zidler a organizarlo todo, se cierra el telón y una vez organizados comienzan a ensayar: Spectacular, Spectacular: danza del vientre, divirtiéndose, como si nada variase desde el principio)

 

Escena nº 4

 

(Al acabar la canción aparece desde la puerta de entrada del salón Christian, y se queda mirando, todos los del escenario se detienen, y Satine comienza a cantarCome What May antes de que Christian se vaya. Le dice que le quiere, y él contesta cantando. Intentar copiar el original.)

 

Escena nº 5

 

(Al acabar de cantar, Satine comienza a toser de forma descontrolada, por el corsé)

 

-Christian: Satine, Satine, ¿qué te pasa? Contesta, por favor.

-Satine: La vida de excesos es muy mala, y ya te dije que vivir en la calle era un horror.

-Christian: No te vayas, por favor.. No ahora (La abraza fuertemente y se tumba junto ella)

-Satine: "Si muriera en este mismo instante no temería, porque jamás había conocido la perfección de estar aquí, envuelta en tu calor, amando cada respiración tuya. ¿Por qué vivir de sueño en sueño? Maldito el día en el que el sueño terminó".

 

Escena nº 6

 

(Todos lloran su muerte, y suena una guitarra tocando Forevermore de Whitesnake, la despedida de Christian a su amor, se cierra el telón.)

 

-Christian: Así es como mi amada desapareció de este mundo, mas las luces del Moulin Rouge continúan brillando, y el dinero circulando... Nadie se da cuenta de que una estrella deja de brillar... Pero para mí, esa estrella era el sol... Escribo esto para que... cada vez que miréis al cielo brillante de la noche oscura sintáis pena por la estrellas que ya han dejado de brillar. Escribo esto para que cuando miréis por primera, por segunda o por última vez a los ojos de aquellos a quienes amáis, sepáis que no hay nada más grandioso que amar y ser correspondido. Y desde los barrios bajos de París, donde los desechos humanos se juntan, un escritor os dice que... Que nadie os quite la ridícula obsesión por el amor.

 

Escena nº 7

(Se abre el telón, todos bailan el Cancan)

13/05/2014 21:44 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

MAYO: Calendario de ensayos para montar el musical MOULIN ROUGE

20140505175058-candelabro-rojo.jpg

BOAS: 

Martes 6 (Aula de Música 1: recreo), Jueves 8 (Salón de actos/Pabellón: de 17:30 a 18:30h), Martes 13 (Aula de Música 1: recreo), Jueves 15 (Salón de actos/Pabellón: de 17:30 a 18:30h), Martes 20 (Aula de Música 1: recreo), Jueves 22 (Salón de actos/Pabellón: de 17:30 a 18:30h), Martes 27 (Aula de Música 1: recreo), Jueves 29 (Salón de actos/Pabellón: de 17:30 a 18:30h).

SILLAS:

Martes 6 (Aula de 4º ESO C: recreo), Jueves 8 (Salón de actos/Pabellón: de 17:30 a 18:30h), Martes 13 (Aula de 4º ESO C: recreo), Jueves 15 (Salón de actos/Pabellón: de 17:30 a 18:30h), Martes 20 (Aula de 4º ESO C: recreo), Jueves 22 (Salón de actos/Pabellón: de 17:30 a 18:30h), Martes 27 (Aula de 4º ESO C: recreo), Jueves 29 (Salón de actos/Pabellón: de 17:30 a 18:30h).

TANGO:

Jueves 8 (Salón de actos/Pabellón: de 17:30 a 18:30h), Lunes 12 (Salón de  actos: recreo), Jueves 15 (Salón de actos/Pabellón: de 17:30 a 18:30h), Jueves 22 (Salón de actos: recreo; y además Salón de actos/Pabellón: de 17:30 a 18:30h), Lunes 26 (Salón de actos: recreo), Jueves 29 (Salón de actos/Pabellón: de 17:30 a 18:30h).

MUSICAL COMPLETO

Jueves 8 (Salón de actos: de 18:30 EN ADELANTE), Jueves 15 (Salón de actos: de 18:30 EN ADELANTE), Jueves 22 (Salón de actos: de 18:30 EN ADELANTE), Jueves 29 (Salón de actos: de 18:30 EN ADELANTE).

05/05/2014 17:48 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Musical Los miserables: compartiremos nuestra experiencia educativa en las VI Xornadas de Lingua e literatura

Cliqueando aquí accederéis a las actividades programadas para las VI Xornadas de Lingua e literatura del próximo fin de semana, a las que estamos invitados para compartir nuestra experiencia del curso pasado: el musical Los miserables

En el encabezamiento del artículo tenéis acceso a la presentaciójn de powerpoint que nos servirá de apoyo.

05/05/2014 14:16 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

TIPOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS PARA LA TAREA DE "MÚSICA 4º ESO"

Rellena un cuadro con los siguientes apartados:

TIPO DE ANUNCIOEJEMPLOESLOGAN?SINTONÍA?DESTINATARIOMÚSICA

1º.- ANUNCIOS DE COSMÉTICOS Y BELLEZA

A) - COSMÉTICOS, ANTIEDAD, CREMAS...
B) - COLONIAS Y PERFUMES
C) - ROPA: VESTIDOS, TRAJES, CALZADO, COMPLEMENTOS

2º.- ANUNCIOS DE TRÁFICO
A) - CAMPAÑAS EN CONCRETO
B) - ANUNCIOS SOBRE CONDUCCIÓN
3º.- ANUNCIOS DE JUGUETES, JUEGOS Y VIDEOJUEGOS
A) - JUGUETES: MUÑECAS/OS, COCINITAS, DEPORTES (MONOPATÍN, BALONES, RAQUETAS...)
B) - JUEGOS: DE MESA, DE ORDENADOR (TIPOS...)
C) - VIDEOJUEGOS: CONSOLAS, ORDENADOR

4º.- ANUNCIOS DE LOTERÍAS Y APUESTAS
A) - LOTERÍAS DEL ESTADO
B) - LA ONCE
C) - APUESTAS (PÓKER, CARRERAS, ETC)
 
5º.- ANUNCIOS DE PROGRAMACIÓN
A) - PROGRAMAS SEMANALES: CONCURSOS, REALITIES, TELEDIARIOS, PROGRAMAS POLITIZADOS
B) - PELÍCULAS, EVENTOS PUNTUALES (GALAS GOYA, ETC)
C) - SERIES, DOCUMENTALES

6º.- ANUNCIOS DE SALUD
A) - CRUZ ROJA, CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN (DROGAS, ALCOHOL...)

7º.- ANUNCIOS DE DEPORTES
A) - LIGA DE FÚTBOL, OLIMPIADAS, FÓRMULA 1, BALONCESTO, TENIS, MOTOCICLISMO...

8º.- ANUNCIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
A) - CAMPAÑAS DE COMPRA

9º.- ANUNCIOS DE ALIMENTACIÓN
A) - PRODUCTOS BÁSICOS DE 1ª NECESIDAD: PAN, AGUA, LÁCTEOS (LECHE, QUESO, QUESITOS, YOGUR, BATIDOS), CARNE, PESCADO, VEGETALES, FRUTAS, VERDURAS, CONGELADOS
B) - PRODUCTOS DULCES Y BOLLERÍA INDUSTRIAL: GOMINOLAS, CHICLES, CEREALES, CACAO (NESQUICK, COLACAO, VALOR, MILKA, ETC), BOLLITOS, MAGDALENAS
C) - INFUSIONES Y CAFÉ: TÉ, MANZANILLA, CAFÉ 
D) - MARCAS RECONOCIDAS: COLACAO, COCA COLA, FREIXENET, NOCILLA, BOLLICAO, NESCAFÉ...

10º.- ANUNCIOS DE COCHES
A) - ALTA GAMA
B) - OFERTAS
11º.- ANUNCIOS DE GRANDES EMPRESAS
A) - GAS, ELÉCTRICA, DE AGUA
B) - COMIDA RÁPIDA (BURGUER KING, MC DONALDS, ETC)
C) - CENTROS COMERCIALES

12º.- ANUNCIOS DE COLECCIONES

13º.- ANUNCIOS DE BEBIDAS
A) - ALCOHÓLICAS
B) - NO ALCOHÓLICAS: REFRESCOS 

14º.- ANUNCIOS DE EVENTOS
A) - CONCIERTOS, FIESTAS, ETC
30/04/2014 10:39 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Segundo calendario intensivo de ensayos: coreografías de Iria Otero Ferreira

20140424175006-tango.jpg

BAILE DE LAS BOAS (en el Aula de Música 1)

Martes: recreo.

Miércoles: de 16 a 17h.

BAILE DE LAS SILLAS (en el Aula de 4º ESO C)

Lunes: recreo.

Miércoles: de 16 a 17h.

TANGO DE ROXANNE (en el Salón de actos)

Martes: de 18 a 20h.

Miércoles: de 17 a 19h.

Jueves: de 10 a 12h. (En el gimnasio "Centro Deportivo Arco")

Viernes: de 16h en adelante.

Observaciones:

El baile de las boas y el de las sillas ya prácticamente están, se trata de pulirlos. El tango, sin embargo, está aún incompleto.

Se ruega vuestra asistencia, con la máxima puntualidad, e intentando dar lo mejor de vosotros mismos. Si alguien va a faltar que avise con antelación. En las coreografías dependéis los unos de los otros, no lo olvidéis.

Es el tramo final: de lo que hagáis esta semana dependerá el resultado final del musical, en lo que a baile se refiere.

¡¡¡Mucho ánimo, artistas!!!

24/04/2014 17:50 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Calendario intensivo de ensayos para el musical Moulin rouge con la colaboración de Iria Otero Ferreira: ABRIL

20140407175526-can-can.jpg

BAILE DE LAS BOAS (ensayamos en el Aula de Música 1)

-Martes 8: Recreo (de 11:20h a 11:50h)

-Miércoles 9: Tarde (de 18:30h a 20h)

-Jueves 10: Recreo (de 11:20h a 11:50h)

-Viernes 11: Recreo (de 11:20h a 11:50h)

BAILE DE LAS SILLAS (ensayamos en el Aula de 4º ESO C)

-Lunes 7: Recreo (de 11:20h a 11:50h)

-Miércoles 9: Recreo (de 11:20h a 11:50h)

-Miércoles 9: Tarde (de 17h a 18:30h)

-Viernes 11: Recreo (de 11:20h a 11:50h)

TANGO DE ROXANNE (ensayamos en el Aula de Música 2)

-Miércoles 9: Tarde (de 17 a 18:30h)

-Jueves 10: Tarde (de 17 a 18:30h)

-Viernes 11: Tarde (de 17 a 18:30h)

PARTE TEATRAL DEL MUSICAL (ensayamos en el Salón de Actos)

-Miércoles 9: Tarde (de 17h a 18:30h)

07/04/2014 17:55 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Música 4º ESO. Unidad 5: La música y los videojuegos

20140321103648-iconos-de-videojuegos.png

 

1º.- Historia de los videojuegos:

b) Videos (1, 2, 3)
c) Breve resumen
2º.- La música en los videojuegos:

 

 

21/03/2014 10:36 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de "Música 4º ESO", 2ª evaluación

20140320171231-captura-de-pantalla-2010-03-15-a-las-16.10.14.png

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2013-2014

EXAMEN DE “MÚSICA 4º ESO” 2ª EVALUACIÓN

Nombre y apellidos: ___________________________________________

Curso y grupo: ______________

A) TEORÍA (5 /10 puntos)

1º.- Escoge UNA de estas preguntas: (0,5 puntos)

a) Principales procedimientos compositivos. Nombra los cuatro que vimos en clase y pon un ejemplo de cada.

b) Compara la música popular urbana y la música popular tradicional.

2º.- Explica los orígenes de la música popular urbana en EEUU y los diferentes estilos y géneros musicales hasta la aparición del jazz. (1 punto)

3º.- Explica y pon ejemplos de las distintas tendencias dentro de la música popular urbana en los años 60 en Reino Unido. (1 punto)

4º.- Completa el siguiente cuadro: (1,5 puntos)

Características

Lugar

Estilo

Grupo

 

 

 

The Who

 

Reino Unido

Beat

 

 

EEUU

 

Bob Dylan

Experimentación

 

Rock progresivo

 

 

 

 

Rolling stones

 

 

Soul

 

 

5º.- La música en los  videojuegos: tipos, funciones, historia. Pon ejemplos. (1 punto) 

B) PRÁCTICA (5 /10 puntos)

6º.- Audición: (2,5 puntos)

a) Identifica los instrumentos de la orquesta que intervienen en estas dos audiciones y clasifícalos.

b) Identifica esta variación de la Guía para jóvenes de orquesta de Benjamin Britten, indicando para qué instrumento(s) está compuesta y clasifícalo(s).

c) Analiza estructural y tímbricamente la siguiente audición.

d) Dictado melódico: representa gráficamente la línea melódica de las siguientes dos audiciones.

7º.- Análisis de letras: lee esta letra y responde a DOS de las siguientes preguntas: (0, 5 puntos)

Llevaba el mismo vestido
y por si él volviera no se fuera a equivocar.
Los cangrejos le mordían
su ropaje, su tristeza y su ilusión.
Y el tiempo se escurrió
y sus ojos se le llenaron de amaneceres
y del mar se enamoró
y su cuerpo se enraizó
en el muelle.

a) ¿Con qué famoso personaje de la Odisea se parece? Explica tu respuesta.

b) Explica una figura retórica que tenga relevancia en este fragmento.

c) Explica la figura retórica del fragmento en negrita.

9º.- Lenguaje musical: (2 puntos)

a) Identifica las tonalidades mayores y menores correspondientes a las siguientes armaduras: 3 sostenidos, 4 bemoles.

b) Escribe la armadura de las siguientes tonalidades: la bemol mayor, fa sostenido menor.

c) Escribe en un pentagrama los siguientes intervalos melódicos descendentes: la bemol-re, si-fa, do-mi bemol, si bemol-fa sostenido.

d) Construye los siguientes intervalos, escribiendo la segunda nota a partir de MI (1ª línea): melódicos (5ª justa ascendente, 4ª aumentada ascendente), armónicos (6ª menor ascendente, 7ª mayor ascendente).

20/03/2014 17:11 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de "Música 1º Bachillerato", 2ª evaluación

20140318141506-examen-coyote.jpg

Sé que el examen es laaaaaaargo, pero tenéis hasta 2 horas para realizarlo, así que no os preocupéis. Inlcuso podríamos ampliar un poco más el tiempo si os veis apurados.

IES Xesús Taboada Chivite - Departamento de Música - Curso 2013-2014

EXAME DE “MÚSICA 1º BACHARELATO” 2ª AVALIACIÓN

Nome e apelidos: ________________________________________

Curso e Grupo: __________

A) TEORÍA (15/50 puntos)

1º.- Fundamentos compositivos: explica os catro principais e pon un exemplo de cada. (2 puntos)

2º.- Compara: (2 puntos)

a) Música popular e música chamada culta (1 punto)

b) Música popular tradicional e música popular urbana (1 punto)

3º.- Define os conceptos “apolíneo” e “dionisíaco”. Relaciónaos cos diferentes períodos da historia das artes, ordeándoos cronoloxicamente. Menciona un gran compositor de cada período. (3 puntos)

4º.- Define, pon un exemplo de cada e sitúa na súa época os seguintes xéneros vocais: ensalada, “género chico”, secuencia, madrigal, motete isorrítmico, oratorio, villancico e opereta. (4 puntos)

5º.-  Escolle dúas destas preguntas e explícaas polo miúdo, con exemplos: (4 puntos)

a) O cinema español na década dos 20. Luis Buñuel e as vangardas.

b) O cinema español durante a ditadura franquista.

c) O cinema español nos 80. Pedro Almodóvar e a movida madrileña.

B) PRÁCTICA (35/50 puntos)

6º.- Audición: (11 puntos)

a) Identifica o procedemento compositivo que vertebra esta audición, así como a súa forma musical. (2 puntos)

b) Identifica o ritmo das seguintes dúas audicións, indicando se se trata de bachata, salsa ou merengue. (1 punto)

c) Identifica os instrumentos da orquesta que interveñen en cada unha destas catro audicións, clasificándoos na súa familia orquestal. (2 puntos)

d) Identifica as dúas seguintes variacións da Guía de orquesta para xoves de Benjamin Britten. Para que instrumento(s) está dedicada? (2 puntos)

e) Identifica os dous seguintes instrumentos, pouco comúns, vistos en clase, e di o que saibas deles. (1 puntos)

f) Analiza estrutural e tímbricamente a seguinte audición. (2 puntos)

g) Dictado melódico: representa graficamente as seguintes catro liñas melódicas. (1 punto)

7º.- Análise: na partitura adxunta, identifica os seguintes aspectos: (6 puntos)

a) Frases musicais: inicios e finais de frase. (2 puntos)

b) Tonalidades posibles e tonalidade que ten. (2 puntos)

c) Textura. (2 puntos)

8º.- Composición: escolle unha destas dúas opcións: (3 puntos)

a) unha PASSACCAGLIA: en sol menor, 4/4, dous ciclos de oito compases cada un, con ritmos diferentes e a estrutura harmónica I-IV-VII-III-VI-II-V-I;

b) una FOLIA: en re menor, ¾, tres ciclos de oito compases cada un, con ritmos diferentes e a estrutura harmónica I-V-I-VII-III-VII-I-V.

9º.- Análise de letras: le esta letra e responde as seguintes cuestións: (3 puntos)

Como en cualquier amor
el primer mes fue el bueno
y pronto, pronto desapareció el placer.
Tu solo nombre avivaba en mí el deseo
que alimentabas con un agujero nuevo.

Pero después aquel temblor
bañado por el agua del sudor
mil veces intenté aguantar,
mil veces más te tuve que buscar.


Te encontré en los callejones
y en los lúgubres rincones
de mi ciudad.

a) Cal é o tema desta letra? Xustifica a túa resposta. (1 punto)

b) Estrutura métrica da letra: rima e cómputo silábico. (1 punto)

c) Explica e identifica a figura retórica do fragmento en negriña.  (1 punto)

10º.- Linguaxe musical: (12 puntos)

a) Identifica as seguintes tonalidades maiores e menores das seguintes armaduras: 2 sostidos, 3 bemoles, 5 sostidos, 6 bemoles. (4 puntos)

b) Escribe a armadura das seguintes tonalidades: re bemol maior, si menor, fa maior, la sostido menor. (2 puntos)

c) Escribe nun pentagrama e identifica os seguintes intervalos melódicos ascendentes: fa-si, do-mi bemol, re-la sostido, si bemol-fa. (2 puntos)

d) Constrúe os seguintes intervalos, escribindo a segunda nota a partir de RE (4ª liña): melódicos (4ª xusta descendente, 6ª menor descendente) e harmónicos (8ª disminuída descendente, 7ª maior descendente). (4 puntos)

18/03/2014 14:15 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Nuestro siguiente proyecto: el musical Moulin rouge. Planificación inicial del trabajo

20140211125348-moulin-rouge-corazon.jpg

Después de habernos reunido este jueves y hoy mismo en el recreo, los grupos de trabajo quedan como sigue:

A) GRUPOS TÉCNICOS

1º.- Diseño de escenarios, decorados, atrezzo: Alba F., David, Yaiza, Mercedes (4º ESO A), los 14 alumnos de 4º ESO C (tienen Plástica); Pedro y Rosa (1º BACH).

2º.- Maquillaje y vestuario: Alba F. (4º ESO A); Isa, Lucía, Cris N. (4º ESO C).

3º.- Iluminación y sonido: Sergio, Isa, Eduardo, Adrián, Abel (4º ESO C); Jordi, David (4º ESO D); Natalia, Joaquín, Lucía P., Carlos, Javier, Esteban y Pablo N. (4º ESO A); Daniel y Carlos (4º ESO D); Alejandra y Lucía Díaz (1º BACH).

B) GRUPO TEATRAL

4º.- Protagonistas: Christian (Pedro T., 1º BACH), Satine (Marlene, 1º BACH), Zidler (Fernando P., 4º ESO B), Duque (Luis, 4º ESO B). 

5º.- Secundarios bohemios: Argentino narcoléptico (Jose Antonio Z., 4º ESO B; Arcadio, 4º ESO C), Loco (David, Joseba, 4º ESO A; Jossua, 3º ESO C), Enano-Sitar (Carlos, 4º ESO A), Poeta bohemio (Pablo D., 4º ESO A), Putero (Jordi, 4º ESO D).

6º.- Secundarios burdel/muelles: Chulo (Kevin, 4º ESO A), Dos marineros (VACANTES), Fantine (Nerea B., 4º ESO C), Prostitutas (Isa, 4º ESO C; Andrea P., Marta F., 1º BACH), Roxanne (Cris N., 4º ESO C), Madama (Lucía, 4º ESO C), Negro guardaespaldas (David, 4º ESO A).

C) GRUPOS MUSICALES

7º.- Banda-orquesta:

Saxofón soprano (Sabela, 4º ESO A),

Saxofón alto (Joaquín, 4º ESO A),

Saxofón tenor (Daniel y Benito, 4º ESO B),

Trompeta (Luis Antonio, 2º BACH),

Piano (Nayim, 1º BACH; Belén, 4º ESO A),

Violín (Nerea J. y Andrea P., 1º BACH; Alba R., 4º ESO B),

Flauta travesera (María R., 4º ESO B),

Guitarra española (María R., 4º ESO B),

Clarinete (Daniel, 4º ESO B),

Tambores (Jorge, 4º ESO A),

Pandereta (Sabela, Natalia, 4º ESO A),

Ukelele (Nayim, 1º BACH)

Armónica (VACANTE).

8º.- Bailarines:

DANZA DEL VIENTRE (Alba F., 4º ESO A);

BAILE DE LAS SILLAS 12 (Paula, Shaila, Cris G., Esther, Andrea P., Marta R., 1º BACH.; Nerea B., Isa, María, Lucía, Cris N., 4º ESO C; Natalia, 4º ESO A);

BAILE DE LA BOA 14 (Marta F., Marlén, Alba, Ana, Patricia, Nerea J., 1º BACH; Cris S., Alba R., María R., 4º ESO B; Cris C., Eva, 4º ESO C; Alba P., Marta C., Mercedes, Belén, 4º ESO A);

TANGO DE ROXANNE: 11 PAREJAS: CHICAS (Cris N., 4º ESO C; Victoria Pérez, 2º BACH; Mónica, Lucía P., Iria, María, 4ºESO A; Andrea B., Andrea P., Noemí, Paula, Diana, 1º BACH) y CHICOS (Nayim, 1º BACH; Alejandro N., 2º BACH; Adrián, Arcadio, Manuel, 4º ESO C; David, Carlos, 4º ESO A; Luis, Antonio, Jose Antonio, Daniel, 4º ESO B).

9º.- Cantantes solistas:

COME WHAT MAY (T) (Marta G., 2º BACH; Pedro T., 1º BACH.),

FOREVERMORE (T) (Jorge, 4º ESO A),

ONE DAY I´LL FLY AWAY (T) (María R., 4º ESO B; Nerea J., 1º BACH)

TANGO DE ROXANNE (T+G) (Christian: Ismael, 4º ESO B; cover Christian: Nerea 1º BACH; Sabela, 4º ESO A; Argentino: Jorge y Pablo D., 4º ESO A),

EL HOMBRE DEL PIANO (T) (Patricia P., Nerea J, Paula, Andrea P., María, 1º BACH; Alba P., Belén, Mónica)

HABANERA (T) (Esther, 1º BACH),

THE SHOW MUST GO ON (G) (Jorge, Joaquín, 4º ESO A; María Romero, 4º ESO B)

ELEPHANT LOVE MEDLEY (G) (Patricia P., Nerea J., 1º BACH; Joaquín, 4º ESO A; Lucía, 4º ESO C; Sabela, 4º ESO A; Pedro, 1º BACH).

10º.- Cantantes de coro:

EL HOMBRE DEL PIANO (T) (Marlén, Paula, Andrea P., María G., Marta C., Sofía, Shaila, Noemí, Diana, Ana, Alba P., Marta F., Andrea B., Marta R., 1º BACH.; Jose Antonio, Luis, Ismael, Antonio, Cris S., 4º ESO B; Isa, Cris N., Lucía, María, Cris C., 4º ESO C; Natalia, Belén, Alba P., Iria, Andrea A., Mónica, Marta C., Mercedes, Marta A., Kevin, Carlos, Javier, Pablo D., Joseba, Pablo N., Esteban, Joaquín, Sabela, Andrea L., 4º ESO A; Jossua, 3º ESO C; Lucía, José, Sara, Melanie, 3º ESO D),

SOMEWHERE OVER THE RAINBOW (T) (Nerea, Isa, Cris N., Lucía, María, Cris C, 4º ESO C; Cris S., 4º ESO B; Sara, 3º ESO D; Andrea P., Marta R., Paula, Patricia P., Nerea J., Marta F., María G., Ana, Alba P., 1º BACH; Alba P., Iria, Belén, Mercedes, Marta C., Andrea L, 4º ESO A),

THE LEMON TREE (T) (Alba F., Alba P., Belén, Iria, Sabela, Natalia, Marta C., Andrea L., Mónica, Marta A., Andrea A., Lucía P., María, 4º ESO A; todos los de 4º ESO B; Cris G., Esther, Paula, María, Andrea P., Patricia P., Marta R., 1º BACH; Jossua, 3º ESO C; Isa, Cris C., María, Eva, Lucía, Nerea, Cris N., Adrián, Sergio, Arcadio, Laura, Manuel, Abel, 4º ESO C; Jordi, Manuel, Jéssica, Nadine, Hui Qi, 4º ESO D; Sara, 3º ESO D),

THE SHOW MUST GO ON (G) (Ana, Alba P., Patricia P., Nerea J., Noemí, Sofía, 1º BACH; Adrián, Arcadio, Isa, Cris C., Cris N., María, Manuel, Sergio, Eva, Abel, Nerea, Manuel, 4º ESO C; Jordi, Manuel A., 4º ESO D; Luis, María, Alba R., Jose Antonio, Ismael, Antonio, 4º ESO B; Alba P., Belén, Andrea A., Natalia, Iria, Sabela, Marta C., Andrea L., Alba F., Mercedes, Marta A., María, Mónica, David, 4º ESO A; Jossua , 3º ESO C; Jose, Sara, Melanie, 3º ESO D),

LOS MUELLES (G) (Nerea J., Ana, Alba P., Noemí, Patricia P., Sofía, Diana, Paula, María, Marta C., Shaila, Nayim, Andrea P., Marta R., Marta F., Marlene, Andrea B., 1º BACH; Nerea, Isa, Laura, Eva, María, Cris C., Lucía, Cris N., 4º ESO C; Alba P., Iria, Belén, Marta C., Andrea L., 4º ESO A; Luis, Antonio, Jose Antonio, Daniel, Cris S., 4º ESO B; Jossua, 3º ESO C; Lucía, 3º ESO D),

HABANERA (T) (Cris C., 4º ESO C; Alba P., Javier, Pablo N., Carlos, Joseba, Kevin, Belén, Marta C., Andrea L., Esteban, 4º ESO A; María R., Cris S., 4º ESO B).

26/02/2014 13:52 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

GUIÓN DEL MUSICAL "MOULIN ROUGE", HECHO POR PEDRO TABOADA (1º BACH)

20140211121605-moulin-rouge-moulin-rouge-750352-1600-900.jpg

MOULIN ROUGE

 

ACTO 1º EL MOULIN ROUGE

 

Escena nº 1

 

(Telón bajado, un hombre escribe con ansia en su máquina de escribir, como si la vida le fuera en ello. Su nombre, Christian.)

 

-Vine a París hace un año dispuesto a triunfar como escritor, inventar maravillas para deleitar a los ojos, los oídos, los sentidos de la gente... Pero la mayor historia que podré escribir será la mía propia: cómo un escritor se enamora perdidamente de una pobre bailarina, y cómo ésta... desaparece para siempre. La conocí un día y me enamoré... Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y entonces un día no precisamente especial cogí mi máquina de escribir, me senté y escribí nuestra historia: una historia sobre una época, sobre un lugar, sobre una gente, pero por encima de todo una historia sobre el amor, un amor que vivirá para siempre. No hay nada más grandioso que amar y ser correspondido. Bienvenidos al Moulin Rouge.

 

Escena nº 2

 

 (Se abre el telón y las chicas de la canción Lady Marmalade están preparadas para hacer su baile, el de las boas)

 

Escena nº 3

 

 (El decorado de interior del Moulin Rouge, una pequeña buhardilla, al acabar fuera del escenario, se encuentran tres personajes: un enano excéntrico, un argentino narcoléptico y un hombre con pintas de loco)

 

-Argentino: No servís para el trabajo, vos no tenés ni idea del arte moderno. (se cae dormido)

-Loco: Me critica y aun encima se duerme, si no podemos hacer la obra es porque el protagonista es la bella durmiente.

-Enano: Pues yo... yo creo que (tímido al hablar)

-Loco: Tú a callar, medio metro, si quiero escuchar a enanos voy a un jardín.

-Argentino: (se despierta gritando como un loco) ¡Y yo nunca he dicho que...! Eh, boludos, ¿qué hago yo aquí?

-Enano: Otra vez a explicarle todo...

(Llaman a la puerta)

-Christian: Perdón, el casero me había dicho que en esta habitación no había más que ratas.

-Loco: ¡Oh, malvado casero, que no entiende más que de dinero, si al menos alguien le dijese “te quiero”, no se metería con estos pobres teatreros!

-Christian: Eh, yo también soy un Bohemio.

-Enano: ¿Sabes escribir? ¿sabes actuar?

-Christian: ¡Claro que sé!

-Argentino: Pues esta será la misión para vos, ¡¡Shakespeare!! enamorá a Satine para que nos consiga el permiso para presentar nuestra obra: Spectacular, spectacular.

 

Escena nº 4

 

(Los Bohemios invitan a beber a Christian en su buhardilla, se colocan con absenta y cantan The lemon tree)

 

Escena nº 5

 

(Se abre el escenario, y aparecen las bailarinas de las sillas con Satine y Zidler en primer plano, hablando)

 

-Zidler: Satine, prepárate, esta noche viene un importante Duque que nos sacará de la ruína. En el baile se acercará a ti para bailar, encandílalo, como tú sabes, pequeña: necesitamos su dinero.

-Satine: No hay problema, querido Zidler, ¿cuándo un hombre se me ha resistido?

 

(Se ríen, y empieza a sonar la música, y las bailarinas se preparan para bailar, Burlesque sillas, en medio del baile, los tres de la compañía de teatro empujan a Christian a bailar con Satine; el Duque aparece también en escena pero se produce un equívoco)

 

Escena nº 6

 

(Al acabar el baile Satine y Christian hablan)

 

-Satine. No me esperaba a alguien tan joven y apuesto como usted, querido Duque, dígame, ¿a qué se dedica?

-Christian: Soy escritor, entre otras cosas.

-Satine: Un hombre rico y culto, como a mí me gustan... Lo siento, tengo que irme, tenemos ensayo, como ve, joven Duque, realizamos muchas actuaciones... Somos gente trabajadora. (Se va)

-Christian: Pero pero... Creo que se ha equivocado...

 

Escena nº 7

 

(Todos se van del escenario, Christian, ahora solo, se pone a cantar Come What May... antes de irse acaba)

 

-Christian: Nunca supe que pudiera llegar a sentir esto, como si nunca antes hubiera visto el cielo...

 

Escena nº 8

 

(Christian se sienta en una mesa, cabizbajo. El Burdel prosigue con normalidad, y ahora interpretan Piano Man de Billie Joel en versión española un coro de chicas y un pianista. Se fija en el pianista y se da cuenta de que no son tan diferentes después de todo)

 

Escena nº 9

 

(En otra sala, las bailarinas se toman un descanso y beben un poco con otros artistas y clientes. Incluídos algunos de los bohemios. Roxanne canta la Habanera y critica a Satine)

 

Escena nº 10

 

(Se cierra el telón y fuera del Moulin Rouge aparecen los tres Bohemios con unas prostitutas e interpretan Chicas Guapas)

 

ACTO 2º EL AMOR QUE ES CORRESPONDIDO

 

Escena nº 1

 

-Satine: (Fuera del escenario) Ya he hablado con el Duque.

-Zilder: Oh rosita, no... él me ha dicho que no logró localizarte.

-Satine: ¿Y ese joven quién era?

-Zilder. ¿No será... el poeta?

 

(Satine comienza a toser sangre)

 

-Zidler: Oh no, otra vez no... Ven a descansar, bonita.. Tanto movimiento te acabará matando.

 

Escena nº 2

 

(Se van, y a telón cerrado Christian interpreta Complainte De La Butte, al principio solo, pero al final de la canción se abre el telón y aparece un coro de enamorados cantándole a la luna, se cierra el telón.)

 

Escena nº 3

 

(Al abrirse el telón aparece Christian en el suelo escribiendo algo, y aparece Satine)

 

-Christian: Satine, espera, tengo que hablar contigo.

- Satine: ¿qué es lo que quieres, poeta? Sabes que sin dinero no haces más que perder el tiempo, y a mí no me gusta perder el tiempo.

-Christian: Te quiero, estoy terriblemente enamorado de ti.

- Satine: Lo siento, yo no puedo enamorarme...

-Christian: ¿Cómo que no puedes enamorarte? La vida sin amor es horrible.

- Satine: Vivir en la calle, eso es horrible.

-Christian: ¡El amor, el amor, creo en el amor por encima de todo, el amor es como el oxígeno, el amor es algo esplendoroso, el amor nos eleva a nuestra esencia, todo lo que necesitas es amor!

 

Escena nº 4

 

(Comienzan a cantar el Elephant Love Song Medley, y al acabar, están los dos abrazados)

 

- Satine: Me tengo que ir, tengo negocios.

 

Escena nº 5

 

(Enano en escena; en frente, todos los actores del musical Spectacular Spectacular)

-Enano: Vamos chicos, colocaros. (Nadie le hace caso) Venga, actores, a sus puestos...

-Argentino: (Gritando) ¡¿Acaso no saben lo que es estar callados?!

(Por fin para el alboroto y)

-Enano: Gracias, bien, sigamos, en el musical Spectacular Spectacular, se enseña el amor imposible, platónico, idealizado entre dos dos... Eh, ¿y Satine?

(En la otra parte del escenario lejos del centro de atención)

-Satine: Anda, Bohemio, loco poeta tenías que ser.

-Christian: ¿Acaso no es poeta todo aquel que de una forma u otra se enamora?

-Satine: Solo un loco como tú puede ser poeta.

-Loco: Tortolitos, siento interrumpir, pero el medio metro estaba intentando organizar a estos inútiles... Lo digo por si a lo mejor queréis hacer algo útil con vuestras vidas y tal.

-Enano: Bien, como intentaba decir antes de que me interrumpiesen, Spectacular Spectacular... (es interrumpido por el Duque, que entra en la sala)

-Duque: Spectacular Spectacular no va a continuar.

-Loco: ¿qué? ¿Cómo no? El espectáculo es una forma de vida, sin ella moriríamos.

-Duque: Por mí que se mueran, yo no estaré pagando para que Satine se lo pase bien con el poeta.

-Zidler: No, noooo, querido Duque, Satine no coquetea con el escritor, él es nuestro director, solo ensayan, y practican y y...

-Duque: ¿Se cree que soy idiota?

-Zidler: Al contrario, querido Duque, usted es una persona encantadora, inteligente, lista. Seguro que Satine estará encantada de concertar una cena con usted esta noche... En la Torre.

-Satine: Encantada, querido Duque, para usted siempre estaré preparada.

-Duque: Bien, nos vemos esta noche (se va)

-Zidler: Locos, locos, ¿queréis arruinarme? Más os vale no crear más sospechas. (se va)

-Enano: Bueno, vamos a ensayar que el amor en el teatro (Se va más gente) y la belleza (se va más gente) y... y...

-Loco: Tranquilo medio metro, no se van porque no quieran escucharte, tú tranquilo.

-Enano: ¿Seguro?

-Loco: Sí, más bien se van porque no son capaces de verte gnomo. (Se va)

 

Escena nº 6

 

(En un escenario, está un hombre de aspecto Argentino, hablando con unas prostitutas, entre ellas Roxanne, borracha, y se dirige a Christian, fuera del escenario. La canción que interpreta es el Tango de Roxanne, que será bailada por un número determinado de parejas)

 

-Argentino: (bailando) En los burdeles de Buenos Aires, cuenta la historia de una prostituta y un hombre, que se enamora... Primero hay deseo. Luego pasión. Luego la sospecha... Celos. Ira. Traición. Cuando el amor es para el mejor postor no se puede confiar. (y ahora gritando) Y sin confianza no hay amor. Los celos... ¡¡¡los celos te volverán loco!!!

 

(La escena se realizará lo más fielmente posible al original en la película, y una vez acabado)

 

Escena nº 7

(En una habitación con una gran cena se ve a Satine hablando con el Duque)

-Duque: Ya verás querida, mientras estés conmigo serás una gran artista, todo París conocerá tu nombre, y todos los hombres querrán tenerte, pero siempre serás mía. (Le pone un collar y le dice al oído) Considéralo como un regalo del marajá para su cortesana.

- Satine: Siempre tuya, mi Duque. (Satine mira al cielo, en el balcón de la Torre. El Duque se acerca a ella y la abraza por detrás)

 

Escena nº 8

 

(Christian los ve abrazados en el balcón de la Torre, y dice para sí, en voz alta)

-Christian: Creía que no serías capaz de vender también tu amor al mejor postor.

(Satine lo ve de lejos, se aparta del Duque, pero Christian ya no está)

-Satine: Yo yo.... (Se va Christian) yo te quiero. (Comienza a toser de forma más marcada aún que la anterior, pero continúa)

 

(Canta sola One day I’ll fly away, lamentándose por no ser capaz de quererle; al acabar se cierra el telón, y cuando se vuelve a abrir aparece Christian, viendo por la ventana de su buhardilla, diciéndole a Satine)

 

-Christian: Gracias por curar mi ridícula obsesión por el amor.

 

ACTO 3º EL SHOW DEBE CONTINUAR

 

Escena nº 1

 

(Se enfoca a todas las prostitutas del Moulin rouge y cantan a coro Somewhere over the rainbow, con una iluminación diferente, llena de esperanza) 

 

Escena nº 2

 

(Satine queda llorando, y aparece Zidler.)

 

-Zidler: El espectáculo debe continuar, Satine. Somos hijos de los bajos fondos. No podemos permitirnos amar. Venga, bomboncito, que tenemos que ensayar.

 

(Cantan Zidler y los demás del Moulin rouge The show must go on)

 

Escena nº 3

 

(Se van, y al abrir el telón aparece una chica explicándoles cómo bailar, se forma un poco de escándalo y de pronto sale Zidler a organizarlo todo, se cierra el telón y una vez organizados comienzan a ensayar: Spectacular, Spectacular: danza del vientre, divirtiéndose, como si nada variase desde el principio)

 

Escena nº 4

 

(Al acabar la canción aparece desde la puerta de entrada del salón Christian, y se queda mirando, todos los del escenario se detienen, y Satine comienza a cantar Come What May antes de que Christian se vaya. Le dice que le quiere, y él contesta cantando. Intentar copiar el original.)

 

Escena nº 5

 

(Al acabar de cantar, Satine comienza a toser de forma descontrolada, por el corsé)

 

-Christian: Satine, Satine, ¿qué te pasa? Contesta, por favor.

-Satine: La vida de excesos es muy mala, y ya te dije que vivir en la calle era un horror.

-Christian: No te vayas, por favor.. No ahora (La abraza fuertemente y se tumba junto ella)

-Satine: "Si muriera en este mismo instante no temería, porque jamás había conocido la perfección de estar aquí, envuelta en tu calor, amando cada respiración tuya. ¿Por qué vivir de sueño en sueño? Maldito el día en el que el sueño terminó".

 

Escena nº 6

 

(Todos lloran su muerte, y suena una guitarra tocando Forevermore de Whitesnake, la despedida de Christian a su amor, se cierra el telón.)

 

-Christian: Así es como mi amada desapareció de este mundo, mas las luces del Moulin Rouge continúan brillando, y el dinero circulando... Nadie se da cuenta de que una estrella deja de brillar... Pero para mí, esa estrella era el sol... Escribo esto para que... cada vez que miréis al cielo brillante de la noche oscura sintáis pena por la estrellas que ya han dejado de brillar. Escribo esto para que cuando miréis por primera, por segunda o por última vez a los ojos de aquellos a quienes amáis, sepáis que no hay nada más grandioso que amar y ser correspondido. Y desde los barrios bajos de París, donde los desechos humanos se juntan, un escritor os dice que... Que nadie os quite la ridícula obsesión por el amor.

 

Escena nº 7

(Se abre el telón, todos bailan el Cancan)

11/02/2014 12:16 davidov3 #. Música Hay 3 comentarios.

Vídeos de las coreografías de Iria

Vídeo de presentación de Iria.

Vídeo de las sillas: por delantepor detrás.

Vídeo de las boas: cabaret.

Vídeo de las boas con boas.

27/01/2014 22:46 davidov3 #. Música Hay 1 comentario.

Trabajos para esta 2ª evaluación, para mis alumnos de "Música"

20140114224712-mendigo.jpg

Tema 1: Enemigos hasta la muerte

a) Historia: el Diablo y Yahvé. Planteamiento bíblico del bien y el mal. Denominaciones del Diablo y atributos. Yahvé en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Comparativa.

b) Ejemplos literarios: Sherlock Holmes y Moriarti, Los tres mosqueteros y el cardenal Richelieu. 

c) Versiones cinematográficas: Batman y el Joker, Superman y Lex Luthor, Popeye y Bruto.

d) Elementos invariables: ¿qué se repite y qué cambia?.

e) Ejemplo práctico: El secreto de la pirámide, Batman: el caballero oscuro, Dogma, analiza una escena de cada una de estas tres películas para ejemplificar los elementos invariables, prestando especial atención a la música.

Tema 2: Hay miradas que matan

a) Historia: el basilisco y las tres gorgonas en la mitología griega. Orígenes y atributos de Medusa. 

b) Ejemplos de anime y de manga: Los caballeros del zodíaco (caps. 27 y 28), Los Thundercats (cap. 78), One piece (caps. 410-412). 

c) Versiones cinematográficas: La leyenda de Vandorf, Furia de titanes (2010), Percy Jackson y el ladrón del rayo.

d) Elementos invariables: ¿qué se repite y qué cambia?.

e) Ejemplo práctico: analiza una escena de cada serie (3) y una escena de cada película (3), aplicando la teoría vista y prestando especial atención a la banda sonora.

Tema 3: Renaciendo de las cenizas

a) Historia: el ave fénix en la mitología. Atributos.

b) Ejemplos literarios: Heródoto, Ovidio, Plinio el Viejo, el Papa Clemente de Roma.

c) Versiones cinematográficas: Los caballeros del zodíaco (caps. 6-7, 15, 54, 72), One piece (cap. 485), Harry Potter y la cámara secreta.

d) Elementos invariables: ¿qué se repite y qué cambia?.

e) Ejemplo práctico: analiza el mito en las dos series propuestas y en dos escenas de la película, comparando las circunstancias que ocasionan la muerte con las que favorecen la resurrección.

Tema 4: El talón de Aquiles

a) Historia: todo héroe tiene un punto débil: Aquiles y Sigfrido.

b) Ejemplos literarios: la Ilíada (Homero) y el Cantar de los nibelungos.

c) Versiones cinematográficas: Los caballeros del zodíaco (caps. 95-96), Troya (2004).

d) Elementos invariables: ¿qué se repite y qué cambia?.

e) Ejemplo práctico: analiza dos escenas de cada título manejado, prestando especial atención a la música.

Tema 5: Preguntas que matan

a) Historia: la Esfinge de Tebas, Gollum y la terrible Turandot.

b) Ejemplos literarios: Edipo rey (Esquilo), El hobbit (Tolkien).

c) Versiones cinematográficas: Edipo rey, El hobbit, Turandot

d) Elementos invariables: ¿qué se repite y qué cambia?.

e) Ejemplo práctico: analiza dos escenas de cada título (3) prestando especial atención a la banda sonora.

Tema 6: Penélope y su espera

a) Historia: Penélope esperando por Ulises en la Antigua Grecia.

b) Ejemplos literarios: letras Penélope (Serrat), El muelle de San Blas (Maná) y Naturaleza muerta (Mecano).

c) Versiones cinematográficas: La Odisea Madame Butterfly.

d) Elementos invariables: ¿qué se repite y qué cambia?.

e) Ejemplo práctico: analiza las tres letras comparando la figura de Penélope y analiza dos escenas de cada título (2), prestando especial atención a la música.

Tema 7: Orfeo y el rescate fallido de Eurídice

a) Historia: Lot y la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra (la prohibición de mirar atrás). Orfeo y Eurídice: el rescate del Inframundo.

b) Ejemplos literarios: Monteverdi, Gluck. Primeras óperas con ese argumento. Manuscrito hallado en un bolsillo (Cortázar).

c) Versiones cinematográficas: Orfeo negro, Orfeo y Eurídice (ópera de Gluck), Los caballeros del zodiaco (cap. 127).

d) Elementos invariables: ¿qué se repite y qué cambia?.

e) Ejemplo práctico: analiza dos escenas de cada ejemplo (3), prestando especial atención a la banda sonora.

Tema 8: La música calma a las bestias

a) Historia: Orfeo y su música en la Antigua Grecia, el flautista de Hammelin (Hermanos Grimm).

b) Ejemplos literarios: El flautista de Hammelin (Hermanos Grimm), Égloga 1ª (Garcilaso de la Vega).

c) Versiones cinematográficas: Caballeros del zodiaco (caps. 84-86), One piece (cap. 380), La flauta mágica (Mozart).

d) Elementos invariables: ¿qué se repite y qué cambia?.

e) Ejemplo práctico: analiza los ejemplos literarios y dos escenas de cada título (3) prestando especial atención a la música.

Tema 9: Cassandra o la verdad que nadie escucha 

a) Historia: el mito de Cassandra y Apolo.

b) Ejemplos literarios: Troilo y Crésida (Chaucer), La antorcha (Marion Zimmer Bradley), letra Cassandra (ABBA).

c) Versiones cinematográficas: Doce monos, Poderosa Afrodita.

d) Elementos invariables: ¿qué se repite y qué cambia?.

e) Ejemplo práctico: analiza la letra, comenta los dos libros y analiza dos escenas de cada película (2) en las que se vea a Cassandra, comentando la banda sonora.

Tema 10: Los gemelos

a) Historia: los gemelos como fuente de equívocos en el arte.

b) Ejemplos literarios: Los Menecmos (Plauto), La comedia de las equivocaciones (Shakespeare), El príncipe y el mendigo (Marc Twain).

c) Versiones cinematográficas: Los caballeros del zodiaco (caps. 44-45, 72-73, 91-94, 111-112), Tú a Boston y yo a California, El hombre de la máscara de hierro, El gran dictador, El premio.   

d) Elementos invariables: ¿qué se repite y qué cambia?.

e) Ejemplo práctico: comenta los ejemplos literarios (3), identifica los gemelos de la serie (1) y analiza una escena de cada película (4), prestando especial atención a la banda sonora.

14/01/2014 22:47 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Una clase magistral, a cargo de mis alumnos

20131219132010-pentagrama.jpg

Ayer tuve la última clase de esta primera evaluación con mis alumnos de 1º bachillerato. Tras sonar el primer timbre del recreo estaba esperando yo en el piano cuando de repente escuché un "tschhhhhh, tschhhhhh" tras el que entraron mis fantásticos alumnos de 1º bachillerato, tocando la guitarra y cantando una canción que me dedicaron.

Fue muy emocionante, pero la cosa no quedó ahí: Patricia me leyó un precioso texto (que el rubor me impide compartir en este blog) y luego me regalaron una formidable clase magistral en la que ellos, los alumnos, compartieron conmigo y con sus compañeros su pasión por la música.

Cada uno nos habló del instrumento que tocaba, y fue muy bonito escuchar a Pedro (gaiteiro) explicándonos junto a Nayim (pianista) cómo funcionan la guitarra electroacústica y la eléctrica. Dos apasionados por la música que además comparten con nosotros, sin temor al ridículo ni al error, sus primeros pasos con estos instrumentos.

Luego Andrea y Nerea nos explicaron cómo "funciona" el violín: nos enseñaron sus partes, el funcionamiento del arco y de las cuerdas, y finalmente tocaron uno de los temas de Los chicos del coro a dos voces. En este caso el mérito es mayor, ya que lo que compartieron no fueron sus primeros pasos con el violín, sino que lo "retomaron" del baúl de los recuerdos, ya que hacía mucho tiempo que no tocaban ya. Fueron muy valientes y generosas.

Después le llegó el turno a la gaita: Marta y Pedro nos contaron cómo se tocaba, nos enseñaron sus partes y finalmente interpretaron varios temas, finalizando su intervención con la famosísima Muñeira de Lugo, en la que Ana los acompañó con la pandereta, instrumento que ella tocaba hace tiempo. Me encantó.

Finalmente (porque el timbre acaba tocando tarde o temprano y nada entiende de días especiales), Nayim tocó en el piano una maravillosa pieza de Albéniz.

La de ayer fue una clase maravillosa en la que, una vez más, los alumnos nos demuestran a los profesores que tienen mucho que compartir, muchísimo, que su palabra vale tanto como la nuestra, que su juventud es una herramienta llena de posibilidades y que, si bien los medievales hablaban del poder igualador de la muerte, yo prefiero plantearme la vida en términos más esperanzadores: el poder igualador de la ilusión y, en última instancia, de la música.

A todos vosotros (Paula, Andrea B., Marta F., Nayim, Andrea P., Marta R., Pedro, Marlene, María, Nerea, Rosalía, Sofía, Diana, Alba, Noemí, Ana, Patricia), muchísimas gracias por este regalo. Realmente momentos como este hacen que la ilusión y el amor hacia esta profesión se renueven.

19/12/2013 13:20 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Polémica en Luar, el pasado viernes 13 de diciembre

El pasado viernes pudimos asistir a un linchamiento público: Denís Rodríguez, gaiteiro verinés que se presentó con una gaita de tres roncos a un concurso de gaiteiros de la TVG que forma parte de Luar, interpretó dos piezas musicales.

El jurado, compuesto por Susana Seivane, Lorena Freijeiro y Cristian Silva, aprovechó la intervención del joven para hacer un ataque frontal a Xose Luis Foxo (bueno, lo de frontal entre muchas comillas, ya que no se atrevieron a nombrarlo).

Sin entrar en el meollo de la cuestión (que no es otro que el ya enquistado choque de intereses entre la gaita gallega tradicional y la gaita de tres roncos que utilizan muchas bandas en Galicia), sin entrar a tomar parte de una postura o de la otra, considero que ninguno de los tres miembros del jurado estuvo a la altura de las circunstancias.

Lejos de valorar musical y técnicamente la intervención de Denís, se cebaron con cuestiones estilísticas, políticas y económicas. Me parece lamentable que se machacara de ese modo al gaiteiro solo porque la gaita que trae no es la que vendemos.

Tan solo Lorena hizo alguna matización sobre adornos y alguna nota errónea, pero ni siquiera ella dio razones de peso para un injustificado 4.

Susana Seivane atacó duramente al joven, como queriendo culparlo de esa "plaga de gaitas pseudogallegas que tanto daño hicieron a la gaita galega". Me encantaría saber que ella tampoco tiene intereses económicos en el asunto. 

Leo opiniones cegadas por la pasión nacionalista (tan respetables como la que más) que obvian el hecho de que un chaval que ha tocado bastante bien fue juzgado sin tener en cuenta la música que hizo, sino la escuela a la que pertenece. Eso se llama discriminación, y, tal como dijo Gayoso repetidas veces, en las bases del concurso no se especificaba el tipo de gaita requerido para participar.

Si lo que querían era una polémica televisiva para ganar audiencia, bravo.

Si lo que querían era defender la cultura gallega, esa no es la forma, ni el lugar, ni el momento.

Y, ante todo, Denís no es el objetivo. El caso es si se tienen los huevos de ir a por quien se quiere ir o si nos entretenemos con aquellos sobre quienes creemos que tenemos algo de poder.

De Cristian excuso decir nada más que una cosa: él critica la anterior interpretación de Denís porque la considera un plagio. Quizá deberíamos matizar que, en música tradicional, donde muy a menudo se aprende a base de imitación directa de algo que se escucha, y no sólo a partir de partituras, la idea de copiar no es un error, sino una herramienta para mejorar, perfeccionar y buscar un estilo propio. Decir que un alumno de gaita de la edad de Denís no tiene estilo porque imita a la perfección al original de una composición es tan absurdo como negarle el mérito de haber aprendido correctamente esa canción.

El plagio como algo negativo tiene que ver con falsear la creación de otros haciéndola pasar por la propia, no con decir que "esto es de otro y yo lo imito así."

Y, hablando de plagio, no sé a qué polémico miembro del jurado de otros concursos (OT, Tú sí que vales) me recuerda él, solo que con la mitad de clase y el doble de ganas de chupar cámara.

Mucho ánimo, Denís. 

16/12/2013 13:15 davidov3 #. Música Hay 28 comentarios.

Proyecto del curso 2012-2013: El musical Los miserables

Este es el archivo de PDF en el que explico las actividades realizadas durante el curso pasado y el comienzo de este en la elaboración del musical de "Los miserables". Hay materiales, actividades temporalizadas, vídeos, partituras, textos... En fin, un compendio de materiales que te pueden ayudar a prepararlo, si estás interesado.

13/12/2013 18:20 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

EFEMÉRIDES, poema para el día de Santa Cecilia

20131122141758-santacecilia9-1-.jpg

EFEMÉRIDES
Absurdos que recuerdan en el calendario
recados que hay que hacer para ser correctos,
fechas que son solo sellos que otros ponen
en los sobres huecos que son para muchos las semanas.
Obligados a saberse de corrido
que ayer fue el día de este u otro santo,
que mañana será, de nuevo, sanloquequieran
los que mandan, dictan mucho y leen poco.
¿No es absurdo dedicar un día a algo
y olvidarlo todo el año, hasta que vuelva?
¿o será que, en el fondo, algunos quieren
que se guarde en las conservas de lo muerto
aquello que para muchos es el alfa de la vida,
y que sin ella todo es nada?
Caen las hojas de publicidad, lunas y santos,
como mondas de naranja fuera del cubo de la basura,
como pieles de patatas mal peladas,
como copos de nieve de ayer y nunca.
Se solapan en el charco que hoy humilla
zapatillas rotas, pero cómodas (¡y cuánto!),
forman grietas espejadas donde flotan
fotos que ya están en sepia y son mañana,
porque el que lo escribe para saber que existe
no es ni sabio, ni precavido, triste,
hombre huraño que agoniza sin descanso.
Hoy es viernes, 22 de noviembre, 
un día que para otros solo es uno más,
que para unos pocos es Santa Cecilia,
la patrona de los músicos, coitada,
no sabe la guerra que tiene por delante.
Para otros hoy es viernes, uno más,
el principio del penúltimo fin de semana
de un noviembre facha y gris, oscuro,
pePPero, agorero de una pobreza
que, confiados, creímos superada,
a ella nos llevan de la mano,
con los votos en la boca
y el bocata en la mochila,
hacinados, en los buses de un imserso
en el que hay críos de veintipocos
con el corazón tan hueco
como la cabeza,
eso sí, los bolsillos llenos,
el pelo engominado
y la tarjeta de aquel médico amigo que hace abortos
a buen precio en el extranjero.
Seamos felices, hoy es día de los músicos,
fecha entrañable colindante con otra fecha
con un poco más de actualidad: el 25 de noviembre,
día contra la violencia con la mujer.
Es triste pero este país
sabe mucho más de esto que de aquello,
de pegar que de educar en música,
digo,
que luego algunos leen y no lo entienden.
Porque el calendario está lleno de tachones,
garabatos, 
de recados y mensajes,
como el móvil, pita que pita,
un bebé insolidario que hace padre al más solitario
y lo ata a un sinfín de necesidades innecesarias:
cárgame la batería, súbeme el volumen,
me quedé sin datos: busca wifi,
estoy petado de mensajes: borra unos cuantos,
hoy me apago cuando me sale de los puertos USB
y tienes que ponerme otro biberón
y no duermas sin torcerte el cuello diez veces para ver quién te mandó
el último wasap...
Pero hoy es día de Santa Cecilia,
abracemos con esmero al músico que más cerca tengamos
y sintámonos parte de algo para el recuerdo,
aunque el resto del año la música siga siendo un hobbie,
una inversión sin futuro,
un lujo para ricos,
una tontería para poner de florero ante las visitas
y cantar en misa los domingos.
La pregunta que me hago,
sabiendo que mi vida está dedicada enteramente a ella,
a la música,
es ¿qué se puede hacer hoy para conmemorarla?
¿Un concierto?
¿Una actividad musical que libere a otros profes 
de tener que dar sus clases,
para alborozo de alumnos
y reprimenda de políticos?
No, gracias,
seguiré como hasta ahora:
abrazado a su cuello cuando menos se lo espere,
recostado contándole cosas al oído,
buscando aquel lobo en el fa de la tercera cuerda,
escapando del de la segunda,
echando sin resignación la resina que aún resiste
en un arco sin cerdas casi,
pero aún con flechas.
Hoy están de santo aquellos que se han aventurado 
en la difícil empresa de hacer suyo un instrumento,
una disciplina musical,
un estudio.
Aquellos que están hartos de morderse la lengua
al escuchar el mantra ese del "¿y qué más estudias?"
después de haber respondido "violín", o "chelo", o "tuputamadremeadepié".
Aquellos que miden sus días en compases de espera,
en ensayos, en audiciones, en partituras digitadas
y con arcos y con anotaciones.
Aquellos que madrugan para acostarse tarde y robarle al día 
diez minutos más para acercarse solo un poco
a aquella versión que escuchan mientras van en bus
al conservatorio.
Aquellos que sabrían responder con mil frases diferentes
a la absurda pregunta de "¿para qué sirve estudiar música?"
pero ya no lo intentan porque quien hace esa pregunta
demuestra de facto la incapacidad de comprender la respuesta.
Aquellos que saben cómo suena la música de su vida,
y que cada día se descubren a sí mismos tarareando
lo intarareable.
Aquellos que ven los pasos de cebra como pentagramas incompletos,
que sienten que en la vida solo hay soledad cuando
se crean silencios,
aquellos que escuchan el cansancio detrás de cada respiro,
en cada silencio con calderón.
Aquellos que adivinan horas de ensayo tras minutos de interpretación.
Aquellos que tuvieron que esquivar
una y mil veces
los meteoritos de los reproches de tantos profesores
frustrados que se escaqueaban en clase en los conservatorios,
y que atesoraron entre sus brazos cada palabra de aliento.
Pero también es el día de todos aquellos que supieron
qué canción querían para cada momento,
qué verso les llenaba en instantes de incertidumbre,
dolor o intranquilidad.
Aquellos que escuchan mil veces al mes la misma canción
y siguen descubriendo cosas nuevas.
Aquellos que aman a la música por encima de los mercados,
de las modas, de los egos que a veces entorpecen el camino
de la Belleza.
Aquellos que siguen emocionándose al recordar 
su primera actuación en público,
o la primera canción de nana que les cantaba su madre,
o la canción de su primer amor,
o la canción que ahora mismo los acompaña.
La música se celebra viviendo,
haciendo música,
compartiendo música,
llenando de vida los compases de espera,
esperando sin prisa el inicio del siguiente movimiento,
acompañándose de personas que aman lo mismo.
Porque celebrar con desconocidos aquello que es lo más íntimo
muchas veces es un regalo,
otras es un atrevimiento,
y todas, absolutamente todas las demás,
es perder el tiempo
aireando tus vísceras
ante una piara de comebellotas.
Porque eso es lo que alimenta vivir enfundado en una cuadrícula
de calendario:
la zafiedad, el absurdo infinito de que hay algo que celebrar.
Si no pones música en tu vida todos los días
para ti hoy solo es víspera de feria.

22/11/2013 14:17 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de 1º Bachillerato con "Música", 1ª evaluación

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2013-2014

 

MODELO DE EXAME – 1ª AVALIACIÓN

“MÚSICA 1º BACHARELATO”

 

Nome e apelidos: _______________________________

Curso e Grupo: ______

 

TEORÍA (6 puntos)

 

1º.- O aparato fonador: responde as seguintes preguntas:

 

a) Fai un debuxo coas súas partes máis importantes. (0, 25 ptos)

b) Explica o proceso de FONACIÓN. (0, 25 ptos)

­_______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 

c) Explica os tres tipos de respiración. (0, 25 ptos)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 

d) Principais afeccións do aparato fonador. (0, 25 ptos)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 

2º.- O aparato auditivo: responde as seguintes preguntas:

 

a) Fai un debuxo coas súas partes máis importantes. (0, 25 ptos)

b) Explica o proceso de AUDICIÓN. (0, 25 ptos)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 

c) Que é o OÍDO ABSOLUTO? Explícao. (0, 25 ptos)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 

d) Principais afeccións do aparato auditivo. (0, 25 ptos)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

3º.- Tipos vocais: explica os seguintes tipos vocais e pon un exemplo de cada: (0, 75 puntos)

 

TENOR LÍRICO ___________________________________________

________________________________________________________

BARÍTONO VERDI ________________________________________

________________________________________________________

SOPRANO SPINTO ________________________________________

________________________________________________________

BAIXO PROFUNDO _________________________________________

_________________________________________________________

CONTRATENOR ___________________________________________

_________________________________________________________

 

4º.- O pop-rock español nos anos 60: responde as seguintes preguntas:

 

a) Explica a relación entre Los cinco latinos e The platters. (0, 25 ptos)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 

b) Cal foi a relevancia do Dúo dinámico? (0, 25 ptos)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 

c) Desenvolve o capítulo 3: “A febre dos grupos”. Pon exemplos. (0, 25 ptos)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 

d) Que era un SILBADOR? Explica o seu lugar no proceso de creación. (0, 25 ptos)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 

e) Quen eran ELS SETZE JUTGES? Explica a relevancia do seu movemento. (0, 25 ptos)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 

f) Nomea a seis CHICAS YEYÉ. (0, 25 ptos)

________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 

g) Cando gañamos Eurovisión? Quen o fixo? Con que cancións? (0, 25 ptos)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 

5º.- A música popular tradicional americana: responde as seguintes preguntas:

 

a) Clasifica estes instrumentos e di de que país son típicos: (0, 5 ptos)

 

QUENA _________________________________________________

OCARINA________________________________________________

CHARANGO ____________________________________________­_

GÜIRO ­­­­­­­­__________________________________________________

CONCERTINA ___________________________________________

 

b) Enche os ocos deste cadro sinóptico: (1 punto)

 

Xénero

País de orixe

Características musicais

Indumentaria típica

Mambo

 

 

 

 

Danzón

 

 

 

 

Bolero

 

 

 

 

Guaracha

 

 

 

 

Bossa nova

 

 

 

 

 

PRÁCTICA (4 puntos)


 6º.- Audicións:

 

a) Identifica as seguintes 4 cancións do pop-rock español dos 60. (0, 75 ptos)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 

b) Identifica a seguinte audición, vista en clase, e coméntaa. (0, 25 ptos)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 

c) Analiza estrutural e timbricamente a seguinte audición. (0, 5 ptos)

 

 

 

 

 

 

 

 

7º.- Analiza a seguinte letra: (0, 5 ptos)

 

Tengo miedo del encuentro
con el pasado que vuelve
a enfrentarse con mi vida.
Tengo miedo de las noches
que, pobladas de recuerdos,
encadenen mi soñar.
Pero el viajero que huye,
tarde o temprano detiene su andar.
Y aunque el olvido, que todo destruye,
haya matado mi vieja ilusión,
guardo escondida una esperanza humilde,
que es toda la fortuna de mi corazón.

 

 

8º.- Analiza a partitura adxunta, respondendo as seguintes preguntas:

 

a) En que tonalidades pode estar segundo a súa armadura? En cal está? (0, 25 ptos)

_______________________________________________________

 

b) Identifica as frases musicais na partitura. (0, 25 ptos)

 

c) Cal é a textura predominante? Xustifica a resposta. (0, 25 ptos)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 

9º.- Dictado melódico: representa gráficamente o movemento melódico das 4 notas deste arpexio. (0, 5 ptos)

 

a)

 

 

b)

 

 

c)

 

 

d)

 

 

 

10º.- Compón unha melodía segundo o seguinte patrón: oito compases de 4/4, en RE MAIOR, estrutura harmónica I-V-VI-III-IV-I-IV-V, non se pode repetir o ritmo nos compases. (0, 75 ptos)

 

 

 

 

 

PREGUNTAS DE REGALO (1 punto)

 

11º.- Escribe a armadura de SI BEMOL MAIOR e de do sostido menor. (0, 5 ptos)

 

 

12º.- Relaciona este texto coa teoría vista en clase: (0, 5 ptos)

 

Eu cría que lles ía ensinar Shakespeare a eses rapaces que querían ser mecánicos e que eles o apreciarían. Pero non o recibían. Voltaba a casa chorando noite tras noite.”

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

20/11/2013 20:00 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Concierto: Dúo Violín-Chelo en el Culture of sound, jueves 5 de diciembre a las 00:00h

20131119124639-concierto-duo-cheloviolin-culture.jpg

El JUEVES 5 de Diciembre, víspera de festivo, Héctor (Violín) y yo (Chelo) daremos un concierto en el "CULTURE OF SOUND", por cortesía de Fran, a las 00:00h.

PROGRAMA: Breve recorrido por la historia del rock + Algún tema de cine

Nuestra intención es tocar esta selección de temas, muy conocidos
Smoke on the water (Deep purple)
Black is black (Los Bravos)
Yesterday (The Beatles)
Hey Jude (The Beatles)
Three little birds (Bob Marley)
Whole lotta love (Led Zeppelin)
Stairway to heaven (Led Zeppelin)
The final countdown (Europe)
I will survive (Gloria Gaynor)
Smooth criminal (Michael Jackson)
Billy Jean (Michael Jackson)
Every breath you take (The Police)
Creep (Radiohead)
More than words (Extreme)
We are the champions (Queen)
Bohemian Rhapsodie (Queen)
Mamma mia (Abba)
Zombie (The Cranberries)
Mix: Amelie, Piratas del Caribe, El señor de los anillos
Otherside (Red hot chili peppers)
Californication (Red hot chili peppers)
Fiesta pagana (Mago de Oz)
The unforgiven (Metallica)
Nothing else matters (Metallica)
Master of puppets (Metallica)
Viva la vida (Coldplay)
Wake me up when september ends (Greenday)
Missirlou (Pulp fiction)

Allí os esperamos. No faltéis!!!

19/11/2013 12:46 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de 4º ESO con "Música", 1ª evaluación

IES Xesús Taboada Chivite - Departamento de Música - Curso 2013-2014

MODELO DE EXAMEN: Música 4º ESO

Nombre y apellidos: _____________________________

Curso y Grupo: _____

TEORÍA (6 puntos)

1º.- Funciones de la banda sonora en una película: explica tres ejemplos diferentes. (0,75 puntos)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

2º.- Responde a las siguientes preguntas relacionadas con la historia del cine:

a) ¿Qué relevancia histórica tuvieron las siguientes fechas? (0,25 puntos)

1919    ______________________________________________

1929    ______________________________________________

b) Dime 2 directores de cine destacados de cada una de estas décadas. (0,75 puntos)

Años 20   _____________________________________________

Años 40   _____________________________________________

Años 60   _____________________________________________

c) Sitúa estos títulos en su década. (0, 75 puntos)

Nosferatu  __________      Centauros del desierto ____________

Bienvenido Mr Marshall _____     Un perro andaluz __________

El mago de Oz _______     Casablanca ______________

d) Explica cómo empezó a utilizarse música en la proyección de películas. (0, 5 puntos)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

e) ¿Qué sabes de los géneros cinematográficos de los años 30? (0, 75 puntos)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 

3º.- Historia de los sistemas de reproducción y grabación de sonido. Di a qué tipo pertenecen los siguientes aparatos y ordénalos cronológicamente, explicando la novedad que supuso cada uno con respecto a los demás. (0, 75 puntos)

DVD – GRAMÓNOFO – CASETTE – FONÓGRAFO – TOCADISCOS – MAGNETÓFONO

Sistemas de reproducción de sonido

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Sistemas de grabación de sonido

________________________________________________________

_______________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

4º.- La música popular tradicional en Asia: describe y clasifica los siguientes instrumentos musicales, indicando de qué país son típicos. (0, 75 puntos)

KOTO – DILRUBA – SITAR – SHAMISHEN – ERHU – SHAKUHACHI  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 

5º.- Comenta el siguiente texto, relacionándolo con la teoría vista en clase: (0, 75 puntos)

“El barbero y Schultz escapan del campo disfrazados con uniformes de Tomainia. Los guardias fronterizos confunden al barbero con Hynkel, con quien tiene una apariencia casi idéntica. Mientras, Hynkel es confundido con el barbero y detenido por error por sus propias tropas. El barbero, bajo la identidad de Hynkel, es conducido a la capital de Osterlich para dar un discurso sobre el inicio de la conquista del mundo.”

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

PRÁCTICA (4 puntos)

6º.- Analiza la banda sonora de la siguiente escena cinematográfica y di su función. (1 punto)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

7º.- Analiza estructural y tímbricamente la siguiente audición. (0,75 puntos)

 

 

 

 

 

 

 

8º.- Analiza la siguiente letra, respondiendo a las siguientes preguntas: (1 punto)

Que las persianas corrijan la aurora, 
que gane el quiero la guerra del puedo, 
que los que esperan no cuenten las horas, 
que los que matan se mueran de miedo. 

a) Identifica la canción a la que pertenece (título y autor).

_______________________________________________________

b) Comenta el significado del primer verso.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

c) ¿Qué figura retórica destaca en estos cuatro versos? Explica su función.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 d) Hay o puede haber una lectura política en los versos 3º y 4º. Explícala.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 

9º.- Analiza la partitura adjunta, respondiendo a las preguntas que siguen: (0,75 puntos)

a) Tonalidades posibles, según la armadura, y tonalidad definitiva, según la melodía.

________________________________________________________

b) ¿Cuántas frases musicales hay? Señálalas en la partitura.

c) ¿Qué textura predomina? Explícala.

________________________________________________________

________________________________________________________

10º.- Identifica la siguiente audición, vista en clase, y coméntala. (0,5 puntos)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 

DOS PREGUNTAS DE REGALO (1 punto)

11º.- Escribe las armaduras de SI MAYOR y fa menor. (0,5 puntos)

 

 

12º.- Teniendo en cuenta las diferencias que hay entre la armadura de DO MAYOR y do menor, explica la relación que hay entre las armaduras de RE MAYOR y re menor. (0,5 puntos)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

14/11/2013 18:37 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Reflexión sobre la gira "Los miserables 2013"

20131107132240-losmiserables111.jpg

Ya ha terminado.

Comenzó como una de esas locuras que no sabes cuánto pueden llegar a dar de sí, y que poco a poco se desarrollan, se expanden y llenan de alegría y entusiasmo cada rincón de ti y de muchos de los que te rodean.

Nuestro queridísimo musical de Los miserables se ha acabado.

Lo extrañaremos mucho, no me cabe la menor duda.

Con él aprendimos muchas cosas: exploramos nuevos mundos, pusimos a prueba nuestra capacidad de cooperación, nuestra generosidad y (en algunas ocasiones) nuestra paciencia. Elaboramos con todo nuestro cariño un producto artístico lleno de entusiasmo y energía, dando nuestra visión de cada tema, de cada canción, de cada personaje, comprendiéndolos: sufrimos con el sacrificio de Fantine, reímos con el desenfado de los Thernardier, lloramos con la muerte de los jóvenes rebeldes, comprendimos el sufrimiento  inhumano de Javert entre la espada y la pared, se nos agarrotó el estómago con la mudez de Eponín ante un Marius ciego, nos encantó la ternura de la temerosa Cosette, y sobre todo nos cautivó la inabarcable humanidad de Jean Valjean y el valor de los caídos en la barricada regresando al final.

Fue mucho más que un proyecto de aula: fue una oportunidad de oro para que cada alumno intentase conocer sus propios límites, comprobar que era realmente capaz de dar SIEMPRE un paso más, ver que la ilusión es siempre el mejor carburante para ir adelante, comprender que siempre hay personas capaces de dar más que otras pero que todos somos valiosos y únicos.

La gira nació y murió en Verín: el estreno del musical fue en la Casa de la cultura, donde intentamos "meter" a 116 alumnos en un miniescenario, y el éxito fue tan explosivo que nos dio fuerzas para querer repetirlo y agrandarlo.

En el salón de actos de nuestro centro hicimos dos actuaciones en días consecutivos: la tarde para los padres y familiares, la mañana siguiente para despedir el curso ante profesores y alumnos.

De este modo, quedó asentado el espectáculo que querríamos llevar a otros centros educativos de Galicia a comienzos del curso siguiente.

El verano sirvió para descansar y reponer fuerzas tras tanto ensayo. Y en septiembre retomamos todo donde lo dejamos.

Los alumnos (68 en este caso, ya que no todos siguieron con nosotros este curso) se lo tomaron en serio, muy en serio, aprendiéndose unos las letras de otros (con tan sólo escucharlos ensayar, exactamente igual que los profesionales), hasta tal punto que en Vigo, al interpretar como bis (a petición del público) "Amo del mesón", TODOS cantaron de memoria los papeles solistas.

Nuestra gira comenzó en Xinzo de Limia la mañana del lunes 21 de octubre, donde tuvimos la oportunidad de actuar para los fantásticos alumnos de Antonia del IES Cidade de Antioquía. Antonia es una mujer llena de belleza, ilusión y verdad que, además de haber sido compañera nuestra en el Chivite años atrás, es y será por siempre una amiga única, especial, verdadera y sensible con quien siempre colaboraremos en todos nuestros proyectos. Unos alumnos que escucharon nuestras canciones y que, al finalizar el concierto, nos obsequiaron con una Pantalla de Entroido, todo un símbolo de su cultura. Allí, contamos con un escenario enorme, muy profundo, con muchos focos y un equipo de sonido maravilloso, que Alfonso nos ayudó a manejar. Allí Felisa se hizo toda una experta en iluminación, telones y otros utensilios. Isabel probó a usar nuevos fondos sobre la pared, dando una mayor belleza a cada acto. Marita me ayudó enormemente a coordinar los movimientos de los alumnos, que entraban y salían de escena continuamente.

Después de esta actuación, fuimos la semana siguiente a Vigo (por la mañana) y a Porriño (por la tarde), el martes 29 de octubre. Fue una jornada muy emotiva e intensa por varios motivos: en primer lugar, porque al hacer doblete tuvimos que pegarnos un tremendo madrugón (nos levantamos a las 5h para coger el bus a las 6h, llegar a Vigo a las 8:15h, ensayar a las 8:30h y actuar a las 10:30h) y no paramos ni un segundo (terminamos a las 12:30h, fuimos a Porriño y montamos todo a las 13:30h, comimos a las 14:30h y actuamos a las 16h, para regresar a las 18h y llegar a Verín antes de las 21h). 

En segundo lugar, fue una experiencia muy intensa porque el centro de Vigo fue mi instituto (el IES República Oriental do Uruguai, en Teis, donde estuve como alumno los cursos 1995-99, donde hice las prácticas del CAP en el curso 2003-2004 y donde trabajé como profesor de Música mi primer año el curso 2004-2005; es un centro educativo en el que viví muchos momentos fantásticos de mi vida de estudiante y donde comencé mi andadura como profesor, y tengo muchísimo cariño a muchos de los profesores que aún estaban allí).

En tercer lugar, el centro de la tarde (IES Ribeira do Louro) es otro centro amigo donde tenemos a muy buenos amigos: Virginia (profesora de filosofía) es una gran mujer, una gran pensadora y una formidable amiga cuyas ideas arrojan luz sobre temas de lo más variopinto. Tiene una fuerza capaz de mover montañas y su discurso es ágil y lleno de sensatez. Dio clases en el Chivite hace años. Victor (profesor de plástica) es un gran amigo nuestro, que fue profesor en el Chivite durante siete cursos, y que forma parte esencial de nuestro proyecto con su tela (una tela que utilizamos en la escenografía a petición de los propios alumnos, y que fue elaborada durante siete cursos la semana de la violencia de género, con el apoyo voluntario de todo aquel que trajese un cuadrado para coser en señal de repulsa hacia la violencia). Delio (profesor de lingua galega), David (profesor de música) y otros amigos también estuvieron allí con nosotros. A todos ellos, mil gracias.

Los alumnos de Vigo fueron muy receptivos, y aunque al principio me obligaron a salir para darles un toque de atención, luego fueron muy agradecidos y cariñosos con nuestros artistas: les pidieron varios bises, se animaron a cantar con ellos varias canciones, y no sé cómo agradecerles por ello tanta gratitud. Fue una mañana mágica.

Los alumnos de Porriño también fueron muy activos durante nuestra representación, participaron cantando "A canción do pobo al final", y nos regalaron sus mejores aplausos en momentos tan emotivos como "Sálvalo" o "A little fall of rain".

El cierre de nuestra gira tuvo lugar hoy, jueves 7 de noviembre, en nuestro propio instituto, actuando para nuestros vecinos de Queizás (del IES Castro de Baronceli), por mediación de Israel (profesor de lengua castellana) y Sofía (profesora de francés). La representación incorporó novedades como otros fondos, una puesta en escena un poco más sobria (los alumnos no se maquillaron la cara de blanco en determinados números) y los cambios de escena se realizaron con una mayor velocidad.

Fue una actuación ágil, bella, llena de fuerza y apasionamiento. Los alumnos del Baronceli nos obsequieron con una hucha con dinero para colaborar en la recaudación de nuestro querido alumno Jose Manuel Jorge González, accidentado en verano y siguiendo un tratamiento muy caro para recuperarse.

Para mí, como compañero de mis compañeros (Marita, Isabel, Felisa, que vinieron en la gira, pero también Elisa, Carmen Rivero, Belén, Eloi, Javier, que no pudieron venir aunque siempre nos acompañaron, y Víctor, Antonia, Virginia, que nos recibieron), ha sido un orgullo indescriptible haber hecho realidad este sueño. Hemos tenido que hacer compras de última hora en casi todas las vísperas de cada actuación (velas, que siempre faltaban pero al final hay mil), hemos tenido que hacer fotocopias, hemos tenido que... Pero de eso se trata, el que hace, prepara, hace y siempre deja algo por hacer o tiene algo que mejorar. ¿O no? A todos vosotros, muchísimas gracias.

Para mí, como profesor de música, ha sido un auténtico placer disfrutar de estos cantantes, de su compromiso, de su capacidad de sacrificio a la hora de pegarse madrugones y de preparar temas. He aprendido muchísimo de todos y cada uno de los alumnos que participaron en este proyecto, sé que a muchos les dará pena terminarlo y que a otros ya les apetecía cambiar de musical, pero tengo muy claro que todos hemos descubierto muchas cosas en este viaje.

Un viaje que nos ha expuesto: hemos tenido que cantar ante otros compañeros en los ensayos, ante desconocidos en los conciertos, hemos bailado mientras otros cantaban, hemos cantado en voz baja las canciones de otros porque todas tienen algo especial y único.

Hemos reído, (por qué no decirlo) llorado, temblado de nervios o emoción o entusiasmo, se nos han llenado los ojos de lágrimas al acabar definitivamente y se nos ha llenado la cabeza de dudas justo antes de empezar.

Hemos tenido momentos de riesgo (flexos cuyas bombillas estallaron, papeles que desaparecían, pelucas que ya no estban, gabardinas que nadie había visto...), momentos de satisfacción (al recibir aplausos, abrazos, al ver lágrimas en los ojos del público, al verlos ponerse de pie y cantar con nosotros), hemos compartido.

Esa es la palabra: COMPARTIR.

Porque la música es una celebración de la vida. Celebramos que estamos aquí y ahora COMPARTIENDO frases, ideas, emociones. Nos reconocemos en los demás, en quienes nos rodean, y bebemos de la misma botella a morro, sin pasar la mano ni antes ni después, porque todos somos tiempo.

Como ser humano que vive, respira, se oxida a cada segundo que transcurre porque estamos siempre expuestos al barranco de la muerte, siento la necesidad de agradecer con todas las letras a todas estas personas todo el esfuerzo que han invertido en la elaboración de nuestro particular musical.

Hay quien se plantea, cuadrícula en mano, qué casillas se pueden cubrir para MEDIR, PESAR, VALORAR, JUZGAR, EVALUAR la conveniencia, el éxito, la viabilidad de este proyecto.

Yo creo que, en los proyectos artísticos que fluyen como el aire, sin seguir un guión previo, sino reaccionando ante cada impulso, sobran las cuadrículas, sobran las etiquetas, y hay un momento a partir del cual el concepto EVALUADOR/EVALUADO se diluyen en un todo ante quien debe decir algo es, únicamente, el público.

Trabajar con alumnos adolescentes es un trabajo complicado, difícil, lleno de trabas y desencuentros. Por eso hay tantos profesionales de la enseñanza que cargan las tintas contra aquellos compañeros que no necesitan utilizar tanto la vara de mimbre o las sanciones como ellos.

A veces, sólo a veces, los alumnos se convierten en auténticas fuentes de sabiduría: no por lo que almacenan en sus cabezas, no por las listas de datos que pueden vomitar, sino por los procesos humanos que viven y provocan en los demás.

Ver a un público emocionado es algo que, normalmente, consiguen los profesionales. Pues eso han conseguido en casi todas las actuaciones nuestros "miserables".

Los alumnos han estado mucho más que a la altura, han sobrepasado los límites de lo que se les podía pedir. Tienen un potencial que se desarrolla y expande por momentos, en cuanto les das un estímulo lo aprovechan.

No siempre, pero a veces ocurre.

Y cuando ocurre es lo más enriquecedor que te puedes esperar como profesor.

Porque de ser profesor te libra la jubilación, pero de ser alumno solo te libra la muerte. Y el que no lo tenga claro es que ya se ha ido.

07/11/2013 13:22 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Información de interés sobre la Gira 2013

20131015122443-logo-los-miserables.png

Musical poético, Os miserables: Xira 2013

Actuacións:

Luns 21 ás 11:30h no Auditorio do Concello de Xinzo

Martes 29: ás 10:30h no IES ROU (Vigo)

Ás 16h no IES Ribeira do Louro (O Porriño)

Calendario final de ensaios no Salón de actos

Recreos: días 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28

Tardes: Venres 18, de 16 a 19h

Mércores 23, de 19 a 21h

15/10/2013 12:17 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Trabajos para la 1ª Evaluación, alumnos con "Música" en 4º ESO y 1º Bachillerato

20130923161018-auriculareslibros.jpg

TEMAS DE LOS TRABAJOS PARA LOS ALUMNOS DE “MÚSICA” 4º ESO

- Tema nº 1: El mito del conde Drácula. 

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.

a) Base histórica del mito: Vlad Dracul (Tepes, el Empalador) y Elizabeth Bathory
b) La versión de Bram Stoker
c) Versiones cinematográficas: Nosferatu (1922, Murnau), Drácula de Bram Stoker (1992, Coppola), Blade (1998, Stephen Norrington). Compáralas.

d) Construcción del mito: elementos característicos del mito de drácula (¿qué es lo que se repite en todos?)
2º)) PRÁCTICA: Analiza una escena de cada película, prestando especial atención a la banda sonora.

- Tema nº 2: El mito de Frankenstein.


1º)) TEORÍA: Historia y ficción.
a) Base histórica del mito: Prometeo
b) La versión de Mary Shelley: Frankenstein o el moderno Prometeo
c) Versiones cinematográficas: elige tres versiones cinematográficas MUY diferentes entre sí y compáralas.

d) Construcción del mito: elementos característicos del mito de Frankenstein (¿qué es lo que se repite en todos?)
2º)) PRÁCTICA: Analiza una escena de cada película, prestando especial atención a la banda sonora.

- Tema nº 3: El rey mono y Dragon ball.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.
a) Base histórica del personaje: el rey mono (Sun Wokung).
b) La versión del anime: Son Goku.
c) Versión del anime japonés: Dragon Ball (primera saga, cuando es pequeño). Compáralo con el personaje mitológico chino.

d) Construcción del mito: elementos característicos del personaje (¿qué es lo que se repite?)

2º)) PRÁCTICA: Analiza cinco escenas de la serie, prestando especial atención a la banda sonora.

- Tema nº 4: Eva mitocondrial, Lucy y Elfen lied.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.
a) Base histórica del mito: Eva mitocondrial, Lucy (el austrolopithecus más antiguo)
b) La versión del anime: Elfen lied
c) Versiones cinematográficas: Elfen lied (anime de 13 capítulos). Compáralas y analiza el papel de la canción de la cabecera en la historia.

d) Construcción del mito: elementos característicos del personaje (¿qué es lo que se repite en todos?)
2º)) PRÁCTICA: Analiza cinco escenas de la serie, prestando especial atención a la banda sonora.

- Tema nº 5: La bella dama sin piedad, o el amor con espinas.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.

a) Base histórica del mito: la bella dama sin piedad de Keats
b) Las versiones literarias: La dama de las camelias y el capítulo del Principito y la rosa

c) Las versiones musicales: el lied de Schubert Rosa de zarza, la ópera de Verdi La traviata, la canción de Mecano Una rosa es una rosa y la canción de Sting Roxanne 
d) La versión cinematográfica: Pretty woman y Moulin rouge

e) Construcción del mito: elementos característicos del personaje (¿qué es lo que se repite en to

dos?)
2º)) PRÁCTICA: Analiza una escena de cada película, el lied de Schubert y la letra de Mecano.

- Tema nº 6: La bella y la bestia, o el amor que no entiende de prejuicios.


1º)) TEORÍA: Historia y ficción.
a) Base histórica del mito: Afrodita y Hefesto
b) Las versiones literarias: la historia de Eros y Psyque en El asno de oro (de Apuleyo), El jorobado de Notre Dame (Víctor Hugo)

c) Las versiones cinematográficas: La bella y la bestia y Shrek
d) Construcción del mito: elementos característicos del mito (¿qué es lo que se repite en todos?)
2º)) PRÁCTICA: Analiza dos escenas de cada película, prestando especial atención a la banda sonora.

- Tema nº 7: El viejo avaro o el tesoro al final del arco iris.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.
a) Base histórica del mito: los leprechaun irlandeses y el origen bíblico del arco iris. b) Versiones literarias: La aulularia (Plauto), El celoso extremeño (Cervantes) y El mercader de Venecia (Shakespeare).

c) Versión cinematográfica: el tío Gilito en Patoaventuras (Disney) y el señor Burns en Los Simpson. 
d) Construcción del mito: elementos característicos del personaje (¿qué es lo que se repite en todos?)
2º)) PRÁCTICA: Analiza dos escenas de cada serie, prestando especial atención a la banda sonora.

- Tema nº 8: Casándose en "buffet libre".

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.
a) Base histórica del mito: el baile para que el príncipe escoja esposa en la tradición europea.

b) Versión literaria: La Cenicienta (Perrault)

c) Versión musical: El lago de los cisnes (Tchaikovsky)

d) Versiones cinematográficas: el anime de El lago de los cisnes.
e) Construcción del mito: elementos característicos de la situación (¿qué es lo que se repite en todos?)

2º)) PRÁCTICA: Analiza la escena del baile en todas las versiones, prestando especial atención a la banda sonora cuando sea posible.

- Tema nº 9: Las Parcas que hilan, tejen y cortan nuestras vidas.


1º)) TEORÍA: Historia y ficción.
a) Base histórica del mito: las parcas, moiras y los shinigami japoneses
b) La versión literaria: las parcas en las Metamorfosis de Ovidio

c) La versión del anime: Death note (anime de 37 capítulos)
d) Versiones cinematográficas: Death note (anime de 37 capítulos). Compara los shinigamis japoneses con las parcas griegas.

e) Construcción del mito: elementos característicos del personaje (¿qué es lo que se repite en todos?)
2º)) PRÁCTICA: Analiza cinco escenas de la serie, prestando especial atención a la banda sonora.

- Tema nº 10: La venganza a cualquier precio.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.
a) Base histórica del mito: las Furias de la tragedia griega, la historia de Medea y Jasón

b) Versiones literarias: las Euménides (de Esquilo, pertenecientes a la Orestíada) y Medea (Eurípides)

c) Versión cinematográfica: Así es la vida.

d) Versión musical: la ópera Medea (Cherubini).

e) Versiones del anime: Jigoku Shoujo y Death note.

f) Construcción del mito: elementos característicos del personaje (¿qué es lo que se repite en todos?)
2º)) PRÁCTICA: Analiza una escena de cada versión, prestando especial atención a la banda sonora cuando sea posible.

TEMAS DOS TRABALLOS PARA OS ALUMNOS DE “MÚSICA” 1º BACHARELATO

UNIDADE 1

- Enfermidades relacionadas co aparato fonador. Prevención. Hábitos saudables.

- Enfermidades relacionadas co aparato auditivo. Prevención. Hábitos saudables.

- Tipos vocais pouco habituais: o contratenor, o sub-baixo, o barítono Verdi e a soprano Spinto.

UNIDADE 2

- A música nacional que se escoitaba en España nos anos 50. Folklóricas, boleros…

- Chegada das cancións en inglés nos 50-60. As traducións ó español e as versións.

- Relevancia do Dúo dinámico na década dos 50-60.

- Grandes voces dos 60-70 en España: Nino Bravo.

- Os cantautores e a canción protesta en España nos 70.

- Eurovisión: historia do festival.

UNIDADE 3

- A música instrumental en América do N / Central / do S: organoloxía, agrupacións.

- A música vocal en América do N / Central / do S: tipos vocais, agrupacións, repertorio.

- As danzas en América do N / Central / do S: agrupacións, funcións, exemplos.

UNIDADE 4

-  Xéneros vocais nacionais: a música chamada culta no s XIX. Zarzuela. Xénero chico.

- O musical en España: xénero de masas no s. XX. Características, exemplos.

- O teatro musical en Galicia: a zarzuela desde o s. XIX. Características e exemplos.

UNIDADE 5

- Historia do cinema español (I): das orixes ós anos 50.

- Historia do cinema español (II): anos 60 e 70.

- Historia do cinema español (III): anos 80.

- Historia do cinema español (IV): anos 90.

- O cinema nacional de autor. Características, exemplos.

- O cinema de Almodóvar. Características, exemplos.

- O cinema de Amenábar. Características, exemplos.

- O cinema nacional comercial: características.

- O cinema político: os documentais.

- O cinema histórico: as sagas, a Guerra civil española, etc.

- O cinema cómico nacional: Torrente, El milagro de P Tinto, Airbag…

- As series de crítica social: Siete vidas, Aida, Aquí no hay quien viva…

23/09/2013 16:10 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Atención educativa: Hora de lectura como Alternativa a la religión

20130916134409-one-piece-wanted-posters.jpg

Este será el trayecto que haré con mis alumnos de 3º y 4º ESO, leyendo artículos relacionados con temas de actualidad, que están relaiconados a su vez con la serie ONE PIECE, para que vean cómo una serie de dibujos animados puede tocar de un modo encubierto y con un formato ficcional, temas de gran interés:

IES Xesús Taboada Chivite - Departamento de Música - Curso 2013-14

 

ATENCIÓN EDUCATIVA 3º / 4º ESO

Hora de lectura

 

SAGAS / TEMAS DE ACTUALIDAD

 

A) La discriminación de minorías étnicas (tritones/gitanos)

- Arlong y Nami (caps. 31-44)

 

B) La familia uniparental

- Bellemere y sus hijas adoptadas (caps. 35-36)

 

C) Animales en peligro de extinción (dragones/ballenas…)

- Apis y el dragón milenario (caps. 55-60)

 

D) Abandonar mascotas (Laboon/ perros)

- Laboon (caps. 62-63) y Brook (caps. 379-381)

 

E) Enfrentamientos bélicos “heredados” (gigantes/naciones)

- Los gigantes Dorry y Broggy (caps. 71-77)

 

F) Medicina para todos o medicina para los ricos

- Nami y el país de Chopper (caps. 78-91)

 

G) El problema del agua en los desiertos

- Arabasta, conflicto entre el rey y los rebeldes (caps. 93-126)

 

H) El problema de Dios: ¿existe?

- Skypea (caps. 154-195)

 

I) La inmigración ilegal

- La puerta del Paraíso y las leyes que prohíben todo (caps. 153-157)

 

J) La tecnología que cambia el mundo y a las personas

- Los diales de Skypea (caps. 157-158)

 

K) El juego, las apuestas

- El pirata Fox y el Davy back (caps. 208-219)

 

L) La memoria y su pérdida

- El ladrón de memorias (caps. 220-224)

 

M) El poder de la información y los intereses creados para desinformar

- El pueblo de Ohara y el siglo perdido (caps. 275-279)

 

N) La despedida del barco (la eutanasia)

- Merry (cap. 312)

 

O) La medicina sin escrúpulos

- El doctor llamado genio, Hogback (caps. 340-343)

 

P) La tiranía, las desigualdades sociales llevadas al extremo

- Los Tenryübito (cap. 391)

 

Q) El comercio de esclavos, las pujas

- La sirena en venta (caps. 393-400) y las gorgonas (cap. 415)

 

R) Sociedades femeninas (amazonas)

- Amazon Lily (caps. 408-414)

 

R) Las cárceles que son infiernos

- Impel down (caps. 422-425, 430-437)

 

S) La pena capital

- Ace será ejecutado (cap. 416) y el opening de la serie

 

T) La transexualidad, el travestismo y la identidad sexual

- El nivel 5,5 de Impel down (caps. 438-440)

16/09/2013 13:44 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Grabación de nuestra versión del musical "Los miserables"

En el vídeo que está encabezando este artículo podréis acceder al musical "Los miserables", en nuestra versión de julio.

Son diez canciones representadas en escena, y entre canción y canción se recita en romance el resumen de la acción.

Espero que disfrutéis con el talento de nuestros alumnos de 3º y 4º ESO.

19/08/2013 21:46 davidov3 #. Música Hay 1 comentario.

Modelos de examen de "Música 3º ESO" y "Música 4º ESO", 3ª Evaluación

20130614100859-cc-1801564-otros-siempre-lo-mismo-durante-epoca-de-examenes.jpg

"MÚSICA 3º ESO"

1º.- TEORÍA (5 puntos)

a) A música vocal no Romanticismo: a ópera. (1, 25 puntos)

b) A música no Nacionalismo: Rusia, Centroeuropa e países nórdicos. (1, 25 puntos)

c) A música a finais do século XIX: Impresionismo, Expresionismo e Neoclasicismo. (1, 25 puntos)

d) Define: música estocástica, serie dodecafónica invertida, música concreta, música textural, serialismo integral. (1, 25 puntos)

2º.- PRÁCTICA (5 puntos)

a) Compón un BLUES tendo en conta a súa estrutura. (1 punto)

b) Analiza estrutural e timbricamente esta audición. (1 punto)

c) Analiza a letra desta canción: (2 puntos)

Para mí él siempre va conmigo, hago ver que andamos hasta el alba
No existe y siento que me abraza, a veces voy perdida, yo le llamo y él me encuentra
Al llover las calles son de plata y la luz es niebla sobre el río

Por la noche los sauces son estrellas y solo estamos él y yo perdidos para siempre

d) Fai unha serie dodecafónica e a súa retrogradación. (1 punto)

"MÚSICA 4º ESO"

1º.- TEORÍA (5 puntos)

a) La música y la publicidad: elementos y funciones. (1, 25 puntos)

b) La música y los videojuegos: funciones. (1, 25 puntos)

c) La música popular urbana en los 70. (1, 5 puntos)

d) Define: GLAM ROCK, GROOVE, GRUNGE, ROCKABILLY. (1 punto)

2º.- PRÁCTICA (5 puntos)

a) Compón un BLUES teniendo en cuenta su estructura. (1 punto)

b) Analiza estructural y tímbricamente esta audición. (1 punto)

c) Analiza la letra de esta canción: (2 puntos)

Para mí él siempre va conmigo, hago ver que andamos hasta el alba
No existe y siento que me abraza, a veces voy perdida, yo le llamo y él me encuentra
Al llover las calles son de plata y la luz es niebla sobre el río

Por la noche los sauces son estrellas y solo estamos él y yo perdidos para siempre

Ya lo sé, qué fácil es soñar, hablo solo para mí, no para él
Aun así, no dejo de pensar que tal vez en algún lugar…
Le quiero y cuando rompe el día, él se va y el río es solo un río
Sin noches no hay luces en mi vida, se queda sin colores y yo vuelvo a estar perdida

Le quiero y sin embargo entiendo que por él mi vida es un engaño

No existo y él sigue con su vida, feliz en ese mundo que jamás conoceré

Le quiero, le quiero, pero eso es solo para mí

d) Inventa una escena cinematográfica en la que la música sea diegética, integrada, divergente y de primer plano. (1 punto)

14/06/2013 10:08 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Escenografía de nuestra versión poética del musical

20130524184921-barricada.jpg

NÚMERO 1: "OTRO DÍA SE VA"

- En escena hay: tres mesas alargadas con operarias trabajando mientras cantan, el capataz husmeando entre ellas, Fantine y dos trabajadoras que se meten con ella y el alcalde Magdalena que irrumpe en una pelea entre dos. El resto del coro se queda al fondo de la escena y tan sólo interviene en el primer tutti (tres primeras estrofas) desapareciendo después.

- Objetos: tres mesas alargadas (ya las tenemos, falta hacerles un mantel adecuado), abalorios (pulseras, colgantes, etc) que hacen las operarias, una carta (que tiene Fantine mal escondida y acaban robándole).

- Indumentaria: operarias (con pañuelo blanco recogiendo el pelo, camisa blanca, falda y mandil), capataz (vestido elegante), alcalde (muy elegante, con sombrero alargado y bastón).

NÚMERO 2: "SOÑÉ UNA VIDA"

- En escena hay: un grupo de prostitutas y la recién llegada Fantine, cantando amargamente su infortunio.

- Objetos: no hace falta ningún objeto, todo el interés está en la letra que cantan.

- Indumentaria: variada (unas pueden ir con harapos y sucias, otras pueden ir de cabaretera venida a menos, una debe ir como Fantine recién salida de la fábrica, con la ropa sucia y sin pelo ni dientes - para esto debe pintar de negro dos dientes de delante).

NÚMERO 3: "CASTLE ON A CLOUD"

- En escena hay: Cossette de niña, yendo a por agua al pozo, y encontrándose con sus fantasmas mientras piensa en su fantasioso castillo en las nubes.

- Objetos: un pozo (que ya tenemos), una escoba y un cubo (que lleva Cossette), un fondo en el que se vea un castillo sobre una nube, y una misteriosa mujer de blanco que mece entre sus brazos a una niña, rodeada de juguetes. También hay unos fantasmas cubiertos con sábanas y portando velas encendidas.

- Indumentaria: Cossette (harapienta, con un pañuelo sucio en la cabeza y descalza), los fantasmas (cubiertos con unas sábanas y llevando unas velas), la extraña mujer (vestida de blanco, arrullando a un bebé, en una sala llena de juguetes, al fondo del escenario).

NÚMERO 4: "AMO DEL MESÓN"

- En escena hay: un mesonero que disfruta rodeado de sus rufianes y prostitutas, en un local cochambroso donde despluma a todos. Entran dos clientes y eso permite ver sus tretas sociales. Su mujer, realmente, está harta de él.

- Objetos: tres mesas (las tenemos), banquetas y sillas (tenemos), varias barajas francesas de naipes (tréboles...), juegos de dados, jarras de cerveza y copas, algún animal (un perro o algo así), un maletín pesado que trae el segundo cliente (que está ciego, y que deberá llevar gafas de sol y bastón, además de sombrero y gabardina), una jaula con un peluche de loro dentro (es el animal que trae el ciego, que le robará el mesonero y que finalmente acuchillará madamme Thernardier.

- Indumentaria: además de lo dicho antes, el mesonero debe aparentar sucio y desaliñado, la Thernardier debe ser corpulenta y hombruna (una gran falda, una peluca enorme y deslabazada, un mandil grande y sucio...), las prostitutas de este local deben parecer cabareteras (con boas de pelusa, falda y polisón, etc). Todos los clientes son hombres y van sucios y de cualquier manera.

NÚMERO 5: "ESTRELLAS"

- En escena: Javert contempla un cielo estrellado que le permite reflexionar sobre su deber para con el mundo y la justicia.

- Objetos: un fondo con estrellas, o unas luces que hagan de estrellas en el momento que Javert se dirija a ellas. Como va a haber dos personas encarnando a Javert, habrá un obstáculo en medio que permita que se cambien: podemos hacer una columna muy gruesa, o una farola, o algo así.

- Indumentaria: Javert va muy elegante, con gabardina cerrada hasta arriba y barba y patillas de la época. Puede llevar un arma o no.

NÚMERO 6: "ON MY OWN"

- En escena: Eponine se queda sola en la calle, rodeada de espejos y dialogando consigo misma sobre su situación amorosa.

- Objetos e indumentaria: varios marcos enormes de cartón aparentando ser espejos. A ambos lados de cada uno, dos chicas vestidas igual (se supone que son una sola reflejada). Son todas Eponín, y van harapientas, con falda, mandil y camisa sucia. Pelo largo negro suelto.

NÚMERO 7: "BRINDO POR"

- En escena: una enorme barricada divide en dos el escenario, atravesándolo en diagonal. A un lado, cerca del espectador, un grupo de jóvenes luchadores sentados, bebiendo, brindando por todo lo que pueden dejar atrás si sale todo mal. Van armados como hombres pero en el fondo aún son adolescentes. Al otro lado de la barricada, después de empezada la canción y entre luces que sugieren una ensoñación (pueden usar velas o similares), aparecen las chicas en quienes piensan, portando rosas, y cantando tras ellos.

- Objetos: una enorme barricada (estamos haciéndola con los cartones que nos traéis tan amablemente, y sobre ella irá la tela de Víctor), botellas de vino, armas (escopetas), velas y rosas (para las apariciones).

- Indumentaria: los chicos van con camisa blanca, pantalón vaquero oscuro, una insignia que los vincula a su revolución y que cuelga en su pecho como una placa, botas o zapatos negros. Las chicas van muy guapas, con faldas, camisas y sombreros. Pueden llevar algún pequeño paraguas de estos que se llevaban en la época. Deben destacarse entre todos los personajes siguientes: Marius y Enjolras (debe ser rubio).

NÚMERO 8: "SÁLVALO"

- En escena: los mismos de la barricada de antes, pero dormidos, y Valjean cantándole a Dios, al lado de un Marius dormido. Marius debe estar abrazado a una carta de Cossette, como soñando con ella. Valjean canta mirando sucesivamente al joven y al cielo, como pidiendo algo por él. Al final de la canción se pone de cuclillas, enfrente a él, y pone sus manos sobre su frente (sin tocarlo).

- Objetos: los anteriores, pero sin movimiento, y una carta que Marius abraza en sueños.

- Indumentaria: Valjean va vestido como un soldado del ejército francés de la época (1830). Los demás van como antes.

NÚMERO 9: "SILLAS Y MESAS VACÍAS"

- En escena: Marius entra en el ABC, cafetería donde se reunía antes con sus amigos revolucionarios, y la encuentra vacía. Todos han muerto. En mitad de su lamento se le aparecen sus sombras.

- Objetos: tres mesas (ya las tenemos), sillas, varias copas vacías, trozos de pan y restos. Todo está desordenado, caído y muerto. Luego aparecen los jóvenes de la barricada, pero con las caras pintadas de blanco y portando una vela cada uno. Vuelven desarmados.

- Indumentaria: Marius vuelve bien vestido y cojeando, con un bastón, ropa elegante y la mirada triste.

NÚMERO 10: "LA CANCIÓN DEL PUEBLO"

- En escena: aparecen unos pocos personajes anónimos muertos, con la cara pintada de blanco y portando velas, cantando al ritmo de un tambor el himno de esta lucha desigual. Poco a poco se van añadiendo más y más espectros. Al final de la canción, desde el escenario pero rodeando al público, todos los personajes del musical vuelven, muertos, su atención al espectador, cantando y portando las banderas de los derrotados.

- Objetos: uno o varios tambores, un par de banderas medianas, una bandera grande (las banderas aparecen en las últimas tres estrofas, gradualmente).

24/05/2013 18:49 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

LOS MISERABLES, VERSIÓN POÉTICA DEL MUSICAL EN TRES ACTOS / ROMANCES

20130521142815-miserables.jpg

MUSICAL “LOS MISERABLES”, ROMANCE EN TRES ACTOS

 

ACTO Nº 1 - ROMANCE DE FANTINE Y COSSETTE

 

1º.- PRÓLOGO

 

Cuenta cierta bella historia

hecha con humano empeño

que no ha´ mucho hubo problemas

duros, fieros, ¡un infierno!

donde ciertos pobres hombres

con temor a crueles cercos

habitaron con crudeza

el peor de los desiertos:

no aquel en el que respiran

la sequía, hombres muertos,

o las yermas tierras secas,

ni los ecos de mil rezos

que resbalan entre lloros,

que arden como intentos huecos;

sin dudarlo, no olvidéis,

el peor de todos ellos,

aquel en el que no crecen

la esperanza, ni los sueños,

aquel en el que aún al vivo

se le trata peor que al muerto,

aquel en el que no pesan

ni la dignidad del cuerdo

ni la humanidad del loco,

ni el futuro del que es preso,

ni el presente del que es libre,

aquí sólo importa el "ego",

apellidos son honores,

es la sangre el mayor mérito,

no confía en sus semejantes

ni el infame ni el que es lego,

el poder sobre las almas

siempre lo ha tenido el clero,

no necesitan palabras,

todo lo demás: solo hechos.

 

Un obispo, muy buen hombre,

que era de un humor sincero,

hombre docto de la Iglesia, 

no ambicionaba dinero

ayudó no hace mucho

a aquel pobre hombre preso,

Jean Valjean, que estuvo tantos

años encerrado, reo

que por dar pan a los suyos

marchitaron veinte inviernos

entre rejas, trabajando

sin descanso, sin asueto,

al que le llegó el descanso,

que él creyó llegado a tiempo,

libertad condicional,

otro modo de tormento

con el que castigar pobres,

con el que atar a hombres buenos,

distinguiendo sin lo humano

lo divino y lo terreno.

 

Jean Valjean durmió en la casa

de este obispo tan sereno,

le robó toda la plata

que pudo cogerle, en sueños,

mas las sombras lo acechaban:

el pobre no llegó lejos,

tras sus pasos caminaban,

y los guardas lo cogieron

devolviendo su tesoro

al obispo que, mintiendo,

protegió al fugitivo

regalándole, risueño,

una nueva vida, libre,

una fe, un nuevo invento,

la esperanza de vivir

sin vengarse de aquellos

que robaron juventud

al que no tenía alimento,

que apartaron de la luz

al que sólo ansiaba el eco

de las voces que acompañan

en sus sueños al remero

que no necesita velas

para ver cumplir sus sueños.

Este obispo selló un trato

con Valjean, aventurero,

olvidando lo robado,

perdonando aquellos hechos,

escuchando la promesa

de que fuese un hombre nuevo.

 

Muerto el preso, queda el fénix,

renaciendo de sus restos,

abre sus alas y crece,

Jean Valjean cumple su reto.

Pasan años, no aparece,

policías al acecho,

buscan por todas las calles

dónde se metió este preso

que hace tanto rompió un pacto

con la ley y el mundo cuerdo.

Mientras tanto, en otra parte,

aparece un hombre bueno,

el alcalde Magdalena,

con su fábrica y su tiempo,

trae riqueza, trae trabajo, 

es amigo del silencio,

lo protege su gran fama,

en un mundo pendenciero.

Las mujeres que fabrican

los abalorios de negro

que vende desde su empresa

deben ser de ver honesto,

deben tener vidas sanas,

trabajando con esfuerzo,

no perderse entre los vicios

mereciendo su respeto.

 

Entre todas se destaca

la belleza del silencio

que rodea a Fantín,

mujercita de buen cuerpo,

a quien todas hoy envidian

por ser, entre grajos, ciervo,

por tener dos ojos firmes

y un mirar de cisne esbelto,

vuelve loco al capataz

mientras cela a todo el resto,

gallinitas envidiosas

que quieren ver muerto al ciervo.

Veamos cómo empieza el día,

veamos cómo empieza esto:

 

 

2º.- OTRO DÍA SE VA

 

Tras perder así su empleo

la pobre Fantín no sabe

cómo resolver el pago

que le piden, ¡miserables!,

mesoneros Thernardier,

personajes execrables,

que le mienten inventando

mil excusas por saquearle,

desde hace más de seis años

siempre con el mismo baile,

siempre enferma, o mala, o coja,

siempre padeciendo males,

¡poco sabe aquí Fantín

qué buen partido le sale

cuidar de su hija Cossette

a estos cacos indignantes!

 

No teniendo un trabajo,

la pobre se echa a la calle,

donde le piden cabellos

para tratos deleznables.

No lo duda, vende el pelo,

el dinero es lo importante,

debe reunir diez francos

pa´ pagar enfermedades,

porque así lo piden ellos,

porque así sigue adelante.

También le piden sus dientes

y le ofrecen cantidades,

ya renuncia a su belleza

nada más le es relevante.

Finalmente la ven sola

callejeando en triste baile,

con la mirada lejana,

con los sueños, reciclables,

sin su pelo, sin sus dientes,

sin su dignidad y donaire.

Terminó por dar su boca,

no a buen precio, y su carne,

vendiendo todo lo suyo

a cambio del mentir infame

de dos crueles mesoneros

más perdida que en la calle.

Tras venderse entera, triste,

canta a solas, casi en trance:

 

3º.- SOÑÉ UNA VIDA

 

Así recuerda Fantín,

estremecida entre llantos,

los dolores de su vida,

con sus duelos y quebrantos,

todo lo que le fue ajeno,

todo lo demás, quitado,

sola, enferma, entre la nieve,

de un París sordo y malvado,

sin oídos para putas,

sin abrazos para mancos,

sin los besos de un Dios justo,

con cadenas y milagros,

con condenas y castigos,

con papeles y olvidados.

Así la halla Magdalena,

sola y triste, a lento paso,

así se la lleva lejos,

a hospitales, de buen grado,

allí la cuidan y serenan,

ella sufre por su encargo:

debe ir a ver a Cossette,

traerla aquí, a sus brazos,

Magdalena le promete

ser de su voz emisario,

encontrar a Thernardier,

verla crecer a su lado,

dar la paz que quitó el hombre

a la niña de su encanto.

 

No muy lejos, Thernardier,

posaderos entre tantos,

rufianes sin caridad,

miserables, ¡dan espanto!,

maltratan sin compasión

a Cossette, ser simple y llano,

niña bella, muy sensible,

y le dan duros encargos:

debe ir a por el pozo

que se esconde entre los cantos

de la pobre, asustada,

cada noche, ¡no hay regato!

Aquí os dejo oírlo, amigos,

mejor así que en relato:

 

4º.- CASTLE ON A CLOUD

 

Como ya habéis escuchado

llora triste la criatura,

sabe que no hay paz cerca,

está sola, no la cuidan,

sueña con su madre, buena,

con juguetes, sin torturas,

llora su desdicha eterna,

presa del miedo que empuja

a seguir cada orden nueva

con la prisa del que apura

cada hecho por no ver

qué hay detrás de su figura.

Aquí llega un hombre extraño

que se deja ver a oscuras,

se aproxima, ¡es Magdalena!

Jean Valjean, un alma pura,

que obedece su promesa

y viene a por Cossette, ¡segura!,

ella va con él a "casa",

Thernardier así saludan,

con descaro y con provecho

intentan ver si lo despluman,

él paga sin dar rodeos,

se la lleva, ¡no es locura!

Fantín se murió escuchando

que vendría con premura.

Lo prometido así es deuda,

Magdalena así asegura

el futuro prometido,

su perdón y no hay más dudas.

 

 

2º ACTO - ROMANCE DE LA PERSECUCIÓN

 

5º.- AMO DEL MESÓN

 

Tan terrible es su descaro

que hasta logra ser querido,

hombre sin palabra, loco,

Thernardier, un malnacido,

aprovechado truhán,

un ladrón muy protegido,

con su esposa que lo quiere

y sus hijos, tan perdidos,

habitantes de las calles

donde roban lo vendido,

donde compran lo robado,

donde pierden lo querido.

Estos seres miserables

son quienes saquean heridos

en las guerras donde yacen

cuerpos de hombres vencidos,

como el padre de aquel joven, 

Marius Pont Mercí, querido

por Eponín, hermanastra

de Cossette en aquel sitio

hasta que llegó Valjean

y alejó ese precipicio

de la niña, ahora mujer,

a quien él prestó servicio.

 

No muy lejos, una sombra,

pisa sus huellas, en vilo,

humillando su existencia,

deshaciendo su camino:

es el inspector Javert,

brazo inquebrantable, amigo

de que se cumpla la ley,

de toda estafa enemigo,

un castigador sin lloros,

hombre firme, un felino.

Custodiaba a Jean Valjean

cuando estuvo en aquel sitio,

esa cárcel de Toulon

donde trabajó sin tino,

donde no había mañana,

y cada ayer era el destino.

Vio cómo se evaporaba

Jean Valjean, su favorito,

preso de una enorme fuerza,

forastero sin amigos.

Lo siguió hasta Magdalena,

el misterioso hombre rico

que abrió una próspera fábrica

y que, ocho años tras lo dicho,

agarró entre sus brazos

aquel carro que el destino

hizo caer sobre aquel hombre

y lo salvó sin escatimo.

Tras el caso de Fantín,

la mujer muerta en hospicio,

no se vio más al alcalde,

que se fue, siguiendo el vicio,

junto a los Thernardier,

donde se fue con sigilo.

 

6º.- ESTRELLAS

 

Es Javert un hombre recto

que promete en cada acto

no dar un paso sin tiento,

no errar, no ser esclavo.

No comprende que los hombres

cambian, y que eso no es malo,

considera que lo firme

es mejor, es más exacto.

Para él un preso nace

y muere preso, es su hado,

no hay perdón, misericordia,

ni capacidad de cambio.

Cuando sospechó del jefe,

que era Magdalena, y trajo

la verdad de su inocencia

no pudo con tal mal trago:

suplicó la dimisión,

la renuncia a todo cargo,

ante aquel a quien denuncias

fueron, de su parte, el pago.

Magdalena, generoso,

le perdona, es humano,

le pregunta cómo sabe

que no es él Valjean, el malo.

Le responde el inspector

que ayer mismo lo apresaron,

que será juzgado pronto,

que lamenta su descaro.

 

Pero entonces cae la sombra

de la culpa, del enfado,

sobre el pobre Magdalena,

que debe escoger, en tanto,

si se agarra al silencio

que lo mantendrá a salvo

o si rompe ese espejismo

dando la cara, ¡qué espanto!,

regresar a aquella cárcel,

renunciar a tanto encanto.

Las dudas azotan fuerte,

su cordura no está a salvo,

sabe que será valiente,

no aceptará ese trato.

Interrumpe en el juicio

salva al mísero del cazo,

no lo apresan, no lo creen,

marcha con el pelo blanco.

Jean Valjean o Magdalena, 

ya son sombras del pasado,

os perseguirá Javert

sin piedad, no acepta cambios.

 

No muy lejos, reunidos,

estudiantes piden cambios, 

no quieren que el rey los pise,

y Lamarc está enfermando.

Marius encabeza el grupo

junto con Enjolras, ¡bravo!

Fieros jóvenes valientes

que ahora apuestan por los carros.

Creen que el pueblo debe unirse,

rescatar al machacado,

demostrarle su valía

no quedándose sentado.

Una chica enamorada

de este joven se ha quedado,

Eponín, ese es su nombre,

hija de Thernardier... ¡oh, hado!

Con Cossette cuando era niña

recibió muchos cuidados,

Cenicienta y hermanastra

con crueldad y con encargos.

Pero Marius tiene ojos

sólo para aquel cuello largo

que Cossette cobró de aquella

que sin pelo huyó del fango.

Eponín, abandonada,

llora deseando ser algo

para Marius, joven ciego,

desconocedor del llanto

que se escurre por sus ojos,

que la sume entre los barros,

que la acecha entre las sombras

de la noche en que hace algo.

Así llora aquí la joven,

desdichada en triste canto:

 

7º.- ON MY OWN

 

La soledad la acompaña,

la persigue, la amordaza,

sus huellas se alejan solas,

sus voces van estancadas,

ella sola, sin decirlo,

poco a poco así se mata,

apretándose las tuercas,

acercándose a la balsa

que la alejará de aquí, 

donde su amigo no la ama,

donde debe ser cartera

del amor que a otra arrebata.

Se aproxima el tiempo loco

con sus cambios y patadas,

la batalla clama lejos,

Eponín ya se prepara.

 

3º ACTO - ROMANCE DE LAS BARRICADAS

 

Caen las sillas calle abajo,

ciudadanos con ideales,

quieren ayudar a aquellos

que lucharán contra males,

creando barricadas fieras

donde caigan bombas, sables,

donde el hierro parta vidas

y seamos animales,

pero donde quede clara 

la voluntad de las clases

que trabajan para nada, 

que aunque luchan tienen hambre,

que quieren que se oiga el llanto

de sus voces, ¡son capaces

de alcanzar con sus rodillas

a la nube que más se alce!

Si con ello logran algo,

si con ello se va el hambre.

Entre todos estos chicos,

Marius lucha, ¡y no en balde!,

deja huir a su amada

Cossette con su padre,

matará si hace falta

por lograr que esto cuaje,

no habrá sido todo en vano,

¡no son unos miserables!

 

Reunida la barricada,

cae la noche, duerme el sable,

tantos jóvenes aún beben

celebrando su donaire,

así cantan, así brindan.

siegan sus voces la calle: 

 

8º.- BRINDO POR

 

Pero no todos son fieles

a la causa de su enfado:

entre ellos reconocen

a un Javert bien camuflado,

que pretende confundirlos

dándoles, por liebre, gato.

 

Mensajeándose con cartas

Eponín pone en contacto

a los dos, Cossette y Marius,

y viendo que no hay engaños,

Jean Valjean ayuda al dúo

intentándolo traer sano

de la fiera barricada.

Se escabuye entre soldados

Jean Valjean, se adentra entre ellos,

los muchachos, desconfiados,

ven llegar a otro espía,

no lo creen muy de su bando,

todos ven en él malicia,

lo detienen por si acaso,

mas al fin le ven valía,

les demuestra que es escaso

el valor de tal sospecha,

y a ellos pide al rehén,

a Javert, el despiadado,

que sin temor se le enfrenta

creyéndose apuñalado,

mas lo salva y perdona

Jean Valjean, que no es malvado,

lo hace libre y se le entrega

si de ahí no va al cadalso.

 

Mientras tanto, en la batalla,

esperan todos los soldados,

desigual guerra se libra,

la noche no ha terminado,

larga espera sume en sueños

jóvenes que han aguantado.

 

Jean Valjean no cierra ojo

mientras los demás, cansados,

roncan bajo lunas rotas,

gruñen bajo sueños calmos.

Ve a Marius todo quieto,

tan tranquilo, tan humano,

sólo puede pedir paz

para asegurar su mano

a la joven por quien vive,

a su hija Cossette, ¡padrazo!

Y así reza su oración

pidiendo por él al Alto:

 

9º.- SÁLVALO

 

La batalla siega vidas, 

extermina a los muchachos,

todos caen de un modo u otro,

sin cañones no hay cuidado.

Jean Valjean escapa pronto,

rescatando al pobre Mario,

atraviesan bajo tierra

todo el alcantarillado.

Un París esconde a otro,

deja atrás tantos soldados,

se cruza con Thernardier

asaltando entre el fango,

marcha para la salida,

quiere hacer a Marius sano,

no hace caso de Javert

quien lo quiere apresado,

y dejándolo tras él

marcha con aquel en brazos.

 

Javert sufre enormemente,

de su esquema es esclavo:

no se puede estar a medias,

o eres bueno o eres malo.

Siempre odió a Jean Valjean

y ahora lo ha perdonado,

no puede vivir así,

de la caridad de un capo.

No se permite seguir

con la vida en tal estado,

necesita ya morir,

no puede aguantar el trago. 

Sube al puente, se despide,

hoy su vida ha acabado.

Cae al agua, no hay estrellas,

no hay Javert, no hay bueno o malo.

Sólo hombre que perdonan,

se equivocan, o han errado.

 

Desde este conflicto yermo

pasa un tiempo endemoniado,

Marius cura sus heridas,

su alma sufre con cruel manto.

Busca huellas de los suyos,

todos muertos, no hay quebranto

que permita dobles vueltas.

Llega al bar donde quedaban

y planeaban sus asaltos,

ABC, un referente

de valientes, no villanos.

Ve las sillas tan vacías

con las huellas de sus cantos,

llora el pobre, sin consuelo,

escuchémoslo entre tanto:

 

10º.- SILLAS Y MESAS VACÍAS

 

Una vez que pasó el tiempo,

se casaron los dos chicos,

Cosette, tan dulce y hermosa,

Marius, tan comprometido,

tan sólo quedó una cosa:

ver si el sueño se ha cumplido,

si Valjean tiene la rosa

de la paz que ha perseguido,

si el Señor quiere acogerle

con los suyos, los vencidos,

si la paz que tienen tantos

para él también ha sido.

Escuchemos a los bravos,

los guerreros convencidos,

quienes dieron ya sus vidas,

ya sus voces, ya sus bríos,

quienes aman a los suyos

como si fueran distintos,

quienes fueron miserables

y aman a quienes lo han sido.

 

11º.- LA CANCIÓN DEL PUEBLO

21/05/2013 14:24 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Calendario provisional de ensayos para el concierto del 31 de mayo

20130507191736-cosette.jpg

Ya veremos si podéis o no, y ya lo hablaremos en clase, pero en principio los ensayos que haremos fuera de horario lectivo para reforzar la actuación del viernes 31 de mayo son estos:

ENSAYO DE DANZAS DEL MUNDO Y DANZAS HISTÓRICAS:

Jueves 23: todos los grupos, de 16 a 17:30h

ENSAYOS DEL MUSICAL "LOS MISERABLES":

Primer ensayo: Miércoles 15, "Estrellas" de 16 a 16:20h

                                     "Sillas y mesas vacías" de 16:20 a 16:40h

                                     "On my own" de 16:40 a 17h

                                     "Soñé una vida para mí" de 17 a 17:20h

                                     "Castle on a cloud" de 17:20 a 17:40h

                                     "Otro día se va" de 17:40 a 18:20h

                                     "Amo del mesón" de 18:20 a 19h

                                     "Brindo por" de 19 a 19:20h

                                     "La canción del pueblo" de 19:20 a 19:40

Segundo ensayo: Jueves 23, todos los grupos, con vestuario y atrezzo preparado, con la puesta en escena terminada, de 17:30 a 19h. Haremos este ensayo en la casa de la cultura.

ENSAYOS DE LÁMINAS:

Primer ensayo Miércoles 22, alumnos de 3º ESO de 16 a 17:30h

                                       alumnos de 4º ESO de 17:30 a 19h

Segundo ensayo Martes 28, alumnos de 4º ESO de 16 a 17:30h

                                       alumnos de 3º ESO de 17:30 a 19h

GRAN ENSAYO GENERAL:

Viernes 31 de mayo (día de la actuación):

de 16 a 16:20, láminas de 3º A y 3º B

de 16:20 a 16:40, láminas de 3º C y 4º B

de 16:40 a 17h, láminas de 4º A y 4º C/D

de 17 a 17:30, musical (ensayo general)

de 17:30 a 17:45, danzas del mundo y danzas históricas (ensayo general)

¡¡¡¡Venga, mucho ánimo que va a salir genial!!!!

07/05/2013 19:17 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Respuestas de ejemplo para el examen de recuperación de Música de 3º ESO

20130429185603-examen.jpg

NO RESPONDÍ A TODAS, SINO A UNA SELECCIÓN QUE SIRVA DE EJEMPLO DE LO QUE SE ESPERA DE VOSOTROS:

1º.- A música na Antigüidade clásica grecolatina: escolle unha pregunta:

a) A música e os deuses gregos: Apolo e Dionisio. As musas e as artes. (1 punto)

Na cultura grecolatina o deus Apolo representa a orde, o equilibrio, a luz e o racional. Pola súa parte, Dionisio era o deus da fecundiade da terra (do viño), do caos, do visceral e apaixoado, do caótico.

De aí extráense os concepto "apolíneo" e "dionisíaco", que aplicados ós distintos períodos artísticos terían esta correlación: o apolíneo tería que ver coa Antigüidade clásica, co Renacemento (séculos XV e XVI), co Clasicismo (de 1750 a 1830) e co Neoclasicismo. Nestes períodos prevalece o ideal da simetría, da austeridade e sinxeleza das formas, da claridade e do racional.

O dionisíaco tería que ver coa Idade Media, o Barroco e o Romanticismo. Nestes períodos xa non interesan aqueles aspectos racionais e ordeados.

As nove musas eran fillas de Apolo e de Mnemosyne (a Memoria), e cada unha delas custodiaba un arte diferente:

 • Calíope (Καλλιόπη, ‘a da bela voz’); musa da elocuencia, beleza e poesía épica (canción narrativa).
 • Clío (Κλειώ, ‘a que ofrece gloria’); musa da Historia (epopea).
 • Erato (Ἐρατώ, ‘a amorosa’); musa da poesía lírica-amorosa (canción amatoria).
 • Euterpe (Ευτέρπη, ‘a moi placenteira’); musa da música, especialmente do arte de tocar a frauta.
 • Melpómene (Μελπομένη, ‘a melodiosa’); musa da traxedia.
 • Polimnia (Πολυμνία, ‘la muchos himnos’); musa dos cantos sagrados e da poesía sacra (himnos).
 • Talía (Θάλεια o Θαλία, ‘a festiva’); musa da comedia e da poesía bucólica.
 • Terpsícore (Τερψιχόρη, ‘a que deleita na danza’); musa da danza e poesía coral.
 • Urania (Ουρανία, ‘a celestial’) musa da astronomía, poesía didáctica e das ciencias exactas.

2º.- A música na Idade Media: elixe tres preguntas:

a) O canto gregoriano: características. (1 punto)

O canto gregoriano recibe este nome do Papa Gregorio o Magno, que foi quen recopilou e sistematizou o seu repertorio.

Consiste no canto chá (monódico) da Igrexa católica, xorde como un refinamento da liturxia e ten as seguintes características musicais:

- canto a capella, sen acompañamento instrumental

- coro masculino

- textura monódica

- texto en latín

- función social litúrxica, como parte integrante da celebración da misa

- escritura adiastemática (in campo aperto, é dicir, sen referencias concretas de altura)

- tipos de canto segundo as notas por sílaba (silábico: 1 nota/ 1 sílaba; pneumático: 2 ou 3 notas / 1 sílaba; melismático: máis de 3 notas / 1 sílaba)

- tipos de canto segundo as intervencións dos cantantes (directo: todos cantan todo; antifonal: alternancia entre solista e coro; responsorial: alternancia entre dous coros ou dous solistas)

- tipos de canto segundo a súa liña melódica (psalmódico: hai unha nota principal, chamada tenor ou corda de recitado, entorno a cal discorre a melodía; himnódico: repítese unha frase musical mentres cambia o texto)

- canto modal complexo con oito modos diferentes (octoechos latino)

- ritmo libre, non medido

b) Formas paralitúrxicas: tropos e secuencias. (1 punto)

Son formas que non pertencen á celebración da misa pero que son relixiosas.

Nacen coma engadidos (tropos) de texto a un melisma para facilitar a súa memorización. Despois xorden os engadidos de música a textos previos. Finalmente están os engadidos de música e texto.

A secuencia nace como un tropo do aleluia. Houbo moitas, e fixéronse moi populares, polo que no Concilio de Trento foron prohibidas (agás cinco)

d) Tipos de canción segundo o seu contido. (1 punto)

- Canción de amor: canción na que un eu poético masculino louba as perfeccións da amada dacordo co código do amor cortés (o amor é unha enfermidade, a dama debe recibir un servicio para aceptar ó galán; é un amor adúltero e segredo, cunhas normas e con catro graos na escala do namorado, desde fenhedor, precador, entendedor e drutz)

- Pastorela: canción na que os namorados son pastores nun emprazamento bucólico (locus amoenus) pero seguindo as normas do amor cortés

- Sirventés: canción de temática política

- Pranto: canción de lamento pola perda dun ser querido

- Tensó: canción na que dous trobadores se enfrontan para ver quen é mellor no seu arte

- Alborada ou alba: canción na que os namorados se despiden coa chegada da mañá

- Cantiga de amigo: canción de amor na que un eu poético feminino se lamenta cun confidente (a nai, a irmá, o mar, a natureza, Deus...) da ausencia do amado

- Cantiga de escarnio: canción de crítica suave contra unha persoa

- Cantiga de maldizer: canción de crítica feroz contra unha persoa

- Cantiga de Santa María: canción de loubanza á Virxe

3º.- A música no Renacemento: elixe unha pregunta:

a) A música instrumental no Renacemento. (1 punto)

A música instrumental neste período vive unha evolución enorme, que podemos resumir nestes catro apartados:

- formas baseadas en modelos vocais: seguindo a estrutura da chanson francesa, na que había seccións contrastantes, aparecen a canzona e o ricercare

- variacións sobre baixos de danza: utilizando baixos fixos repetidos fanse variacións, e poden ser ruggieros, romanescas, folias, chaconas, passacaglias, etc

- danzas: utilizando as danzas máis coñecidas e agrupándoas por pares (binaria-ternaria, lenta-rápida, de pasos-de saltos) obtemos o par pavana-gallarda

- formas improvisatorias: composicións instrumentais nas que se repiten deseños melódicos.

4º.- A música no Barroco: elixe dúas preguntas:

b) Novas formas instrumentais: O concerto e a fuga. (1 punto)

O concerto xorde no Barroco como unha forma instrumental na que se desenvolve o estilo concertato (aquel que fai "colaborar" e "oporse" simultaneamente a varios instrumentos).

Segundo o número de solistas hai tres tipos de concerto:

- concerto policoral: todos os intérpretes son solistas. Exemplo: o Concerto de Brandenburgo nº 3 de Bach.

- concerto grosso: hai un grupo reducido de solistas (normalmente tres ou catro) e un conxunto (tutti ou rippieno, "recheo"). Exemplo: o Concerto de Brandenburgo nº 2 de Bach.

- concerto solista: hai un único solista e o tutti. Exemplo: O inverno, de Vivaldi.

A fuga é unha forma evolucionada a partires do ricercare polifónico. Nela hai un suxeito (ou tema, chamado cabeza ou "comes") que dá lugar a un número indefinido de repeticións, imitacións e xogos contrapuntísticos. Non hai dúas fugas iguais, pero normalmente teñen varias seccións e van entrando as voces dunha nunha. É común que a fuga vaia acompañando a outra forma musical, por exemplo "Preludio e fuga", ou como segunda parte dunha obertura francesa.

c) A música vocal protestante: cantata, oratorio, paixón. (1 punto)

Trala ruptura que supuxeron as teses de Lutero apareceu o Protestantismo, e no eido musical tivo como principal repercusión o xurdimento de formas musicais adaptadas á súa liturxia.

A cantata é unha composición vocal e instrumental na que hai a alternancia entre arias e recitativos, con corais e partes instrumentais. Soe tratar temas sacros.

O oratorio é semellante á ópera, posto que hai personaxes, arias e recitativos, pero non hai representación escénica. No seu lugar hai un narrador (chamado "testo") que explica os acontecementos.

A paixón é unha cantata centrada especificamente na paixón e morte de Cristo.

Johann Sebastian Bach foi un dos máis destacados compositores destes tipos de música sacra. 

5º.- A música no Clasicismo: elixe unha pregunta:

b) A ópera seria e a súa reforma. Gluck. (1 punto)

A ópera foi un dos xéneros máis revolucionarios no eido da música culta. Conseguiu o éxito das masas ó entrar a formar parte dos espectáculos ós que se podía acceder mediante o pago dunha entrada, e nela había a posibilidade de dar as costas á cruda realidade.

O éxito dos castrati (cantantes masculinos que foran castrados antes de pubertad coa intención de manter o seu rexistro agudo intacto e combinalo coa potencia pulmonar dun home adulto, idónea para todo tipo de ornamentacións e dificultades técnicas) levou a que os seus caprichos se impuxeran ás intencións dos compositores, dando lugar á óperas pastiches (composicións nas que se sucedían arias pertencentes a óperas diferentes, coa única idea de ofrecer ó público unha sucesión de arias difíciles nas que lucir as dotes musicais do divo de turno, a pesar de que non houbera un fío argumental que xustificase a súa continuidade).

Glück, compositor de moito éxito no Clasicismo, propuxo unha reforma profunda na ópera seria, algunhas de cuxas aprotacións son as seguintes: as arias deben estar xustificadas nunha sucesió argumental crible e cun texto de calidade; os números de ballet sen xustificación argumental sobran; elimínase a antinarrativa aria da capo; a música debe servir ó texto, que é o máis importante do espectáculo teatral-musical.

6º.- A música no Romanticismo: elixe unha pregunta:

a) O nacionalismo musical: nacionalismo ruso, nacionalismo nórdico. (1 punto)

A finais do movemento romántico xorde un interese hacia todo o que define a música e identidade cultural dunha poboación concreta.

Os compositores rusos foron moi importantes neste intento de recuperación do acervo musical, incorporándoo ó estilo da música chamada culta.

Destacamos ó grupo dos cinco (Balakirev, César Cui, Borodin, Mussorgsky e Rimski-Korsakov), incansables compositores de San Petersburgo, e a compositores como Tchaikovsky (gran revolucionador do mundo do ballet cos ballets El lago de los cisnes, La bella durmiente e Cascanueces).

O nacionalismo nórdico deixa a súa pegada en países como Noruega (Eduard Grieg) ou Finlandia (Jean Sibelius). Compositores que se serven da mitoloxía nórdica, das súas paisaxes e de todo o imaxinario cultural que lles ofrecen os seus bosques.

7º.- Define cinco dos seguintes termos musicais e indica o seu período: (1 punto)

Baixo continuo: concentración do ritmo harmónico na liña melódica do baixo. Normalmente interpretábano un mínimo de dous intérpretes no período barroco: un tocaba un instrumento monódico grave (o violonchelo, o contrabaixo, o fagot, o violón...) e un instrumento polifónico (o clave).

Blues: estilo musical de orixe negra nos EEUU, na época dos inicios do jazz. Trata o tema do sufrimento, tanto por cuestión de desamor como polas inxusticias da vida. Normalmente ten unha estrutura de tres versos: un pareado (de catro compases de 4/4 cada un coa estrutura harmónica I-I-I-I, IV-IV-I-I) e un estribillo (de catro compases coa estrutura V-IV-I-I). Utiliza notas alteradas descendentemente (blue notes).

Grunge: estilo musical dos anos 90, cunha actitude derrotista ante as adversidades do mundo contemporáneo. A resposta que dá é furiosa pero ineficiente: non se pode vencer unha partida perdida desde o comezo. Voces rasgadas, estruturas moi sinxelas, pouca calidade vocal e moita crítica. O grupo máis representativo é Nirvana.

Leit motif: motivo recurrente, ou idea que se repite. Utilizouno Wagner na súa tetraloxía El anillo de los Nibelungos, e empregaba un tema musical diferente para cada personaxe, tema ou situación. Serve para dar unidade, cohesión e sentido profundo á ópera.

Ritornello: cada un dos "estribillos" que se repite nunha peza barroca na que hai unha alternancia entre unha sección repetida (pero modificada, xa que se fose exacta sería un estribillo; o ritornello normalmente volve, "ritorna", na dominante, na subdominante, no relativo menor, etc, pero non se repite idéntico)

29/04/2013 18:54 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Festival de fin de curso: "Do Barroco a Broadway, pasando polo rock"

20130409125757-xilofonos.jpg

Como ya es tradición en nuestras clases de Música, este mes de mayo haremos un Festival en la Casa de la cultura de Verín. Desde aquí queremos agradecer al Concello de Verín (muy especialmente a Montesinos) y a Protección civil su colaboración y participación, sin la cual sería del todo imposible.

Será el próximo viernes 31 de mayo, y comenzará a las 18h. Calculamos que dure unas dos horas y pico, como el año pasado (cliqueando aquí accederás al concierto de 2012, y cliqueando aquí al de 2011).

El título de este año es "Do Barroco a Broadway, pasando polo rock". Mis alumnos de Música de 3º y 4º ESO interpretarán con los xilófonos, carillones y metalófonos temas de distintos estilos musicales, desde obras barrocas hasta temas de musicales tan famosos como "Los miserables" o "Mamma mía". También interpretarán temas de series de TV (como "Dragon ball"), películas de Disney (como "La bella y la bestia" o "La sirenita"), películas varias (como "Cinema paradiso") y grupos de pop y rock (Coldplay, Scorpions, etc).

Cantarán canciones de "Los miserables" e interpretarán danzas históricas (pavana, minueto) y folklóricas (de Italia, EEUU, Canadá, Israel, Escocia, Grecia, Japón e Irlanda).

Además, contaremos con solistas que cantarán y tocarán con diversos instrumentos temas conocidos.

Esperamos veros allí.

El tiempo empieza a hacer tic-tac. ¿¿Te lo vas a perder??

¡¡Comienza la cuenta atrás!!!

09/04/2013 12:57 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Cómo se bailan una "Pavana" y una "Tarantella"

20130228122007-tarantella1.jpg

La PAVANA es una danza histórica del Renacimiento que normalmente se agrupaba con la GALLARDA, constituyendo el PAR DE DANZAS más característico: PAVANA (danza lenta, binaria, de pasos) - GALLARDA (danza rápida, ternaria, de saltos).

La pareja se sitúa de lado, mirando ambos en la misma dirección, cogidos de una mano. El hombre a la izquierda, la mujer a la derecha; él sostiene con su mano derecha (palma arriba) la mano de ella (palma abajo); la mano que queda suelta se apoya: él apoya su mano izquierda en su espalda, ella apoya su mano derecha en la cintura.

Los pasos son dos: uno sencillo y uno doble.

Cuando se avanza hacia delante o hacia detrás, el sencillo consiste en adelantar el pie derecho, seguido del izquierdo, para juntarlos, como caminando. El doble consiste en adelantar el pie derecho, seguido y adelantado por el izquierdo, para volver a adelantar el derecho y cerrar con el izquierdo en un último avance.

Cuando se avanza lateralmente, sin dejar de mirar al frente, el sencillo consiste en desplazar hacia la derecha el pie derecho, seguido por el izquierdo, para juntarlos. El doble consiste en desplazar el pie derecho hacia la derecha, seguido por el izquierdo (que se cruza por detrás del derecho, ya fijo en el suelo, con una ligera flexión de piernas), para volver a mover el derecho hacia la derecha y el izquierdo una última vez.

La sucesión de pasos es: sencillo-sencillo-doble. Se repite todo el rato. A gusto del grupo se podrán combinar, diseñando sencillas coreografías, ya sea en círculos, con un puente de brazos, con trayectorias rectangulares o del tipo que se decida.

Al finalizar el baile se realiza una reverencia o saludo, mostrando el respeto a la pareja de baile: el hombre se gira hacia su dama adelantando el pie derecho, flexionando ligeramente la pierna izquierda y gesticulando con el brazo derecho como si se quitara el sombrero, con el brazo izquierdo apoyado en la espalda. La mujer se hira hacia su pareja, atrasando su pie izquierdo por detrás de la pierna derecha, levemente flexionada, retirando con ambas manos la falda hacia atrás.

La TARANTELLA es una danza folklórica italiana, cuyo origen se sitúa según algunos en Tarento, asociada a la práctica sanatoria de bailarla hasta expulsar con el sudor el veneno de la picadura de la tarántula.

Es ternaria, se baila con saltos, lateralmente, mirando al centro, formando dos círculos concéntricos de bailarines. Los de dentro se agarran en V levantando los brazos, con cuidado de no hacer daño con los codos a los bailarines del círculo externo. Giran hacia la izquierda durante 8 compases (frase A), al término de los cuales repiten en sentido contrario (frase A repetida). El círculo externo se agarra en V bajando los brazos y giran hacia la derecha durante 8 compases (A), cambiando de sentido al repetir.

Durante la frase B (de 8 compases, que normalmente NO se repite) los bailarines del círculo externo introducen sus cabezas entre los brazos levantados de los del círculo interno, formando un círculo mayor y girando hacia la derecha. Al final de esta frase los que estaban en el círculo interno se sueltan, bajan las cabezas y salen afuera, para intercambiar su posición con el círculo externo, que pasa al centro con los brazos en alto, sin soltarse estos últimos en ningún momento.

Se repite la danza desde el principio, con las estructura AAB.

28/02/2013 12:20 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelos de examen de la 2ª evaluación para mis alumnos de "Música" de 3º ESO y 4º ESO

20130226093558-examenes20mierderos2nx3.jpg

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2012-2013

 

MODELO DE EXAME DE “MÚSICA” 3º ESO

2ª AVALIACIÓN

Nome e apelidos: ___________________________

Curso e Grupo: _______

 

1º.- Elixe e responde unha destas preguntas: (1 punto)

 

a) O Renacemento: un período histórico cheo de novidades e cambios.

b) A música instrumental do Renacemento: formas principais.

 

2º.- Elixe e responde unha destas preguntas: (1 punto)

 

a) A música vocal relixiosa no Barroco: a música protestante.

b) A música vocal profana no Barroco: a ópera. Orixes.

 

3º.- Elixe e responde unha destas preguntas: (1 punto)

 

a) Define estes termos musicais e sitúaos no seu contexto histórico: BAIXO CONTINUO, GALLARDA, DINÁMICA DE TERRAZAS, CONSORT DE VIOLAS.

b) Define estes termos musicais e sitúaos no seu contexto histórico: ESTILO CONCERTATO, MADRIGAL, SARABANDA, BICCINIA.

 

4º.- Elixe e responde unha destas preguntas: (1 punto)

 

a) Explica polo miúdo como se baila unha pavana do Renacemento.

b) Explica polo miúdo como se baila unha tarantella italiana.

 

5º.- Comenta a seguinte letra, respondendo ás preguntas: (1 punto)

 

Llegó con su espada de madera 
y zapatos de payaso a comerse la ciudad 
compró suerte en doña Manolita 
y al pasar por la Cibeles quiso sacarla a bailar 

un vals como dos enamorados 
y dormirse acurrucados a la sombra de un león, 
-¿Qué tal? estoy sola y sin marido 
gracias por haber venido a abrigarme el corazón. 

 

Ayer a la hora de la cena 
descubrieron que faltaba el interno dieciséis 
tal vez disfrazado de enfermero 
se escapó de Cienpozuelos con su capirote de papel.

 
A su estatua preferida un anillo de pedida 
levantó en El Corte Inglés 
con él en el dedo al día siguiente 
vi a la novia del agente que lo vino a detener. 

Cayó como un pájaro del árbol 
cuando sus labios de mármol lo obligaron a soltar 
quedó un taxista que pasaba 
mudo al ver como empezaba la Cibeles a llorar 
y chocó contra el Banco Central, 

y chocó contra el Banco Central, 

y chocó contra el Banco Central.

 

a) Resume o argumento desta orixinal letra.

b) Busca e comenta dúas figuras retóricas nesta letra.

 

6º.- Identifica a seguinte audición do Renacemento, comentando os aspectos máis salientables, vistos en clase. (1 punto)

 

7º.- Identifica a seguinte audición do Barroco, comentando os aspectos máis salientables, vistos en clase. (1 punto)

 

8º.- Analiza a seguinte partitura, distinguindo as partes da obra e identificando a súa forma musical. (1 punto)

 

9º.- Analiza auditivamente a seguinte audición, indicando a súa estrutura e a tímbrica de cada parte. (1 punto)

 

10º.- Compón unha FOLIA renacentista de oito compases, seguindo a súa estrutura típica: compás de ¾, re menor, progresión harmónica I-V-I-VII-III-VII-I-V. (1 punto)

 

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2012-2013

 

MODELO DE EXAMEN DE “MÚSICA” 4º ESO

2ª EVALUACIÓN

Nombre e apelidos: _____________________________

Curso y Grupo: _______

 

1º.- Elige y responde una de estas preguntas: (1 punto)

 

a) Los orígenes de la música popular urbana en EE.UU.: música negra.

b) Los orígenes de la música popular urbana en EEUU: música blanca.

 

2º.- Elige y responde una de estas preguntas: (1 punto)

 

a) Los estilos derivados del rock and roll en EEUU a finales de los 50.

b) Grandes personajes del rock and roll de principios de los 50.

 

3º.- Elige y responde una de estas preguntas: (1 punto)

 

a) Los 60 en Reino Unido: tendencias y grupos.

b) Los 60 en EEUU: tendencias y grupos.

 

4º.- Elige y responde una de estas preguntas: (1 punto)

 

a) Instrumentos electrónicos: TRAUTONIO, ONDAS MARTENOT, THEREMIN.

b) Instrumentos electrónicos: CAJA DE MEZCLAS, SINTETIZADOR, SECUENCIADOR.

 

5º.- Dictado gráfico: (1 punto)

 

Representa gráficamente las cuatro melodías, de 4 notas cada una, que escucharás tres veces en clase.

 

6º.- Analiza esta letra respondiendo las preguntas: (1 punto)

 

Quizás porque mi niñez
sigue jugando en tu playa

y escondido tras las cañas
duerme mi primer amor,
llevo tu luz y tu olor
por dondequiera que vaya,
y amontonado en tu arena
guardo amor, juegos y penas.


Yo, que en la piel tengo el sabor
amargo del llanto eterno
que han vertido en ti cien pueblos
de Algeciras a Estambul
para que pintes de azul
sus largas noches de invierno.
a fuerza de desventuras,
tu alma es profunda y oscura.
 

 

a) Comenta el fragmento subrayado: ¿qué figura hay? Explícala.

b) Comenta el fragmento en negrita: ¿qué figura hay? Explícala.

 

7º- Utilizando como MODELO el fragmento musical señalado en la fotocopia, elige una de estas opciones: (1 punto)

 

a) Haz una imitación por movimiento directo a la 4ª ascendente y otra por movimiento retrógrado directo.

 

b) Haz una imitación por movimiento contrario y otra por aumentación al doble.

 

8º- Analiza esta partitura, identificando las partes y su forma. (1 punto)

 

9º.- Analiza la estructura y tímbrica de esta audición. (1 punto)

 

10º.- Elige una de estas dos preguntas y respóndela: (1 punto)

 

a) Compón un BLUES, siguiendo la estructura vista en clase: compás de 4/4, Fa Mayor, tres frases de cuatro compases cada una, con la progresión armónica I-I-I-I, IV-IV-I-I, V-IV-I-I.

 

b) Compón una frase de una PASSACAGLIA, siguiendo la estructura vista en clase: compás de 4/4, Sol menor, una frase de ocho compases con la progresión armónica I-IV-VII-III-VI-II-V-I.

26/02/2013 09:35 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelos de examen de recuperación de pendientes

20130220130515-retrovisor.jpg

Cliqueando aquí accederéis a los modelos de examen de recuperación.

Echadles un vistazo, ya que van a ser MUY parecidos.

20/02/2013 13:05 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Audiciones para mis alumnos de "Música" de 3º ESO

20130129090622-webos-escuchar-musica.jpg

Cliqueando aquí accederéis a las Audiciones de los temas 2 (Renacemento) y 3 (Barroco).

Cliqueando aquí accederéis a la explicación de las Audiciones del tema 3.

29/01/2013 09:06 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Temas para los trabajos de la 2ª evaluación de mis alumnos de

20130128155649-wallpaper.elfen.lied.lucy-ah.jpg

 

- Tema nº 1: El mito del conde Drácula. 

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.

a) Base histórica del mito: Vlad Dracul (Tepes, el Empalador) y Elizabeth Bathory
b) La versión de Bram Stoker
c) Versiones cinematográficas: Nosferatu (1922, Murnau), Drácula de Bram Stoker (1992, Coppola), Blade (1998, Stephen Norrington). Compáralas.
d) Construcción del mito: elementos característicos del mito de drácula (¿qué es lo que se repite en todos?)

2º)) PRÁCTICA: Analiza una escena de cada película, prestando especial atención a la banda sonora.

- Tema nº 2: El mito de Frankenstein.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.

a) Base histórica del mito: Prometeo
b) La versión de Mary Shelley: Frankenstein o el moderno Prometeo
c) Versiones cinematográficas: elige tres versiones cinematográficas MUY diferentes entre sí y compáralas.
d) Construcción del mito: elementos característicos del mito de Frankenstein (¿qué es lo que se repite en todos?)

2º)) PRÁCTICA: Analiza una escena de cada película, prestando especial atención a la banda sonora.

- Tema nº 3: El rey mono y Dragon ball.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.

a) Base histórica del personaje: el rey mono (Sun Wokung).
b) La versión del anime: Son Goku.
c) Versión del anime japonés: Dragon Ball (primera saga, cuando es pequeño). Compáralo con el personaje mitológico chino.
d) Construcción del mito: elementos característicos del personaje (¿qué es lo que se repite?)

2º)) PRÁCTICA: Analiza cinco escenas de la serie, prestando especial atención a la banda sonora.

- Tema nº 4: Eva mitocondrial, Lucy y Elfen lied.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.

a) Base histórica del mito: Eva mitocondrial, Lucy (el austrolopithecus más antiguo)
b) La versión del anime: Elfen lied
c) Versiones cinematográficas: Elfen lied (anime de 13 capítulos). Compáralas y analiza el papel de la canción de la cabecera en la historia.
d) Construcción del mito: elementos característicos del personaje (¿qué es lo que se repite en todos?)

2º)) PRÁCTICA: Analiza cinco escenas de la serie, prestando especial atención a la banda sonora.
- Tema nº 5: La bella dama sin piedad, o el amor con espinas.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.

a) Base histórica del mito: la bella dama sin piedad de Keats
b) Las versiones literarias: La dama de las camelias y el capítulo del Principito y la rosa
c) Las versiones musicales: el lied de Schubert Rosa de zarza, la ópera de Verdi La traviata, la canción de Mecano Una rosa es una rosa y la canción de Sting Roxanne 
d) La versión cinematográfica: Pretty woman y Moulin rouge
e) Construcción del mito: elementos característicos del personaje (¿qué es lo que se repite en to
dos?)

2º)) PRÁCTICA: Analiza una escena de cada película, el lied de Schubert y la letra de Mecano.

- Tema nº 6: La bella y la bestia, o el amor que no entiende de prejuicios.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.

a) Base histórica del mito: Afrodita y Hefesto
b) Las versiones literarias: la historia de Eros y Psyque en El asno de oro (de Apuleyo), El jorobado de Notre Dame (Víctor Hugo)
c) Las versiones cinematográficas: La bella y la bestia y Shrek
d) Construcción del mito: elementos característicos del mito (¿qué es lo que se repite en todos?)

2º)) PRÁCTICA: Analiza dos escenas de cada película, prestando especial atención a la banda sonora.
- Tema nº 7: El viejo avaro o el tesoro al final del arco iris.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.

a) Base histórica del mito: los leprechaun irlandeses y el origen bíblico del arco iris. 
b) Versiones literarias: La aulularia (Plauto), El celoso extremeño (Cervantes) y El mercader de Venecia (Shakespeare).
c) Versión cinematográfica: el tío Gilito en Patoaventuras (Disney) y el señor Burns en Los Simpson
d) Construcción del mito: elementos característicos del personaje (¿qué es lo que se repite en todos?)

2º)) PRÁCTICA: Analiza dos escenas de cada serie, prestando especial atención a la banda sonora.
- Tema nº 8: Casándose en "buffet libre".

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.

a) Base histórica del mito: el baile para que el príncipe escoja esposa en la tradición europea.
b) Versión literaria: La Cenicienta (Perrault)
c) Versión musical: El lago de los cisnes (Tchaikovsky)
d) Versiones cinematográficas: el anime de El lago de los cisnes.
e) Construcción del mito: elementos característicos de la situación (¿qué es lo que se repite en todos?)
2º)) PRÁCTICA: Analiza la escena del baile en todas las versiones, prestando especial atención a la banda sonora cuando sea posible.
- Tema nº 9: Las Parcas que hilan, tejen y cortan nuestras vidas.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.

a) Base histórica del mito: las parcas, moiras y los shinigami japoneses
b) La versión literaria: las parcas en las Metamorfosis de Ovidio
c) La versión del anime: Death note (anime de 37 capítulos)
d) Versiones cinematográficas: Death note (anime de 37 capítulos). Compara los shinigamis japoneses con las parcas griegas.
e) Construcción del mito: elementos característicos del personaje (¿qué es lo que se repite en todos?)

2º)) PRÁCTICA: Analiza cinco escenas de la serie, prestando especial atención a la banda sonora.
 
- Tema nº 10: La venganza a cualquier precio.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.

a) Base histórica del mito: las Furias de la tragedia griega, la historia de Medea y Jasón
b) Versiones literarias: las Euménides (de Esquilo, pertenecientes a la Orestíada) y Medea (Eurípides)
c) Versión cinematográfica: Así es la vida.
d) Versión musical: la ópera Medea (Cherubini).
e) Versiones del anime: Jigoku Shoujo Death note.
f) Construcción del mito: elementos característicos del personaje (¿qué es lo que se repite en todos?)

2º)) PRÁCTICA: Analiza una escena de cada versión, prestando especial atención a la banda sonora cuando sea posible.
28/01/2013 15:56 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

2ª AVALIACIÓN: TEMAS DE TRABALLO PARA OS ALUMNOS DE "MÚSICA" DE 3º ESO

20130124123819-mariani.jpg

TEMAS DE TRABALLO PARA 3º ESO: TRABALLO DA 2ª AVALIACIÓN

0.- Índice
1.- Introdución (que fago neste traballo? como? para que?)
2.- Desenvolvemento do traballo
         2.1.- O libro de lectura La conspiración Mozart
                    2.1.1.- Ficha de preguntas sobre a lectura do libro: responde as seguintes preguntas relacionadas co libro.
                                 - Tema: cal é o tema principal do libro? Xustifica a túa resposta.
                                 - Argumento: intenta resumir os principais acontecementos.
                                 - Destino dos protagonistas: explica cómo rematan Kinski, Oliver, Leigh, Kroll, Profesor Arno
                                 - Que papel ten o manuscrito de Mozart nesta historia?
                                 - Que é a masonería? Que papel tivo na vida de Mozart?
                    2.1.2.- Personaxes: di todo o que poidas destes tres personaxes do libro, e relaciónaos entre si. (a cadaquén lle tocan 3 personaxes)
                    2.1.3.- Antetextos: localiza estes dous fragmentos do libro, explicando qué ocorre antes e despois, e situándoo na trama.
         2.2.- A música de Mozart no Clasicismo. Subtema específico. (a cadaquén lle tocará un tema distinto, por exemplo: "Sonatas para violín e piano de Mozart")
                    2.2.1.- Contextualización: o século XVIII e as artes (pintura, escultura, arquitectura, literatura, pintura); lugar da música neste contexto. 
                    2.2.2.- Teoría: busca información sobre o teu Subtema.
                    2.2.3.- Práctica: analiza unha audición ou partitura pertencente ó teu subtema.
3.- Conclusións (que me aportou? ou ben, breve resumo do traballo)
4.- Bibliografía (un mínimo de 3 fontes consultadas, direccións electrónicas completas)
ALUMNOS DE 3º A                                     
Esteban- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e as súas sonatas para violín e piano
Marta- Oliver, Kroll, Max - Mozart e a masonería. A frauta máxica.
Belén- Madre Hildegard, Colette Aragon, Ben - Mozart e os seus cuartetos de corda 
Jorge- Clara Kinski, Kroll, Colette Aragon- Mozart e as súas primeiras 30 sinfonías
Alfredo- Oliver, Eve, Max- Mozart e as súas últimas 11 sinfonías.
Andrea- Madre Hildegard, Leigh, Clara Kinski- Mozart e as súas sonatas para piano
Arcadio- Oliver, Ben, Max- Mozart e a música vocal relixiosa. Réquiem en re menor
María- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e a música incidental: serenatas e divertimentos 
Lucía- Oliver, Kroll, Max - Mozart e a ópera seria 
Cristina- Clara Kinski, Kroll, Colette Aragon - Mozart e a ópera cómica 
Mercedes- Madre Hildegard, Colette Aragon, Ben - Mozart e os seus 5 concertos para violín e orquestra
Marta- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e Don Giovanni
Lucía- Oliver, Eve, Max - Mozart e As vodas de Fígaro 
Joseba- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e Cossi fan tutte
Pablo- Clara Kinski, Kroll, Colette Aragon - Mozart e as súas sonatas para violín e piano
Claudia- Oliver, Kroll, Max - Mozart e a masonería. A frauta máxica
Carlos- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e os seus cuartetos de corda
Sabela- Madre Hildegard, Colette Aragon, Ben - Mozart e as súas primeiras 30 sinfonías
Pablo- Clara Kinski, Kroll, Colette Aragon - Mozart e as súas últimas 11 sinfonías
Juan- Oliver, Eve, Max - Mozart e as súas sonatas para piano
Marc- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e a música vocal relixiosa. Réquiem en re menor
Joaquín- Profesor Arno, Eve, Max - Mozart e a música incidental: serenatas e divertimentos
Rodrigo- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e a ópera seria
Álvaro- Oliver, Kroll, Max - Mozart e a ópera cómica 
Cristina- Madre Hildegard, Colette Aragon, Ben - Mozart e os seus 5 concertos para violín e orquestra

ALUMNOS DE 3º B
Natalia- Clara Kinski, Kroll, Colette Aragon - Mozart e Don Giovanni  
Kevin- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e As vodas de Fígaro 
Alba- Profesor Arno, Eve, Max - Mozart e Cossi fan tutte 
Javier- Oliver, Eve, Max - Mozart e as súas sonatas para violín e piano 
María- Madre Hildegard, Colette Aragon, Ben - Mozart e a masonería. A frauta máxica 
Josué- Oliver, Kroll, Max - Mozart e os seus cuartetos de corda 
David- Clara Kinski, Kroll, Colette Aragon - Mozart e as súas primeiras 30 sinfonías 
Adrián- Profesor Arno, Eve, Max - Mozart e as súas últimas 11 sinfonías 
Abel- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e as súas sonatas para piano 
Christian- Profesor Arno, Eve, Max - Mozart e a música vocal relixiosa. Réquiem en re menor 
Pablo- Glass, Madre Hildegard, Ben - Mozart e a música incidental: serenatas e divertimentos 
Lucía- Oliver, Eve, Max - Mozart e a ópera seria 
Iria- Madre Hildegard, Colette Aragon, Ben - Mozart e a ópera cómica  
Mónica- Oliver, Kroll, Max - Mozart e os seus 5 concertos para violín e orquestra 
Alba- Clara Kinski, Kroll, Colette Aragon - Mozart e Don Giovanni  
José- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e As vodas de Fígaro 
Luis- Glass, Madre Hildegard, Ben - Mozart e Cossi fan tutte  
Jossua- Profesor Arno, Eve, Max - Mozart e as súas sonatas para violín e piano 
Daniel- Madre Hildegard, Colette Aragon, Ben - Mozart e a masonería. A frauta máxica  
Ismael- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e os seus cuartetos de corda 
Antonio- Clara Kinski, Kroll, Colette Aragon - Mozart e as súas primeiras 30 sinfonías 
David- Oliver, Kroll, Max - Mozart e as súas últimas 11 sinfonías 
Jose Antonio- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e as súas sonatas para piano
ALUMNOS DE 3º C
María - Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e a música vocal relixiosa. Réquiem en re menor 
Nerea- Clara Kinski, Kroll, Colette Aragon - Mozart e a música incidental: serenatas e divertimentos
Chen- Madre Hildegard, Colette Aragon, Ben - Mozart e a ópera seria 
Eva- Profesor Arno, Eve, Max - Mozart e a ópera cómica 
Laura- Glass, Madre Hildegard, Ben - Mozart e os seus 5 concertos para violín e orquestra 
Alba- Profesor Arno, Eve, Max - Mozart e Don Giovanni 
María- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e As vodas de Fígaro
Fernando- Oliver, Kroll, Max - Mozart e Cossi fan tutte
Víctor- Clara Kinski, Kroll, Colette Aragon - Mozart e as súas sonatas para violín e piano
María- Madre Hildegard, Colette Aragon, Ben - Mozart e a masonería. A frauta máxica
Aarón- Oliver, Eve, Max - Mozart e os seus cuartetos de corda 
Cristina- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e as súas primeiras 30 sinfonías

24/01/2013 12:38 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Jacques Loussier Trio, un grupo de jazz que versiona clásicos

El fantástico grupo "Jacques Loussier Trio", integrado por Jacques Loussier (pianista), Pierre Michelot (contrabajista) y Christian Garros (batería), versiona temas de autores clásicos tan conocidos como: Vivaldi, Haendel, Bach ("Bach to the future", "Goldberg Variations", "The Brandenburgs"), Mozart, Beethoven, Chopin, Satie, Debussy.

Jacques Loussier revitalizó el grupo cuando creó el "Play Bach Trio", acompañándose de dos nuevos compañeros: el contrabajista Vincent Charbonnier y el percusionista André Arpino.

También tienen recopilatorios: "Favoritos del Barroco", "Bolero".

Cliqueando en esos enlaces accederéis a sus trabajos, colgados en youtube, de una gran calidad e inspiración.

Como introducción al mundo del jazz están muy bien, y para aquellos que ya lo exploran a menudo será todo un placer escuchar a estos artistas.

08/01/2013 12:30 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Tres películas para reflexionar...

ALUMNOS DE 4º ESO A

Ficha da película "El club de los emperadores" (vídeo)

1º.- A trama argumental: intenta resumir nun máximo de dez liñas o argumento. 

2º.- O tempo: de que maneira se xoga co tempo nesta película? Hai saltos? Cando? 

3º.- O alumno conflictivo: Sedgewick Bell. 

NA ESCOLA

a) Caracterización do personaxe: como é interiormente?

b) Que tipo de relación cre manter co profesor?

c) De que modo inflúe nos seus compañeiros na escola? 

25 ANOS DESPOIS

c) Dirías que é un triunfador ou non? Por que?

d) Ata que maneira lle influíu o seu pai?

e) Que comportamento ten cos seus fillos? Por que? 

4º.- O pai distante: o senador de West Virginia. 

a) Cres que se preocupa realmente do seu fillo? Por que?

b) En que dous momentos lle presta atención? Por que?

c) Que idea ten da educación? E da función do profesor?

d) Cres que ten algo que ver na relación do seu fillo cos seus netos? 

5º.- O profesor William Hundert. 

a) Que opinión vos merece este profesor, en xeral? Por que?

b) É estricto? É xusto? É ecuánime? Por que / Por que non?

c) Que idea da educación ten este home? Estás dacordo? Por que?

d) Que che pareceu o que lle fixo ó cuarto alumno da lista ó modificar as notas de Bell? Perdonaríalo se foses o alumno perxudicado? Por que / Por que non?

e) Paréceche un home anticuado ou moderno? Por que?

f) Cres que lle deu un trato de favor a Bell ou pareceuche axeitado tdo o que fixo? Por? 

6º.- A música nesta película: que papel cres que desempeña a música? Por que? 

7º.- Opinión persoal: explica XUSTIFICADAMENTE a túa idea do que debe facer e do que non debe facer un profesor cos seus alumnos, atendendo a estes aspectos: 

moldear a personalidade dos alumnos,

transmitirlles asepticamente coñecementos teóricos e prácticos,

ter en conta os condicionamentos externos da vida de cada alumno,

valorar positivamente un comportamento digno e castigar as trampas,

ser extremadamente xusto nas correccións sen modificar NADA os resultados,

ter en conta as capacidades de cada alumno e actuar en consecuencia.

ALUMNOS DE 4º ESO B

Ficha da película “El lector”

1º.- O personaxe máis complexo do film é a celadora, Hanna Schmidtz, muller que namorou ó xoven Michael e cambiaría a súa vida para sempre. Cales destes adxectivos lle atribuiriades e cales non? Por que?
 
-valente
-fría
-sensible
-sinceira
-orgullosa
-intelixente
 
2º.- A nai de Michael aparece como unha muller do seu tempo, sometida ós desexos do pai de familia e sempre disposta a protexer o seu fillo. Que vos parece a figura da súa irmá pequena? 
 
3º.- Unha das cuestións que aparecen nesta película é o problema da "culpa alemana". Ata que punto credes que son culpables (se é que o pensades) os cidadáns alemáns? 
 
4º.- A literatura aparece como vía de escape para unha muller que habita un mundo moi pequeno, que é moi traballadora e que sabe cumprir ordes sen preguntar. Hanna non sabe ler, pero grazas á lectura en voz alta consegue coñecer outros mundos que tan só a imaxinación ou as viaxes che permiten ver. Cal credes que foi a función na película destas obras literarias?
 
-A Odisea (Homero)
-A señora do canciño (Chejov)
-Cómic de Tin Tin
 
5º.- Se lle tivésedes que resumir nun par de parágrafos coma máximo a película a alguén coñecido, como o faríades? Que diríades da película?
 
6º.- Que funcións desempeñou a música en "El lector"? Estivo moi presente ou non? Por que?

ALUMNOS DE 4º ESO C + PDC

Ficha de la película "Las horas" (trailer)

1º.- ¿Qué tres historias se nos cuentan? Sepáralas en sus tres épocas, con sus personajes y acontecimientos más destacados.

2º.- ¿Qué elementos tienen en común? ¿Dónde se enganchan las tres historias?

3º.- ¿Qué relevancia tienen las siguientes palabras en la película y con qué personajes las relacionarías? Justifica tu respuesta.

SUICIDIO - MUERTE - ABANDONO - AMOR - VACÍO - SOLEDAD - VISIONARIO

TALENTO - SUFRIMIENTO - ENFERMEDAD - LOCURA - FAMILIA - TRADICIÓN

4º.- ¿Qué importancia tiene la música en esta película? Justifica la respuesta.

5º.- Analiza detenidamente la escena inicial de la película, aquella en la que se levantan las tres mujeres protagonistas.

03/01/2013 12:20 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

"Caperucita", una canción sobre la violencia de género, analizada e interpretada por mis alumnos

Ismael Serrano escribió esta magnífica letra, que mis alumnos de 4º ESO con "Música" han analizado al hilo del 25 de noviembre (Día contra la violencia de género), siguiendo estas pautas de análisis.

Cuelgo como vídeo la versión que mi exalumno Adrián Martínez Abel interpretó con su guitarra, y como ejemplo de análisis el ejercicio fantástico que redactó este curso Lucía Díaz Nicolino, de 4º ESO A.

¡¡¡Con alumnos así da gusto ser profe!!!

"El tema de esta canción no lo clasificaría directamente en el maltrato a la mujer: más bien me parece que trata de los "deberes" que se le atribuyen a la mujer.

Desde un primer momento la letra de esta canción nos habla de un padre que quiere que su hija de 16 años aprenda a hacer las tareas de la casa para "complacer a su marido", e inluso utiliza la palabra "destino", como si a la chica no le quedase otra salida. Es un pensamiento realmente machista; en primer lugar es como una imposición que la chica se tenga que casar y luego que tenga que aprender a ocuparse d ela casa. ¿Qué pasa? Que si la chica decide casarse porque está en su derecho de decir si quiere o no, ¿tendría que ser ella la que se ocupe de la casa y de los hijos? Y si no fuese así ¿ya sería una mala esposa?

La voz es un yo poético-narrativo, ya que narra una serie de sucesos.

El tiempo de esta canción, por las formas de pensar podríamos trasladarlas a hace 70 años, donde la figura de la mujer todavía estaba vista como si los únicos deberes de la mujer fuesen cuidar de la casa y los hijos.

Toda la canción cuenta un período de tiempo desde que Caperucita tiene 16 años hasta que ya es madre, yo lo situaría entre 1 y 2 añños, e incluso menos, ya que antiguamente era habitual casarse a los 16, 17 años...

A Caperucita se la describe como una chica madura pero al mismo tiempo vulnerable e ilusa, puesto que en el fondo es una niña qu elo único que desea es ser libre.

El padre es otro de los personajes, no se nos habla mucho de él, pero por sus acciones se deduce que su mayor deseo es casar a su hija.

De los lobos feroces sólo sabemos son los depredadores de Caperucita.

La métrica es irregular, puesto que cada verso tiene un número de sílabas diferente y la rima también es irregular, aunque la mayoría de versos que riman lo hacen de forma asonante.

La canción habla constantemente de "lobos feroces": es una metáfora puesto que identifica a los hombres como lobos de los que Caperucita no puede defenderse, como si ella fuese su presa.

El primer lobo es ese que "la devora" cuando Caperucita va a la casa de su abuela. Estamos ante una violación en la que se vuelve a ver lo vulnerable que es la chica.

El segundo lobo es su marido, que también "la devora" cada noche, pero esta vez Caperucita tiene que resignarse y llorar cuando su marido se duerme, pues siempre le dijeron que debía "alegrar a su marido en la cama", otro ejemplo del machismo que refleja esta canción.

Caperucita es como un objeto: cuando es "entregada" a su marido este puede hacer con ella lo que quiera, sin que ella ponga pegas.

La canción nos dice palabras clave que constantemente nos cuentan que Caperucita NO es feliz. En los primeros versos se dice que Caperucita tiene 16 primaveras SIN FLORES: es una metáfora para indicar que la chica nunca fue fleiz, seguramente por la presión que ejercía su padre para que se convirtiese en una mujer y de alguna forma no dejarla ser la niña que en el fondo es.

También utiliza palabras como GRIS y FRÍA, que dan la sensación de que no es feliz: por ejemplo, el día de la boda dice que era una MAÑANA GRIS, en la que el padre "lloraba de emoción". Esto es otro signo de que Caperucita no se casa feliz, y si lo hace es sólo para complacer a su padre.

El estribillo es una pura aclaración de que Caperucita no es feliz, y lo único que desea es desaparecer... El verso "quizás alguien me espere en la oscuridad" creo que e suna insinuación de que Caperucita tiene en el fondo la ilusión de conocer a un hombre que la valore, y del que enamorarse de verdad.

Por otra parte, el verso "quién me llorará si me dan alas y echo a volar" nos da a entender que la chica piensa que realmente no le importa a nadie, y si desapareciese nadie la echaría en falta. Sus deseos de escapar son muy grandes, pero al mismo tiempo se ve atada a lo que dicen que es "su destino".

Al final descubrimos que hay algo que sí hace feliz a Caperucita: su hija, a quien la letra de la canción identifica mediante una metáfora (como "otra posible presa de un lobo feroz"), pero en este caso  nos queda la duda de si Caperucita permitirá que su hija viva la misma historia que ella, o dejará que sea ella libre de tomar sus decisiones."

12/12/2012 13:23 davidov3 #. Música Hay 1 comentario.

Música y cine: trabajando con cortos en el aula

20121211140723-cortometrajes.jpg

Propuse a mis alumnos de "Música" de 4º ESO las siguientes tareas para trabajar con estos cinco cortometrajes en el aula:

1º corto: La ruta natural. Vídeo. Artículo en el que hablé de este corto.

- Explica qué elementos son reversibles en este palíndromo cinematográfico.

2º corto: Simones labyrinth. Vídeo. Artículo en el que hablé de este corto.

- ¿Qué es sueño y qué es realidad?

- ¿Quién crees que está soñando? ¿Por qué?

- ¿Qué simbolizan para ti los siguientes objetos: zapatillas, grifo, polilla?

- Comenta los movimientos de cámara de este corto.

3º corto: The black hole. Vídeo. Artículo del club de lectura A árbore vermella sobre este corto y otro.

- Explica el título de este corto: ¿con qué tiene que ver?

- ¿Cómo aparece caracterizado este personaje?

4º corto: The butterfly circus. Vídeo. Artículo en el que hablé de este corto. Texto que hice sobre el circo: "Elegía circense".

- Explica el título de este corto.

- ¿Cómo aparece caracterizado el Señor Méndez?

- ¿Cuáles son los antecedentes de los artistas del circo?

- Explica el uso de la música en este corto.

- Compara los dos circos que aparecen y reflexiona sobre su trasfondo.

5º corto: Kiwi!. VídeoArtículo del club de lectura A árbore vermella sobre este corto y otro.

- Interpreta este corto: ¿qué cuenta? ¿qué quiere contar?

- Explica el uso de la música: ¿qué temas musicales hay? ¿qué instrumentos?

Ahora copio las respuestas de una de mis alumnas, Ana María Añel Prieto (4º ESO C), como ejemplo de lo que puede llegar a descifrar un alumno de su edad.

LA RUTA NATURAL

- Explica qué elementos son reversibles en este palíndromo cinematográfico.

Prácticamente cada acontecimiento de la película es reversible; desde el principio al final de la película se extiende desde el principio hasta el final de la vida.

Se invierte el discurrir natural ya que empieza desde la muerte del protagonista hacia atrás, hasta su nacimiento, y un poco más atrás hasta su desaparición.

Son reversibles hasta los nombres: Divad (David), el protagonista y narrador; Arual (Laura), su esposa; y Siul (Luis), su hijo.

En el proceso de ir hacia atrás partimos de la muerte del hijo, que él denomina "nacimiento", y la define como algo que ocurre entre "sangre y dolor"m algo que se puede aplicar tanto al nacimimento como a la muerte.

También es un elemento reversible la construcción / destrucción del castillo de naipes, que representa su propia vida. Y es destacable la definición que hace de "basura" (de la que puede sacar muchas cosas) y "dinero" (que si te descuidas ya te han dado algo inútil); también son intercambiables dinero / basura.

Mienras David y Laura envejecen, o más bien rejuvenecen, las marcas de crecimiento del hijo (que iban hacia arriba) van hacia abajo y se borran, hasta llegar al momento del nacimiento / muerte del hjo y su desaparición. También es reversible la escena de pintar / despintar la habitación del hijo, pasando de azul a blanco, así como poner / quitar peluches.

El momento de entrar / salir del piso marca un cambio de edad adulto / niño: en esa etapa llegamos a la separación de la pareja, que también se produce al principio de la película (final de la vida en el proceso normal tras la muerte del hijo).

Tanto si miramos la vida hacia delante como hacia atrás, la separación ocurre, y el desenlace es el mismo: la desaparición del individuo.

SIMONES LABYRINTH

- ¿Qué es sueño y qué es realidad?

Las escenas de realidad y sueño se identifican por el cambio de color de las imágenes. Las partes del sueño las escenas tienen una luz más fría, más azul; mientras que las escenas de la realidad tienen una luz más cálida, más anaranjada.

Es real cuando suena el despertador y la madre se levanta, se toma las pastillas con alcohol, se levanta, pero cae al suelo. Y la escena final, cuando Simone despierta a la made y está abrazada a su hija y le pide perdón, promete cambiar y le dice a la niña que la quiere.

Todo lo demás es sueño.

- ¿Quién crees que está soñando? ¿Por qué?

En principio, la madre. Es ella quien sueña, en la primera parte de la película que su exmarido se lleva a Simone al autobús, le escribe una nota, Simone se sube al autobús.

luego suena el despertador y esa es una parte real.

Pero cuando después de tomarse las pastillas la madre se cae, continúa soñando, y esa es la parte más ocmplicada, la que da significado al "laberinto" del título, porque dentro del sueño toda la escena del autobús con sus compañeros (las grabaciones de la cámara) son el sueño de Simone. Ella nos lo aclara: "cuando cueño siempre llevo mis zapatillas", y en el autobús las lleva.

El sueño de la madre continúa con la llamada de teléfono que le comunica la noticia del accidente y muerte de su hija... Pero ella acaba de levantar a su hija de la cama (es el sueño de la madre, no de Simone, que no tiene zapatillas) cuando sube a mirar la habitación está vacía, y las zapatillas en el suelo. Pero cuando va a su habitación se ve a sí misma en el suelo, y a su hija intentando despertarla.

Pasamos entonces a la imagen final, la real, en la que la madre abraza a la hija, y comprende que puede perderla si no la cuida.

- ¿Qué simbolizan para ti los siguientes objetos: zapatillas, grifo, polilla?

Las zapatillas son el símbolo del sueño cuando las lleva puestas.

El grifo simboliza la relación entre los dos padres: no funciona, está rota.

La polilla simboliza la muerte. En la escena del autobús aparece y Simone dice que van a morir todos. En la escena en que la madre la saca del bote del café la llaman para decirle que su hija ha muerto.

- Comenta los movimientos de cámara de este corto.

La escena más impactante es sin duda cuando Simone se acerca a dar n beso a su madre: sabemos que la madre está en cama, sin embargo la cámara nos muestra una imagen vertical. Nos mete de golpe en la irrealidad, en lo imposible de la historia. Luego la cámara gira hasta la posición correcta y nos hace creer que lo que vemos a partir de ahí puede ser real.

Cuando el padre de Simone la lleva al autobús vemos la imagen desde arriba (plano cenital) y poco a poco va descendiendo (travelling aéreo de aproximación), acompañando a Simone hasta el interior del autobús.

Es impactante también la repetición de la expresión de Simone en el autobús, cuando después de decirles a sus compañeros que van a morir todos y sembrar el pánico dice "como queráis..." tres veces, 

Cuando la madre recibe la llamada nos muestran varios saltos de imagen aumentando la angustia tanto de la madre como del espectador

Al final de todo también hay una escena de bajada a toda velocidad por la escalera hasta el teléfono que suena, transmitiendo angustia y pánico.

Todos estos movimientos de cámara, junto con la música, nos llevan a un "laberinto mental" que nos hace dudar de qué es real y qué es sueño. Tanto que después de verlas varias veces y tener claro que quien soñaba era la madre vemos que sueña la niña, las dos... y es bastante complicado saber qué es real para cada una de ellas y para el espectador.

THE BLACK HOLE

- Explica el título de este corto: ¿con qué tiene que ver?

El título se justifica por al imagen en sí: es un agujero negro que atrapa al personaje, se lo "traga" literalmente, y es lo que queda al final: un agujero.

- ¿Cómo aparece caracterizado este personaje?

Al principio aparece sumido en la monotonía y el aburrimiento, realizando un trabajo sin ganas ni entusiasmo. Tras la sorpresa del "agujero negro" evoluciona rápidamente a un personaje atrevido (mete las manos en el agujero sin dudar), desconfiado (vigila que nadie lo vea cuando mete la mano en la máquina de chocolatinas) y avaricioso (cuando empieza a sacar dinero de la caja fuerte no se conforma, lo quiere todo, hasta el punto de meterse dentro). 

THE BUTTERFLY CIRCUS

- Explica el título de este corto.

Hace una clara referencia a la metamorfosis que sufren las orugas para luego ocnvertirse en mariposas: los personajes son miembros de un circo en el que se han transformado de orugas en mariposas.

- ¿Cómo aparece caracterizado el Señor Méndez?

El director del circo, aunque se diferencia algo cuando está presentando la función (lleva una chaqueta de terciopelo, camisa blanca, pajarita y su chistera de brillantes) de cuando no está actuando (camisa roja con chaleco, o bata roja), siempre lleva su chistera. Las chaquetas, camisa o bata son siempre rojas. Nos llama la atención con el color y la chistera hacia su personaje. Nos manifiesta la importancia del mismo: es el director, es quien ha recogido todas las "orugas" y las ha animado a transformarse en "mariposas", en artistas.

- ¿Cuáles son los antecedentes de los artistas del circo?

Ana viene del mundo de la prostitución, y estando embarazada ni ella ni su hijo valían nada: ahora es la "reina del aire", hace un número e circo, es una estrella, una "mariposa" que muestra toda su belleza.

Poppy, un anciano que pasa de ser un pobre músico callejero pidiendo limosna a ser un trapecista; pero no un trapecista cualquiera, sino el mayor de todos, demostrando que la edad no le impide ser una "mariposa" también.

George, el forzudo, que antes era un pendenciero, peleándose en tabernas, y ahora es respetado y admirado.

- Explica el uso de la música en este corto.

La música es claramente extradiegética (no aparece la fuente sonora en escena casi nunca): nos envuelve en la magia del circo. Cuando asistimos al descubrimiento de las "rarezas" en el primer circo nos llena de suspense, esperando qué vamos a ver.

Es una música llena de vida y emoción cuando nos muestra la convivencia entre los miembros del circo de Méndez: cocinan, bailan, se ayudan...

Nos llena de angustia cuando Will cae al agua y creemos que se ahoga, sin que nadie llegue a salvarle, y nos eleva, nos llena de vida cuando sale a la superficie: ¡¡es capaz de nadar!!

Es una explosión de júbilo cuando Will realiza su primera función en el circo, y un "subidón" de energía y satisfacción cuando el señor Méndez baila con esa expresión: "lo conseguí, una mariposa más", parece querer decir.

Según la relación con el argumento es no-integrada, ya que refuerza y acompaña a las imágenes, y en cuanto al mensaje visual es convergente.

- Compara los dos circos que aparecen y reflexiona sobre su trasfondo.

Las diferencias entre los dos circos son bien claras: en el primero se explora lo malo, lo feo, para reírse de lo inútil, lo diferente. Se vende a las personas por lo desagradable.

En el circo de las mariposas se transforma todo lo feo, todo lo desagradable, en hermoso, en único, en fantástico. Algo que no solo se vende, sino que se regala en espectáculo para todos, se lleva a todos, hasta a los más necesitados con un mensaje: "puedes hacer lo que quieras".

KIWI!

- Interpreta este corto: ¿qué cuenta? ¿qué quiere contar?

Es la historia de una ilusión: la de volar. Kiwi es un pájaro que no vuela. Así que vemos cómo va clavando árboles por la colina de una montaña hasta la cima. Luego se tira desde allí de tal manera que al caer los árboles sujetos le den la sensación de volar por encima del bosque. Nos transmite la fuerza de superar lo imposible, de luchar por los sueñor que aunque parezcan imposibles se pueden lograr con esfuerzo e ilusión. Nos muestra la fuerza de no rendirse, de luchar por las ilusiones y los sueños.

- Explica el uso de la música: ¿qué temas musicales hay? ¿qué instrumentos?

El tema musical es Kiwi song, de Tim Cossel, interpretado al principio por trombones y luego en la escena del "vuelo" sobre el bosque por carillones.

11/12/2012 14:07 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Feliz día de Santa Cecilia!!!!

20121122123340-z-cecilia2.jpg

A TODOS LOS MÚSICOS Y MELÓMANOS EN GENERAL!!! 
Para que todos los días sean como el de Santa Cecilia, 
para que no se tenga que acabar acordando la gente de la música únicamente una vez al año y olvidarse de ella el resto de los días, 
para que no se vuelva a escuchar el "además de conservatorio, ¿qué estudias?", 
para que no tengamos que volver a perder tiempo explicando a los demás el sentido que tiene estudiar música, 

para que no tengamos que ir de predicadores por la vida, basta de evangelización!!! 

Dejémonos de sermones y monsergas, la música se justifica a sí misma en la misma medida en que lo hacen el amor de una madre o la curiosidad de un crío. 
¿Por qué?
Porque escuchar música es reconocerse en el otro, en lo otro; 
porque emocionarse oyendo la belleza de una melodía que añoramos es lo mismo que encontrar ascuas encendidas entre las cenizas que va dejando de nosotros el insaciable paso del tiempo;
porque disfrutar compartiendo un concierto o una sonata o un silbidito es arrimarse al corazón de aquellos con quienes compartimos escenario y mundo; 
porque la música nos explica mejor que las palabras; 
porque supera las fronteras políticas, lingüísticas y culturales; 
porque nos identifica como seres humanos capaces de crear, compartir y consumir belleza; 
porque es una oportunidad de tatuar en el tictac que nos consume algo nuestro, diciendo "yo también he existido";
porque somos tiempo y la música es tiempo,
porque nos rescata del abismo del olvido,
porque nos permite conocer a grandes del pasado que ya sabían nuestro futuro y nos regalaron un legado impagable,
porque entre atriles, cajas de resina, arcos, fundas y sillas medio rotas puedes encontrar a seres llenos de luz que te iluminan y que están dispuestos a disfrutar contigo de la celebración que es estar/saberse/sentirse vivo.
Porque cuando uno ha besado a la Música en los labios ya tiene un motivo más para temer a la muerte,
porque cuando te ha tocado sólo puede continuar creciendo en ti,
y porque aunque te empeñes en compartir con tus semejantes la belleza de esta arte siempre habrá quien la rechace (nadie ha dicho que estuviese hecha la miel para la boca del asno, no?)
y porque es lo que más nos llena cuando nos conmueve, excita, enternece, enfurece o apasiona,
por eso, hoy y siempre, es el día de la MÚSICA.
Un abrazo enorme a todos los que la vivís

 

22/11/2012 12:33 davidov3 #. Música Hay 1 comentario.

Modelo de examen para mis alumnos de Música de 4º ESO

20121121094902-nemo-examenes.jpg

IES Xesús Taboada Chivite

Departamento de Música

Curso 2012-2013

 

MODELO DE EXAMEN DE MÚSICA 4º ESO

1ª EVALUACIÓN

 

Nombre y apellidos: ___________________________________

Curso y grupo: ________

 

1º.- Elige una de estas preguntas y respóndela: (1 punto)

 

a) La música en el cine: tipos de música según la fuente sonora y el sentido. Ejemplos.

b) La música en el cine: tipos de música según su relevancia y la acción. Ejemplos.

 

2º.- Elige una de estas preguntas y respóndela: (1 punto)

 

a) La música en el cine: funciones de la música en el cine de acción y suspense. Ejemplos.

b) La música en el cine: funciones de la música en la comedia romántica. Ejemplos.

 

3º.- Elige una de estas preguntas y respóndela: (1 punto)

 

a) La historia del cine: de los orígenes al cine mudo. Ejemplos.

b) La historia del cine: la época dorada de Hollywood: años 40-50. Ejemplos.

 

4º.- Define los siguientes conceptos: (1 punto)

 

PLANO CONTRAPICADO

TRAVELLING AÉREO

CORTINILLA

PLANO AMERICANO

 

5º.- Explica qué tipo de aspectos ha tenido en cuenta Howard Shore a la hora de crear la música de El señor de los anillos. (1 punto)

 

6º.- Diseño de escenas: utilizando la audición propuesta como punto de partida, crea una escena cinematográfica con estas características: (1 punto)

 

-música diegética, integrada, divergente, de primer plano

 

7º.- Análisis de partitura: responde a las preguntas que siguen a esta partitura: (1 punto)

a) Frases musicales que identificas. Secciones o partes.

b) Tipos de comienzo (anacrúsico...) y final (masculino...) de frase. Identifícalos.

 

8º.- Análisis de letra: responde a las preguntas que siguen a esta letra: (1 punto)

 

Él entró una noche en el bar de costumbre, 
iba vestido todo de riguroso luto, 
venía borracho y solo, traía el gesto serio, 
y en las manos una corona de difuntos. 
Ella le había dejado, nos explicó sereno, 
y había decidido considerarla muerta, 
y brindar por su olvido y su descanso eterno, 
y celebrar su entierro de taberna en taberna. 
Así que allá nos fuimos, y para qué contaros: 
vasos, vinos y risas, alguna vomitona, 
abrazos de amistad, eterna aquella noche
Requiescat y brindemos por ella y su memoria. 

La noche debilita los corazones, 
noches de funeral, de vino y rosas. 
Brindemos por el amor y sus fracasos, 
quizás podamos escoger nuestra derrota. 
El sol limpia las calles, la memoria, 
feroces pasiones atenúa. 
Invéntate el final de cada historia, 
que el amor es eterno mientras dura

 

a) Comenta los dos fragmentos en negrita. ¿Qué le ocurre al adjetivo “eterno” ahí?

b) ¿Cuál es el mensaje de la segunda estrofa?

 

9º.- Análisis audiovisual: analiza la música de este fragmento cinematográfico, indicando el tipo de música utilizado y su función. (1 punto)

 

10º.- Análisis auditivo: analiza la estructura de esta canción (partes, secciones, frases musicales) y los instrumentos que intervienen en cada parte. (1 punto)

21/11/2012 09:49 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de Música de 3º ESO

20121120124025-examenes1.jpg

IES Xesús Taboada Chivite Departamento de Música Curso 2012/2013

 

MODELO DE EXAME / MÚSICA 3 ESO

1ª AVALIACIÓN

 

Nome e apelidos: ……………………………………………………………………...

Curso e grupo: …………

 

1ª. Escolle unha destas preguntas e respóndea: (1 punto)

 

a) A música na Grecia clásica: explica qué é un tetracordo, como se forman os catro modos e fala do epitafio de Seikilos.

b) A música na Grecia clásica: explica qué é a teoría aristotélica do ethos, di cales eran as nove musas e as artes que protexían e explica qué é o apolíneo e o dionisíaco (así como qué instrumentos se lles atribúen e en qué períodos artísticos predominan).

 

2ª. Escolle unha destas preguntas e respóndea: (1 punto)

 

a) A música vocal relixiosa na Idade Media: explica polo miúdo as características do canto gregoriano.

b) A música vocal relixiosa na Idade Media: explica qué son as formas paralitúrxicas e indica as partes da misa.

 

3ª. Responde a esta pregunta: (1 punto)

 

a) A primitiva polifonía medieval: explica qué é o ORGANUM, o DISCANTUS e o CONDUCTUS. Pon exemplos.

 

4ª. Escolle dúas destas preguntas e respóndeas: (1,5 puntos)

 

a) A música vocal profana na Idade Media: explica polo miúdo as características do amor cortés.

b) A música vocal profana na Idade Media: explica qué tipos de canción hai, segundo o contido.

c) A música vocal profana na Idade Media: explica qué tipos de cantor do amor hai.

 

5ª. Escolle unha destas preguntas e respóndea: (1 punto)

 

a) A música vocal relixiosa na Idade Media: explica polo miúdo as características do canto gregoriano.

b) A música vocal relixiosa na Idade Media: explica qué son as formas paralitúrxicas e indica as partes da misa.

 

6ª. Define os seguintes termos: (1 punto)

 

MOTETE ISORRÍTMICO

ORGANISTRUM

IN CAMPO APERTO

LADAÍÑA

 

7ª. Explica o que saibas da música instrumental medieval. (1 punto)

 

8ª. Análise de letra: responde as seguintes cuestións sobre esta letra. (0,5 puntos)

 

Las olas del tiempo llegan al Renacimiento
allí Leonardo me anticipa un nuevo invento
me siento junto a Copérnico en un mundo esférico, metálico
mientras la Inquisición sigue mis pasos sin aliento.

Viena 1700, ciudad llena de cultura
palpo la hermosura de un lugar lejano
gozar al rozar a Mozart verle tocar
y acariciar la eternidad entre sus notas de piano

Sinfonía en armonía
querer vivir las vidas que no fueron mías no es absurdo
como entrar al palacio de un zar en San Petersburgo
y gritar (Revolución) para cambiar el mundo

y mientras cambia yo lo observo
pueblos invaden, pueblos siglos y derrotas, civilizaciones rotas
verme al lado de Toro sentado, ser un chamán
meditando iluminado entre los prados de Dakota.

 

a) Cal foi a relevancia de Copérnico?

b) Que figura retórica atopamos no fragmento subliñado?

 

9ª. Análise auditiva: identifica e comenta as seguintes audicións. (1 punto)

 

10ª. Transcrición: transcribe o seguinte fragmento de canto gregoriano. (1 punto)

20/11/2012 12:40 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Alumnos con Música pendente

20121009121135-45-examen.jpg

IES Xesús Taboada Chivite - Departamento de Música - Curso 2012-2013

ALUMNOS CON “MÚSICA” PENDENTE

Música 2º ESO

Pablo Ferreiro Dameá (3º ESO A)

Juan Gallego Otero (3º ESO A)

Ángela García Otero (3º ESO D)

Daniel Rodríguez Álvarez (3º ESO D)

David Salgado Borges (3º ESO D)

Shaila Alonso Álvarez (4º ESO B)

Luis Dopeso Salgado (4º ESO D)

Joao Ferreira Aguieira (4 ESO D)

O traballo para a primeira avaliación será o seguinte: “A orquestra e os seus instrumentos. Familias, agrupacións, historia.”

A estrutura do traballo será a seguinte:

0.- Índice

1.- Introdución. (que fago neste traballo? como? para que?)

2.- Desenvolvemento.

      2.1.- Contextualización.

      2.2.- Teoría.

      2.3.- Práctica e exemplos.

3.- Conclusións. (que me aportou este traballo? ou ben breve resumo)

4.- Bibliografía consultada. (mínimo tres fontes documentais ben citadas)

Deberán entregarllo a David Rodríguez Rivada, xefe do departamento.

A data límite de entrega é o 3 de decembro.

 

Verín, 9 de outubro de 2013

 

David Rodríguez Rivada

 

 

IES Xesús Taboada Chivite - Departamento de Música - Curso 2012-2013

ALUMNOS CON “MÚSICA” PENDENTE

Música 3º ESO

Noemí Álvarez Arias (4º ESO C)

Judit González Regueiro (4º ESO C)

O traballo para a primeira avaliación será o seguinte: “A historia da música antiga: da Idade Media ó Barroco. Principais características musicais de cada período, instrumentos musicais, compositores máis destacados.”

A estrutura do traballo será a seguinte:

0.- Índice

1.- Introdución. (que fago neste traballo? como? para que?)

2.- Desenvolvemento.

      2.1.- Contextualización.

      2.2.- Teoría.

      2.3.- Práctica e exemplos.

3.- Conclusións. (que me aportou este traballo? ou ben breve resumo)

4.- Bibliografía consultada. (mínimo tres fontes documentais ben citadas)

 

Deberán entregarllo a David Rodríguez Rivada, xefe do departamento.

A data límite de entrega é o 3 de decembro.

 

 

 

Verín, 9 de outubro de 2012

 

David Rodríguez Rivada

09/10/2012 12:11 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Iniciación al piano: horario

20121005122824-piano.jpg

Martes

16:30 - 17:30h LUCÍA y MARTA (4º ESO A)

17:30 - 18h MARTA (3º ESO A) y SERGIO (1º ESO C)

18 - 18:30h MARTA (1º Bach) y DAVID (3º ESO B)

18:30 - 19h MARIO (4º ESO A) 

05/10/2012 12:28 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Programación didáctica del departamento de Música de mi centro, curso 2012-13

20121003132803-pd-desde-ce.jpg

Cliqueando en este enlace accederéis a la programación didáctica del departamento de Música d enuestro instituto para este curso.

Encontraréis información muy útil sobre objetivos, contenidos, criterios y procedimientos de evaluación, metodología y la otros aspectos a tener en cuenta.

03/10/2012 13:28 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Listado de trabajos para la 1ª evaluación de mis alumnos de 4º ESO

20121002094731-elvis.jpg

IES Xesús Taboada Chivite - Departamento de Música - Curso 2012-2013

TEMAS PARA LOS TRABAJOS DE LA 1ª EVALUACIÓN

Los que están en cursiva NO están adjudicados por ahora. Tenéis que hablar conmigo para cambiar el que os tocó por uno de los nuevos temas. 

BLOQUE Nº 1: LA MÚSICA Y EL CINE

-       Del cine mudo al cine de los años 30.

-       El cine de Hollywood: años 40-50.

-       El cine de Hollywood: años 60.

-       El cine de Hollywood: años 70.

-       La música en el cine de Bollywood.

-       La música en el cine: los musicales.

-       El cine, la música y el género de la comedia romántica hasta los 60.

-       El cine, la música y el género del western hasta los 60.

-       El cine, la música y el género histórico hasta los 60.

-       El cine, la música y el género policíaco hasta los 60.

-       El cine, la música y el género del thriller hasta los 60

-       El cine, la música y Alfred Hitchcock.

-       El cine, la música y el género fantástico hasta los 60.

-       El cine, la música y los dibujos animados hasta los 60.

-       El cine, la música y el género de la comedia hasta los 60.

BLOQUE Nº 2: LOS SISTEMAS DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO. LOS INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS. MÚSICA ELECTRÓNICA.

-       Sistemas de reproducción y grabación del sonido: historia.

-       Los instrumentos electrónicos.

-       La música electrónica y la música llamada “culta”.

-       La música concreta

-       La música electrónica

-       La música electroacústica.

-       La música estocástica.

BLOQUE Nº 3: MÚSICAS DEL MUNDO: ASIA Y ÁFRICA.

-       Danzas de Asia.

-       Instrumentos de Asia.

-       Cantos de Asia.

-       Indumentaria y costumbres típicas de Asia.

-       Danzas de África.

-       Instrumentos de África.

-       Cantos de África.

-       Indumentaria y costumbres típicas de África.

BLOQUE Nº 4: MÚSICA POPULAR URBANA. DE LOS ORÍGENES A LOS AÑOS 60.

-       Los orígenes de la música popular urbana en América: la música de los esclavos.

-       Los orígenes de la música popular urbana: el nacimiento del jazz.

-       Los orígenes de la música popular urbana: el soul.

-       Los orígenes de la música popular urbana: el blues.

-       Los orígenes de la música popular urbana: el gospel.

-       Los orígenes de la música popular urbana: el country.

-       La década de los 50: el rock and roll, Bill Halley y Chuck Berry.

-       La década de los 50: Elvis, el rey del rock.

-       La década de los 50: el rockabilly.

-       Finales de la década de los 50: el estilo Highschool y Paul Anka.

-       Finales de la década de los 50: el estilo Doo Woop y The Platters.

-       Finales de la década de los 50: la música de baile y Phil Spector.

-       1ª mitad de la década de los 60 en Reino Unido: el beat y The Beatles.

-       1ª mitad de la década de los 60 en Reino Unido: el R&B y The Rolling Stones.

-       1ª mitad de la década de los 60 en Reino Unido: los Mods y The Who.

-       1ª mitad de la década de los 60 en EEUU: el soul y el sello Tamla-Motown.

-       1ª mitad de la década de los 60 en EEUU: el folk y la canción protesta. Bob Dylan.