Facebook Twitter Google +1     Admin

MODELO DE EXAMEN MÚSICA 4º ESO 1ª EVALUACIÓN

MODELO DE EXAMEN 1ª EVALUACIÓN “MÚSICA 4º ESO”

LA MÚSICA EN EL CINE

1º.- Tipos de música (diegética…) (1 punto)

2º.- Funciones de la música (1 punto)

3º.- Evolución de la música cinematográfica (1,5 puntos)

GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DEL SONIDO

4º.- Historia de la grabación y reproducción del sonido (1 punto)

5º.- Funcionamiento básico de los principales sistemas de sonido (0,5 puntos)

LA MÚSICA EN LOS VIDEOJUEGOS

6º.- Evolución de la música en los videojuegos (1 punto)

7º.- Funciones de la música en los videojuegos (1 punto)

LA MÚSICA POPULAR URBANA (I). DE LOS ORÍGENES A LOS 60

8º.- Las raíces de la música popular urbana (2 puntos)

9º.- El nacimiento de la música pop-rock (1 punto)

 

28/11/2019 11:15 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen de Música 3 ESO

ANTIGÜIDADE CLÁSICA E IDADE MEDIA 


1. Teoría do ethos,Apolo e Dionisio, Mito de Orfeo e Eurídice (1 punto)

2. Canto gregoriano (1,25 puntos)

3. Formas paralitúrxicas (0,5 puntos)

4. Tipos de canción (2 puntos)

5. Primitiva polifonía medieval (0,5 puntos)


RENACEMENTO

6. Cambios do período renacentista (0,75 puntos)

7. A música instrumental no Renacemento (1,25 puntos)

8. Instrumentos do Renacemento (0,5 puntos)

BARROCO

9. A música instrumental no Barroco (1 punto)

10. A ópera no Barroco (0,5 puntos)

11. Cantata, oratorio e paixón (0,5 puntos)

12. Instrumentos do Barroco (0,25 puntos)

25/11/2019 18:17 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Trabajos de HMD para el tema 3 (Barroco)

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2019-20
TRABALLOS PARA O TEMA 3: O BARROCO
CAPÍTULO 1
Tema 1: Comparación estilística entre a música renacentista e a barroca.
Tema 2: Fases da música barroca. Periodización.
CAPÍTULO 2
Tema 3: O primeiro barroco en Italia. Os comezos do estilo concertato: Gabrieli.
Tema 4: O primeiro barroco en Italia. A monodia: Peri e Caccini.
Tema 5: O primeiro barroco en Italia. A transformación do madrigal: Monteverdi.
Tema 6: O primeiro barroco en Italia. A emancipación da música instrumental: Frescobaldi.
Tema 7: O primeiro barroco en Italia. O nacemento da ópera: Monteverdi.
Tema 8: O primeiro barroco en Italia. Tradición e evolución na música sacra.
CAPÍTULO 3
Tema 9: Os barrocos primeiro e medio nos Países septentrionais. A escola dos Países Baixos e o seu entorno inglés. O estilo instrumental puro.
Tema 10: Os barrocos primeiro e medio nos Países septentrionais. O motete coral e o concertato coral: Schein.
Tema 11: Os barrocos primeiro e medio nos Países septentrionais. O concertato dramático: Schütz.
Tema 12: Os barrocos primeiro e medio nos Países septentrionais. O lied con continuo, a ópera e o oratorio.
Tema 13: Os barrocos primeiro e medio nos Países septentrionais. A música instrumental: Scheidt.
CAPÍTULO 4
Tema 14: A música italiana do barroco medio. A cantata de cámara: Luigi Rossi e Carissimi.
Tema 15: A música italiana do barroco medio. O oratorio: Carissimi e Stradella.
Tema 16: A música italiana do barroco medio. A escola de ópera veneciana.
Tema 17: A música italiana do barroco medio. A música instrumental: a escola de Bolonia.
CAPÍTULO 5
Tema 18: A música francesa baixo o absolutismo. O ballet de cour.
Tema 19: A música francesa baixo o absolutismo. A Comédie-Ballet e a Tragédie Lyrique: Lully.
Tema 20: A música francesa baixo o absolutismo. As pezas breves para laúde e a música de teclado: Gaultier e Chambonières.
CAPÍTULO 6
Tema 21: A música inglesa durante os períodos da Commonwealth e a Restauración. A mascarada e a ópera inglesa: Lawes e Blow.
Tema 22: A música inglesa durante os períodos da Commonwealth e a Restauración. A música de consort: Jenkins e Simpson.
Tema 23: A música inglesa durante os períodos da Commonwealth e a Restauración. A música da igrexa anglicana: Porter, Humfrey e Blow.
Tema 24: A música inglesa durante os períodos da Commonwealth e a Restauración. Henry Purcell, o xenio da Restauración.
CAPÍTULO 7
Tema 25: O barroco tardío: a exuberancia do contrapunto e o estilo de concerto. O concertó grosso e o concerto para solista.
Tema 26: O barroco tardío: a exuberancia do contrapunto e o estilo de concerto. A sonata para conxunto e a sonata para solista.
Tema 27: O barroco tardío: a exuberancia do contrapunto e o estilo de concerto. A ópera seria e a ópera buffa; a cantata e a música sacra.
Tema 28: O barroco tardío: a exuberancia do contrapunto e o estilo de concerto. O barroco tardío e o estilo rococó en Francia.
Tema 29: O barroco tardío: a exuberancia do contrapunto e o estilo de concerto. Música para conxunto e para clavecín.
Tema 30: Fusión dos estilos nacionais no Barroco. Haendel. 
Indicacións a ter en conta:
a) Temas de traballo: están extraídos dos sete primeiros capítulos do libro BUKOFZER, Manfred (2000). La música en la época barroca, Madrid, Alianza Editorial: arte y música.
Capítulo 1: Música renacentista versus música barroca.
Capítulo 2: O primeiro barroco en Italia.
Capítulo 3: Os barrocos primeiro e medio nos Países septentrionais.
Capítulo 4: A música italiana do barroco medio.
Capítulo 5: A música francesa baixo o absolutismo.
Capítulo 6: A música inglesa durante os períodos da Commonwealth e a Restauración.
Capítulo 7: O barroco tardío: a exuberancia do contrapunto e o estilo de concerto.
b) Estrutura do traballo: o traballo terá a seguinte estrutura formal
Portada: Título do traballo, nome e apelidos do/a alumno/a, clase e grupo.
0.- Índice
1.- Introdución (que fago neste traballo? Como? Para que?)
2.- Desenvolvemento
            2.1.- Contextualización do tema
            2.2.- Teoría
            2.3.- Práctica (análise musical dunha audición ou partitura do tema)
3.- Conclusións (que me aportou este traballo? Ou breve resumo)
4.- Bibliografía (mínimo 4 fontes consultadas)
Táboa de corrección:
Presentación 1/10
Información 3/10 (puntos 2.1. e 2.2.)
Práctica 2/10 (punto 2.3.)
Opinión 1/10 (puntos 1 e 3)
Bibliografía 1/10 (punto 4)
Formato 2/10 (por cada apartado incompleto ou inexistente restaráselle 0,5 ó formato, que de ser nalgún caso igual ou inferior a 0 invalidará o traballo)

08/11/2019 14:38 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Himno TEI

HIMNO TEI


QUE FERMOSO É (tradución da canción de Manuel Carrasco)


Ten un canón de ledicia disparando ós ollos

e todos os que a miran énchense de amor.

É coma un anxo da garda, destrúe os diaños.

Xuro que non esaxero, é todo corazón.


Chea de vida, hai máis vida se ela está preto.

É un paraugas, non baila a auga sen máis.

Ten ese riso que sanda todos os problemas.

É aquela palabra que escoitas e alento che dá.


É unha candea acesa, alumea a negrura a me arrodear.

Cura as miñas feridas, é a miña amiga se estou ben ou mal.


Retrouso:

Que fermoso é saber

que sempre estás aí.

Quero que saibas que

eu vou coidar de ti.

Que fermoso é querer

e poder confiar.

Afortunado son...

Amizade ti dás.


É a auga que rompe, vencida, ó chegar á beira.

Cando estoura, a súa coraxe non sabe frear.

Non lle ten temor á xente, loita na desorde

contra a catividade, a xustiza acadar.


É unha candea acesa, alumea a negrura a me arrodear.

Cura as miñas feridas, é a miña amiga se estou ben ou mal.


Retrouso


Non soubo ela que facer cando foi derrotada.

Ela aprendeu das súas bágoas, farta de chorar.

Por iso ten ese brillo, o berro dun faro

que nos guía "pra" ese carreiro perdido atopar..


Retrouso


08/11/2019 12:46 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

MODELO DE EXAME LPM 1ª AVALIACIÓN

MODELO DE EXAME DE LPM 1º Bach – 1ª Avaliación

Nome e apelidos: ________________________________________________

Curso e grupo: _________________

TEORÍA (50%)

1º.- Escolle unha destas preguntas: (1 punto)

a) O aparato fonador: fai un debuxo coas súas partes, explica o seu funcionamento e indica 3 doenzas relacionadas con el.

b) O aparato auditivo: fai un debuxo coas súas partes, explica o seu funcionamento e indica 3 doenzas relacionadas con el.

2º.- Escolle unha destas preguntas: (1 punto)

a) Os tipos vogais masculinos: explícaos, ordénaos de grave a agudo e pon un exemplo de cada.

b) Os tipos vogais femininos: explícaos, ordénaos de grave a agudo e pon un exemplo de cada.

3º.- Escolle unha destas preguntas: (1 punto)

a) Explica o que é a contaminación acústica e pon 3 exemplos cotiás.

b) Explica o que é a AMUSIA e o SÍNDROME DE WILLIAMS, e relaciónaos coa música.

4º.- Responde a esta pregunta: (2 puntos)

A música popular urbana na España dos anos 60: contexto, tendencias, grupos, artistas.

PRÁCTICA (50%)

5º.- Audicións:

a) Identifica os seguintes tipos vogais: (1 punto)

Exemplo

Masc ? / Fem ?

Tipo vocal

Nº 1

 

 

Nº 2

 

 

Nº 3

 

 

 

6º.- Le esta letra e analízaa, respondendo ás seguintes preguntas:

No niño novo do vento
hai unha pomba dourada,
meu amigo!
Quén poidera namorala!

Canta ao luar e ao mencer
en frauta de verde olivo.
Quén poidera namorala,
meu amigo!

Ten áers de frol recente,
cousas de recén casada,
meu amigo!
Quén poidera namorala!

Tamén ten sombra de sombra
e andar primeiro de río.
Quén poidera namorala,
meu amigo!

a) Autor do texto e grupo que o versiona. (1 punto)

b) Interpreta o texto e xustifica a túa interpretación. (1 punto) 

7º.- Analiza esta audición, respondendo as seguintes preguntas:

a) Estrutura. (1 punto)

b) Tímbrica (instrumentos e voces de cada parte). (1 punto)

08/11/2019 12:44 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

MODELO DE EXAME TEMA 2 HMD 2º BACH

MODELO DE EXAME DE HMD 2º Bach

Tema 2: A música no Renacemento

Nome e apelidos: _________________________________________

Curso e grupo: _________________

1º.- Características xerais do Renacemento italiano como movemento cultural. (1 punto)

2º.- A música vogal en Europa no Renacemento: escolle unha destas preguntas: (1,5 puntos)

a) A música vogal en Alemaña e Inglaterra.

b) A música vogal en Francia e os Países Baixos.

3º.- O Renacemento en España: escolle unha destas preguntas: (1,5 puntos)

a) A época dos Reis Católicos: o villancico renacentista e os primeiros polifonistas españois.

b) A segunda época: a música vogal e a música instrumental.

4º.- A música instrumental no Renacemento: escolle unha destas preguntas: (2 puntos)

a) A música para a danza e a música baseada na improvisación.

b) A música baseada na variación e a música baseada en modelos vogais.

5º.- Os instrumentos do Renacemento: escolle unha destas preguntas: (1 punto)

a) Cordófonos.

b) Aerófonos.

6º.- Define os seguintes conceptos musicais: FOLÍA, CACCIA, CHANSON, VIOLA DA GAMBA, MADRIGAL, ANTHEM, VILANCICO, HOMOFONÍA, DIFERENZAS, TIENTO, PAVANA e CANTUS FIRMUS. (3 puntos)

25/10/2019 09:05 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

RECOPILATORIO DE NUESTROS SEIS MUSICALES

CLIQUEANDO AQUÍ PODRÁS ACCEDER AL RECOPILATORIO DE NUESTROS SEIS MUSICALES

24/10/2019 11:04 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Trabajos para mis alumnos de Música 4º ESO 1ª Evaluación

TEMAS DE LOS TRABAJOS PARA LOS ALUMNOS DE “MÚSICA” 4º ESO

- Tema nº 1: El mito del conde Drácula. 

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.

a) Base histórica del mito: Vlad Dracul (Tepes, el Empalador) y Elizabeth Bathory
b) La versión de Bram Stoker
c) Versiones cinematográficas: Nosferatu (1922, Murnau), Drácula de Bram Stoker (1992, Coppola), Blade (1998, Stephen Norrington). Compáralas.

d) Construcción del mito: elementos característicos del mito de drácula (¿qué es lo que se repite en todos?)
2º)) PRÁCTICA: Analiza una escena de cada película, prestando especial atención a la banda sonora.

- Tema nº 2: El mito de Frankenstein.


1º)) TEORÍA: Historia y ficción.
a) Base histórica del mito: Prometeo
b) La versión de Mary Shelley: Frankenstein o el moderno Prometeo
c) Versiones cinematográficas: elige tres versiones cinematográficas MUY diferentes entre sí y compáralas.

d) Construcción del mito: elementos característicos del mito de Frankenstein (¿qué es lo que se repite en todos?)
2º)) PRÁCTICA: Analiza una escena de cada película, prestando especial atención a la banda sonora.

- Tema nº 3: El rey mono y Dragon ball.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.
a) Base histórica del personaje: el rey mono (Sun Wokung).
b) La versión del anime: Son Goku.
c) Versión del anime japonés: Dragon Ball (primera saga, cuando es pequeño). Compáralo con el personaje mitológico chino.

d) Construcción del mito: elementos característicos del personaje (¿qué es lo que se repite?)

2º)) PRÁCTICA: Analiza cinco escenas de la serie, prestando especial atención a la banda sonora.

- Tema nº 4: Eva mitocondrial, Lucy y Elfen lied.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.
a) Base histórica del mito: Eva mitocondrial, Lucy (el austrolopithecus más antiguo)
b) La versión del anime: Elfen lied
c) Versiones cinematográficas: Elfen lied (anime de 13 capítulos). Compáralas y analiza el papel de la canción de la cabecera en la historia.

d) Construcción del mito: elementos característicos del personaje (¿qué es lo que se repite en todos?)
2º)) PRÁCTICA: Analiza cinco escenas de la serie, prestando especial atención a la banda sonora.

- Tema nº 5: La bella dama sin piedad, o el amor con espinas.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.

a) Base histórica del mito: la bella dama sin piedad de Keats
b) Las versiones literarias: La dama de las camelias y el capítulo del Principito y la rosa

c) Las versiones musicales: el lied de Schubert Rosa de zarza, la ópera de Verdi La traviata, la canción de Mecano Una rosa es una rosa y la canción de Sting Roxanne 
d) La versión cinematográfica: Pretty woman y Moulin rouge

e) Construcción del mito: elementos característicos del personaje (¿qué es lo que se repite en to

dos?)
2º)) PRÁCTICA: Analiza una escena de cada película, el lied de Schubert y la letra de Mecano.

- Tema nº 6: La bella y la bestia, o el amor que no entiende de prejuicios.


1º)) TEORÍA: Historia y ficción.
a) Base histórica del mito: Afrodita y Hefesto
b) Las versiones literarias: la historia de Eros y Psyque en El asno de oro (de Apuleyo), El jorobado de Notre Dame (Víctor Hugo)

c) Las versiones cinematográficas: La bella y la bestia y Shrek
d) Construcción del mito: elementos característicos del mito (¿qué es lo que se repite en todos?)
2º)) PRÁCTICA: Analiza dos escenas de cada película, prestando especial atención a la banda sonora.

- Tema nº 7: El viejo avaro o el tesoro al final del arco iris.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.
a) Base histórica del mito: los leprechaun irlandeses y el origen bíblico del arco iris. b) Versiones literarias: La aulularia (Plauto), El celoso extremeño (Cervantes) y El mercader de Venecia (Shakespeare).

c) Versión cinematográfica: el tío Gilito en Patoaventuras (Disney) y el señor Burns en Los Simpson. 
d) Construcción del mito: elementos característicos del personaje (¿qué es lo que se repite en todos?)
2º)) PRÁCTICA: Analiza dos escenas de cada serie, prestando especial atención a la banda sonora.

- Tema nº 8: Casándose en "buffet libre".

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.
a) Base histórica del mito: el baile para que el príncipe escoja esposa en la tradición europea.

b) Versión literaria: La Cenicienta (Perrault)

c) Versión musical: El lago de los cisnes (Tchaikovsky)

d) Versiones cinematográficas: el anime de El lago de los cisnes.
e) Construcción del mito: elementos característicos de la situación (¿qué es lo que se repite en todos?)

2º)) PRÁCTICA: Analiza la escena del baile en todas las versiones, prestando especial atención a la banda sonora cuando sea posible.

- Tema nº 9: Las Parcas que hilan, tejen y cortan nuestras vidas.


1º)) TEORÍA: Historia y ficción.
a) Base histórica del mito: las parcas, moiras y los shinigami japoneses
b) La versión literaria: las parcas en las Metamorfosis de Ovidio

c) La versión del anime: Death note (anime de 37 capítulos)
d) Versiones cinematográficas: Death note (anime de 37 capítulos). Compara los shinigamis japoneses con las parcas griegas.

e) Construcción del mito: elementos característicos del personaje (¿qué es lo que se repite en todos?)
2º)) PRÁCTICA: Analiza cinco escenas de la serie, prestando especial atención a la banda sonora.

- Tema nº 10: La venganza a cualquier precio.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.
a) Base histórica del mito: las Furias de la tragedia griega, la historia de Medea y Jasón

b) Versiones literarias: las Euménides (de Esquilo, pertenecientes a la Orestíada) y Medea (Eurípides)

c) Versión cinematográfica: Así es la vida.

d) Versión musical: la ópera Medea (Cherubini).

e) Versiones del anime: Jigoku Shoujo y Death note.

f) Construcción del mito: elementos característicos del personaje (¿qué es lo que se repite en todos?)
2º)) PRÁCTICA: Analiza una escena de cada versión, prestando especial atención a la banda sonora cuando sea posible.

30/09/2019 10:51 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para el Tema 1: Historia de la música y la danza, 2 Bachillerato

Modelo de Exame Tema 1: A Música na Antigüidade e na Idade Media
Nome e apelidos: _______________________________________________
Curso e Grupo: __________________


1º.- A música na Antigüidade:  (1 punto)


A teoría do éthos. Que defende? Que consideración lles mereceu a Platón e a Aristóteles? Que disciplina terapéutica se basea nela? Explica o mito de Orfeo e Eurídice e relaciónao coa teoría anterior.


2º.- A música vocal relixiosa medieval: escolle e contesta unha destas preguntas. (1 punto)


a) Características musicais do canto gregoriano. Tipos de canto.


b) O octoechos latino: explica os oito modos gregorianos, indicando os seus nomes, a finalis e a tenor.


3º.- A música vocal profana medieval (1 punto)
Tipos de canción segundo o seu contido.


4º.- Busca neste texto as características do amor cortés, di a que xénero pertence, identifica algunha figura retórica relevante característica dese género e explica as diferenzas entre xograr, trobador e goliardo: (3 puntos)


5º.- A primitiva polifonía medieval: explica os tipos que hai e pon exemplos. (1 punto)


6º.- Formas paralitúrxicas: tropos e secuencias. (1 punto)


7°.- Define: A CAPELLA, MOTETE ISORRÍTMICO, FORMA FIXA, CANTO SALMÓDICO RESPONSORIAL. (1 punto)


8°.- Are antiqua. Ars nova. Periodización, autores, xéneros e obras destacadas. Guillaume de Machaut: vida de obra. (1 punto)

26/09/2019 22:21 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

AUDICIÓNS PARA A 1ª AVALIACIÓN

AUDICIÓNS PARA A 1ª AVALIACIÓN

"MÚSICA 3º ESO"

ANTIGÜIDADE CLÁSICA GRECOLATINA

1.- Primeira “partitura”: Epitafio de Seikilos:

IDADE MEDIA

2.- Orixe das notas: Himno a San Juan Bautista:

3.- Canto gregoriano silábico: Gloria

4.- Canto gregoriano pneumático: Puer natus est nobis:

5.- Canto gregoriano melismático: Sanctus

6.- Formas paralitúrxicas: Secuencia Dies irae

7.- Motete isorrítmico: De Vitry, “Garrit gallus” (fotoc. pp. 53-55)

8.- Cantigas de Santa María: Santa María amar (fotoc. p. 56)

9.- Cantigas de amigo: “Ondas do mar de Vigo” (fotoc. p. 57)

10.- Organum: Perotin, “Sederunt principes” (fotoc. p. 45)

 

RENACEMENTO

11.- "Kyrie" da "Misa do Papa Marcello" (Palestrina), polifonía renacentista.

12.- "Ave María", Tomás Luis de Victoria, polifonía renacentista española. (fotoc. paxs. 80-81)

13.- "Tu solus qui facis mirabilia", Josquim des Prez, motete francoflamenco.

14.- "Diferencias sobre Guárdame las vacas", Antonio de Cabezón, variaciones españolas.

15.- "Las folies d´Espagne", Marais, variaciones francesas para viola da gamba.

16.- "Flow my tears", John Dowland, canción inglesa. (fotoc. pax. 82)

17.- "Ay triste que vengo", Juan del Enzina, vilancico español.

18.- "Branle dos cabalos", Thoinot Arbeau, danza renacentista.

 

BARROCO

19.- "Tu se morta", Claudio Monteverdi, aria da ópera "Orfeo y Eurídirice". (fotoc. pax.92)

20.- "When I am laid", Purcell, aria da ópera "Dido e Eneas". (fotoc. páx.97)

21.- "Lascia ch´io pianga", Haendel, aria para contratenor (castrati).

22.- "Agitata da due venti", aria virtuosa da ópera "La Griselda", Vivaldi.

23.- "Ich will hier bei dir stehen", Bach, coral da "Paixón segundo San Mateo" (fotoc. pax.98)

24.- "1º mov. do Inverno", Vivaldi, concerto solista para violín e cordas. (fotoc. páxs.104)

25.- "1º mov. do Concerto de Brandenburgo nº 3", Bach, concerto policoral.

26.- "Toccata e fuga en re menor", Bach.

27.- "Música para os reais fogos de artificio", Haendel.

28.- "Passacaglia", da "Suite en sol menor", Haendel.

29.- "Preludio" da "1ª Suite en Sol Maior", Bach.

 "MÚSICA 4º ESO"

Música y cine. Bandas sonoras. 

1.- Lo que el viento se llevó, 1939, Max Steiner.

2.- Desayuno con diamantes, ("Moon river"), 1966, Henry Mancini.

3.- Tiburón, 1975, John Williams.

4.- La misión, ("El oboe de Gabriel"), Ennio Morricone.

5.- Memorias de África, 1985, John Barry.

6.- Psicosis,1960, Bernard Herrmann.

7.- Braveheart1995, James Horner.

8.- Doctor Zhivago, ("El café de los estudiantes"), 1965, Maurice Jarre.

9.- Gladiator, ("Now we are free"), 2000, Hans Zimmer.

10.- El señor de los anillos, (2001-2003), Howard Shore.

Músicas del mundo: Asia y África. 

11.- Japón: shakuhachi.

12.- Japón: shamisen.

13.- China: ehru.

14.- China: guzheng.

15.- Indonesia: gamelán.

16.- Tambores africanos.

17.- Kalimba.

18.- Música gnawa: el Guembri.

19.- Birimbao: de África a Brasil.

20.- Darbuka árabe.

Música popular urbana: de los orígenes a los 60. 

21.- Cantos de trabajo: lavanderas.

22.- Cantos de trabajo: pregunta-respuesta.

23.- Cantos de trabajo: "Empaquetados de tomates".

24.- Espiritual negro / gospel: "Oh happy day".

25.- Espiritual negro: "Deep river".

26.- Espiritual negro: "Were you there".

27.- Jazz: Louis Armstrong "What a wonderfull day".

28.- Jazz: John Coltrane "Alabama".

29.- Jazz: Miles Davis "So what".

30.- Blues: Robert Johnson "Sweet home Chicago".

31.- Blues: John Lee Hooker "Boom boom!".

32.- Blues: Charlie Patton "Some of these days I´ll be gone".

33.- Blues: Jelly roll kings "I didn´t know / Road of love".

34.- Blues femenino: Billie Holyday "The blues are brewin".

35.- Blues femenino: Bessie Smith "Nobody knows you when you are down and out".

"LPM (Linguaxe e Práctica Musical) 1º BACHARELATO"

SELECCIÓN DE TEMAS DOS 60

Perdóname, Dúo Dinámico

Black is black, Los Bravos

La Bamba, Los Estudiantes

La chica ye-yé, Concha Velasco

Cuéntame, Fórmula V

El río, Miguel Ríos

Los chicos con las chicas, Los Bravos

Get on your knees, Canarios

Oh Lord, why Lord, Pop Tops

El silencio es oro, Los Ángeles,

Vuelvo a Granada, Miguel Ríos

Rosas en el mar, Massiel

El baúl de los recuerdos, Karina

 

Años 70

- "Mediterráneo" (J. M. Serrat)

- "Un ramito de viletas" (Cecilia)

- "Gavilán o paloma" (Pablo Abraira)

- "Himno a la alegría" (Miguel Ríos)

- "Una, dos y tres" (Patxi Andión)

- "Rock and roll en la plaza del pueblo" (Tequila)

- "Un rayo de sol" (Los diablos)

- "Eva María" (Fórmula V)

- "Eres tú" (Mocedades)

- "Algo de mí" (Camilo Sesto)

- "Sólo pienso en ti" (Víctor Manuel)

- "Un beso y una flor" (Nino Bravo)

- "Por qué te vas" (Jeanette)

- "Por el amor de una mujer" (Danny Daniel)

- "Entre dos aguas" (Paco de Lucía)

- "Recuerdos de una noche" (Triana)

- "Te estoy amando locamente" (Las Grecas)

"HMD (Historia da Música e da Danza) 2º BACHARELATO"

ANTIGÜIDADE CLÁSICA GRECOLATINA

1.- Primeira “partitura”: Epitafio de Seikilos:

IDADE MEDIA

2.- Orixe das notas: Himno a San Juan Bautista:

3.- Canto gregoriano silábico: Gloria

4.- Canto gregoriano pneumático: Puer natus est nobis:

5.- Canto gregoriano melismático: Sanctus

6.- Formas paralitúrxicas: Secuencia Dies irae

7.- Motete isorrítmico: De Vitry, “Garrit gallus” (fotoc. pp. 53-55)

8.- Cantigas de Santa María: Santa María amar (fotoc. p. 56)

9.- Cantigas de amigo: “Ondas do mar de Vigo” (fotoc. p. 57)

10.- Organum: Perotin, “Sederunt principes” (fotoc. p. 45)

 

RENACEMENTO

11.- "Kyrie" da "Misa do Papa Marcello" (Palestrina), polifonía renacentista.

12.- "Ave María", Tomás Luis de Victoria, polifonía renacentista española. (fotoc. paxs. 80-81)

13.- "Tu solus qui facis mirabilia", Josquim des Prez, motete francoflamenco.

14.- "Diferencias sobre Guárdame las vacas", Antonio de Cabezón, variaciones españolas.

15.- "Las folies d´Espagne", Marais, variaciones francesas para viola da gamba.

16.- "Flow my tears", John Dowland, canción inglesa. (fotoc. pax. 82)

17.- "Ay triste que vengo", Juan del Enzina, vilancico español.

18.- "Branle dos cabalos", Thoinot Arbeau, danza renacentista.

 

BARROCO

19.- "Tu se morta", Claudio Monteverdi, aria da ópera "Orfeo y Eurídirice". (fotoc. pax.92)

20.- "When I am laid", Purcell, aria da ópera "Dido e Eneas". (fotoc. páx.97)

21.- "Lascia ch´io pianga", Haendel, aria para contratenor (castrati).

22.- "Agitata da due venti", aria virtuosa da ópera "La Griselda", Vivaldi.

23.- "Ich will hier bei dir stehen", Bach, coral da "Paixón segundo San Mateo" (fotoc. pax.98)

24.- "1º mov. do Inverno", Vivaldi, concerto solista para violín e cordas. (fotoc. páxs.104)

25.- "1º mov. do Concerto de Brandenburgo nº 3", Bach, concerto policoral.

26.- "Toccata e fuga en re menor", Bach.

27.- "Música para os reais fogos de artificio", Haendel.

28.- "Passacaglia", da "Suite en sol menor", Haendel.

29.- "Preludio" da "1ª Suite en Sol Maior", Bach.


 


23/09/2019 09:07 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen de Música pendiente 2º ESO Septiembre

1- Cualidades do son. (2 puntos)

2- Instrumentos da orquestra: fai un debuxo indicando as familias instrumentais e a súa colocación. (2 puntos)

3- Clasifica estes instrumentos: viola, trompeta, saxofón, piano, óboe. (1 punto)

4- A ópera e a zarzuela. (1 punto)

5- Fai a táboa das equivalencias, coas figuras e silencios. (1 punto)

6- Escribe 4 compases de 3/4 e 4 compases de 4/4 con figuras e silencios. (2 puntos)

7- J. S. Bach: vida e obra.  (1 punto)

26/06/2019 08:13 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para "Música 3º ESO" septiembre 2019

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2018-19

MODELO DE EXAME “MÚSICA 3º ESO” Setembro

Nome e apelidos: ________________________________________________

Curso e grupo: _______________

1º.- Escolle e contesta unha destas preguntas: (2 puntos)

a) Características do canto gregoriano.

b) Tipos de canción segundo o seu contido.

2º.- Escolle e contesta unha destas preguntas: (2 puntos)

a) A música instrumental no Barroco.

b) A ópera seria e a ópera bufa. Mozart e Gluck.

3º.- Escolle e contesta unha destas preguntas: (2 puntos)

a) Define: ORGANUM, DISCANTUS, CONDUCTUS.

b) Define: LIED, FORMA SONATA, MÚSICA PROGRAMÁTICA.

8º.- Completa este cadro: (4 puntos)

ESTILO

COMPOSITOR

OBRA

CARACTERÍSTICAS

Impresionismo

 

 

 

 

 

 

Expresionismo

 

 

 

 

 

 

Neoclasicismo

 

 

 

 

 

 

Dodecafonismo

 

 

 

 

 

 

Música aleatoria

 

 

 

 

 

 

Serialismo integral

 

 

 

 

 

26/06/2019 08:07 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen de Música 3º ESO 3ª Evaluación

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2018-19

MODELO DE EXAME “MÚSICA 3º ESO” 3ª Avaliación

Nome e apelidos: ________________________________________________

Curso e grupo: _______________

1º.- Escolle e contesta unha destas preguntas: (1 punto)

a) Características do canto gregoriano.

b) Tipos de canción segundo o seu contido.

2º.- Escolle e contesta unha destas preguntas: (1 punto)

a) A música instrumental no Barroco.

b) A ópera seria e a ópera bufa. Mozart e Gluck.

3º.- Escolle e contesta unha destas preguntas: (1 punto)

a) Define: ORGANUM, DISCANTUS, CONDUCTUS.

b) Define: LIED, FORMA SONATA, MÚSICA PROGRAMÁTICA.

8º.- Completa este cadro: (3 puntos)

ESTILO

COMPOSITOR

OBRA

CARACTERÍSTICAS

Impresionismo

 

 

 

 

 

 

Expresionismo

 

 

 

 

 

 

Neoclasicismo

 

 

 

 

 

 

Dodecafonismo

 

 

 

 

 

 

Música aleatoria

 

 

 

 

 

 

Serialismo integral

 

 

 

 

 

28/05/2019 08:55 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de LPM 1º Bach 3ª Evaluación

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2018-19

MODELO DE EXAME “LPM” 1º BACH 3ª Avaliación

Nome e apelidos: ________________________________________________

Curso e grupo: _______________

1º.- Define os seguintes conceptos musicais: ARMADURA, TONALIDADE, MODULACIÓN, DOMINANTE (1 punto)

2º.- Explica os catro tipos de CADENCIAS e pon un exemplo de cada unha. (1 punto)

3º.- Explica os seguintes tipos de textura: MONODÍA, MONODÍA ACOMPAÑADA, HETEROFONÍA, HOMOFONÍA, POLIFONÍA. (1 punto)

4º.- Define os catro parámetros do son. (1 punto)

5º.- A música na publicidade: explica que recursos se empregan e que elementos se analizan nun anuncio publicitario. (1 punto)

6º.- Expón as principais tendencias musicais e os grupos máis destacados da música popular urbana nos anos 60, tanto en EEUU coma no Reino Unido. (2 puntos)

7º.- Explica o que é unha serie dodecafónica, inventa unha, e fai a súa retrogradación. (1 punto)

8º.- Analiza a seguinte letra: tema, argumento, punto de vista, personaxes, espazo, tempo e figuras máis destacadas. (1 punto)

9º.- Na partitura adxunta, comenta os seguintes aspectos: (2 puntos)

a)    En que tonalidade está?

b)    Cal é a súa estrutura?

c)    Cal é a súa textura  principal?

d)    Que cadencias aparecen?

e)    Identifica a reaparición do tema principal na partitura.

f)     Que indicacións de tempo aparecen?

g)    Que indicacións de dinámica?

28/05/2019 08:54 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen de Música 4 ESO

1) La música en el cine: tipos de banda sonora y funciones. (2 puntos)

2) La música popular urbana en Reino Unido en los 60 y 70. (2 puntos)

3) La música en la publicidad. (2 puntos)

4) Historia de los videojuegos. (2 puntos)

5) Analiza esta letra. (2 puntos)

24/05/2019 10:01 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Nueva actividad con mis alumnos de Música (3º y 4º ESO): UN CADÁVER EXQUISITO

Hemos hecho estos días el ya clásico ejercicio del cadáver exquisito: una actividad de escritura creativa en la que cada alumno redacta un fragmento de una historia que va, poco a poco, creciendo. Cada 5 minutos se van pasando la hoja, de modo que nadie controla lo que va a suceder con su texto, y a todos les llega un texto empezado por otros compañeros.

Pero como estamos en la asignatura de Música, añadí un par de modificaciones para ir introduciéndolos en el uso de banda sonora.

Esta ha sido la hoja de ruta:

Cada alumno empieza una historia (5 minutos). 

Se la pasa al siguiente, que debe mantener el idioma escogido por el anterior (castellano o gallego) e intentar continuar el tipo de historia comenzado, PERO añadiendo un personaje nuevo al planteamiento. (5 minutos)

Se la pasa al siguiente, que debe continuar la historia haciendo una escena que "encaje" con la música de este enlace. (5 minutos)

Se la pasa al siguiente, que debe dar UN GIRO ARGUMENTAL importante a la historia, con consecuencias impredecibles hasta este momento. (5 minutos)

Se la pasa al siguiente, que debe FINALIZAR el relato. (5 minutos)

Se la pasa al siguiente, que debe CORREGIR y PUNTUAR del 0 al 10 la calidad del relato resultante.

Luego los leo en casa y los corrijo, teniendo en cuenta que, mientras redactaban y leían, evaluaban e imaginaban, se han pasado una clase combinando imaginación, lectura, escritura y pensamiento crítico, todo ello al hilo de un par de temas musicales muy sugerentes.

Los de 4º, además, añadieron un par de pasos, con música como esta.

El objetivo último de esta actividad es que trabajen cooperativa e imaginativamente, reaccionando ante estímulos musicales o argumentales nuevos, y que después sean capaces de autoevaluarse.


07/05/2019 10:44 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

MODELO DE EXAMEN DE RECUPERACIÓN DE HMD 2º BACH TEMA 4

1º.- A transición ó Clasicismo nas artes. (1 punto)

2º.- Haydn: etapas, vida e obra. (3 puntos)

3º.- Óperas de Mozart: óperas serias e bufas. Argumento das máis importantes (Don Giovanni, As vodas de Fígaro, A frauta máxica). Libretistas colaboradores. (4 puntos)

4º.- Define: SINFONÍA, CONCERTO, RONDÓ, CUARTETO DE VENTO, TEMPERAMENTO, MODULACIÓN, A FORMA SONATA, BAIXO ALBERTI. (2 puntos)

09/04/2019 12:08 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Audiciones para la 3ª evaluación de HMD 2º Bach

CAMBIO DE SIGLO

49.- POSROMANTICISMO: MAHLER Y LA SINFONÍA Nº 1. TERCER MOVIMIENTO: MARCHA FÚNEBRE.

50.- POSROMANTICISMO: STRAUSS Y EL POEMA SINFÓNICO DON QUIJOTE. TEMA Y VARIACIONES Nº 1 Y 2.

51.- NACIONALISMO RUSO: BORODIN Y EN LAS ESTEPAS DEL ASIA CENTRAL.

52.- NACIONALISMO RUSO: TCHAIKOVSKY Y EL BALLET EL LAGO DE LOS CISNESSOLO.

53.- NACIONALISMO NÓRDICO: GRIEG Y PEER GYNT. "EN EL SALÓN DEL REY DE LA MONTAÑA".

54.- NACIONALISMO CENTROEUROPEO: SMETANA EL MOLDAVA.

55.- NACIONALISMO ESPAÑOL: FALLA Y EL AMOR BRUJO. "DANZA RITUAL DEL FUEGO".

56.- NACIONALISMO GALLEGO: XOÁN MONTES Y LAS BALADAS GALEGAS. "NEGRA SOMBRA".

57.- IMPRESIONISMO: DEBUSSY Y EL MAR. POEMA SINFÓNICO.

58.- EXPRESIONISMO: SCHOENBERG DIE NACHT (DEL PIERROT LUNAIRE).

SIGLO XX

59.- PRIMITIVISMO: STRAVINSKI Y LA DANZA INFERNAL DE KATCHEI (DE EL PÁJARO DE FUEGO)

60.- MICROTONALISMO: CHARLES IVES Y TRES PIEZAS DE CUARTOS DE TONO.

61.- SEGUNDA ESCUELA DE VIENA: ANTON VON WEBERN Y LA PASSACAGLIA OP. 1.

62.- DODECAFONISMO: ALBAN BERG Y SU SONATA PARA PIANO OP. 1

63.- NEOCLASICISMO: PROKOFIEV Y SU SINFONÍA CLÁSICA Nº 1, OP. 25.

64.- MÚSICA ELECTRÓNICA: STOKHAUSEN EL CANTO DE LOS ADOLESCENTES.

65.- MÚSICA CONCRETA: VARESE IONIZACIÓN.

66.- MÚSICA ALEATORIA: JOHN CAGE WATER WALK.

67.- MICROPOLIFONÍA Y MASAS SONORAS: MÚSICA TEXTURAL. LIGETI ATMOSPHERES.

68.- MINIMALISMO: PHILIP GLASS MUSIC IN FIFTHS.

03/04/2019 10:12 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

MODELO DE EXAMEN DE MÚSICA PENDIENTE 2º ESO

1º.- Características del canto gregoriano. (2,5 puntos)

2º.- Grandes músicos del Renacimiento español. (2,5 puntos)

3º.- La ópera en el Barroco. (2,5 puntos)

4º.- Mozart: vida y obra. (2,5 puntos)

12/03/2019 12:23 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

MODELO DE EXAME HMD 2ª AVALIACIÓN TEMA 5

MODELO DE EXAME DO TEMA 5: O ROMANTICISMO MUSICAL

HMD 2º Bacharelato

Nome e apelidos: ________________________________

Curso e grupo: _________________

 

1º.- O Romanticismo musical: orixe. O músico no Romanticismo. (1 punto)

2º.- Características do Romanticismo musical. (1 punto)

3º.- As formas instrumentais no Romanticismo. (2, 5 puntos)

4º.- O piano romántico. (1 punto)

5º.- A música vocal romántica: o lied e a ópera. (2, 5 puntos)

6º.- A música española no s. XIX: a zarzuela. (1 punto)

7º.- A música galega no s. XIX. (1 punto)

26/02/2019 11:53 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.


Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris