Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Octubre de 2018.

Modelo de examen para el tema 1 HMD 2º Bachillerato

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2018-19

Historia da música e da danza (HMD) 2º Bacharelato

Modelo de Exame Tema 1: A Música na Antigüidade e na Idade Media

Nome e apelidos: _______________________________________________

Curso e Grupo: __________________

1º.- A música na Antigüidade: escolle e contesta unha destas preguntas. (2 puntos)

a) A teoría do éthos. Que defende? Que consideración lles mereceu a Platón e a Aristóteles? Que disciplina terapéutica se basea nela? Explica o mito de Orfeo e Eurídice e relaciónao coa teoría anterior.

b) Define os conceptos apolíneo e dionisíaco aplicados á arte. Explica a evolución dos períodos artísticos relacionándoos con ditas definicións.

2º.- A música vocal relixiosa medieval: escolle e contesta unha destas preguntas. (1 punto)

a) Características musicais do canto gregoriano. Tipos de canto.

b) O octoechos latino: explica os oito modos gregorianos, indicando os seus nomes, a finalis e a tenor.

3º.- A música vocal profana medieval: escolle e contesta unha destas preguntas. (1 punto)

a) Tipos de canción segundo a súa forma e segundo o seu contido.

b) Os cantores do amor. Explica tamén as principais características do amor cortés.

4º.- Busca neste texto as características do amor cortés e di a que xénero pertence: (1 punto)

5º.- A primitiva polifonía medieval: explica os tipos que hai e pon exemplos. (1 punto)

6º.- Escolle unha destas preguntas e respóndea. (1 punto)

a) Ars Antiqua. Periodización. Autores, xéneros, obras.

b) Ars Nova. Periodización. Autores, xéneros, obras.

7º.- A misa romana. Partes musicais máis relevantes. (1 punto)

8º.- Formas paralitúrxicas: tropos e secuencias. (1 punto)

9º.- Define: A CAPELLA, MOTETE ISORRÍTMICO, FORMA FIXA, CANTO SALMÓDICO RESPONSORIAL. (1 punto)

01/10/2018 17:19 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de Música 4º ESO 1ª Evaluación

IES Xesús Taboada Chivite - Departamento de Música - Curso 2018-2019

MODELO DE EXAMEN "MÚSICA 4º ESO" 1ª Evaluación

Nombre y apellidos: ______________________________________________

Curso y grupo: _______________

TEORÍA (60 %)

1º.- Elige una de estas preguntas: (1 punto)

a) Funciones de la banda sonora. Explícalas y pon 3 ejemplos.

b) ¿Cómo puede ser la música en una película, teniendo en cuenta los siguientes aspectos? Fuente sonora, relación imagen/sonido. Explica los tipos que hay y pon 1 ejemplo de cada.

2.- Elige una de estas preguntas: (1 punto)

a) Instrumentos populares tradicionales de África: enumera uno de cada familia (cordófonos, aerófonos, idiófonos y membranófonos), y cita al menos un país en el que son característicos.

b) Instrumentos populares tradicionales de Asia: enumera uno de cada familia (cordófonos, aerófonos, idiófonos y membranófonos), y cita al menos un país en el que son característicos.

3º.- Elige una de estas preguntas: (1 punto)

a) La historia del cine: el cine europeo de los años 20.

b) La historia del cine: el cine estadounidense de los 40 y 50.

4º.- Elige una de estas preguntas: (1 punto)

a) Estilos artísticos en el cine: el expresionismo.

b) Estilos artísticos en el cine: el cinema novo.

5º.- Elige una de estas preguntas: (1 punto)

a) Orígenes de la música popular urbana: explica lo que sepas de la música negra en los campos de trabajo estadounidenses y su relación con el jazz.

b) Orígenes de la música popular urbana: explica lo que sepas de la música blanca a principios del siglo XX y su relación con el jazz.

6º.- Define estos términos: MÚSICA DIVERGENTE, DOGMA 95, PLANO CONTRAPICADO y EHRU. ( punto)

 

IES Xesús Taboada Chivite - Departamento de Música - Curso 2018-2019

MODELO DE EXAMEN "MÚSICA 4º ESO" 1ª Evaluación

Nombre y apellidos: ______________________________________________

Curso y grupo: _______________

PRÁCTICA (40%)

7º.- Identifica las siguientes audiciones: (1, 5 puntos)

Audición

Título

Autor/grupo

Estilo/género

Nº 1

 

 

 

Nº 2

 

 

 

Nº 3

 

 

 

Nº 4

 

 

 

Nº 5

 

 

 

Nº 6

 

 

 

Nº 7

 

 

 

 

8º.- Comenta TODO lo que sepas de esta audición: (0, 5 puntos)

9º.- Comenta esta letra, respondiendo a las siguientes preguntas: (1 punto)

No niño novo do vento
hai unha pomba dourada,
meu amigo!
Quén poidera namorala!

Canta ao luar e ao mencer
en frauta de verde olivo.
Quén poidera namorala,
meu amigo!

Ten áers de frol recente,
cousas de recén casada,
meu amigo!
Quén poidera namorala!

Tamén ten sombra de sombra
e andar primeiro de río.
Quén poidera namorala,
meu amigo!

a) Autor del texto y grupo que lo versiona. (0, 5 puntos)

b) Interpreta el texto y justifica tu interpretación. (0, 5 puntos)  

10º.- Compón un BLUES con las siguientes características musicales: FA MAYOR (1 bemol, si), 4/4, 3 frases de 4 compases cada uno con la estructura armónica I-I-I-I, IV-IV-I-I, V-IV-I-I. (1 punto)

08/10/2018 17:23 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.


Modelo de examen para mis alumnos de LPM 1º Bach 1 Evaluación

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2018-2019

MODELO DE EXAME DE LPM 1º Bach – 1ª Avaliación

Nome e apelidos: ________________________________________________

Curso e grupo: _________________

TEORÍA (50%)

1º.- Escolle unha destas preguntas: (1 punto)

a) O aparato fonador: fai un debuxo coas súas partes, explica o seu funcionamento e indica 3 doenzas relacionadas con el.

b) O aparato auditivo: fai un debuxo coas súas partes, explica o seu funcionamento e indica 3 doenzas relacionadas con el.

2º.- Escolle unha destas preguntas: (1 punto)

a) Os tipos vogais masculinos: explícaos, ordénaos de grave a agudo e pon un exemplo de cada.

b) Os tipos vogais femininos: explícaos, ordénaos de grave a agudo e pon un exemplo de cada.

3º.- Escolle unha destas preguntas: (1 punto)

a) Explica o que é a contaminación acústica e pon 3 exemplos cotiás.

b) Explica o que é a AMUSIA e o SÍNDROME DE WILLIAMS, e relaciónaos coa música.

4º.- Escolle unha destas preguntas: (2 puntos)

a) A música popular urbana na España dos anos 60: contexto, tendencias, grupos, artistas.

b) A música popular urbana na España dos anos 70: contexto, tendencias, grupos, artistas.

PRÁCTICA (50%)

5º.- Audicións:

a) Identifica os seguintes tipos vogais: (0, 75 puntos)

Exemplo

Masc ? / Fem ?

Tipo vocal

Nº 1

 

 

Nº 2

 

 

Nº 3

 

 

 

b) Identifica as seguintes audicións (título, grupo e década): (1 punto)

Década?

Título?

Grupo?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º.- Le esta letra e analízaa, respondendo ás seguintes preguntas:

No niño novo do vento
hai unha pomba dourada,
meu amigo!
Quén poidera namorala!

Canta ao luar e ao mencer
en frauta de verde olivo.
Quén poidera namorala,
meu amigo!

Ten áers de frol recente,
cousas de recén casada,
meu amigo!
Quén poidera namorala!

Tamén ten sombra de sombra
e andar primeiro de río.
Quén poidera namorala,
meu amigo!

a) Autor do texto e grupo que o versiona. (0, 5 puntos)

b) Interpreta o texto e xustifica a túa interpretación. (0, 5 puntos) 

7º.- Completa os seguintes compases con figuras. (0, 75 puntos)

8º.- Completa os seguintes compases con silencios. (0, 5 puntos)

9º.- Analiza esta audición, respondendo as seguintes preguntas:

a) Estrutura. (0, 5 puntos)

b) Tímbrica (instrumentos e voces de cada parte). (0, 5 puntos)

08/10/2018 17:25 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de Música 3º ESO 1ª Evaluación

IES Xesús Taboada Chivite - Departamento de Música - Curso 2018-2019

 

“MÚSICA 3º ESO” - Exame 1ª avaliación

 

Nome e apelidos: _______________________

Curso e grupo: ______ 

TEORÍA

 

1º.- A Antigüidade clásica grecolatina: escolle unha pregunta. (1 punto)

 

a) Os deuses gregos. Apolo e Dionisio. Mito de Orfeo e Eurídice.

b) A música e a teoría do Ethos. Mito de Orfeo e Eurídice.

 

2º.- A Idade Media: música relixiosa. Escolle unha pregunta. (1 punto)

 

a) O canto gregoriano. Tipos de canto. Características.

b) A missa e as súas partes. Formas paralitúrxicas: tropos e secuencias.

 

3º.- A Idade Media: música profana. Escolle unha pregunta. (1 punto)

 

a) Os cantores do amor cortés. Diferencias entre eles.

b) Tipos de canción segundo a súa forma e o seu contido.

 

4º.- O Renacemento. Escolle unha pregunta. (1 punto)

 

a) A música instrumental no Renacemento. Formas e xéneros.

b) Principais cambios sociais e artísticos do Renacemento.

 

5º.- O Barroco: música vocal. Escolle unha pregunta. (1 punto)

 

a) As orixes da ópera. A Camerata Fiorentina dos Bardi. Aria, recitativo…

b) A música protestante: oratorio, cantata e paixón.

 

6º.- O Barroco: música instrumental. Escolle unha pregunta. (1 punto)

 

a) O estilo concertado no Barroco. Tipos de concertos. Partes.

b) Formas musicais barrocas: fuga, sonata barroca, suite, toccata. 

 

PRÁCTICA

 

7º.- Fai a seguinte transcrición do gregoriano á notación actual. (1 punto)

 

8º.- Identifica as seguintes audicións (título, autor, época e xénero). (3 puntos)

  

08/10/2018 17:28 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

TEMAS DE TRABALLO PARA OS MEUS ALUMNOS DE HMD TEMA 3

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2018-19

TRABALLOS PARA O TEMA 3: O BARROCO

CAPÍTULO 1

Gonzalo Carrajo: Comparación estilística entre a música renacentista e a barroca.

Jorge Cerviño: Fases da música barroca. Periodización.

CAPÍTULO 2

Miguel Lorenzo: O primeiro barroco en Italia. Os comezos do estilo concertato: Gabrieli.

Luis Martínez: O primeiro barroco en Italia. A monodia: Peri e Caccini.

Nerea Pérez: O primeiro barroco en Italia. A transformación do madrigal: Monteverdi.

Marta Rúa: O primeiro barroco en Italia. A emancipación da música instrumental: Frescobaldi.

Estefanía Fernández: O primeiro barroco en Italia. O nacemento da ópera: Monteverdi.

Jonathan Fernández: O primeiro barroco en Italia. Tradición e evolución na música sacra.

CAPÍTULO 3

Rubén Gómez: Os barrocos primeiro e medio nos Países septentrionais. A escola dos Países Baixos e o seu entorno inglés. O estilo instrumental puro.

Arturo Hermida: Os barrocos primeiro e medio nos Países septentrionais. O motete coral e o concertato coral: Schein.

Aránzazu Merodio: Os barrocos primeiro e medio nos Países septentrionais. O concertato dramático: Schütz.

Leandro Pérez: Os barrocos primeiro e medio nos Países septentrionais. O lied con continuo, a ópera e o oratorio.

Fernando Rodríguez: Os barrocos primeiro e medio nos Países septentrionais. A música instrumental: Scheidt.

CAPÍTULO 4

Alfonso Ruggiero: A música italiana do barroco medio. A cantata de cámara: Luigi Rossi e Carissimi.

Alejandro Suárez: A música italiana do barroco medio. O oratorio: Carissimi e Stradella.

Pablo Vega: A música italiana do barroco medio. A escola de ópera veneciana.

Lucía Álvarez: A música italiana do barroco medio. A música instrumental: a escola de Bolonia.

CAPÍTULO 5

Marta Barja: A música francesa baixo o absolutismo. O ballet de cour.

Marta Caneiro: A música francesa baixo o absolutismo. A Comédie-Ballet e a Tragédie Lyrique: Lully.

Iria Diz: A música francesa baixo o absolutismo. As pezas breves para laúde e a música de teclado: Gaultier e Chambonières.

CAPÍTULO 6

Nadia Gago: A música inglesa durante os períodos da Commonwealth e a Restauración. A mascarada e a ópera inglesa: Lawes e Blow.

Pablo García: A música inglesa durante os períodos da Commonwealth e a Restauración. A música de consort: Jenkins e Simpson.

Francisco González: A música inglesa durante os períodos da Commonwealth e a Restauración. A música da igrexa anglicana: Porter, Humfrey e Blow.

Joel Justo: A música inglesa durante os períodos da Commonwealth e a Restauración. Henry Purcell, o xenio da Restauración.

CAPÍTULO 7

Alejandra Lorenzo: O barroco tardío: a exuberancia do contrapunto e o estilo de concerto. O concertó grosso e o concerto para solista.

Álex Ribeiro: O barroco tardío: a exuberancia do contrapunto e o estilo de concerto. A sonata para conxunto e a sonata para solista.

Aida Rodríguez: O barroco tardío: a exuberancia do contrapunto e o estilo de concerto. A ópera seria e a ópera buffa; a cantata e a música sacra.

Nuria Salgado: O barroco tardío: a exuberancia do contrapunto e o estilo de concerto. O barroco tardío e o estilo rococó en Francia.

Carlos Villarino: O barroco tardío: a exuberancia do contrapunto e o estilo de concerto. Música para conxunto e para clavecín.

 

Indicacións a ter en conta:

a) Temas de traballo: están extraídos dos sete primeiros capítulos do libro BUKOFZER, Manfred (2000). La música en la época barroca, Madrid, Alianza Editorial: arte y música.

Capítulo 1: Música renacentista versus música barroca.

Capítulo 2: O primeiro barroco en Italia.

Capítulo 3: Os barrocos primeiro e medio nos Países septentrionais.

Capítulo 4: A música italiana do barroco medio.

Capítulo 5: A música francesa baixo o absolutismo.

Capítulo 6: A música inglesa durante os períodos da Commonwealth e a Restauración.

Capítulo 7: O barroco tardío: a exuberancia do contrapunto e o estilo de concerto.

b) Estrutura do traballo: o traballo terá a seguinte estrutura formal

Portada: Título do traballo, nome e apelidos do/a alumno/a, clase e grupo.

0.- Índice

1.- Introdución (que fago neste traballo? Como? Para que?)

2.- Desenvolvemento

            2.1.- Contextualización do tema

            2.2.- Teoría

            2.3.- Práctica (análise musical dunha audición ou partitura do tema)

3.- Conclusións (que me aportou este traballo? Ou breve resumo)

4.- Bibliografía (mínimo 4 fontes consultadas)

Táboa de corrección:

Presentación 1/10

Información 3/10 (puntos 2.1. e 2.2.)

Práctica 2/10 (punto 2.3.)

Opinión 1/10 (puntos 1 e 3)

Bibliografía 1/10 (punto 4)

Formato 2/10 (por cada apartado incompleto ou inexistente restaráselle 0,5 ó formato, que de ser nalgún caso igual ou inferior a 0 invalidará o traballo)

 

 

25/10/2018 09:55 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

MODELO DE EXAME HMD TEMA 2

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2018-2019

MODELO DE EXAME DE HMD 2º Bach

Tema 2: A música no Renacemento

Nome e apelidos: _________________________________________

Curso e grupo: _________________

1º.- Características xerais do Renacemento italiano como movemento cultural. (1 punto)

2º.- A música vogal en Europa no Renacemento: escolle unha destas preguntas: (1,5 puntos)

a) A música vogal en Alemaña e Inglaterra.

b) A música vogal en Francia e os Países Baixos.

3º.- O Renacemento en España: escolle unha destas preguntas: (1,5 puntos)

a) A época dos Reis Católicos: o villancico renacentista e os primeiros polifonistas españois.

b) A segunda época: a música vogal e a música instrumental.

4º.- A música instrumental no Renacemento: escolle unha destas preguntas: (2 puntos)

a) A música para a danza e a música baseada na improvisación.

b) A música baseada na variación e a música baseada en modelos vogais.

5º.- Os instrumentos do Renacemento: escolle unha destas preguntas: (1 punto)

a) Cordófonos.

b) Aerófonos.

6º.- Define os seguintes conceptos musicais: FOLÍA, CACCIA, CHANSON, VIOLA DA GAMBA, MADRIGAL, ANTHEM, VILANCICO, HOMOFONÍA, DIFERENZAS, TIENTO, PAVANA e CANTUS FIRMUS. (3 puntos)

25/10/2018 09:57 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

AUDICIÓNS PARA OS MEUS ALUMNOS DE

AUDICIÓNS PARA OS MEUS ALUMNOS DE "MÚSICA 3º ESO" 1ª AVALIACIÓN

ANTIGÜIDADE CLÁSICA GRECOLATINA

1.- Primeira “partitura”: Epitafio de Seikilos:

 

IDADE MEDIA

2.- Orixe das notas: Himno a San Juan Bautista:

3.- Canto gregoriano silábico: Gloria

4.- Canto gregoriano pneumático: Puer natus est nobis:

5.- Canto gregoriano melismático: Sanctus

6.- Formas paralitúrxicas: Secuencia Dies irae

7.- Motete isorrítmico: De Vitry, “Garrit gallus” (fotoc. pp. 53-55)

8.- Cantigas de Santa María: Santa María amar (fotoc. p. 56)

9.- Cantigas de amigo: “Ondas do mar de Vigo” (fotoc. p. 57)

10.- Organum: Perotin, “Sederunt principes” (fotoc. p. 45)

 

RENACEMENTO

11.- "Kyrie" da "Misa do Papa Marcello" (Palestrina), polifonía renacentista.

12.- "Ave María", Tomás Luis de Victoria, polifonía renacentista española. (fotoc. paxs. 80-81)

13.- "Tu solus qui facis mirabilia", Josquim des Prez, motete francoflamenco.

14.- "Diferencias sobre Guárdame las vacas", Antonio de Cabezón, variaciones españolas.

15.- "Las folies d´Espagne", Marais, variaciones francesas para viola da gamba.

16.- "Flow my tears", John Dowland, canción inglesa. (fotoc. pax. 82)

17.- "Ay triste que vengo", Juan del Enzina, vilancico español.

18.- "Branle dos cabalos", Thoinot Arbeau, danza renacentista.

 

BARROCO

19.- "Tu se morta", Claudio Monteverdi, aria da ópera "Orfeo y Eurídirice". (fotoc. pax.92)

20.- "When I am laid", Purcell, aria da ópera "Dido e Eneas". (fotoc. páx.97)

21.- "Lascia ch´io pianga", Haendel, aria para contratenor (castrati).

22.- "Agitata da due venti", aria virtuosa da ópera "La Griselda", Vivaldi.

23.- "Ich will hier bei dir stehen", Bach, coral da "Paixón segundo San Mateo" (fotoc. pax.98)

24.- "1º mov. do Inverno", Vivaldi, concerto solista para violín e cordas. (fotoc. páxs.104)

25.- "1º mov. do Concerto de Brandenburgo nº 3", Bach, concerto policoral.

26.- "Toccata e fuga en re menor", Bach.

27.- "Música para os reais fogos de artificio", Haendel.

28.- "Passacaglia", da "Suite en sol menor", Haendel.

29.- "Preludio" da "1ª Suite en Sol Maior", Bach.

25/10/2018 09:59 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Mi primer libro: El mito de don Juan en la ópera Don Giovanni de Mozart

20181026201730-1540577758567898790598.jpg

Clicando en este enlace accederéis a la página web en la que podréis comprarlo.

Desde aquí quiero agradecer encarecidamente a la Editorial Academia del Hispanismo y a Jesús G. Maestro que hayan depositado su confianza en mí y en este estudio, resultado de seis años de trabajo. Muchas gracias, también, a mi tutora y guía en esta aventura: Carmen Becerra Suárez.

26/10/2018 20:17 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.


Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris